Linked in kateřina-borovanská

Description
1. LINKEDIN     LINK  TO  BE  IN     Design  a  implementace  do  strategie   firemní  komunikace   2. #career   3. Everything  that  can  be…

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. LINKEDIN     LINK  TO  BE  IN     Design  a  implementace  do  strategie   firemní  komunikace  
 • 2. #career  
 • 3. Everything  that  can  be  converted  from  an  atom  to  a  bite,     will  be.   Being  digital  by  Nicholas  Negroporte,  1995  
 • 4. JEFF  WEINER,  CEO  LinkedIN   “RelaJonship  maKers”  
 • 5. #communica>on  
 • 6. HOUSE  OF  CV  
 • 7. Reciproční  hrdost     Zaměstnanec  -­‐  Společnost  
 • 8. #community  
 • 9. “Kinder,  Küche,  Kirche!”   Mateřství  &  dovolená  
 • 10. #image  
 • 11. Facebook  vs.  LinkedIN     employee  challenge     QUALITY  LinkedIN  je  sociální  síť,  na  které  se  nemusíte  bát,  že  vám   koukají  bradavky  na  fotce  ze  sobotního  večírku!  Nebo  že  snad  koukají   vaší  kolegyni.               QUANTITY  Patří  jinam  než  Facebook  =>   zaslouží  si  víc  pozornosJ  než  QUICK  CHECK-­‐IT  v  kuchyňce  vaší  firmy.    
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks