LINGVISTIČKA ANALIZA VAZDUHOPLOVNE TERMINOLOGIJE U ENGLESKOM JEZIKU - PDF

Description
UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET Tamara, S. Vukomanović LINGVISTIČKA ANALIZA VAZDUHOPLOVNE TERMINOLOGIJE U ENGLESKOM JEZIKU doktorska disertacija Beograd, 2015 UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI

Please download to get full document.

View again

of 343
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 62 | Pages: 343

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET Tamara, S. Vukomanović LINGVISTIČKA ANALIZA VAZDUHOPLOVNE TERMINOLOGIJE U ENGLESKOM JEZIKU doktorska disertacija Beograd, 2015 UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET Tamara, S. Vukomanović LINGVISTIČKA ANALIZA VAZDUHOPLOVNE TERMINOLOGIJE U ENGLESKOM JEZIKU doktorska disertacija Beograd, UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY Tamara, S. Vukomanovic LINGUISTIC ANALYSIS OF THE AIRSPEAK TERMINOLOGY IN ENGLISH Doctoral Dissertation Belgrade, БЕЛГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Тамара, С. Вукоманович ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АВИАЦИОННОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Докторская диссертация Белград, Mentor: Dr, Smiljka Stojanović, docent za engleski jezik, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet Članovi komisije: Datum odbrane: 5 LINGVISTIČKA ANALIZA VAZDUHOPLOVNE TERMINOLOGIJE U ENGLESKOM JEZIKU APSTRAKT Predmet ovog rada je lingvistička analiza vazduhoplovne terminologije u engleskom jeziku. U današnje vrijeme vazdušni saobraćaj igra veliku ulogu u svijetu. Gotovo da ne postoji zemlja u svijetu koja nema sopstvenu aviokompaniju. Engleski jezik je zvanični jezik civilnog vazduhoplovstva. Stoga i komunikacija koja se za vrijeme svakog leta odvija između pilota aviona i kontrolora letenja u prvi plan stavlja upravo ovaj jezik. U okviru vazduhoplovnog engleskog jezika uočavamo dva pravca: s jedne strane je Airspeak, koji obuhvata standardne riječi i fraze u vezi sa vazduhoplovstvom i upotrebljava se u redovnim situacijama. Sa druge strane je opšti engleski jezik, koji se upotrebljava u vanrednim situacijama. Pošto snimci iz našeg korpusa predstavljaju kombinaciju redovnih i vanrednih situacija naša analiza obuhvata i opšti engleski jezik i Airspeak. Vazduhoplovni engleski jezik spada u English for Specific Purposes (Engleski za specijalne namjene). Osnovna karakteristika vazduhoplovnog engleskog jezika jeste primjetna upotreba elipse. Ovo ne čudi kada se zna da pilot aviona nema vremena da dugo razgovara sa kontrolorom letenja. Glavni zadatak pilota jeste da upravlja avionom i bezbjedno preveze putnike do određene destinacije. Sve instrukcije koje pilot aviona za vrijeme leta dobija od kontrolora letenja su sаžete. Zbog toga u rečenicama često nedostaju određeni glagolski oblici, pridjevi, prilozi kao i prijedlozi. Takođe, u ovakvoj vrsti komunikacije subjekat je skoro uvijek izostavljen. Postoji dosta sličnosti između pomorskog i vazduhoplovnog engleskog jezika. Mornarica je starija od vazduhoplovstva, pa su se tako mnoge riječi koje su tipične za pomorski engleski jezik u procesu jezičkog posuđivanja našle u vazuduhoplovnom engleskom jeziku. Kadeti Vojnog vazduhoplovstva na Vojnoj akademiji imaju predmet Vazduhoplovna frazeologija u okviru kojeg usvajaju vazduhoplovni engleski jezik. Kao i kod ostalih predmeta, tako je i kod ovog potrebno na najbolji mogući način uskladiti sadržaj sa potrebama i budućom profesijom kadeta ovog smjera. 6 Jedan od glavnih ciljeva ovog istraživanja bio je analiza jezika koji se koristi u komunikaciji na relaciji pilot aviona-kontrola letenja. Kada se govori o engleskom jeziku u vazduhoplovstvu obično se pravi podjela. S jedne strane je engleski jezik koji obuhvata terminologiju vezanu isključivo za razne faze i postupke tokom letenja, a sa druge takozvani opšti engleski koji se dosta koristi u vanrednim situacijama kada je neophodno podrobnije objasniti nastalu situaciju te stoga standardne riječi i fraze u takvoj vrsti komunikacije nisu dovoljne. Jedna od osnovnih karakteristika standardnih vazduhoplovnih riječi i fraza jeste elipsa. Interesovalo nas je da li se elipsa upotrebljava isključivo u okviru standardnih vazduhoplovnih riječi i fraza ili se koristi i u komunikaciji za vrijeme vanrednih situacija. Takođe su nas interesovale vrste (klase) riječi koje se koriste u ovoj vrsti komunikacije (da li prevladavaju imenice, glagolski oblici, pridjevi i da li se uopšte upotrebljavaju prilozi, veznici i prijedlozi). Osnovna metoda od koje smo pošli u našoj analizi i koju smo u najvećoj mjeri koristili jeste metoda analize diskursa. Pored toga koristili smo kvantitativnu metodu i metodu deskriptivne lingvistike. U ovom radu je analizirano ukupno trinaest zapisa (oni predstavljaju korpus rada). Rezultati do kojih smo došli analizirajući različite zapise pokazuju da je elipsa zaista jedno od osnovnih obilježja vazduhoplovne terminologije (one koja podrazumjeva upotrebu standardnih riječi i fraza). Takođe smo uočili da se od vrsta riječi u ovoj vrsti komunikacije najčešće upotrebljavaju imenice, glagoli, pridjevi, a dosta često (što i nije odlika standardne vazduhoplovne terminologije) prilozi i prijedlozi, kao i veznici (najviše su upotrebljavani u trenutku kada dođe do vanredne situacije). Pored toga, ono što je takođe primjetno, jeste to da učesnici u razgovoru ne koriste isključivo vazduhoplovnu terminologiju (standardne riječi i fraze), već se dosta oslanjaju i na upotrebu opšteg engleskog jezika. S obzirom na to da je u svim našim zapisima (letovima koji su u našem korpusu) došlo do vanrednih situacija, uopšte ne iznenađuje upotreba opšteg engleskog jezika. Ono što smo takođe uočili analizirajući različite zapise, jeste da ipak postoji neka pravilnost ili shema u pogledu jezika kojim se služe kako članovi posade, tako i kontrolori letenja. Drugim riječima postoje neke zajedničke karakteristike koje su 7 prisutne (u manjoj ili većoj mjeri), u naših trinaest zapisa. Radi se o sledećim karakteristikama: izrazita upotreba elipse, česta upotreba oblika gonna i yeah, upotreba sadašnjeg trajnog vremena, najčešće upotrebljavane standardne riječi i fraze su Say again i Roger, pauze u rečenici, rečenice su često nedovršene, česta upotreba uzvika ah, uh, oh, euh, naročito u trenutku kada dođe do vanredne situacije, česta upotreba riječi Hey i Okay u vanrednoj situaciji i upotreba psovki kada dođe do vanredne situacije. Što se tiče više nego izrazite upotrebe elipse u svim našim zapisima, može se reći da je to, na neki način potpuno očekivano kada se zna, da je konciznost i brzina prenošenja informacija između osoblja aviona i kontrolora letenja ključna. Elipsa je odlično jezičko sredstvo za ispunjavanje ovog zahtjeva. Ne samo da je prisutna u okviru vazduhoplovnih standardnih riječi i fraza, već je uočljiva i prilikom upotrebe opšteg engleskog jezika. U većini naših zapisa, kada bilo koji od govornika upotrebljava neki glagolski oblik, radi to na način da obično izostavi neki od važnih elemenata ili ga jednostavno skrati, a u takvoj rečenici subjekat je često potpuno izostavljen. U našim zapisima elipsa je u velikoj mjeri upotrebljena u okviru standardnih vazduhoplovnih riječi i fraza. Međutim, na osnovu analize utvrdili smo da se elipsa javlja i u okviru opšteg engleskog jezika. Present Continuous (sadašnje trajno vrijeme) je najomiljenije i najčešće upotrebljavano vrijeme u vazduhoplovnom engleskom jeziku. Često dolazi do potpunog izostavljanja oblika glagola to be. Na taj način se postiže ubrzavanje komunikacije. U okviru standardnih vazduhoplovnih riječi i fraza Say again i Roger su najčešće upotrebljavane. Na osnovu analiziranih zapisa, potpuno je jasno da Airspeak predstavlja zaista specifičan jezik koji je vezan za jednu određenu oblast (vazduhoplovstvo) i prilično se razlikuje od opšteg engleskog jezika. Ključne riječi: vazduhoplovni engleski jezik, komunikacija na relaciji pilot avionakontrolor letenja, analiza diskursa, elipsa, Airspeak, engleski za specijalne namjene Naučna oblast: Lingvistika Uža naučna oblast: Primjenjena lingvistika UDK: 8 LINGUISTIC ANALYSIS OF THE AIRSPEAK TERMINOLOGY IN ENGLISH ABSTRACT The paper is about linguistic analysis of the aviation terminology in the English language. Nowadays air transportation plays an important part in the world. There is not a country in the world without own airline. The English language is the official language of the civil aviation. Therefore communication between the pilot and airtraffic controller which occurs during each flight particularly emphasizes this language. One can notice two directions within aviation English: on one side is Airspeak, which includes standard words and phrases concerning aviation and which is used in routine situations. On the other side is plain English which is used in non-routine situations. Since tapes from our corpus represent combination of routine and non-routine situations, our analysis includes both Airspeak and plain English. Aviation English belongs to ESP (English for Specific Purposes). The main characteristic of the aviation English is noticeable ellipsis use. It is no wonder when one knows that the pilot has no time to talk to the air-traffic controller for a long time. The main task of the pilot is to fly a plane and safely transport passengers to certain destination. All instructions that the pilot receives during the flight from the air-traffic controller are concise. That is why very frequently there are no verb forms, adjectives, adverbs as well as prepositions in sentences. Also, in this kind of communication subject is almost always deleted. There are many similarities between maritime and aviation English. Navy is older than aviation and that is why a lot of terms typical of maritime English came to aviation English in the process of language borrowing. Military Aviation cadets at the Military academy have a subject called Aviation phraseology within which they acquire aviation English. As well as in other subjects it is necessary to coordinate contents with the needs and future profession of the aviation cadets in the best possible way. One of the main aims of the paper was analysis of the language that is used in pilot-air traffic controller communication. There is some kind of division within aviation English. On one side is English which comprises terminology exclusively connected 9 with different stages and procedures during flying. On the other side is so-called plain English that is used a lot in non-routine situations when it is necessary to explain the emergency situation in detail. In this kind of communication standard words and phrases are not sufficient. One of the main characteristics of the standard aviation words and phrases is ellipsis. We wanted to find out whether ellipsis is used only within standard aviation words and phrases or not. We were also interested in word classes that are used in this kind of communication (whether these words are nouns, verbs and adjectives and whether adverbs, conjunctions and prepositions are used at all). The basic and most frequently used method in our analysis is the discourse analysis method. We also used qualitative method as well as descriptive linguistics method. We analysed thirteen tapes (they are the corpus of the paper). Results obtained show that ellipsis is really one of the basic features of aviation terminology (standard aviation words and phrases terminology). We also noticed that the most frequently used word classes in this kind of communication are nouns, verbs and adjectives. Adverbs and prepositions, as well as conjunctions are frequently used (which is not typical of the standard aviation termiology). These word classes were mostly used in non-routine situations. What we also noticed is that the participants use plain English a lot and not only aviation terminology (standard words and phrases). Since non-routine situations occured in all the tapes (flights in our corpus), plain English usage is not strange. We also noticed that some kind of regularity or scheme in terms of language the aircrew as well as controllers use still exists. In other words there are some common features which are present (more or less), in the tapes. These features are the following: prominent ellipsis use, frequent gonna and yeah forms use, Present Continuous use, the most frequently used standard words and phrases are Say again and Roger, conversation gaps, incomplete sentences, frequent use of exclamations ah, uh, oh, euh, especially in non-routine situation, frequent use of the words Hey and Okay in non-routine situation and use of swear words in non-routine situation. One could say that more than marked use of ellipsis in all the tapes was in a way completely expected when one knows that concision and words exchange speed 10 between the aircrew and air traffic controller are crucial. When one wants to meet these needs ellipsis is an excellent language form. Not only it is present within standard aviation words and phrases, but it is also used in plain English. Whenever a participant uses a verb he usually omits some of the important elements or he simply contracts it, and the subject is often completely omitted. Ellipsis is mostly used within standard aviation words and phrases on our tapes. However, on the basis of the analysis we found out that ellipsis appears even in plain English sentences. Present Continuous is the most popular and frequently used tense in aviation English. To be verb form is often completely omitted. In this way exchange of information is faster. On the basis of the analysed tapes it is obvious that the Airspeak is a specific language which is related to a particular field (aviation) and differs a lot from the plain English. Key words: aviation English, pilot-air traffic controller communication, discourse analysis, ellipsis, Airspeak, ESP (English for Specific Purposes) Field: Linguistics Specific field: Applied linguistics UDC: 11 АБСТРАКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АВИАЦИОННОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Предметом настоящей работы является лингвистический анализ авиационной терминосистемы в английском языке. На сегодняшний день воздушный транспорт играет важную роль в международном транспорте, и почти нет такой страны в мире, у которой не было бы собственной авиакомпании. Английский язык является официальным языком гражданской авиации. Исходя из данного факта и коммуникация, которая осуществляется между летчиком и диспетчером в первый план именно ставит английский язык. В рамках авиационного английского языка замечаем два направления, а именно с одной стороны Airspeak (авиа-язык), охватывающий стандартные слова и словосочетания, которые касаются авиации и который используется в стандартных ситуациях. С другой стороны, отмечаем общий английский язык, который используется в нестандартных ситуациях. Поскольку в наш материал вошли примеры, характерны как для штатных, так и для нештатных ситуациях, то и наш анализ охватывает и общий английский язык и Airspeak (авиа-язык). Авиационный английский язык входит в пласт English for Specific Purposes (Английский язык для специальных целей). Основная характеристика авиационного английского языка подчеркнутое употребление эллипса. Данный факт не вызывает удивления, поскольку общеизвестно, что у пилота самолета нет времени вести долгие беседы с диспетчером. Главная задача летчика заключается в том, чтобы управлять судном и безопасно перевести пассажиров до места назначения. Полный набор инструкций, получаемых пилотом от диспетчера в течение полета, весьма сжат. Поэтому в предложениях зачастую нет определенных глагольных форм, прилагательных, наречий и предлогов. Также в радиопереговорах диспетчера с пилотом подлежащее почти всегда отсутствует. Поскольку у морского флота традиция более длинная, чем у авиации, множество слов, характерных для военно-морской терминологической системы перешли в авиационный английский язык. 12 Курсанты ВВС, учащиеся в Военной академии изучают предмет Авиационная фразеология, в рамках которого обучаются авиационной английской фразеологии. Цель данного обучения, как и когда речь идет о других предметах, заключается в том, чтобы лучшим образом согласовать содержание предмета с требованиями будущей профессии выпускников Военной академии. Одним из целей нашего расследования был анализ языка используемого в редаиопереговорах диспетчера с пилотом самолета в ходе полета. Когда речь идет об английском языке в авиации, его принято разделять на два типа данного языка. А именно на английский, относящийся исключительно к терминосистеме, которая используется в различных этапах и поступках полета, и на так называемый общий английский который используется в критических ситуациях, когда необходимо более подробно объяснить возникшую ситуацию из-за чего стандартные авиационные словосочетания являются недостаточными. Основная характеристика стандартных авиационных словосочетаний является эллипс. Нас особо заинтересовал вопрос, является ли использование эллипса характерным только в стандартных авиационных ситуациях или он используется и в радиопереговорах в ходе нетипичных ситуациях. Также мы рассматривали вопрос видов слов, которые используются в данной коммуникации, а именно превалируют ли имена существительные, глагольные формы, прилагательные и используются ли наречия, предлоги и союзы. В основном, в х
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks