l ' t AFU N -1-tt r * t Nr B JANUARV - DECEMBER 198 * t ISSN ' På UFO- r nt-n- - - Du följer väl d i Hakan Blomqvists artikel - PDF

Description
i l ' H l t AFU N -1-tt r * t Nr B JANUARV - DECEMBER 198 * t ISSN ' * Publiahed irr.,ul.rly bye * * Are hl v for LPO -.r ch CAFU) * t P.O.BoM * * s-ooo 11 Narrklplnt Sw.den * AFU dur-:l.ng

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 76 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
i l ' H l t AFU N -1-tt r * t Nr B JANUARV - DECEMBER 198 * t ISSN ' * Publiahed irr.,ul.rly bye * * Are hl v for LPO -.r ch CAFU) * t P.O.BoM * * s-ooo 11 Narrklplnt Sw.den * AFU dur-:l.ng 19&!!5 Dur annual r.port, ln iah1 ia nclased with this iasue. Nyflrvlrv 19 lists 98 new tltl in th AFU library, aa. of th baught via aur book fund, but 110at books donated by kind peopl in -..csen, and abroad. Dur thanka ar emtended to all donatora, and to all our carr spandenta and 8Mchant partn r for th ir support. In 1985, the total ah lf capacity af our library lncr.. aed to tr king it passlbl to atar new donations, G th reparta/clippinta.rchivea of th Bathenburg group BIOOFF Cwhich -iaed activ work in AFU alao received other very ieportant donations.. ktng the AFU collection on of the most coeprehenaiyii in kandinavia and in th World. 13 book loana.nere aent off to supporting p opl all over 8Neden. Dur aubacriptian for Swedish pr cuttinv on UFOs, which AFU ha had sine 1970, yielded 476 clipping during 198. Hundreda Df IIAIAZin iaaues -r received thrauvh emchant.. and aubscriptions, And an even r-ter nuiiber vi sdftle very important donatiana. Exp nditure r to ss.ooo SEK this Y r equivalent to a1.200 ar US-$7.600) and includ new -DOk and..,azin transport costs for.. teriala donat d1 printing and postage1 our a..diah clipping subscrlptlon, rent for aur ibrary locality1 lectricity, tel phan 1 copler, library terials such book plastlcs) AFU and nem book ah lv cc: mpui:.c: r- A n w Victor VPC 15 ca.putorwaa baught at cost af &Ek. The ca.putor 1 IBM PC compatlbl and hea a --.ary capaclty af 1 million charactera. Th d al also lnclud 230 caluena-per-lin.. trix printer and two progr packaq.. l diase III databaae and Word Result word proc.. alnt progr.. Futur projecta lnclud editlng of docu entary manuscripta and developeent of r port catalogues.th r ort fil chriataned SCANCAT will 'prtmarlly includ reports fra. th 1930 and 40s ghoat fllera/ghoat rock t ) and froa th GICDFF archlv Bo far abaut 850 reparts have be n antered inta &CANCAT1 all of th 1946 c Another fut ur proj ct t ntatl v l y start d la. a ften lwediah coeputor-b d UFO blbliography intended to atart wh r AFU s previaua bibliography by Kj ll Jonssan - end d. Prc:.:J ci: W cantinu to cancentrate on our docueentary proj ct concernlnt the 19.. ghoat rock ts. Th proj ct ha _.vanced quite lat. A atatus r port ia ready end la belng diatribut d to Scandinavian co-warkera and journals. Th report.u..arla.. the work dan - and th work ah ad. An Enellah dlrec tranalatton is b ing pr pared and lt haped thla artlcl can b dlstrlbuted to aa.e.. Jor UFO organlzatlon and correapand with thla n-alatter, or soon thereafter. The repart doas not draw any final canclualdfta, and doea not detall tndivldual ca... NoW aoee infor atlon for our Swedlah r.._ Nyh_t_r på - -nsk- Detta är att försök att, pa mang s begäran, försöka halla AFUaa nyhetsbl d vid liv. Efterfr gan pa den typ av informativt nyhetsorgan vi tidig re försökt vara, finn hos en liten krets v UFO-intresserada b.it.de i Sverige och internationellt. B teckn nde är att vi under de fem r vi kört pa engelska lyckats bra m d tt prid information om av nak och skandinavisk ufologi. Våra artikl r h r aterpublicerats i minst ett 30-tal olika tidskrifter (när vi räknade sena,t). Det intressanta är att dessa tidskrifter har en stor spännvidd, alltifrån ockult inriktade Journal of BordarlAnd Research till den mer vetenskapligt sinnade MUFON UFO JournAl! Vi h r ocksa kunnat bygga upp ett världsomspännand kontak t nit av korrespond nter . VMr d b b gr- Center for UFO studies' bibliotekarie George Eberhart arb.tar med en bibliografi övar all världens originalverk som berör temat UFO. Vi har försökt hjälpa till mad data om svenska och skandinaviska böck r. Bibliografin kommer enligt planarna Att publiceras På UFO- r nt-n- - - Du följer väl d i Hakan Blomqvists artikel rl P UFO-front n som public ras i varj numm r av tidskriften Sökaren? Hakan berör de mest skilda ting inom UFO-världen, mad en viss tonvikt pa kontaktfall - i Sverige och utomlands. Ofta har artiklarna en kritisk udd, fast udden är int sa sällan riktad mot oss medufologar, som ju ibland kan h en tandens att sila mygg och svälja kameler. T d-kr t-bc: x.ar Hed detta utskick följer som vanligt varje år tt inb talningskort. Även vi har ett visst b hov av p ngar vi hoppa på Ditt fort atta stöd! Under 1986 planerar vi att från Bibliot kstjänst köpa in att större parti slutna tidskriftsbomar för dammfri förvaring av den vämande tidskriftssamlingen. Vill Du bidra litet extra (50 kr ir en l.it.g medlemsavgift !) sa ir tidskrift bomarna och var bokfond b hjirtansvirda ändamål. UFO--t-t AFU kommer att medverka i en engelsk rapport, som g ut till 40-arsminn t av UFO-fenomenets födalse (åtminstone som myt ) i USA i juni Dokumentet blir en innehallsril samm;;mfattning av var vi står idag inom UFOforskning n. Det ir var förhoppning att kunna sälja den här viktiga rapporten, till intresserade svenskar, nir dan är klar nästa sornmar. A r k-n k Q Från d n amerikan ka scan n ir Att not ril an rad förindringar.cufos och H nek h r ju som bekant (från svänsk digipress) flyttat högkvarteret till v rma Arizon. Talat om ny bidragsgivara i multimiljonkl ssen var nog b tydligt överdrivet. Tyvärr kom ocksa under hösten rapporter att!!! -! kollapsat och slogs för sitt liv pa ett sjukhus i Kalifornien. Man misstänker an hjärntumör. Rodret till CUFOS huvudorgan Intarnation l UFO Raporter har numer mar och mar övarlämn ts till UFO-vet ranan Jeroma Clark, vilket bad r gott för kvalit n: Eörii Lorenzen är n annan UFO-vat ran som är svirt-s}uk-öch- dett har fört mad sig att gaml goda APRO - Bulletin där bl.a. K.Göata Rehn madverkada undar - -ming ar, nu mast läggas ned. Il Rodr t i an annan ga m l Anrik USA mmanslutning, BorderlAnd -!!!--!! --E!! har--fitt -- ny styrman. Efter M ade LAyna (194-9) och Riley Hansard Crabb ( ) kommer nu Tom Brown. För nlngen har en bred ockult inriktning, men är intr ant aft r om den redan 1946 gjorde uttalanden Att UFO-fenomanan var utomjordiska. 1946 -rh ghc: !st r-e c:=kept de c:=l.lm &nt c:t by th- s -c:ti-h D--f'-nc:=- 9-te-f'-f' By Anders Liljegren, Archives for UFO Research Almost exactly ona year after the end of World War II a series of remarkable reports concernlng unexplained aerial phenomena started to pour in to Swedish editorial office and to the Defence Staff. During the May December period of 1946 the Swedish defence headquarters received, according to official statistics, 997 such reports, but that flgure ia an underrating of the real number of sighting reports from Sweden and the Scandinavian countries during that year. In about 100 incidents rocket - shaped objects - or luminous phenomena - were n as they erashed towards the earth s surface. In many instances it seemed as if the phenomena were remote- controlled to crash inte lakes and other water surfac Oespite lengthy and extensive search of the bottoms of several lakes the defence force dld not succeed in securing any metat, or similar wreckage parts, which with certainty could point to any kind of rocket construction. Th new experienc were in sharp contrast to the territorial violation of the immedia ely preceeding war years, when concrete evidence was secured through numerous air plane wreckages and other heaps of metallic scrap in several places Cl). The ghost rockats Cor ghost bombs , the phenomena was christened by th m dia 2 , has for 40 years b en an area of interest to UFO researchers, private citlz n who try to inv tlgate and document sightings of unldentlfied flying objects UFOs . Leeking the support of the dlrect documents and observation data from this era, the phenomenon has been an object of wild sp culation in books and magazines, not the least in th USA. Th writings hav, of course, th lr background in a natural interest in what!:!!!.!. happ n d over Swedan and Seandinavia in During 1947 repor-ts of so-called flying saucers created an normou sensation in the American pr and finally for-ced the U.S. Air Force to start a more than 20 year long series of investigation projects. A rch through 140 American newspapers has since revealed that the American sighting wave of 1947 had greater proportions than what was generally believed. For the summer months of June and July, alone, there are more than 850 ightings on fil in American arehivas (3). There was a striking resemblanc with the Swedish phenomena a year before, although the two slghting waves described objects of completely different shapes. In both waves thousands of unprepared witnesses $aw objects which neither they, nor their governments, could explain sufficiently. In Bweden, as WIPll as in the United States, interest was primarily focused on the Sovlet Union, who wa bellevad to be responsible for the strange occurences. Wild s eculation on s aceshi s from other r!.!==!r!:_ [! ==! t!!!::t _:!fi!!::!!r! l!2 =!. Such theories wer introduced during the summer of 1948 within the U.S. Air Force Project Sign and in tha public media during 1949/ 0 through magazine articles and a book by avlatlon journali t Q!! - -!t! Swedi&h UFO researchers, who have att mpted to locata the primary material from 1946, hav been frustrated by stataments from the Research Institute of National Defence and th Defence Staff that the documents wera lost in the bureaucracy (4). 9-!!!!!!!_!!!!-!-!! r!!_!!! In 1976, thirty years aftar the incidents, an American ra&earcher ucceeded in finding o very interesting documents in the library of tha Smith&onian I_nstitution s National Air &. Bpace Museum. Avlatlon and UFO historlan Don Berliner wa writing an arttele on th Swedish ghöit-röckiti and -mad.--contac with the HU..u. c eck their archivea. Two i!llpartent llac t - found1 on from tha Brlti h Air area lntall&venca, tha other from the s-dish Defenc:a 8taff. The Briti h docu.ent, of flve folio pages, i a datailed co.pilatian and analyala af what British intelligenca 1. had learned fr.. Narway end Sweden. The SECRET dacu.ent tak.. rather aceptical poaition regardina the pheno.ena. Jt waa duplicated in at least lso capi.. and diatributed ta Briti h and American defenca oraaniaatiana. The di tribution Ilat point ta wida inter.. t' in the Swadi h incidant. A aarly 1951 the IECRET claa ification wa cancellad by the U.B. Air Farca, and the document endad up in the S.ith onlan open archlv ' where it prabably r... inad far -ny year l, (6). Although. the British rapart ia lntera ting, the Swedish dacu nt ia far.ara aignlficant. -yr a;r;rra--thi--snelltah dafanca forcaa own, direct xperiences froa BlM.anth of inveatigationa. It al o giv claar and- diract indications of the exiatanc af a very ca.prahanaiva inve tigative file. Tha r port waa drafted within the Air Adminl tration and the De4anca Btaff in December 1946 and sent aa lattar ta the Bwediah Supreme Commander!!i!- on the v befara Christmas Eve. Jn Sept..Oer 1 47 en Entliah tranalatlon was mada and ent ta &a the Asatstant t Military Attach. - in Btackhal, Li.Utenant Colonal 1!!.!. The dacuaant bad a in report of thrae pages plua.. ven appandlcea, and al o included the Swadiah aritinala C7,. It i rea onable ta aasuaa a cannaction with the inve tiaationa af flylnt aaucara which had Ju t tarted with the Air Material eo..and the u.s. equivalent of the Swedish Air A inlatration at Wright Patter on Air Force a... in Ohio. It i probable that the Swedish raport waa communicatad t th u.s. after apac&fic raqueat from AMC and it Praject Sign. un!!-! :!_!!rat UFO lnvaatiaatlan g ouez What fl rat bltcdiiita..,par.nt fra. t ha Bwedi h document ia-that SWadan waa, a! far aa we know L the firat 'countrl in the warld ta ae int_ä _ ieeciäi cöimrrr;;-=-o,. difii!tiän --t;-rijyiatigäti-eh nömi= na--öi--;--ofo--chiracter.fhla caa.ittii-tnciua;a ripriientat{vi;--ör--th;- Dafanca Btaff, the Air Ad inl tratlan, the R... arch Jnatituta af National Defence FOA), the Dafanca Radio lnatitute FRA and the Naval Ad iniatr tlan. The Air Defence d p rtment of the Da4anca Btaff callectad all the reporta fra. ilitary and civillan ources. The co.mittee a analytical wark wae caardinated mainly by eaplay e of the Air Ad in&etration. Chairman of the caaaitt.. waa Colonel Bengt Jacobson, head af the tarial dapart.. nt of -- thi Air -- AdMinistration an4 diractly aubordinate to General Nila S6derbarg, a legandary bullder of th Swedi h -Ärr-- örce-durint th war year. Secretary and chiaf inva tlaatar waa Air Engineer Eric!!! i af the atarial dapartaant a Equipment - öu=t raau. Anather reaular particlpent at the committ tinga wa Air Diracar J!l!! head of the Equip.ant Bureau, wallknawn-jar - hi ucc sful analy l af the r na af a Y-2 thet cra h d 1944 in auth Swadan C1)1 an analya&a antirely confirmed by tha Briti h aa'thay latar taok avar th work. Kjellaon al o beca.. wallknawn ln UFO &. Fortean circl for- two of hia boatca Nhera h apaculated on tha po ibla u of allvancell tachnalogias by ancient clvlllzatian C8)). The co.mittee waa faraad on uly 10 and tarted immediately to analyza abaut 250- rapart rec ived,. c:onc:erning an a rial phenomrna at hour'tl on th day b tfore. Up to July B about thirty oth r reports had reac:hed the Defenc:e Staff, mainly sine a HQ order had been i&sued by the Staff on Jun 12 to all military units. Sightings wer to b reported immediately ac:cording to a sp tcial form and sent to hrad quart r 9 . -south rn-and.astern ehcr- of A th Baltic i t was att mpt d to d ter ine if the iet Union - aid d by G trean techniciana - NA -.velopina V1 guided plan or V2 rackets. aa.. lntelligenc ures wer of such a kind that firat they had to b authorlz d by the &ayern.ent. In splt of this, th r were no r sulta that c d v th riddl. The first, more substantial, sighting was made only three days after Gösta Carlsson had witnessed a landed disc:-shaped object, and ita occupants, in a glade near Vegeholm in south Swed1m. Th n txt day I wrote a report to the Defenc Staff, but I n v r sent it off. If I had they would hav put m in a mental hospital , C;arlsson ravaaled tw nty-s tvan years later to a Swedish reporter (10 . Without going inte datails it can b said that th Swedish docum tnt, discover d by B trlin r, d scrib the committee s futil att mpts to explain the mystery of the ghost rockats. Don Barlin r published the document in an American magazin l, despite information from th Sw tdish mbassy in W;ashington that it was still consid r d SECRET in Sweden. In thr United Stat ts, how v r, the docum tnt had only b n classifi td CONFIDENTIAL. This low-rat classification was r tmov d in Jun As lat in 1982 Amitrican r rch r got th messag, from Swedish authoriti ts, that portions of th documents dealing with witn s r liability, radar trackings, and g ographical plots, ar still classtfled secr t 11). Berlin r article was cit d in a G trman book and by UFO historlan k! --!! 11 . In this way the. existenca of th docum tnta cam to my att ntion. In August 1984 I wrote the D f nc Staff. My th tory was that reports, or mor, must b contain d in at l tast 3 or 4 ordinary offic fil Th singl fil photographed in th D f nc Staff offic in 1965 12) could not eossibl hold all of! - -!! rial that-eirfinir -swiai h--aöcu nt !e!-e!l Th Staff imm diataly confirmad that four volum s of cr t docum nts concarnin; pac proj ctll as th proj ct was coin dl had b tan retri v d. The documents surfac d at th Staff in May 1993, wh n old docum nts were r - valuat d for archival pur poses. W - th author, and Clas Svahn, a north-sw dish journalist has nöw - häd - th. - opportunity to work with th documents for almost two y tars. Th r is still a certaln amount of s cr tcy that surrounds them, but this has b en no obstacle to us sine I had a pr vious permission from th Sw tdish S cr tary of War to vi tw similar cr t docum nts on th 1930 ghost-flirr phenom na. It has v n b n possiblr to mak copias of about pag S!!_f - EQ_!!!! S has be n permitt d to publish th documents, th secr t of which arr of very littl!!! significanc aft r 40 yrars The intention is firat, how ver, to auppl m nt th Defence Staff archiv on a numb r of points. Some thirty Swedish newspapers hav been checked. Witnesses who experi nc:ed sightinga ar contact d and interviewed. Often there are more details to uneover than what is immediately apparent from contemporary military invastigations. We also attempt to centact those proplit who took part in th committe work and in th various military inv atioationa. Dur list cov r som O nam but unfortunat ly v ral k y p rsons ar dead. In a few years time w hop it will be possible to publish thls uniqu material in d tail in Swedish firat. There la also a great int r t: from for ign researchera, to know th tru facts about the ohost rocket phenomenon. s -:!_9! -!!!:_! _! e!!!! The only theory seriously consid r d by th Bw dish committee - apart from astronomical and known t tchnological solutions to subarta of th sighting data - was the posslbility of Rusaian rockitts or!!=!!! -! e!-!!!! --rhröu9fi--ä;rrär; marin and radio r connaissanc againat the In th historical p.,..apectlve.,.. decish1 ar;um nt!i!! th V - weapan th la that th G trman - pons, at the end of...,.. hed an upp r rang of b t..., and 370 kud!iev'- U:S). Wh n alli d trcups aarchrd through rance,.. lgiua and Holland it was no lon; r poasible td u.. Y-Meapana againat Britain due to their li-'ted rant In Bw den cl arly.. tallic ehoat rock t with spool-ahaped bodl s and often fins, w r n on at least 225 different accaaiana,. during 1946 accordi n; to statiatica froa th D fenc Staff 7 ). Ba. tl.. s they c... froa the aauth and div d inte northern lakes such atarajin and Kllmj&rv, at dlstanc of lqoo-l klloaetr from the nörth=äirmän--cöäiiit;---j;en coftitiirini-eiiithöniä_ä_ th;rr-p Int-ö1-öri9tn, Mall-abserved and-docu ;nt d crash - like th ane in aka KllaJirv 14 - still an that the ftusaiana, ' durina an singl post-wa y ar Cwhen gr.. t parts of c ntral and t rn Europ w.re in rulna ), had succ d d to incr. th V-weapana range by thr e t!!! It la kndnn that the nu.b.,. Df knowl dgabl rock t and rpnautlcal technlciana which Soviet had r cruit td, on Det 22 23, 1946 Nere hastilly d port d frdiii north rn lleraany td 11oacow 15). In pit of this ;hoat rocketa cantinu d to p over Sw tden, although in ler nu.b r than during th sum r. ar aa- j! now in-tha West L th firat Bovi t -fiunch o a v2:röck;t-öccurrid r :2!:!!E:r;r;r;-on--ociö6!f:S ;-r9!z-ci6 7 Aft r all, th ori lnt an k t is r ally to distort th ;en ral..,.. ---rijwiiiiiians of th Bw dish witn The ghoa rackets N r ainly xp rienc d as r lativaly aldm.-attlng obj cts. Air p l an sp ed is a atand.,.-' phra.. in t h report '1 archiv of th Bwedlah Defence 8taff. Witn on the shores of the lakes atorajin, Kll J irv and Mjösa had th ti. td clearly reglst r small, roc k t - ahap d objects. In cantrast to this it is a w ll - known fac t that thoaa V2 a that hit London or Antwerp up to arch 1945 did so at supersonic P da. Th y hit ground at liehtnln; P d not giving n arby Nitn... a chanee td... th ir shap ' or d talls an th... If we go on to p culate an a further d v lopm nt of th Yl iaslle plan,. Nh&ch ln any ca l a ' much.ar probabl aollutldft, Me are still on troublltd watera. The Yt a..re sur ly simpl and ch ap to aanufacture (abaut 1/10 th coat of a V2l, but still th very nu.ber af Bwedlsh r ports puzzl t. Th Bovl ts- Nho el..?- auat hav had an f. im n atock of alaail.. alnce concr t sighting,, of spool-shaped Dbjecta - often in full daylight happened on at leaat 22S.-parat occasions, in Bw d n al an. In th report tabl.. froa the Defence Btaff, uaed for th ir statistlcal analyala, lt ls only possibl, to flnd. chronologlcal and eeooraphical conn ction i b ttw n two or IIIOF' ritporta ln f- ca The Bi ghti ng s 110at of ten DCcurred 2!
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks