La Sabana

Description
1. El Clima De Sabana 2. Les sabanes es troben a Àfrica, a Àsia, a Australia i a Amèrica del sud. Àfrica Amèrica del sud Àsia Australia 3. El sòl és arenós,…

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 5 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. El Clima De Sabana
 • 2. Les sabanes es troben a Àfrica, a Àsia, a Australia i a Amèrica del sud. Àfrica Amèrica del sud Àsia Australia
 • 3. El sòl és arenós, impermeable i àrid (té poca aigua i és molt sec). La part superior (superfície) és només terra i la part inferior (subsòl a uns 20m de profunditat) és terra amb minerals. Terra Terra amb minerals
 • 4. Les temperatures solen ser d’uns 23 graus o més.
 • 5. Hi ha precipitacions anuals d’uns 600mm d’aigua durant les estacions humides.
 • 6. Hi abunden herbes de molts tipus, també hi ha molts tipus d’arbres però els més abundants són els baobabs i les acàcies, també hi poden haver cactus. Baobabs Acàcies Cactus
 • 7. Hi ha moltes espècies d’animals, entre elles les més conegudes són els antílops, les gaseles, les zebres, les girafes, els rinoceronts, els elefants i molts mamífers superdepredadors.
 • 8. Plantes
 • 9. Espiguetes (Poa Pratensis)
 • 10. Característiques: És de fulla perenne i d’un color verd blavós. La seva altura sol ser de 3 a 9dm. Té les fulles fines, mesuren 2dm de llarg i de 3 a 5mm d’ample, són llises o rugoses. La seva lígula (part superior de la tija que uneix les fulles) mesura d’1 a 2mm de llarg. contenen de 2 a 5 flors.
 • 11. Hàbitat: Habiten a molts llocs del planeta però a la sabana és on més hi ha d’aquest tipus. Hàbitat: Habiten a molts llocs del planeta però a la sabana és on més hi ha d’aquest tipus.
 • 12. Adaptacions: S’adapten molt bé al clima càlid i calorós de la sabana.
 • 13. Gespa (Cynodon Dactylon)
 • 14. Característiques: Les fulles són d’un color verd grisenc, mesuren uns 4,15cm de llarg, són una mica rugoses. La tija pot créixer d’1 a 30cm de llarg (rarament pot créixer 9dm), a la tija també hi podem trobar petits puntets liles. Les rametes tenen petites espigues d’1,5 a 6cm de llarg.
 • 15. Hàbitat: Habiten a molts llocs del planeta però a la sabana és on més hi ha d’aquest tipus.
 • 16. Adaptacions: S’adapten per sobre dels 15ºC, entre 24ºC a 37ºC. A l’hivern les plantes es sequen i es tornen de color beige.
 • 17. Cargolets (Dactylis Glomerata)
 • 18. Característiques: És de fulla perenne. Formen grans matolls, les seves tiges tenen una altura de 60 a 120cm de llarg. Les fulles no tenen pels i estan torçades, els limbes tenen forma de ‘‘V’’, són de colors blavosos i grisencs. La lígula és llarga i blanca. Aquesta planta quan és jove és suau i tova però, quan es fa gran és dura i aspre .
 • 19. Hàbitat: Habiten a molts llocs del planeta però a la sabana és on més hi ha d’aquest tipus.
 • 20. Adaptacions: S’adapten bastant bé al clima de sabana.
 • 21. Animals
 • 22. Lleó/Lleona (Panthera Leo)
 • 23. Característiques: Forma part de la família dels felins i és un superdepredador en la xarxa tròfica. El mascle té una gran melena de pel que el fa semblar més gran, així doncs és un bon sistema intimidador per als altres animals. Poden arribar a pesar 250kg. Les lleones en captiveri poden arribar als 12 o 14 anys (rarament poden arribar als 20 o més, s’han donat casos de que les lleones en estat salvatge rarament arriben als 20 anys.
 • 24. Hàbitat: Viuen a les sabanes africanes i a les sabanes asiàtiques.
 • 25. Adaptacions: S’adapten molt bé al clima i a la vegetació (per camuflar-se), també s’adapten a l’alimentació que tenen.
 • 26. Tigre (Panthera Tigris)
 • 27. Característiques: Forma part de la família dels felins i té un color ataronjat amb ratlles negres molt característic. És el felí més gran de tot el món. L’espècie de la que més hi ha és la de Bengala (80% de la població), aquesta espècie està en perill d’extinció, la major part. l’espècie està en captiveri. Els mascles són més grans que les femelles i ocupen molt més territori.
 • 28. Hàbitat: Viuen a les sabanes asiàtiques, a l’Índia, a Bangladesh, a Bután, a Birmania i al Nepal. .
 • 29. Adaptacions: S’adapten molt bé al clima i a la vegetació (per camuflar-se), també s’adapten a l’alimentació que tenen.
 • 30. Elefant (Elephantidae)
 • 31. Característiques: És un paquiderm de color gris. És l’animal terrestre més gran del món, quan neix pesa uns 120kg. Normalment solen viure de 50 a 70 anys, rarament fins als 82 anys. Ara fa 54 anys, al 1956 va existir un elefant que pesava uns 1100kg i mesurava 3,96m (un metre més que els elefants africans normals). El cervell de l’elefant pesa 5kg i és el més gran del animals terrestres.
 • 32. Hàbitat: Viuen a les sabanes africanes i a les sabanes asiàtiques.
 • 33. Adaptacions: S’adapten bé al clima càlid de sabana, també els hi agrada la vegetació d’allà.
 • 34. Fi
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks