LENFÖDEM KONTROLÜ

Description
LENFÖDEM KONTROLÜ

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Occupational Therapy

Publish on:

Views: 2 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  LENFÖDEM KONTROLÜ Hamide ŞİŞ MANÇukurova Üniversitesi T ı p Fakültesi Balcal ı Hastanesi Medikal Onkoloji Bilim Dal ı  Lenf ödem Nedir  Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür.Cerrahi tedavisinde en sık kullanılan ameliyat türüMRM’dir.MRM sonrasıen sık görülen ve hastalarıetkileyen en önemli sorunlardan birisi deLENF ÖDEM’dir.  Lenfatik Sistem  Tedavi edilmemişlenf ödem  Lenf ödem Belirtileri; Ekstremitelerde gerginlik, şişme ve ağırlık hissiEl bileği ve parmak hareketlerinde azalma,Giysi kolunun dar gelmesiAğrıEktremitelerde iğnelenme hissiEkstremitede kızarıklık olmaksızın ısıartışıCilt değişiklikleri,Stemmer bulgusudur.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks