Lege

Description
...........

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 20 | Pages: 38

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5248/2011 Vigoare   Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Educatie nationala M.O. 721/2011 Ordin privind aplicarea Programului A doua sansa M.Of.Nr.721 din 13 octombrie 2011   ORDIN Nr.5248  privind aplicarea Programului „A doua sansa“   In baza prevederilor art. 29 alin. (4) si ale art. 30 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant si ale Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,  ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.    Art. 1. - Se aproba Metodologia privind organizarea procesului de invatamant in cadrul Programului „A doua sansa“ pentru invatamantul primar, prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.  Art. 2. - Se aproba Planul- cadru de invatamant pentru Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.  Art. 3. - Se aproba Metodologia privind organizarea procesului de invatamant in cadrul Programului „A doua sansa“ pentru invatamantul secundar inferior, prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.  Art. 4. - Se aproba Planul- cadru de invatamant pentru Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul secundar inferior, prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul ordin.  Art. 5. - (1) Metodologiile si planurile-cadru aprobate prin prezentul ordin se aplica incepand cu anul scolar 2011-2012. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.268/2007 privind aplicarea Programului „A doua sansa“, cu modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 21 noiembrie 2007.  Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  Art. 7. - Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea  scolara, Directia generala economic, finante, resurse umane, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, Institutul de Stiinte ale Educatiei, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.   Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, Daniel Petru Funeriu  Bucuresti, 31 august 2011. Nr. 5.248.  ANEXA Nr.1    METODOLOGIA  privind organizarea procesului de invatamant in cadrul Programului „A doua sansa“ pentru invatamantul primar   Capitolul I Dispozitii generale    Art. 1. - Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adultilor pentru recuperarea invatamantului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii si care au depasit cu cel putin 4 ani varsta de scolarizare corespunzatoare clasei.  Art. 2. - (1) Unitatile de invatamant interesate pot infiinta clase in Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar cu avizul inspectoratelor scolare judetene, respectiv al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. (2) Pentru a se putea organiza o clasa in Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar, numarul minim este de 12 elevi, dar nu mai mult de 20. In situatii exceptionale se pot organiza clase cu un numar mai mic sau mai mare de elevi, cu aprobarea inspectoratelor scolare. Pe durata standard a programului este permisa functionarea claselor sub sau peste efectivul prevazut la constituirea lor, in scopul asigurarii programului de pregatire individualizat al elevilor. (3) Clasele de elevi pot fi constituite pe nivel de studiu sau in regim simultan.  Art. 3. - In functie de necesitatile locale, Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar se poate desfasura in limbile minoritatilor nationale, in conditiile in care exista minimum 12 solicitari in acest sens, consemnate in cererile de inscriere ale candidatilor, si daca unitatea de invatamant poate asigura resursele umane necesare si traducerea, prin eforturi proprii, in limba minoritatii nationale a pachetului de materialele elaborate in cadrul programului.  Art. 4. - (1) Forma de organizare a procesului de invatamant in Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar poate fi in regim de zi, seral, comasat si intensiv, conform deciziei luate de catre consiliul de administratie al fiecarei unitati de invatamant, dupa consultarea elevilor  inscrisi in program. (2) In cadrul Pr ogramului „A doua sansa“ pentru invatamantul primar, invatamantul primar poate fi parcurs in 2 ani. Durata de scolarizare se poate micsora sau mari pentru fiecare elev, in functie de competentele dovedite in domeniul educatiei de baza, conform prevederilor prezentei metodologii. Capitolul II Inscrierea in Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar  Art. 5. - (1) In Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar se pot inscrie persoane care au depasit cu cel putin 4 ani varsta de scolarizare corespunzatoare clasei si care se afla in una dintre urmatoarele situatii: (i) nu au parcurs nicio clasa din invatamantul primar; (ii) au abandonat pe parcurs si au depasit varsta maxima legala pentru reinscrierea in invatamantul primar. (2) Inscrierea elevilor se face la unitatile de invatamant care organizeaza Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar, pe baza dosarelor de inscriere. (3) Pentru persoanele care solicita inscrierea in Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar la nivelul I (corespunzator clasei pregatitoare si clasei I) inscrierea se face automat, prin completarea cererii si depunerea actelor solicitate. (4) Candidatii care declara ca au achizitii peste nivelul I de studiu pot solicita unitatilor de invatamant inscrierea intr-un nivel superior. Acordul va fi dat de catre Comisia de evaluare, in urma evaluarii initiale, realizate conform art. 12. (5) Candidatul care opteaza pentru studierea programului in limba materna consemneaza optiunea in cererea de inscriere.  Art. 6 . - (1) La nivelul unitatilor de invatamant organizatoare ale Programului „A doua sansa“ pentru invatamantul primar, directorul va constitui o comisie de inscriere in program, avizata de consiliul de administratie al unitatii, alcatuita din:   a) director/director adjunct; b) secretar/secretar-sef; c) un invatator/profesor pentru invatamant primar; d) mediator scolar, daca exista; e) coordonatorul Programului „A doua sansa“ pentru invatamantul primar de la nivelul unitatii de invatamant. (2) Atributiile Comisiei de inscriere in cadrul Programului „A doua sansa“ pentru invatamantul primar sunt urmatoarele:   a) anunta in comunitate inceperea programului, conditiile de organizare (numarul de locuri disponibile, documentele necesare inscrierii, planificarea activitatilor etc.); b) centralizeaza cererile de inscriere; c) verifica dosarele participantilor; d) colaboreaza cu comisia de evaluare, prevazuta la art. 13, pentru planificarea, organizarea si desfasurarea procesului de evaluare a cunostintelor anterior dobandite; e) alcatuieste clasele de elevi, dupa incheierea procesului de evaluare; f) analizeaza cazurile deosebite (cereri ale persoanelor cu cerinte educationale speciale) si propune solutii pentru integrarea acestora in  program; g) propune alternative flexibile pentru derularea programului, in conformitate cu cerintele educatiei adultilor si cu nevoile personale ale participantilor la program. (3) Activitatea desfasurata de cadrele didactice care fac parte din comisiile de inscriere si din comisiile de evaluare este retribuita in regim de plata cu ora.  Art. 7. - (1) Un candidat se poate inscrie in Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar la inceputul anului de studiu, conform art. 8 alin. (4). (2) Inscrierea in program se face pe baza de cerere, depusa la secretariatul fiecarei unitati de invatamant organizatoare, insotita de urmatoarele acte:   a) certificatul de nastere, in copie si in srcinal; in cazul inexistentei documentelor de nastere, o adeverinta eliberata de autoritatile locale; b) certificatul de casatorie, daca este cazul, in copie si in srcinal; c) actul de identitate, in copie si in srcinal; d) foaie matricola sau adeverinte care sa ateste parcurgerea anumitor clase; e) fisa medicala; in cazul inexistentei documentului, fisa va fi alcatuita ulterior inscrierii; f) adeverinta de serviciu, daca este cazul. (3) In cazul in care persoanele doritoare sa se inscrie in Programul „A doua sans a“ pentru invatamantul primar nu au documente de identitate, acestea sunt acceptate, urmand sa finalizeze procedurile pentru obtinerea documentelor pana la sfarsitul nivelului IV. Unitatea de invatamant se va adresa autoritatilor locale/politiei pentru a solicita sprijinul in vederea obtinerii documentelor de identitate.   Capitolul III Organizarea procesului de invatamant in cadrul Programului „A doua sansa“ pentru invatamantul primar   Art. 8. - (1) Programul se poate organiza in regim de zi/seral (cu frecventarea cursurilor zilnic, dimineata sau dupa-amiaza), in regim intensiv (la sfarsit de saptamana) sau comasat (in perioada vacantelor scolare). (2) Pentru organizarea programului in regim de zi/seral, fiecarui an de studiu ii corespunde un numar de 16 saptamani. In acest mod, un elev care nu a frecventat niciun an din ciclul primar  poate finaliza recuperarea invatamantului primar in 2 ani. (3) Pentru organizarea programului in regim comasat sau intensiv, pentru calcularea numarului de ore se tine seama de numarul de saptamani mentionat la alin. (2) si de numarul de ore din  planul-cadru. (4) Anul de studiu in Programul „A doua sansa“ pentru invatamantul primar poate incepe in luna octombrie sau februarie. (5) Perioada de acomodare (2 saptamani) va fi programata la inceputul nivelului I de studiu. Art. 9. - Forma de organizare si data inceperii cursurilor pot fi adaptate conditiilor locale, decizia apartinand consiliului de administratie al fiecarei unitati de invatamant, in urma consultarii elevilor inscrisi in program, cu conditia parcurgerii orelor prevazute in planul-cadru. Art. 10. - Fiecare nivel de studiu include un numar de module/discipline de studiu obligatorii si optionale (conform planului-cadru prevazut in anexa), definite pe baza curriculumului national si a finalitatilor invatamantului primar, esentializate, adaptate nevoilor elevilor, astfel incat sa
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks