ЛОМБАРД КОРИСНІ ГРОШІ ТОВ ЕЙ ЕС ГРУП І КОМПАНІЯ - PDF

Description
Аудиторський висновок незалежних аудиторів та фінансова звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД КОРИСНІ ГРОШІ ТОВ ЕЙ ЕС ГРУП І КОМПАНІЯ станом на кінець дня року ТОВ Фінком-Аудит, Аудиторська фірма,

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

History

Publish on:

Views: 17 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Аудиторський висновок незалежних аудиторів та фінансова звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД КОРИСНІ ГРОШІ ТОВ ЕЙ ЕС ГРУП І КОМПАНІЯ станом на кінець дня року ТОВ Фінком-Аудит, Аудиторська фірма, свідоцтво АПУ 0618, Україна, м. Київ,пр.Перемоги,68/1,62 п/р , у Відділенні 11 КМД ПАТ КБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, МФО , тел , , е-mail: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ) щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД КОРИСНІ ГРОШІ ТОВ ЕЙ ЕС ГРУП І КОМПАНІЯ станом на року - Керівництву ПТ Ломбард Корисні гроші - Національній Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Вступний параграф Розділ 1.Звіт щодо фінансової звітності Нами була проведена аудиторська перевірка фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Ломбард Корисні гроші ТОВ Ей Ес Груп і Компанія, (Код ЄДРПОУ: ); Місцезнаходження (юридична та фактична адреса): Україна, 04073, м. Київ, пр. Московський, 8, корпус 17; дата реєстрації: року, в подальшому Товариство або ПТ Ломбард Корисні гроші, що додається, яка складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з короткого викладу основних принципів облікової політики до цієї фінансової звітності (надалі разом «фінансова звітність»). Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної річної фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Ця відповідальність включає планування, впровадження та підтримку належного внутрішнього контролю, необхідного для підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики; та прийняття облікових оцінок, які відповідають певним обставинам. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що аудиторські докази, отримані аудиторами є достатніми, незалежними і прийнятними для формування підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки щодо фінансової звітності ПТ Ломбард Корисні гроші. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Аудитор не міг спостерігати за щорічною інвентаризацією активів і зобов язань у зв язку з тим, що аудит був призначений після р. Товариством проведена інвентаризація, але оскільки Товариством не отримані на 100% акти звірок з його контрагентами, неможливо в повній мірі підтвердити дебіторську та кредиторську заборгованість. Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є всеохоплюючим для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфі, не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відповідає заявленій концептуальній основі складання звітності, з урахуванням об'єктивних обмежень і прийнятих допущень, та реально, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до основи бухгалтерського обліку згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавства України. Пояснювальний параграф Також, не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. Розділ 2. Звіт про інші правові та регулятивні вимоги Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та оприлюднення інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами» від р. 2316, Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 2740 від р. Аудиторами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності суб єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку. Аудиторам на їх запит надана інформація про наміри продовжувати підтримувати на високому рівні довіру клієнтів та партнерів та розширювати свою мережу в 2015 році. Зібрані докази та аналіз діяльності не дають аудиторам підставу сумніватись в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. Під час проведення аудиту нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності ломбарду стосовно його фінансової звітності за 2014 рік: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, «Примітки до річної фінансової звітності», описання важливих аспектів облікової політики. Протягом 2014 року Товариство проводило господарську діяльність, пов язану виключно з діяльністю ломбардів на підставі та у відповідності до виданої уповноваженим органом ліцензії. Активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року складають тис. грн. Інформація за видами активів представлена з дотриманням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Зобов язання Товариства, станом на 31 грудня 2014 року, складають 2 тис. грн. Інформація за видами зобов язань представлена з дотриманням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Власний капітал станом на 31 грудня 2014 року складає 695 тис. грн. Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. На нашу думку, показники річних даних Товариства за 2014 рік складені в усіх суттєвих аспектах у відповідності до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 2740 від р. Дані річної звітності за 2014 рік ПТ Ломбард Корисні гроші відповідають даним бухгалтерського обліку. Дані окремих форм звітності відповідають один одному. Розділ 3. Додаткова інформація незалежних аудиторів у відповідності до інших законодавчих та регулятивних вимог щодо фінансової звітності станом на 31 грудня 2014 року 1. Основні відомості про аудиторську перевірку Масштаб перевірки. Аудитори використовували принцип вибіркової інформації і під час перевірки приймалися до уваги тільки суттєві помилки. Мета аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - підтвердження складеного комплекту фінансової звітності, в якій відсутня порівняльна інформація в межах встановленої концептуальної основи, яка є концептуальною основою спеціального призначення. Аудиторська перевірка спланована та здійснена у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг таким чином, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Керуючись власним досвідом, застосувавши оціночний метод визначення ступеня аудиторського ризику, тобто ризику, що беруть на себе аудитори, даючи висновок про повну вірогідність даних зовнішньої звітності, у той час як там можливі помилки і пропуски, що не потрапили в поле зору аудиторів, рахуємо, що у даній перевірці існував середній аудиторський ризик. Ця оцінка аудиторського ризику була використана при плануванні перевірки. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Масштаб перевірки становить: документальним методом 30%, розрахунково-аналітичним - 70% від загального обсягу документації. Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку пер
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks