LEGE (A) 95 14_04_2006

Description
legea privind reforma în domeniul sănătății

Please download to get full document.

View again

of 257
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 257

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  16.04.2018 LEGE (A) 95 14/04/2006http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0K1CM6PZVD3MC2G3USE3F5A4HS 1/257 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)privind reforma în domeniul sănătățiiEMITENTPARLAMENTULPublicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 august 2015Notă Potrivit pct. 52 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 februarie 2018, publicată înMonitorul Oficial nr. 190 din 1 martie 2018, în cuprinsul legii, sintagma „dispozitive medicale“se înlocuiește cu sintagma „dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive“. Înlocuirea s-a realizat direct în textul formei consolidate.Notă **) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgențăa Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli îndomeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reformaîn domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 3 iulie2015, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a fost publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, rectificată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 391 din 5 mai 2006 și, ulterior, a mai fost modificată și completată prin: - Ordonanța Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 675 din 7 august 2006, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31august 2006, și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 505/2006, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte actenormative în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din25 septembrie 2006, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 6octombrie 2006, și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 34/2007, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor actenormative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilorde personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006,și aprobată cu completări prin Legea nr. 120/2007, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 299 din 4 mai 2007; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 dinLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 1.007 din 19 decembrie 2006, respinsă prin Legea nr. 284/2007, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 212 din 28 martie 2007, și aprobată prin Legea nr. 73/2011, publicată în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 403 din 8 iunie 2011; - Legea nr. 264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma îndomeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie2007; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale îndomeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări în domeniul cheltuielilor de personal,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 26 septembrie 2007, aprobatăprin Legea nr. 88/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15aprilie 2008; - Legea nr. 281/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privindreforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din23 octombrie 2007; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 484 din 30 iunie 2008, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din15 august 2008, cu modificările ulterioare, și aprobată prin Legea nr. 74/2011, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 8 iunie 2011, cu modificările ulterioare; - Legea nr. 157/2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privindreforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din23 iulie 2008;   16.04.2018 LEGE (A) 95 14/04/2006http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0K1CM6PZVD3MC2G3USE3F5A4HS 2/257 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privindacordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerentepolitice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008, și aprobată prin Legea nr. 137/2009, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții șicompetențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publicelocale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008,aprobată prin Legea nr. 174/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730din 17 octombrie 2011, cu modificările ulterioare; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxarefiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 815 din 4 decembrie 2008, abrogată prin Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008, și respinsă prin Legea nr. 121/2009,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 5 mai 2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 197/ 2008 pentru modificarea și completarea unor actenormative din domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824din 8 decembrie 2008, și aprobată prin Legea nr. 228/2009, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 403 din 15 iunie 2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008, și aprobatăprin Legea nr. 292/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1octombrie 2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.2 din 5 ianuarie 2009,și aprobată prin Legea nr. 75/2011, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 403 din 8 iunie 2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 419 din 18 iunie 2009, și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 91/2010,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 452 din 1 iulie 2009, și aprobată cu completări prin Legea nr. 165/2010, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 20 iulie 2010; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 669 din 7 octombrie 2009, și aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2013, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 2 iulie 2013; - Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizareacheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu ComisiaEuropeană și Fondul Monetar Internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, și aprobatăprin Legea nr. 240/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 8decembrie 2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții aunor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și altemăsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27ianuarie 2010, abrogată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personaluluiplătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28decembrie 2010, și respinsă prin Legea nr. 30/2010, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 180 din 20 martie 2012; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor actenormative din domeniul sănătății în vederea descentralizării, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 384 din 10 iunie 2010, și aprobată prin Legea nr. 135/2015, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 9 iunie 2015;   16.04.2018 LEGE (A) 95 14/04/2006http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0K1CM6PZVD3MC2G3USE3F5A4HS 3/257 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituții dindomeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 2 iulie 2010, și aprobată prinLegea nr. 193/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 9 noiembrie2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 830 din 10 decembrie 2010, și aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2013, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 3 iulie 2013; - Legea nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minimgarantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010, și aprobată cu modificăriprin Legea nr. 303/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 19noiembrie 2013; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea eficientizării unor instituții șiactivități în acest domeniu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30decembrie 2010, și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2013, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 2 iulie 2013; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea și completarea unor actenormative din domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210din 25 martie 2011, și aprobată prin Legea nr. 237/2011, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 864 din 8 decembrie 2011; - Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, rectificată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu modificările șicompletările ulterioare; - Legea nr. 115/2011 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniulsănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011,abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuțiipentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, și respinsă prin Legea nr. 89/2012, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 6 iulie 2012; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vedereaeliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorulbugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 6 septembrie 2011, șiaprobată prin Legea nr. 17/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din10 ianuarie 2012; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 647 din 9 septembrie 2011, și aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2013, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentrufinanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, și aprobatăprin Legea nr. 184/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 3iulie 2015; - Legea nr. 220/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma îndomeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30noiembrie 2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniulsănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, șiaprobată cu modificări prin Legea nr. 138/2012, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 496 din 19 iulie 2012; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din  16.04.2018 LEGE (A) 95 14/04/2006http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0K1CM6PZVD3MC2G3USE3F5A4HS 4/257 30 decembrie 2011, și aprobată prin Legea nr. 106/2012, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2012, cu modificările ulterioare; - Legea nr. 45/2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 21 martie 2012; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare îndomeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012, rectificată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, și aprobată prin Legea nr. 196/2012, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 5 noiembrie 2012; - Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurăcivilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cumodificările și completările ulterioare; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor actenormative în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din30 iunie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 8 august 2012,și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2014, publicată în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014; - Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificărileulterioare; - Legea nr. 212/2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 15 noiembrie 2012; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor actenormative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, aprobată prinLegea nr. 273/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 23octombrie 2013; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor actenormative din domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886din 27 decembrie 2012, și aprobată cu modificări prin Legea nr. 359/2013, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 decembrie 2013; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.67 din 31 ianuarie 2013, și aprobată prin Legea nr. 144/2013, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 254 din 8 mai 2013; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentrupunerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentrumodificarea și completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, și aprobată cu modificări și completări prinLegea nr. 214/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie2013, cu modificările ulterioare; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative dindomeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26februarie 2013, și aprobată prin Legea nr. 224/2013, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 435 din 17 iulie 2013; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2013 privind examinarea medicală și psihologică apersonalului cu atribuții în siguranța transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.115 din 28 februarie 2013, și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 67/2015,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentrumodificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331din 6 iunie 2013, și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2013, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 4 octombrie 2013; - Legea nr. 194/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma îndomeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 2 iulie2013; 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks