L'ordinador

Description
1. ORDENADOR Està format per Interconectats formen XARXES MAQUINARI PROGRAMARI D’ORDINADORS Microprocessador Sistema operatiu que comparteix Memòria Interfície…

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ORDENADOR Està format per Interconectats formen XARXES MAQUINARI PROGRAMARI D’ORDINADORS Microprocessador Sistema operatiu que comparteix Memòria Interfície gràfica Arxius i carpetes Perifèrics Manteniment i Perifèrics actualització delInterconnectats mitjançants sistio Connexió a Emmagatzematg Internet e i organització Placa base de la informació
 • 2. L’ordenador està format de parts fisiques , com el ratolí o el teclat que es poden tocar ireben el nom de maquinari . A més, té dades d’instruccions per a manejar aquestesdades: és el que es coneix com a programari o programes.
 • 3. P rogramariEl sistema operatiu és la primera cosa que apareix quan connecteml’ordinador i l’última que veiem quan el desconnectem. Tot i que elsordinadors poden tenir o no diferents tipus de programari (processador detextos, jocs, programes de disseny grafic, etc.), tots inclouennecessariament un sistema operatiu.
 • 4. X ARXES D’ O RDINADORSUna xarxa d’ordinadors és un conjunt d’ordinadors connectats entre sique comparteix recursos i intercanvien informació
 • 5. microprocesador• Envia les tanques que ha de dur a terme. Si tenim diver ses aplicacions obertes al mateix temps, el sistema operatiu s’encarrega d’asignar el temps que el microprocessador en dedicar a cada una . Si hi ha una tasca molt urgent, com ara la transmissió d’un virus,hi dóna una proritat màxima
 • 6. MEMORIAMemòria RAMEs la principal memòria del ordinador . S’hi emmagatzemen les dades i les instruccions amb quètreballa el microprocessador, perquè l’accés al disc dur és molt lentMemòria CAULa memòria RAM no pot treballar a la velocitat del microprocessador.Per això, es col·loca una memòria molt més rapida que la RAM entre aquesta i elmicroprocessador .Memòria ROM BIOSQuan es connecta l’ordinador , aquest revisa el sistema automàticament. Aquesta comprovacióinicial es fa per mitjà d’un conjunt d’instruccions emmagatzemades de manera permanent enl’ordinador.
 • 7. UNITATS D’EMMAGATZEMATGE• MAGNETIQUES: Són el disc dur i els disquets. Els bits s’hi emmagatzemen orientat milions d’imants menuts en dues posicions que representen el 0 i l’1 de la informacio digital• ÓPTIQUES:Són el CD-ROM i el DVD, que emmagatzemen les dades perforant mosses sobre una supeficie reflectora.• FLAIX: Emmatzement la informació amb transitors que funcionen com a interruptor oberts o tancats.
 • 8. TIPUS DE MEMORIES Memoria RAM CD-ROMMemories DVDMagnetiquesdisquet Memoria flash
 • 9. periferics
 • 10. Ports usbs
 • 11. Sistemes operatiusS’encarrega de gestionar els recursos del sistema i de permetre’n l’us a l’usuari i a les aplicacions . Entre els més coneguts hi ha les versions de Winsows i Linux
 • 12. Interfice grafica• Una de les primeres tasques del sistema operatiu és presentar entron de treball que permetra accedir fàcilment a les diferents aplicacions i obtenir informació sobre els elements de l’ordenador
 • 13. Mantenimen i acutualisasions• Els sistemes operatius es renoven continuament amb l’objectiu de solucionar problemes de seguretat i afegir-hi funcionalitats noves
 • 14. emagatcematge
 • 15. Arxius i carpetes
 • 16. CONEXCIO A INTERNET
 • 17. Port LAN
 • 18. Port paral·lel
 • 19. Port serie
 • 20. Connector ps per a teclat
 • 21. Conectors audio
 • 22. Conector ps per a ratoli
 • 23. Port per a monitor
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks