Llibre

Description
1. El secret del casalot abandonat 2. Autora <ul>Pilar López Bernués: Va néixer a Barcelona l'any 1957. Està casada, té un fill i...dos gossos, a més de…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 7 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. El secret del casalot abandonat
 • 2. Autora <ul>Pilar López Bernués: Va néixer a Barcelona l'any 1957. Està casada, té un fill i...dos gossos, a més de gats I tortugues, que també són de la família. Li encanta escriure, I ho fa desde que tenia nou anys. La seva gran passió és l'alpinisme, encara que el vaig deixar de practicar molt aviat. Tot I aixó , encara l'interessen els esports de muntanya I alguns de risc. Està molt sensibilitzada pels problemes socials I per l'ecologia, perquè estimo la natura, I em preocupa el constant atac que fem contra aquest “vaixell anomenat Terra en què tots naveguem. </ul>
 • 3. Informació <ul><li>Editorial: Bruño
 • 4. Il·lustracions: Ximena Maier
 • 5. Taller de lectura: Begña Lozano </li></ul>
 • 6. Resum <ul>L'idea de passar l'estiu en un poblet remot del Pirineu no entusiasma l'Anna; però, quan coneix la Núria, l'Alex, en Víctor, en Jordi I, sobretot en Rafa, no triga en canviar d'opinió. I és que resoldre el misteri que envolta un vell casalot abandonat es convertirà en una aventura apassionant per a aquesta colla de joves. Intirga, acció, amistat I amor en unes vacences plenes de sorpreses. </ul>
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks