LEA20kV Ciocarlia-corectii Situatie

Description
LEA20kV Ciocarlia-corectii Situatie

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 6

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
   Formularul F3 Obiectivul: 0003 45000000 LUCRARI CONSTRUCTII Obiectul: 0014 45000000 RAC.LA !0 # OLIN CIOCARLIA Situatie $e %lata &S1' (evi) 003145 *ONTAR +RU, *ASURA Cate-oria $e lucrari: 0003 ,returile u/t e%rimate i/ RON Ob: RON  Leu -reu  Nr. Ca%itol $e lucr. U* CANTITATA ,U *ATRIAL *ANO,RA UTILA2 TRANS,ORT TOTAL crt. au a'*aterial &col.3 &col.3 &col.3 &col.3 &col.5 Subca%itol&/orma comaata' b'*a/o%era col.4a' col.4b' col.4c' col.4$' 6' (e/umire c'Utila7 $'Tra/%ort & RON 8U*' & RON ' & RON ' & RON ' & RON ' & RON ' 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Sectiu/ea te/ica Sectiu/ea ;i/a/ciara 0 1 ! 3 4 5   6 <  001 =!05>? @ ! >UC. 1.000 0.00 0.00 Co/tor electric %e/tru e/er-ie activaB 0.00 0.00 i/cluiv le-aturile tri;a)at &0' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00! =1*(05>? >UC. 15.000 5.1 65.6 Le-area co/$uctorului la circuitele !.!5 33.5 ecu/$are I/tre irul $e cleme i 0.00 0.00 a%arate au i/tre a%arateB ti% F &1B59 0.00 0.00 11<.43 1mm%'D 00! 46!661 * 30.000 0.43 1!.<0 Co/$uctor F 11B5mm%D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1!.<0 003 =1F0A @ 1 >UC. 1.000 0.00 0.00 INCRCARI (SCARCATOR SI CONTOR &0' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 004 F03A1 >UC. 1.000 3.1! 3.1! TA>LOU LCTRIC ,ANOUB(ULA,BCLULA SAU 6.64 6.64 ,U,ITRU +ATA CEI,ATBCU +RUTATA 150 + 0.00 0.00 0.00 0.00 61.< 004 34<003 >UC. 1.000 13.5< 13.5< TA>LOU (ISTRI>UTI TI, INCEIS C!S STAS 0.00 0.00 535695 0.00 0.00 0.00 0.00 13.5< 005 C0<A1 * 6.000 0.65 .60 CA>LU COAGIAL IN TU>URI SAU T#I 0.<< .<! GISTNT 0.00 0.00 0.00 0.00 14.! 00 E01A1 >UC. !.000 0.00 0.00 INCRCARA CA>LURILOR ( NR+I .<3 13.6 LCTRICA ( *AGI*U* 1 #. !0.00 40.00 0.00 0.00 53.6 Celtuieli $irecte $i/ articole: +RUTAT *ATRIAL *ANO,RA UTILA2 TRANS,ORT TOTAL 0.015 !!.0< 134.3 40.00 0.00 44.4 (i/ care:  #aloare a;ere/ta utila7e termice  0.00  #aloare a;ere/ta utila7e electrice  40.00  Alte celtuieli $irecte: 9CAS: & 134.3  40.00 H 0.000  0.00 H 0.000' H 0.!0600  !.<5 9SO*A2: & 134.3  40.00 H 0.000  0.00 H 0.000' H 0.00500  0. 9FON( ,NTRU SANATAT & 134.3  40.00 H 0.000  0.00 H 0.000' H 0.05!00  .<< 9FON( ,NTRU ACCI(NT & 134.3  40.00 H 0.000  0.00 H 0.000' H 0.00!<  0.3 9FON( +ARANTII CRANT & 134.3  40.00 H 0.000  0.00 H 0.000' H 0.00!50  0.34 9FON( S,CIAL CONC(II & 134.3  40.00 H 0.000  0.00 H 0.000' H 0.00650  1.14 Total celtuieli $irecte: +RUTAT *ATRIAL *ANO,RA UTILA2 TRANS,ORT TOTAL   003145 %a- !  0.015 !!.0< 11.63 40.00 0.00 463.<! Celtuieli i/$irecte: 463.<! H 0.1000  46.3< ,ro;it: 53!.31 H 0.0500  !.! TOTAL +NRAL (#I: 556.<3 T#A 556.<3 H !4.0J  134.14 TOTAL cu T#A <3.0 ,ROICTANT CONTRACTANT &OFRTANT' (#IIR SIST* INFOR*ATIC ,ROICTAT ( FIR*A I N F S  R # &Tel:!10<60'   003143 %a-   Obiectivul: 0003 45000000 LUCRARI CONSTRUCTII Obiectul: 0014 45000000 RAC.LA !0 # OLIN CIOCARLIA Situatie $e %lata &S1' (evi) 003143 LC !0 # Cate-oria $e lucrari: 0003 ,returi $e co/tractare. ,returile u/t e%rimate i/ RON Ob: RON  Leu -reu  Nr. Ca%itol $e lucr. U* CANTITATA ,U *ATRIAL *ANO,RA UTILA2 TRANS,ORT TOTAL crt. au a'*aterial &col.3 &col.3 &col.3 &col.3 &col.5 Subca%itol&/orma comaata' b'*a/o%era col.4a' col.4b' col.4c' col.4$' 6' (e/umire c'Utila7 $'Tra/%ort & RON 8U*' & RON ' & RON ' & RON ' & RON ' & RON ' 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 0 1 ! 3 4 5   6 <  001 =1*O0C? *. 0.0<0 0.00 0.00 Cablu Al !0 # mo/o;a)at cu i)olatie $i/ 1!15.00 10<.35  %olietile/aB mo/tat i/ tuburiB cu 1.!0 5.51 tractiu/e ma/uala ectiu/ea 1509165mm% 0.00 0.00 114.6 ;ara obtacole 001 4606!6 * <!.!50 !1.6 !00<.!0 Cablu A!GS! 11658!5mm%D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 !00<.!0 001 16440 >UC. 3.150 !.00 .30 ticeta $i/ material %latic %e/tru 0.00 0.00  marcare traeului $e cable &!50!0!' 0.00 0.00 F,#C 9 ! 0.00 0.00 .30 00! =1*O31>? ST !.000 0.00 0.00 Set $e trei termi/ale $e i/terior cu <<.45 1<6.<0  materiale $i/ im%ort %e/tru cable 0.00 0.00  mo/o;a)ate $e !0 #cu i)olatie $i/ *,B cu 0.00 0.00 1<6.<0 ectiu/ea $e 10 9 1165mm% 00! 5!06! >UC. !.000 <00.00 1600.00 Termi/al $e i/terior TTI9<0B be/)i i 0.00 0.00  %alarii FTI9<0 0.00 0.00 0.00 0.00 1600.00 00! 5!06 >UC. !.000 15.00 30.00  Acceoriu le-are la %ama/t A T 1558 0.00 0.00 ,OLT9!4(81GO 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 00! 5!03554 >UC. !.000 4.4 <.!6 ,A,UC STANTAT (IN CU,RU ,T. CON(.CU,RU 0.00 0.00 10G1B5 **, 0.00 0.00 0.00 0.00 <.!6 003 =1*O3!>? ST 1.000 0.00 0.00 Set $e trei termi/ale $e eterior $i/ 105.5 105.5 et $e acceorii $i/ materiale 0.00 0.00 termoco/tractibile $i/ im%ort %e/tru 0.00 0.00 105.5 cablu tri;a)at cu i)olatie $i/ *,B cu ectiu/ea co/$uctoarelor $e 30 9 3165mm% 003 5!06<3 >UC. 1.000 <00.00 <00.00 Set acceorii IGSU9C53!! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <00.00 003 5!06 >UC. 1.000 15.00 15.00  Acceoriu le-are la %ama/t A T 1558 0.00 0.00 ,OLT9!4(81GO 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 004 =1*L04A? >UC. 1.000 114.5 114.5 +ru% $e trei $ecarcatoare cu coar/e (C, <.!0 <.!0 +ru% $e trei $ecarcatoare (C, mo/tate 0.00 0.00  %e i)olator u%ort 0.00 0.00 1<3.65 004 463156 * .500 1.14 6.55 CON(UCTOR OL9AL. ,TR.LA.STR.NK50J 5086 0.00 0.00 S3000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 004 5!04431 >UC. 3.000 1.!0 46.0 CL*A L+.L.FONTA.,LACI CONT.AL.L,C939 0.00 0.00 !B50 9 0**, 0.00 0.00 0.00 0.00 46.0 004 5!033 >UC. 3.000 3.4 10.36 ,a%uc alumi/iu ,TA m 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.36   FOR*ULAR C Lita co/umurilor $e reure materiale 999999999999999999999999999999999999999 Lucrarea: LUCRARI CONSTRUCTII (evi): 003145 *ONTAR +RU, *ASURA 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Nr.  (e/umirea reurei materiale  U.*. Co/umuri ,ret u/itar  #aloare  Fur/i)or +reutate Crt.  cu%ri/e &ecluiv T#A'&ecluiv T#A'  &to/e'     i/ o;erta RON  RON    99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  0  1  !  3  4  5      99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  1 !10040! CI*NT *TALUR+IC CU A(AOSURI *  +  1.00 0.450 0.45  0.001   30 SACI S 1500         ! !!005!5 NISI, SORTAT NS,ALAT ( RIU SI *.C.  0.00 45.000 0.1  0.005   LACURI 0B09B0 **         3 304653 >AN(A ALU*INIU * 1 G !0 AL<<B5  +  0.1! 16.400 !.!1  0.000   S561         4 46!34 CA>LU TLCO* TCC!9 I 1G0B S. *  6.!4 0.6!0 .  0.000   5 &CA>LU COAGIAL 5 OE*I'         5 46!661 Co/$uctor F 11B5mm%D *  30.00 0.430 1!.<0  0.001   56!0! SURU> ,T.FUN(ATII +ROSOLAN A * >UC.  4.00 0.!60 1.1!  0.001   1G !00 +R. 4.6 S !350          56355 SURU> CILIN(RIC CU CA, CRSTAT >UC.  15.00 0.050 0.5  0.000   *G!5** N         6 5640556 ,IULIT EGA+.+ROSOLAN A * 1 >UC.  4.00 0.!40 0.<  0.000   +R. 5 S <!!         < 564!! ,IULITA EGA+ONALA * N >UC.  15.00 0.050 0.5  0.000  10 566!105 SAI>A ,LATA ,NTRU * N  +  0.0 6.000 0.0  0.000  11 566!!5 SAI>A ,RC.,LATA ,T.*T A * 16  +  0.04 6.000 0.34  0.000   OL34 S 5!00         1! !0!616 A,A IN(USTRIALA ,NTRU *ORTAR SI*.C.  0.00 1.600 0.00  0.001   >TOAN (LA RTA         13 04!0 TU> ,#C FLGI>IL (N  S 63<< *  0.<0 0.!50 0.!3  0.000  14 165!0 >AN(A ,.#.C. TI, STRLIN+ !0 G 0B +  0.1! 10.300 1.!4  0.000   5 **         15 1<40 TILA ,#C &CA>LO,ROT' TI, 46 >UC.  0.40 0.100 0.04  0.000  1 1<<1 SFOARA #INILIN ( 1 ** *  3.00 0.100 0.30  0.000  1 3056 >RI(A ,NTRU CA>LA2 NF 596 H >UC.  15.00 !.00 3<.00  0.000  16 3051 >RI(A ,NTRU CA>LA2 NF 5<96 >UC.  15.00 !.00 3<.00  0.000  1< 30<3! CIR, ( STRSB(IN >U*>AC (  +  0.03 !.00 0.06  0.000   ORIC CULOAR         !0 333<51 ,INA NAL>ITA ( >U*>AC LATI* *  0.15 10.40 1.1  0.000   0B<0* STAS 3!!94<         !1 34<003 TA>LOU (ISTRI>UTI TI, INCEIS C!S>UC.  1.00 13.5<0 13.5<  0.010   STAS 535695        99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999   T O T A L    RON  !!.0<  0.0!1     9999999999999999999999999999999999999999999999999999      URO  3.!6   99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 O;erta/t
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks