Les llengües al món

Description
1. ANGLÈS 2. ANGLÈS 1. Introducció Filiació lingüística, localització geogràfica i nombre de parlants Codi escrit: descripció i exemplificació 2. Treball…

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 7 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ANGLÈS
 • 2. ANGLÈS 1. Introducció Filiació lingüística, localització geogràfica i nombre de parlants Codi escrit: descripció i exemplificació 2. Treball Comparació gramatical de la llengua estudiada amb el català occidental des del punt de vista fonològic, morfosintàctic i lèxic Elaboració d’un vocabulari d’aula i d’interacció social català/llengua estudiada 3. Conclusions
 • 3. ANGLÈS
 • 4. ANGLÈS 11.011.168 de parlants • Catalunya • País Valencià • Illes Balears • Franja de Ponent (Aragó) • el Carxe (Múrcia) • Catalunya del Nord (França) • Andorra • lAlguer (Itàlia)
 • 5. ANGLÈS 321.500.00 0 de parlants • Regne Unit • Estats Units • el Canadà • Austràlia • Nova Zelanda • República de Sud-àfrica • Irlanda
 • 6. ANGLÈS El català i l’anglès fan ús d’un mateix codi escrit atenent als següents aspectes: Sistema de numeració Sistema descriptura Sentit descriptura Sistema aràbic Alfabet llatí Esquerra a dreta
 • 7. ANGLÈS CONSONANTS Oclusives Fricatives Africades Ròtiques Laterals Nasals Anglés Català Anglés Català Anglés Català Anglés Català Anglés Català Anglés Català /p/ pit /p/ pare /f/ fat /f/ fosc /tʃ/ /tʃ/ /r/ /r/ /l/ /l/ /m/ /m/ cheap xoriç run roca left local map mosca /b/ bit /b/ bosc /v/ vat /v/ vent /dʒ/ dʒ/ /n/ /n/ jeep rajola nap nina /t/ tin /t/ tot /s/ sap /s/ so /ŋ/ bang /ŋ/ ganga /d/ din /d/ dent /z/ zap /z/ zero /k/ cut /k/ cuc /ʃ/ she /ʃ/queixa /ɡ/ gut /ɡ/ got /ð/ then /ð/ cada /ʒ/ /ʒ/ measure caixmirCONSONANTS VOCALSEls següents fonemes consonàntics estan presents a la llengua Amb el sistema vocàlic trobem una major diferència:anglesa però no al català: Vocals anglés:/θ/ thin /x/ loch /h/ ham /i :/, /ɪ/, /u :/, /ʊ/, /ɛ/, /ɜ:/, /ə/, /ɔ:/, /æ/, /ʌ/, /ɑ:/, /ɒ/Per contra tenim els següents fonemes consonàntics catalans Vocals català:que no apareixen a la llengua anglesa: /a/, /e/, /ɛ/ → [ə] /o/, /ɔ/, /u/ → [u]/ʎ/ coll /ɾ/ dret /dz/ dotze /ts/ potser /i/ → [i] Trobem dos fonemes consonàntics anglesos que al català seran *Podem observar que l’únic só que es comparteix de forma exacta ésconsiderats semivocals: la vocal semioberta anterior /ɛ/./w/ we /w/ hui /j/ yes /j/ joia
 • 8. ANGLÈS NOM L’anglés, a l’igual que el català, presenta les categories gramaticals de gènere i nombre a la categoria lèxica de nom. En català trobem principalment dos gèneres de substantius: masculí i femení. En anglés, trobem quatre distints gèneres. Els ja coneguts masculí i femení, neutre i comú. PRONOM La categoria lèxica de pronom a l’anglés, presenta les categories gramaticals de persona, gènere, nombre i cas com al català. SINGULAR PLURAL I / jo We / nosaltres you / tu, vosté you / vosaltres, vostés he / ell she / ella it / they / ells, elles
 • 9. ANGLÈS ADJECTIU A diferència del català, la categoria lèxica d’adjectiu en anglés no posseïx les categories gramaticals de gènere i nombre. En anglés, els adjectius són paraules invariables, és a dir, només tenen una forma única (singular). A diferència del català, els adjectius anglesos NO tenen gènere i NO canvien del singular al plural quan al nom a què descriuen canvia la seua forma. Ex: bon xic - bona xica casa gran - cases grans good boy - good girl big house - big houses. DEMOSTRATIUS (adjectius - determinants) SINGULAR PLURAL PROXIMITAT this aquest/a these aquests/es LLUNYANIA that aquell/a those aquells/es Com podem observar a l’anterior graella, els demostratius en anglés també tenen la categoria gramatical de nombre i presenten formes diferents per expressar proximitat o llunyania. La diferència en aquest cas és l’absència de gènere, categoria gramatical que si apareix al català per a aquesta categoria lèxica. aquest/a; aquell/a; aquests/es; aquells/es, junt amb les formes neutres això i allò.
 • 10. ANGLÈS ADJECTIUS I PRONOMS POSSESSIUS ADJECTIUS I PRONOMS POSSESSIUS ANGLÈS CATALÀ ADJECTIU PRONOM my mine (el) meu, (la) meva, (els) meus, (les) meves your yours (el) teu, (la) teva, (els) teus, (les) teves our ours (el) nostre, (la) nostra, (els, les) nostres your yours (el) vostre, (la) vostra, (els, les) vostres his (dell) his (dell) her (della) hers (della) (el) seu, (la) seva, (els) seus, (les) seves its (duna cosa) ø their (dells) theirs (dells) Observacions: Els articles no susen mai conjuntament amb els adjectius possessius anglesos. Exemple: El nostre professor de física és suís. Our physics teacher is Swiss. Pel que fa a la tercera persona, ladjectiu o pronom possessiu que susa en anglès és determinat pel posseïdor, mentre que en català és determinat per la cosa posseïda. Exemple: La Carla i les seves germanes són aquí. Carla and her sisters are here.
 • 11. ANGLÈS QUANTIFICADORS NUMERALS Als numerals trobem una diferència en quan a la categoria gramatical de gènere. A l’anglés cap número presenta gènere, cosa que si ocorre al català tot i que només és dona a casos puntuals: Numerals cardinals que admeten flexió Gènere Xifra Masculí Femení 1 un (one) una 2 dos (two) dues 21 vint-i-un (twenty-one) vint-i-una 22 vint-i-dos (twenty-two) vint-i-dues 200 dos-cents (two hundred) dues-centes 300 tres-cents (three hundred) tres-centes INDEFINITS Els indefinits a l’anglés, a diferència del català, no presenten les categories gramaticals de gènere i nombre. all (of) — tot -a other — altre -a
 • 12. ANGLÈS DETEMINANTS ARTICLE En anglés, larticle determinat (the) té la particularitat i lavantatge que cobrix a quatre dels nostres articles: el, la, els, les. Açò significa que, a diferència del català, larticle determinat no posseïx les categories gramaticals de gènere i nombre. The world / el món The worlds / els mons The house / la casa The houses / les cases A ligual que al cas de larticle determinat, larticle indeterminat tampoc presenta les categories gramaticals de gènere i nombre a langlés. A boy / Un xic A girl / Una xica Per a expressar el significat (duns, unes) sutilitza ladjectiu “some” (alguns).
 • 13. ANGLÈS VERBS Al Català les diferents formes del verb (per a indicar distints temps, persones, nombre, mode i veu) s’aconsegueixen afegint morfemes a l’arrel. Cada persona té els seus propis morfemes, per això no és necessari utilitzar els pronoms personals. A més, s’utilitzen verbs auxiliars per als temps compostos (haver), els temps continus (estar) y la veu passiva (ser).EN ANGLÈS hi ha molts pocs morfemes: -s per a la tercera persona singular del present simple (excepte verbs como can o must), -ed para el passat i el participi dels verbs regulars, -ing per al gerundi. Els morfemes que en català nos indiquen el nombre i la persona es substitueïxen en anglès per pronoms personals acav-e I finish acav-a he/she/it finishes acav-í I finished L’anglès, al igual que el català, té verbs auxiliars equivalents als catalans per als temps compostos (haver =have), els temps continus (estar = be) i la veu passiva (ser = be): he acab-at I have finished estic acab-ant I am finishing va ser acab-at it was finished No obstant, també hi ha algunes diferències importants: quan al català s’utilitza una sola paraula amb diversos morfemes, a l’anglès solen utilitzar-se diverses paraules: un pronom personal per indicar la persona i un verb auxiliar per a indicar alguns temps(will per al futur, would per a el condicional, do en moltes oracions negatives e interrogatives): acab-arà he/she/it will finish acabaran they will finishac ab-arien they would finish
 • 14. ANGLÈS SINTAXI Hi ha diferències en la sintaxi dambdues llengües. Es poden mencionar entre altres: Lorde sintàctic dins de les oracions (subjecte  verb  complement) Els accidents del verb La concordança verbal, així com de gènere i nombre El lloc dels adjectius i lús dadverbis Lús de veus passives.
 • 15. ANGLÈS SINTAXILorde sintàctic dins de les oracionsEl català no presenta la rigidesa en l’ordre sintàctic que sí que presenten llengües com l’anglès. A (1) i (2)exemplifiquem la major rigidesa en l’ordre sintàctic que té l’anglès en comparació amb el català:(1) a. El nen que portava texans i una samarreta vermella va guanyar el premi S V O (Subjecte Verb Objecte) b. Va guanyar el premi el nen que portava texans i una samarreta vermella VOS(2) a. The boy who wore blue jeans and a red T-shirt won the prize SVO b. *Won the prize the boy who wore blue jeans and a red T-shirt VOSAquesta enorme rigidesa que apreciem en l’ordre sintàctic de l’anglès fa que l’anglès sigui considerat unallengua configuracional, és a dir, una llengua en què totes les oracions presenten el mateix ordre sintàctic(SVO en el cas de l’anglès). Però tot i que en anglès predomini l’ordre SVO, només cal mirar les sevesoracions interrogatives per adonar-se que l’ordre no marcat no s’hi compleix:(3) What do you want? O Verb Auxiliar S VAixí, en les llengües configuracionals l’ordre sintàctic és molt estricte però pot haver-hicasos on no es compleixi l’ordre no marcat.
 • 16. ANGLÈS Anglès Atès que langlès ha estat força influenciat per diverses llengües (germàniques, llatines, escandinaves, celtes i altres), és la llengua amb el més gran nombre de mots (el Oxford English Dictionary ninclou més de 500.000). Altres organitzacions estimen més de 800.000. Estimació orige de les paraules: -Thomas Finkenstaedt i Dieter Wolff (1973)- Francès (inclou francès antic, dialectes del francès i anglo-francés): 28,3% Llatí (inclou termes científics o tècnics): 28,24% Anglès antic (origen germànic), anglès mitjà, escandinau o nòrdic i Neerlandès: 25% Grec: 5,32% Sense origen etimològic precís: 3,28% Derivats de noms de persones: 3,28% Altres llengües: 1% Langlès adopta noves paraules amb més facilitat que altres llengües. Català El català és una llengua romànica, és a dir, prové del llatí vulgar tant pel que fa a la sintaxi com a la fonètica com al lèxic. Al llarg de la seva història, el català s’ha anat enriquint amb l’aportació d’altres llengües amb les quals ha estat en contacte. Ha rebut aportacions, fonamentalment lèxiques i onomàstiques, del germànic, el mossàrab i l’hebreu.
 • 17. ANGLÈS INTERACCIÓ SOCIAL Greetings and showing gratitude Salutacions i agraïments Hello Hola Goodbye Adéu Please Sisplau Thank you Gràcies Help Ajuda Could you please help me? Em pot ajudar, sisplau; Help me! Ajudim! I am lost Mhe perdut Affirmations Afirmacions Yes Sí All right Dacord OK Entesos Negatives Negacions No No I dont know No ho sé I dont understand No ho entenc I cant No puc
 • 18. ANGLÈS VOCABULARI D’AULA IN THE CLASSROOM A L’AULA classroom aula class classe bag bossa de mà blackboard / whiteboard pissarra board eraser esborrador book llibre chair cadira (piece of) chalk clarió crayon llapis de cera desk escriptori rubber goma desborrar folder carpeta highlighter pen retolador fosforescent, resaltador notebook / notepad quadern paper paper / full pencil llapis pencil sharpener maquineta de fer punta ruler regle workbook llibre dexercicis to ask a question fer una pregunta to clean the board netejar el pissarra to listen to a tape escoltar una cinta to open/close the book obrir/tancar el llibre to share a book compartir un llibre to swap places canviar llocs to talk to your partner parlar amb el teu company to watch a video mirar un vídeo to work in groups treballar en grups to work in pairs treballar de a dos
 • 19. ANGLÈS EXPRESSIONS I VOCABULARI ÚTIL Expressions comuns Excuse me, wheres the toilet? Disculpe, on està el bany? Are you OK? ¿Esta voste bé? Fire – Fuego fire! ¡foc! call the fire brigade! ¡cride als bombers! Family-familia what do your parents do? ¿Què fan els teus pares? (Mother, father, brother, sister, parents, son, daughter) (Mare, pare, germà, germana, pares, fill, filla)
 • 20. ANGLÈS EXPRESSIONS I VOCABULARI ÚTIL Talking about things you like – Hablando de cosas que te gustan what do you like doing in your spare time? ¿Que tagrada fer en el teu temps lliure? I like ... m´agrada watching TV veure la T.V listening to music sentir música Sport-Esports Do you play any sports? ¿Practiques algun esport? Yes, I play ... sí jugue… Football al futbol Tennis al tenis
 • 21. ANGLÈS EXPRESSIONS I VOCABULARI ÚTIL Talking about things you like – Hablando de cosas que te gustan what do you like doing in your spare time? ¿Que tagrada fer en el teu temps lliure? I like ... m´agrada watching TV veure la T.V listening to music sentir música Sport-Esports Do you play any sports? ¿Practiques algun esport? Yes, I play ... sí jugue… Football al futbol Tennis al tenis
 • 22. ANGLÈS Aquest treball ens ha ofert la possibilitat d’esbrinar la utilitat que la llengua primera pot tenir per aprendre altres noves. La multiculturalitat, present cada cop més a les aules, ens obliga a buscar aquells mitjans que ens poden ajudar a apropar-nos a l’alumnat. Poder establir paral·lelismes entre la fonologia, la morfosintaxi i el lèxic de la llengua de l’alumne nou vingut i la pròpia, pot resultar una eina útil per treballar amb aquest, a la par que afavorirà el nostre propi bagatge en l’aprenentatge de llengües. L’anglès, com a llengua d’ús, no presenta una anàlisi exhaustiva de la gramàtica i per tant tampoc hi ha un elevat nombre d’estudis comparatius amb altres llengües. Per contra trobem gran quantitat de vocabulari tant d’aula com d’ús quotidià. El fet que part del vocabulari d’ambdues llengües siga d’origen llatí, propiciarà que ens resulte més fàcil aprendre totes dues llengües simultàniament o d’aprendre una d’elles amb una base prèvia de l’altra.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks