ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) - PDF

Description
ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก

Please download to get full document.

View again

of 62
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 34 | Pages: 62

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก บ ผ เร ยน(Student) รวมท งการสร างแบบทดสอบ การทดสอบและการประเม นผลบนเคร อข ายอ นเทอร เน ต โดย โปรแกรมท ใช สร างระบบ LMS ในป จจ บ นม ให เล อกอย 2 ล กษณะค อ 1. ซอฟต แวร ฟร (Open Source LMS) ท ม ล ขส ทธ แบบ GPL เช น Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) LearnSquare (www.learnsquare.com) เป น lms ส ญชาต ไทย พ ฒนาโดยท มงาน NECTEC VClass (www.vclass.net) เป น lms ส ญชาต ไทย พ ฒนาโดยศ นย Distributed Education Center สถาบ นเทคโนโลย แห งเอเซ ย (AIT) Sakai (www.sakaiproject.org) ILIAS (http://www.ilias.de) 2. ซอฟต แวร ท บร ษ ทเอกชนพ ฒนาเพ อขายโดยเฉพาะ (Commercial LMS) Blackboard Learning System WebCT (www.webct.com) IBM Lotus Learning Management System Education Sphere (www.educationsphere.com) - Sum Systems Management Co., Ltd. Dell Learning System (DLS) 1 De-Learn (www.de-learn.com) - Data E-Learning Co., Ltd. i2 LMS (www.progress-info.co.th) - Progress Information Co.,Ltd ก LMS ก ระบบ LMS สามารถน าไปประย กต ใช งานได อย างหลากหลายอาท สถาบ นการศ กษา ศ นย ฝ กอบรม หน วยงาน ราชการ บร ษ ทเอกชน โดยในการน าไปใช งานผ ใช สามารถ ปร บการใช งานให เหมาะสมก บหน วยงาน จ ดประสงค หล กในการพ ฒนาระบบข นมาก เพ อสร างระบบการเร ยนร ใช งานในหน วยงานท งระบบ E-Learning หร อระบบ Knowledge Management (KM) 2 LMS ส าหร บผ ใช งานในระบบ LMS น นสามารถท จะแบ งได เป น 3 กล ม ค อ กล มผ บร หารระบบ (Administrator) ท าหน าท ในการต ดต งระบบ LMS การก าหนดค าเร มต นของ ระบบ การส ารองฐานข อม ล การก าหนดส ทธ การเป นผ สอน กล มอาจารย หร อผ สร างเน อหาการเร ยน (Instructor / Teacher) : ท าหน าท ในการเพ มเน อหา บทเร ยนต างๆ เข าระบบ อาท ข อม ลรายว ชา ใบเน อหา เอกสารประกอบการสอน การประเม น ผ เร ยนโดยใช ข อสอบ ปรน ย อ ตน ย การให คะแนน ตรวจสอบก จกรรมผ เร ยน ตอบค าถาม และ สนทนาก บน กเร ยน กล มผ เร ยน(Student/Guest) : หมายถ งน กเร ยน น กศ กษา ท สม ครเข าเร ยนตามห วข อต าง ๆ รวมท งการท าแบบฝ กห ด ตามท ได ร บมอบหมายจากผ สอน โดยอาจารย สามารถท าการแบ งกล ม ผ เร ยนได และสามารถต งรห สผ านในการเข าเร ยนแต ละว ชาได LMS User Level ก ก ก Moodle 3 ร ปแสดง LMS Model มาตรฐานระบบ E-Learning กระทรวงกลาโหมสหร ฐอเมร กา(DOD) ได ศ กษาป ญหาของความไม เข าก น (Incompatibility) ของระบบ อ เล ร นน ง และเน อหาว ชา ท พ ฒนาแตกต าง แพลตฟอร มก น ไม สามารถใช ร วมก นได ทางกระทรวงกลาโหมสหร ฐฯ จ งรวบรวมข อก าหนด ท พ ฒนาก อนหน ามาเข าด วยก น ท งของ IMS และ AICC เพ อท จะออกเป นข อก าหนด อ เล ร นน งกลาง และม การต งหน วยงานร วมม อก นระหว างกระทรวงกลาโหมสหร ฐฯ หน วยงานร ฐบาล ภาคเอกชน และภาคการศ กษา จ ดต งสถาบ นท เร ยกว า ADL (Advanced Distributed Learning) เม อป 1997 และได ออก ข อก าหนดแรกในเวอร ช น 1.0 เม อป 2000 แต เวอร ช นท ประสบความส าเร จเป นท ยอมร บก นท วไปค อ ข อก าหนด SCORM Version 1.2 ซ งออกเม อเด อนต ลาคมป 2001 ด งน นในการสร างระบบ LMS ข นมาไม ว าจะเป นการพ ฒนา ระบบข นมาใช งานเอง ซ อจากบร ษ ทเอกชน หร อใช ซอฟต แวร ส าเร จร ปประเภท Open Source จ าเป นต องย ดตาม มาตรฐานกลางค อ SCORM (Sharable Content Object Reference Model) Moodle? ก ก ก Moodle Moodle ย อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ค อ ช ดของ Server-Side Script ส าหร บสถาบ นการศ กษา หร อคร เพ อใช เตร ยมแหล งข อม ล ก จกรรม และ เผยแพร แบบออนไลน ผ านอ นเทอร เน ต หร ออ นทราเน ต สามารถน าไปใช ได ท งองค กรระด บ มหาว ทยาล ย โรงเร ยน สถาบ น หร อคร สอนพ เศษ ผ พ ฒนาโปรแกรมค อ Martin Dougiamas โปรแกรมช ดน เป น Open Source ภายใต ข อตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ได ฟร จาก ส าหร บผ ด แลระบบ(Admin) ท จะน าโปรแกรมไปต ดต ง ต องม Web Server ท บร การ php และ mysql ความสามารถของ moodle โดยสร ป 1. เป น Open Source ท ได ร บการยอมร บ (13544 sites from 158 countries ) ต วน ฟร : สถาบ นส วนใหญ ต วใครต วม น ซ อบ าง พ ฒนาเองบ าง ไม อย ในว ส ยท ศน ก ม ในอนาคต อาจห นมาใช ต วน ก นหมดก ได 2. สามารถเป นได ท ง CMS(Course Management System) และ LMS(Learning Management System) ช วยรวบรวมว ชาเป นหมวดหม เผยแพร เน อหาของผ สอน พร อมบร การให น กเร ยนเข ามาศ กษา และบ นท กก จกรรมของน กเร ยน 3. สามารถ สร างแหล งข อม ลใหม หร อเผยแพร เอกสารท ท าไว เช น Microsoft Office, Web Page, PDF หร อ Image เป นต น ใจกว าง ไม หวงว ชา ม เอกสารท เคยรวบรวมไว ก ส งเข าไปเผยแพร ได โดยง าย 4. ม ระบบต ดต อส อสารระหว างน กเร ยน เพ อนร วมช น และผ สอน เช น chat หร อ webboard เป นต น น กเร ยนฝากค าถาม คร ท งค าถามไว คร น ดสนทนาแบบออนไลน คร น ดสอนเสร ม หร อแจก เอกสารให อ านก อนเข าเร ยน ก ได 5. ม ระบบแบบทดสอบ ร บการบ าน และก จกรรม ท รองร บระบบให คะแนนท หลากหลาย ให ส งงาน ให ท าแบบฝ กห ด ตรวจให คะแนนแล ว export ไป excel 6. ส ารองข อม ลเป น.zip แฟ มเด ยว ในอนาคตสามารถน าไปก ค นลงไปในเคร องใดก ได อย างของผมท าว ชาระบบปฏ บ ต การ แล วเก บเป น.zip เป ดให Download ใครจะน าไปทดสอบก ค นในเคร องตนเองก ได 7. ผ บร หารท ม ว ส ยท ศน และใจกว าง ส งเสร มเร องน เพราะ อาจารย ได ท าหน าท น กศ กษาได เร ยนร และสถาบ นได ช อเส ยง อาจารย เตร ยมสอนเพ ยงคร งเด ยว แต น กเร ยนเข ามาเร ยนก รอบก ได จบไปเข าแล วกล บมาอ าน ทบทวนก ได 4 5 ก ก ก Moodle ก ส ญล กษณ ความหมาย คล กเพ อแก ไขห วข อ/รายการหร อเข ยนข อความอธ บายห วข อ/รายการ คล กเพ อซ อนรายการน นไม เป ดให น กเร ยนเข ามาใช งาน คล กเพ อยกเล กการซ อนรายการน นเป นการเป ดให น กเร ยนเข ามาใช งาน คล กเพ อลบรายการน น คล กเพ อย ายห วข อน นข นไป 1 ระด บ คล กเพ อย ายห วข อน นลงมา 1 ระด บ คล กเพ อย ายห วข อน นมาอย ทางซ าย คล กเพ อย ายห วข อน นมาอย ทางขวา ก ( Login ) ท กคนท จะเข าใช ระบบจะต องม ช อผ ใช (Username) และรห สผ าน (Password) ท ได ร บจากผ ควบค มระบบ (Admin) เร มการใช โปรแกรม เป ด Internet Explorer (IE) เป ดไปย ง URL ค อ จะเห นด งภาพ ภาพ หน าจอแรกของระบบ หน าจอรายการท ผ ใช สามารถเข าไปใช งานได - จะปรากฏหน าจอล กษณะด งร ป - ให ป อน ช อผ ใช และรห สผ าน ท ได ร บ จากผ ด แลระบบ 6 ก ก ภาพ หน าเข าส ระบบ - หล งจากท เราเข าส ระบบจะปรากฏช อ ให คล กตรงช อของตนเอง เพ อเข าไปแก ไขข อม ลส วนต ว ภาพ หน าจอแสดงประว ต ส วนต ว หน าน จะแสดงข อม ลช อผ เข าส ระบบ ท ต ง อ เมล รายว ชาท งหมด และป มส าหร บเปล ยนรห สผ าน*** ในการเข าส ระบบ (Login) *** ควรใช รห สผ านท ไม ยากเก นไป ควรเป นรห สผ านท ท านจ าได ง าย คล กแท บ แก ไขข อม ลส วนต ว จะปรากฏหน าจอด งน 7 ภาพ หน าจอแสดงการแก ไขประว ต ส วนต ว ในหน าจอน จะแสดงข อม ลประว ต ของผ เข าส ระบบโดยม รายละเอ ยดด งน ช อผ ใช ช อผ ใช ******* ไม ต องเปล ยน รห สผ านใหม รห สผ าน ว างไว เพ อใช รห สเด ม (ถ าเปล ยน) ช อ ช อของผ ใช นามสก ล นามสก ลของผ ใช แสดงอ เมล อ เมลท ได สม ครจาก Free mail (เช น chaiyo yahoo hotmail ฯลฯ ) หร อท แจกให อ เมลท ใช การได : ไม ต องเปล ยนแปลง ร ปแบบอ เมล ไม ต องเปล ยนแปลง ประเภทอ เมลไดเจสท ไม ต องเปล ยนแปลง สม ครเป นสมาช กกระดานเสวนา ไม ต องเปล ยนแปลง อ ตโนม ต ในการแก ไขข อความ ไม ต องเปล ยนแปลง จ งหว ด กรอกจ งหว ด ประเทศ: เล อกประเทศ ไทย ภาษาท ต องการ: Thai (th) โซนเวลา: เวลาของเซ ร ฟเวอร รายละเอ ยด: ให คร กรอกรายเอ ยดค ณสมบ ต ของตนเอง ความถน ด ฯลฯ ก ก ก Moodle ร ปป จจ บ น: ภาพใหม : ต องการเปล ยนเป นร ปตนเอง ให คล ก Browse.. และค นหาไฟล ร ปภาพ ของตนเอง (ควรจะย อขนาดของร ภาพตนเองก อนน ามาใช งาน ควรจะเป น ร ปท ม ขนาดเล ก ๆ) เว บเพจ: โฮมเพจของตนเอง เช น หมายเลข ICQ: ID สมาช กของ ICQ Skype ID: ID สมาช กของ Skype AIM ID: ID สมาช กของ AIM Yahoo ID: ID สมาช กของ Yahoo MSN ID: ID สมาช กของ MSN หมายเลข ID : สถาบ น: หมวด/แผนก: โทรศ พท 1 โทรศ พท 2 ท อย เสร จแล วคล กป ม อ พเดทประว ต ส วนต ว ก ก ก (Logout) หล งจากท ผ ใช เข าใช งานระบบเร ยบร อยแล ว หากจะเล กใช งานระบบจะต อง ออกจากระบบ หร อ Logout โดยคล กท ออกจากระบบ หร อ Logout เพ อความปลอดภ ยของข อม ล ด งภาพด านล าง 8 9 ก ก เป นส วนท ใช ในการเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลรายว ชา ด งน ก 1. เม อ Login เข าส ระบบเร ยบร อยแล วท หน าจอด านซ ายม อ จะม เมน การจ ดการระบบ ให คล กท รายว ชาท งหมด จะแสดงหน าจอด งภาพ ภาพ หน าจอประเภทว ชา 2. จากภาพให คล กป ม เพ มรายว ชาใหม จะปรากฏหน าจอให ท านกรอกข อม ลรายว ชา ด งภาพ 10 ม รายละเอ ยดด งน ประเภท: ค าปกต จะเป นท วไป ช อเต ม: ป อนช อว ชา และ ให วงเล บช อของคร ผ สร างบทเร ยนด วย ช อย อ: ให ใส รห สว ชา เช น ง30203 หร อ ว30203 เป นต น หมายเลข ID บทค ดย อ: สาระส าค ญของรายว ชาหร อค าอธ บายรายว ชา ส วนน จะแสดงท หน าจอแรกของระบบ ร ปแบบ: ร ปแบบการจ ดท าเน อหาบทเร ยน จะแบ งออกเป น 3 แบบ 1. แบบกล มสนทนา 2. แบบห วข อ 3. แบบรายส ปดาห ( เล อกแบบห วข อ ) ว นเร มต นรายว ชา: ก าหนดว นท จะเร มต นการใช บทเร ยนท สร างข น ระยะเวลาเข าเร ยน: ก าหนดระยะเวลาเข าเร ยน: ก ว น (เล อกไม จ าก ด) จ านวน (ส ปดาห /ห วข อ): ก าหนดจ านวนส ปดาห หร อจ านวนห วข อท ต องการสร าง ระบบกล ม : 1. เร ยนรวมก นไม แบ งกล ม 2. กล มแบบแยกก นอย างช ดเจน (ศ กษาข ามกล มไม ได ) 3. กล มแบบศ กษาข ามกล มได (แต ท าก จกรรมในกล มอ นไม ได ) บ งคบ เล อก ใช หร อ ไม (เล อก เร ยนรวมก นไม แบ งกล ม ) รายว ชาท ม อย : รห สผ านเข าเร ยน : ให บ คคลท วไปเข าชม : ส วนท ซ อนไว : แสดงข าว: แสดงคะแนน: สามารถก าหนดได ว าน กเร ยนด คะแนนท ไดท าแบบทดสอบหร อแบบฝ กห ดหร อไม แสดงรายงานก จกรรม: ขนาดไฟล ส งส ด: ค าส าหร บเร ยกผ สอน: ค าส าหร บเร ยกน กเร ยน: ภาษาท บ งค บในการใช : ก ก ก Moodle ก าหนดขนาดไฟล ท สามารถอ พโหลดได เช น ร ปภาพ เป นต น คร น กเร ยน อย าบ งค บ เม อกรอกรายละเอ ยดข างต นเร ยบร อยแล ว คล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง ระบบจะแสดงหน าของ รายว ชาเพ อสร างเน อหาต าง ๆ ของรายว ชา ด งภาพ 11 ก ในการสร างเน อหารายว ชา จะประกอบด วย กระกานข าวรายว ชา เน อหารายว ชา ก จกรรมต าง ๆ การบ าน แบบทดสอบ แบบสอบถาม ห องสนทนาเป นต น โดยม ว ธ การด งน คล กท เร มการแก ไขในหน าน ท บล อกเมน การจ ดการระบบ ด านซ ายม อ ห
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks