legea 98-2016

Description
Lg98-2016

Please download to get full document.

View again

of 106
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 106

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 22 decembrie 2017 M.Of.Nr.390 din 23 mai 2016 JURISPRUDENTA     NOTA ETO:  Click aici pentru lege si norme metodologiceadnotate   Vezi: - Norme metodologice din HG 3! #$%&  -  'etodologi( )OAP *+# #$%&,  - INSTRUTIUNE Nr. % #$%/  - INSTRUTIUNE Nr. # #$%/  -  'etodologi( din OAP %+% #$%/ - OAP %%/$ #$%/ 0ri1ind ni1el2l r(tei de (ct2(liz(re 0entr2 (n2l #$%* (erente contr(ctelor de (c4izitie 025lic( - OAP % #$%* 0ri1ind (0ro5(re( doc2ment(tiei 6t(nd(rdiz(te de (tri52ire ( contr(ctelor (cord2rilor-c(dr2 de 2rniz(re ( r2ctelor7 leg2melor 6i 0rod26elor l(ct(te 6i 0rod26elor de  0(niic(tie in c(dr2l Progr(m2l2i 0entr2 6coli (l Rom(niei   8EGE Nr. * 0ri1ind (c4izitiile 025lice   P(rl(ment2l Rom(niei  adopta prezenta lege. APITO8U8 I  ispozitii generale SETIUNEA %  O!iect scop si principii  Art. %. -  #rezenta lege reglementeaza modul de realizare a ac$izitiilor pu!lice procedurile de atri!uire a contractelor de ac$izitie pu!lica si de organizare a concursurilor de solutii instrumentele si te$nicile specifice care pot fi utilizate pentru atri!uirea contractelor de ac$izitie pu!lica precum si anumite aspecte specifice in legatura cu e%ecutarea contractelor de ac$izitie pu!lica.  Art. #. -   )%,  &copul prezentei legi il constituie asigurarea cadrului legalnecesar pentru a realiza ac$izitionarea de !unuri ser'icii si lucrari in conditii de eficienta economica si sociala.   )#,  #rincipiile care stau la !aza atri!uirii contractelor de ac$izitie pu!lica si a organizarii concursurilor de solutii sunt( (,  nediscriminarea)  5,  tratamentul egal) c,  recunoasterea reciproca) d,  transparenta) e,  proportionalitatea) ,  asumarea raspunderii. SETIUNEA ( #-(  efinitii  Art. 3. -   )%,  *n sensul prezentei legi termenii si e%presiile de mai +os au urmatoarele semnificatii( (,  a!atere profesionala - orice comportament culpa!il care afecteaza credi!ilitatea profesionala a operatorului economic in cauza cum ar fi incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala sa'arsite cu intentie sau din culpa gra'a inclusi' incalcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei careia ii apartine acest operator)  5,  ac$izitie sau ac$izitie pu!lica - ac$izitia de lucrari de produse sau de ser'icii prin intermediul unui contract de ac$izitie pu!lica de catre una ori mai multe autoritati contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea indiferent daca lucrarile produsele sau ser'iciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes pu!lic) c,  acord-cadru - acordul inc$eiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici care are ca o!iect sta!ilirea termenilor si conditiilor care gu'erneaza contractele de ac$izitie pu!lica ce urmeaza a fi atri!uite intr-o anumita perioada in special in ceea ce pri'este pretul si dupa caz cantitatile a'ute in 'edere) d,  acti'itati de ac$izitie au%iliare - acti'itati care constau in furnizarea de asistenta si suport pentru acti'itatile de ac$izitie in specialinfrastructura te$nica care sa permita autoritatilor contractante atri!uirea de contracte de ac$izitie pu!lica sau inc$eierea de acorduri-cadru pentru lucrari produse ori ser'icii sau asistenta si consiliere cu pri'ire la desfasurarea ori structurarea procedurilor de ac$izitie pu!lica sau pregatirea si administrarea procedurilor de atri!uire in numele si in !eneficiul autoritatii contractante in cauza) e,  acti'itati de ac$izitie centralizate - acti'itatile desfasurate de o unitate de ac$izitii centralizate in mod permanent prin ac$izitia in nume propriu de produse si,sau ser'icii destinate unei,unor alte autoritati contractante ori prin atri!uirea de contracte de ac$izitie pu!lica sau inc$eierea de acorduri-cadru pentru lucrari produse ori ser'icii in numele sipentru o alta,alte autoritate,autoritati contractante) ,  anunt de intentie 'ala!il in mod continuu - anuntul de intentie pu!licatde autoritatea contractanta ca modalitate de initiere a unei proceduri de atri!uire pentru ac$izitia de ser'icii sociale ori alte ser'icii specifice pre'azute in ane%a nr. 2 alternati'a anuntului de participare in cuprinsul caruia se face referire in mod specific la categoriile de ser'icii care fac o!iectul contractelor ce urmeaza sa fie atri!uite se indica faptul ca respecti'ele contracte sunt atri!uite fara pu!licarea ulterioara a unui anunt  de participare si se in'ita operatorii economici interesati sa isi e%prime in scris interesul pentru participarea la procedura de atri!uire) g,  candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare in cadrul unei proceduri de licitatie restransa negociere competiti'a dialog competiti' sau parteneriat pentru ino'are ori care a fost in'itat sa participe la o procedura de negociere fara pu!licare preala!ila) 4,  cerinte de etic$etare - cerintele care tre!uie sa fie indeplinite de lucrari produse ser'icii procese sau proceduri pentru a o!tine o anumita etic$eta) i,  ciclu de 'iata - ansam!lul etapelor succesi'e si,sau interdependente care includ cercetarea si dez'oltarea care urmeaza a fi efectuate productia comercializarea si conditiile acesteia transportul utilizarea si intretinerea pe toata durata e%istentei unui produs ori a unei lucrari sau a prestarii unui ser'iciu de la ac$izitia materiilor prime ori generarea resurselor pana la eliminare curatarea amplasamentului si inc$eierea ser'iciului sau a utilizarii) 9,  concursuri de solutii - procedurile care permit autoritatii contractantesa ac$izitioneze in special in domeniul amena+arii teritoriului si ur!anismului al ar$itecturii si ingineriei sau al prelucrarii datelor un plan ori un proiect selectat de un +uriu pe !aze concurentiale cu sau fara acordarea de premii) ,  constructie - rezultatul unui ansam!lu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu ci'il care poate indeplini prin el insusi o functie economica sau te$nica) l,  contract de ac$izitie pu!lica - contractul cu titlu oneros asimilat potri'it legii actului administrati' inc$eiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante care are ca o!iect e%ecutia de lucrari furnizarea de produse sau prestarea de ser'icii)  m,  contract de ac$izitie pu!lica de lucrari - contractul de ac$izitie pu!lica care are ca o!iect( fie e%clusi' e%ecutia fie atat proiectarea cat si e%ecutia de lucrari in legatura cu una dintre acti'itatile pre'azute in ane%a nr. 1) fie e%clusi' e%ecutia fie atat proiectarea cat si e%ecutia uneiconstructii) fie realizarea prin orice mi+loace a unei constructii care corespunde cerintelor sta!ilite de autoritatea contractanta care e%ercita o influenta determinanta asupra tipului sau proiectarii constructiei) n,  contract de ac$izitie pu!lica de produse - contractul de ac$izitie pu!lica care are ca o!iect ac$izitia de produse prin cumparare inclusi' cu plata in rate inc$iriere leasing cu sau fara optiune de cumparare ori prin orice alte modalitati contractuale in temeiul carora autoritatea contractanta !eneficiaza de aceste produse indiferent daca do!andeste sau nu proprietatea asupra acestora) contractul de ac$izitie pu!lica de produse poate include cu titlu accesoriu lucrari ori operatiuni de amplasare si de instalare) o,  contract de ac$izitie pu!lica de ser'icii - contractul de ac$izitie pu!lica care are ca o!iect prestarea de ser'icii altele decat cele care fac o!iectul unui contract de ac$izitie pu!lica de lucrari potri'it lit. m)  0,  contract pe termen lung - contractul de ac$izitie pu!lica inc$eiat pe o durata de cel putin  ani care cuprinde durata de e%ecutie a lucrarilor ori a constructiei daca acesta are o componenta care consta in e%ecutie de lucrari ori a unei constructii precum si durata de prestare a ser'iciilor sta!ilite astfel incat contractantul sa o!tina un profit rezona!il) ;,  contractant - orice operator economic care este parte la un contract de ac$izitie pu!lica) r,  C#/ - nomenclatorul de referinta in domeniul ac$izitiilor pu!lice adoptat prin egulamentul C nr. 2.19,2002 al #arlamentului uropean si al Consiliului din  noiem!rie 2002 pri'ind /oca!ularul comun pri'ind ac$izitiilepu!lice C#/)   6,  4 - documentul unic de ac$izitii european furnizat in format electronic prin utilizarea formatului standard sta!ilit de Comisia uropeana constand in declaratia pe propria raspundere a operatorului economic cu pri'ire la indeplinirea criteriilor de calificare si selectie) t,  e-Certis - sistemul electronic implementat si administrat de Comisia uropeana cuprinzand informatii pri'ind certificate si alte documente +ustificati'e solicitate in mod o!isnuit de autoritatile contractante in cadrul procedurilor de atri!uire) 2,  etic$eta - orice document certificat sau atestare care confirma ca lucrari produse ser'icii procese sau proceduri indeplinesc anumite cerinte)  1,  e'aluare te$nica europeana - e'aluarea documentata a performantelor unuiprodus pentru constructii in ceea ce pri'este caracteristicile esentiale ale acestuia in conformitate cu respecti'ul document de e'aluare european astfelcum este definit in art. 2 pct. 12 din egulamentul  nr. 30,2011 al #arlamentului uropean si al Consiliului din 9 martie 2011 de sta!ilire a unorconditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si dea!rogare a irecti'ei 59,106,C a Consiliului)  <,  furnizor - entitatea care pune la dispozitia unui contractant produse inclusi' ser'icii de instalare sau amplasare a acestora daca este cazul ori care presteaza ser'icii catre acesta care nu are calitatea de su!contractant)  =,  furnizor de ser'icii de ac$izitie - o persoana de drept pu!lic sau de drept pri'at care ofera pe piata acti'itati de ac$izitie au%iliare) >,  document al ac$izitiei - anuntul de participare documentatia de atri!uire precum si orice document suplimentar emis de autoritatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori sta!ili elemente ale ac$izitiei sau ale procedurii de atri!uire) z,  documentatia de atri!uire - documentul ac$izitiei care cuprinde cerintele criteriile regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa corecta si e%plicita cu pri'ire la cerinte sau elemente ale ac$izitiei o!iectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atri!uire inclusi' specificatiile te$nice ori documentul descripti' conditiile contractuale propuse formatele de prezentare a documentelor de catre candidati,ofertanti informatiile pri'ind o!ligatiile generale aplica!ile) ((,  ino'are - realizarea unui produs ser'iciu sau proces nou ori care esteim!unatatit in mod semnificati' inclusi' procese de productie sau de constructie noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice in acti'itatea comerciala organizarea locului de munca sau relatiile e%terne aleorganizatiei printre altele cu scopul de a contri!ui la solutionarea pro'ocarilor societale sau de a spri+ini strategia uropa 2020 pentru o crestere inteligenta ecologica si fa'ora!ila incluziunii)  55,  licitatie electronica - procesul repetiti' desfasurat prin mi+loace electronice dupa o e'aluare initiala completa a ofertelor in cadrul caruia ofertantii au posi!ilitatea de a reduce preturile prezentate si,sau de a im!unatati alte 'alori ale unor elemente ale ofertei care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de e'aluare) cc,  liste oficiale - listele administrate de organismele competente cuprinzand informatii cu pri'ire la operatorii economici inscrisi pe liste si care reprezinta un mi+loc de do'ada a indeplinirii cerintelor de calificare siselectie pre'azute in liste) dd,  lot - fiecare parte din o!iectul contractului de ac$izitie pu!lica o!iect care este di'izat pentru a adapta dimensiunea o!iectului contractelor indi'iduale rezultate astfel incat sa corespunda mai !ine ne'oilor autoritatiicontractante precum si capacitatii intreprinderilor mici si mi+locii sau pe !aze calitati'e in conformitate cu diferitele meserii si specializari implicate pentru a adapta continutul contractelor indi'iduale mai indeaproape
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks