Lista de preturi ghiduri.pdf

Description
Listă de preţuri pentru scanare și ghiduri chirurgicale Scanare Scanare intraorală completă maxilar; mandibulă și înregistrare digitală ocluz. 150 RON Scanare modele gips maxilar și mandibulă 150 RON Modele printate Model printat 3D în baza serviciilor de scanare în scop ortodontic* 250 RON Model printat 3D în

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    Listă de preţuri pentru scanare și ghiduri chirurgicale   Scanare  Scanare intraorală completă maxilar; mandibulă și înregistrare digitală ocluz.150 RON Scanare modele gips maxilar și mandibulă150 RON Modele printate  Model printat 3D în baza serviciilor de scanare în scop ortodontic* 250 RON Model printat 3D în baza serviciilor de scanare200 50 360 RON Serviciu ghidare implant Serviciu ghidare 1 implant 610 RON Serviciu ghidare 2 implanturi 705 RON Serviciu ghidare 3 implanturi 800 RON Serviciu ghidare 4 implanturi 890 RON Serviciu ghidare 5 implanturi 985 RON Serviciu ghidare 6 implanturi 1080 RON Serviciu ghidare 7 implanturi 1175 RON Serviciu ghidare 8 implanturi 1270 RON  Închiriere trusă  Serviciu închiriere trusă/zi 230 RON Taxă de urgență model printat 3D în baza serviciilor de scanareSimulare ghid chirurgical   Deplasare scanare Deplasare zona 1 50 RON Deplasare zona 2 70 RON Deplasare zona 3 100 RON RONRON   E-mail: office@dentalview.ro   Vă mulţumim   că aţi ales serviciile noastre şi vă   aşteptăm cu drag în Centrele   YTS -Dental View!  *Include palatul dur și pini de ocluzie  1 243 0372 702 191 parter, sect. 1Piața Charles de Gaulle, parcare disponibilă în rond 0372 036 821 12333 ZONA 1ZONA 2ZONA 3
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks