მისაღები გამოცდების საკითხები მაგისტრატურაში ჩატარდება ტესტური გამოცდა L inglisuri filologia. l e q s i k o l o g i a - PDF

Description
მისაღები გამოცდების საკითხები მაგისტრატურაში ჩატარდება ტესტური გამოცდა L inglisuri filologia l e q s i k o l o g i a 1) General Conception about Lexicology. 2) Morphological Structure of English Words:

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 391 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
მისაღები გამოცდების საკითხები მაგისტრატურაში ჩატარდება ტესტური გამოცდა L inglisuri filologia l e q s i k o l o g i a 1) General Conception about Lexicology. 2) Morphological Structure of English Words: a) Morphemes (free and bound forms). b) Some difficulties of morphemic Analysis. c) Classification of suffixes. 3) Compound Word: a) classification of compounds b) Meaning in compounds c) Miscellanea of composition. 4) Shortened Words and Minor types of lexical Oppositions. Acronyms. Sound Interchange and stress Interchange. Sound imitation. Back formation. 5) Conversion 6) Set expressions. Phraseology. Idioms. 7) Semantic Structure of English words. Types of meaning. Change of meaning. Results of Semantic Change. 8) Polysemy and Homonymy. 9) Synonymy and Antonymy. 10) Etymology. Borrowing. Native Words. Assimilation of loan words. International words. Neologisms and Archaisms. 11) Language changes: the lexicon. Emotionally Neutral and Emotionally coloured vocabulary. 12) The opposition of stylistically marked and Stylistically Neutral words. Styles of Speech. 13) Regional Varieties of English vocabulary. 14) Lexicography. Types of dictionaries literatura: 1. Arnold. I. V. The English Word. M Antrushina G. English Lexicology. M Ginzburg. R. S. A Course in Modern Lexicology. M Fromkin. V. Language. An Introduction to Language. U.S Falk. J. Linguistics and Language. A survey of Basic Concepts and Implications. New York Akmajian Ad. Demers R. Fasmer A. An Introduction to Language and Communication. London Jule J. The Study of Language. London Catamba. Morphology. London Crystal D. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge University Press 1995. e n i s i s t o r i a 1) The historical background of the origin of the English language. 2) The linguistic background of the origin of the English language. 3) The runic writing and runic monuments. 4) The characteristics of the periods of the English language development. /Borrowing in OE, ME and NE periods/ 5) The characteristics of the old English period /grammar / 6) The vocabulary of OE 7) The characteristics of Middle English period. /grammar and vocabulary/ 8) The word stock of ME--- French borrowings and post----norman English. 9) Middle English borrowing. The struggle between English and French. 10 New English period /linguistic situation/ 11) The enrichment of vocabulary in NE 12) The importance of biblical translations in the XVI century. 13) The English language outside England. literatura 1. Dennis Freeborn. History of English. Oxford Rastorgueva. History of English. 3. D, Crystal. The Cambridge Encyclopedia of the English Language kraveishvili M. N. The History of the English language, Tbilisi 1966 T e o r i u l i g r a m a t i k a 1) Grammatical system of a Language. 2) Syntagmatic and Paradigmatic Relations. 3) Morphemic and Categorial Structure of the Word. 4) Word Classes. 5) The Noun. Case, Number, Article determination. 6) Verb general. Categories of person and number. Tense. 7) Verb general. Categories of mood and voice. 8) Word-group. Types of Word-groups. 9) Noun-Group. Verb Groups. 10) Classification of Sentences. 11) The Composite Sentence. 12) The Complex Sentence. 13. Word Order. 14) Modality. literatura 1) Megrelishvili M, -A Course in Theoretical English Grammar, Kutaisi, 2005; 2) Blokh M. J., A course in Theoretical English Grammar, Moscow, 1983; 3) Chomsky N. Aspects of the theory of Syntax. Cambridge, Mass., MST Press ) Leech G. Svartvik J. A Communicative Grammar of English, Longman, 1978 stilistika 1) The subject of Stylistics 2) Types of word meaning (logical, nominal, emotive). The concept of Stylistic device 3) Metaphor. Types of metaphor (genuine, trite, sustained extended, implicit, explicit). Analysis of metaphors (tenor, vehicle, ground). 4) Metonymy. Synecdoche. 5) Irony (verbal, situational, tragic, comic) 6) Epithet (types of epithet) 7) Oxymoron 8) Simile 9) Periphrasis 10) Euphemism 11) Hyperbole 12) Antonomasia 13) Zeugma 14) Allusion 15) Pun literatura: 1. I. Galperin, Stylistics, Moscow High School J. Thornborrow and SH. Wareing, Patterns in Language, G. Leech, Style in Fiction Longman R. Carter, Language and Literature G. Jenette, Narrative Discourse Revisited,1998 sakitxebi inglisuri da amerikuli literaturis istoriasi magistraturis misarebi gamocdebi inglisuri literaturis istoria 1. Zveli inglisuri literatura. beovulfi. 2. Sua saukuneebis inglisuri literatura. a) j. Coseri ( kenterberiuli motxrobebi ). b) u. lenglendi ( petre mxvnelis xilva ). 3. renesansi inglisur literaturasi. a) Tomas mori. utopia. b) qristofer marlou. doqtori faustusi g) u. Seqspiri. ( hamleti, romeo da julieta, makbeti, mefe liri, Wirveulis morjuleba, ricard III, aurzauri arafris gamo ). 4. XVII saukunis inglisuri literatura. a) j. doni da metafizikuri poezia. b) b. jonsonis dramaturgia g) j. miltoni. dakarguli samotxe. 5. XVIII saukunis inglisuri literatura. a) ganmanatlebloba. b) d. defo. g) j. svifti guliveris mogzauroba d) l. sterni. sentimentaluri mogzauroba 6. XIX s. I nax. inglisuri literatura. a) romantizmi. b) tbis skolis poetebi da lirikuli baladebi. g) j. baironi. manfredi, kaeni. d) p. b. Seli. oda dasavletis qars. e) u. skoti da istoriuli romani. v) j. ostini. siamaye da cruwrmena 7. XIX s. II naxevris literatura. a) viqtorianuli romani. b) C. dikensi. devid koperfildi, oliver tvisti, pikvikis klubis Canawerebi. g) u. Tekerei. amaoebis bazari. d) S. bronte. jein eari. e) e. bronte. avdriani ureltexili. v) o. uaildi. zraprebi. dorian greis portreti. 8) XX s. I nax. inglisuri literatura a) T. hardi. tesi d erbervilebis gvaridan. b) r. kiplingi. balada armosavletsa da dasavletze, lispeti. motxrobebi. g) r. l. stivensoni. დოქტორ ჯეკილის და მისტერ ჰაიდის უცნაური ამბავი d) j. konradi. bneletis guli e) j. golzuorti.,,forsaitebis saga v) h. uelsi. z) b. So. pigmalioni T) modernizmis daxasiateba. i) jeims joisi.,,dublinelebi, ulise (ganxilva) k) virjinia vulfi.,,misis delouei l) d. h. lorensi. m) T. s. elioti. unayofo miwa (განხილვა). მოგვების მგზავრობა 9. XX s. II nax. inglisuri literatura. a) g. grini.,,wynari amerikeli. b) u. goldingi. buzta meufe. g) j. faulzi. აბანოზის კოშკი d) j. oreuli. cxovelebis ferma., 1984 A amerikuli literaturis istoria 1. XIX s. Aamerikuli romantizmi. a) u. irvingi. b) j.f. kuperi. Gg) e.a. po. ყორანი, ანაბელ ლი, აშერთა სახლის დაცემა d) n. hotorni. alisferi aso. e) h. Toro ganmartoeba. v) u. uitmeni. z) e. dikinsoni. T) h. melvilis mobi diki. 2. XX s. I nax. amerikuli literatura. a) m. tvenis satira da iumori.,,tom soieris Tavgadasavali b) j. londoni. sicocxlis siyvaruli g) T. draizeri. d) o. henri. ukanaskneli fotoli, mogvebis sacuqari e) f. S. ficjeraldi.,,didi getsbi v) e. heminguei. motxrobebi. fiesta z) u. Folkneri.,,xmauri da mzvinvareba,,,vardi emilistvis 3. XX s. II nax. Aamerikuli literatura. a) j. stainbeki.,,mrisxanebis mtevnebi, ზამთარი ჩვენი მღელვარებისა b) T. uailderi.,,wminda mefe ludovikos xidi, ჩვენი პატარა ქალაქი g) j. selinjeri.,,tamasi Wvavis yanasi.,, banana Tevzis amindi, ჭერი ასწიეთ, დურგლებო d) a. mileri.,,komivoiajeris sikvdili e) t. uiliamsi.,,susis samxece, literatura: 1. g. xavtasi. S. revisvili sazrvargaretuli literaturis istoria. nawili I. ganatleba, Tbilisi, g. xavtasi. S. revisvili sazrvargaretuli literaturis istoria. nawili II. (XIXs) ganatleba, Tbilisi, q. v. sferqereni. amerikuli literaturis mimoxilva. ass sainformacio saagento, 1994. 4. Honorvar H. and Sockhanvar J. (eds.) The Norton Anthology of English Literature Carter R. McRae J. The Penguin Guide to Literature in English, Penguin English, 2001 germanuli filologia l e q s i k o l o g i a 1. Motivation. Arten der Motivation phonetisch-phonematische Motivation. 2. Polysemie und Homonymie. (Ursachen der Polysemie. Arten der Homonymie). 3. Wortbildung; Arten der Wortbildungen. 4. Entlehnungen; Ursachen der Entlehnungen. 5. Bedeutungswandel. 6. Phraseologismen. 7. Wortfamilie. 8. Paradigmatische Beziehungen im lexisch-semantischen System. 9. Synonymie. Arten der Synonymie. 10. Psevdoetymologie. literatura 1Thea Schippan Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache.MaxNiemeyer Verlag.Tübingen Christine Römer, Brigitte Matzke.,,Lexikologie des Deutschen. Gunter Narr Verlag. Tübingen, Lutzeier, Peter Rolf(1995):Lexikologie Stauffenburg Verlag.Tübingen 4. M.D.Stepanova,L.L. Černyševa. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Moskau.1986 s t i l i s t i k a 1. Gegenstand der Stilistik; 2. Rhetorik und Stiltheorie; 3. Ein methodisches Rezept für die öffentliche Rede; 4. Stilfärbung; 5. Emotionaler Aspekt der Stilfärbung; 6. Tropen. 7. Metonymie; 8. Periphrase und ihre Abarten; 9. Expressive Wortbildung; 10. Stilfiguren; ლიტერატურა 4. Riesel, E. Abriss der deutschen Stilistik. Moskau, Fleischer, W.,,,Stilistik der deutschen Gegenwartssprache Leipzig, Duden: Das Bedeutungswörterbuch; Mannheim; Leipzig. Wien. Zürich. 1985; 2. Duden; Langenscheidt. Berlin. München. Wien. Zürich. New York; 3. Gwenzadse, M. Einführung in die Stilistik der deutschen Sprache. Tbilissi T e o r i u l i g r a m a t i k a 1. Teoriuli gramatika da misi amocanebi; gramatikuli mnisvneloba; gramatikuli forma; 2. paradigma, korelaciuri rigi; opozicia; 3. gramatikuli mnisvnelobis gamoxatvis sasualebebi; gramatikuli kategoria; 4. morfologiis sagani; 5. zmna; zmnata klasifikacia; 6. drois formebis gamoyeneba; 7. gvaris kategoria; 8. kilos kategoria; 9. sintaqsi. winadadebebi agebulebis mixedvit. mati daxasiateba; 10. gramatikuli mimartebebis saxeobebi winadadebasi. gramatikuli maertebeli sasualebebi winadadebasi. ლიტერატურა 1. ვ. ფურცელაძე, რ. თაბუკაშვილი გერმანული პრაქტიკული გრამატიკა ნაწილი I მორფოლოგია. თბ წ. 2. მ. ანდრაზაშვილი -,,გერმანული ენის გრამატიკა ოთხ წიგნად. თბ წ. 3. E. Schendels. Deutsche Gramatik M Heidolph K. E; Flamig W. Grundzuge einer deutschen Grammatik. Berlin Helbig- Busch-,,Leitfaden der deutschen Grammatik Langenscheidt-2000, 6. Busche- Zoch. Der Koniuktiv. Leipzig O. Moskalskaja- Grammatik red deutschen spraxe- M Grebe P; Der Groβe Duden- Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 2005 e n i s i s t o r i a 1. enis sinqronuli da diaqronuli Seswavla; enobrivi cvlilebebi da mati gamomwvevi mizezebi; enis cvalebadobis zogadi kanonzo-mierebani; 2. germanuli enis istoriis sagani da amocanebi; indoevropuli fuze ena; indoevropul enata ojaxi; 3. germanikuli enebis saerto tipologiuri nisnebi; germanikul enata ojaxi; 4. Zveli zemogermanulis TanxmovanTa sistema. pirveli anu germanikuli bgeratgadaweva. grimis kanoni. verneris kanoni ; 5. Zveli zemogermanulis TanxmovanTa sistema. meore anu zemogermanuli bgeratgadaweva; 6. xmovanta monacvleoba ZvelzemogermanulSi. Zveli zemogermanuli zmnis ZiriTadi formaluri Tavisebureba da morfologiuri klasebi; 7. arsebiti saxelis ZiriTadi damaxasiatebeli nisnebi ZvelzemogermanulSi. artiklis ganvitareba, zedsartavi saxeli. 8. sasualo germanulis zogadi daxasiateba. umaxvilo xmovanta reduqcia rogorc sasualo germanulis umnisvnelovanesi foneti-kuri movlena; 9. adreuli axali germanulis zogadi daxasiateba. ZiriTadi cvlilebebi enis fonologiur sistemasi. morfologiuri tendenciebis Semdgomi ganvitareba; 10. saertogermanuli saliteraturo enis Camoyalibebis sawyisebtan. germanuli erovnuli enis normalizaciis procesi. Tanamedrove germanuli enis arsebobis formebi da erovnuli variantebi. literatura 1. vencaze,m. WiWinaZe, c.,,germanuli enis istoria. Tbilisi koegleri, k.,,germanuli enis istoriis Sesavali. Tbilisi Moskalskaya, M.,, Deutsche Sprachgeschichte Moskau 4. Harro Gross.,,Einführung in die germanistische Linguistik.Neu bearbeitet von Klaus Fischer indicum verlag GmbH München John Lyons Einführung in die moderne Linguistik.VerlagC.H.BEC München.1995 misarebi gamocdis sakitxebi germanulenovan literaturasi: 1. sagmiro eposi; 2. saraindo lirika (minezangi); 3. saraindo romani (hartman fon aue, volfram fon esenbaxi; gotfrid fon Strasburgi); 4. maisterzangi (hans zaqsi); 5. humanizmi (roterdameli, huteni, roixlini); 6. reformacia (luteri); 7. xalxuri wignebi ( til oilenspigeli, Sildburgerebi, doqtor iohan fausti ); 8. barokos literatura XVII saukunesi (opici, grifiusi, grimelshauzeni); 9. adreuli ganmanatlebloba (gotsedi, klopstoki, vilandi, vinkelmani, lesingi, herderi); 10. Sturm und drang (zogadi daxasiateba); 11. goete; 12. Sileri; 13. romantizmi da misi ganvitarebis etapebi (novalisi, brentano, arnimi, hofmani, klaisti); 14. hainrix haine; 15. germanulenovani realizmi (biuxneri, keleri, Stormi, fontane); 16. XX saukunis germanuli literaturis filosofiuri safuzvlebi (Sopenhaueri, nicse, froidi); 17. germanulenovani naturalizmi; 18. germanulenovani impresionizmi; 19. gerhart hauptmani; 20. germanulenovani simbolizmi neoromantizmi); 21. rainer maria rilke; 22. XX saukunis I naxevris germanulenovani literatura (h. mani, T. mani, h. hese, S. cvaigi, f. kafka, l. foixtvangeri); 23. germanulenovani eqspresionizmi (g. kaizeri, e. toleri, f. vedekindi); 24. epikuri drama (b. brexti); 25. XX saukunis II naxevris germanulenovani literatura (h. bioli, g. grasi, m. frisi, fr. Diurenmati literatura 1. gr. xavtasi, narkvevebi germanuli literaturis istoriidan, I, Tsu gamomcemloba, Tbilisi, gr. xavtasi, narkvevebi germanuli klasikuri literaturidan, Tsu gamomcemloba, Tbilisi, gr. xavtasi, h. haines xelovnebis Teoria, Tsu gamomcemloba, Tbilisi, gr. xavtasi, Sua saukuneebis germanuli literatura, Tsu gamomcemloba, Н. А. Гуляев и др., История немецкой литературы, изд. Высшая школа, История немецкой литературы в пяти томах, изд. Наука 7. Н. С. Павлова, Типология немецкого романа (Т. Манн, Г. Гессе, А. Дёблин...), изд. «Наука», Москва, Зарубежная литература XIX века. Романтизм, Москва, «Высшая школа», В. П. Неустроев, Литературные очерки и порт реты, изд. МГУ, Paul Reimann, Hauptstromungen der deutschen Literatur , Dietz Verlag, Berlin, Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfangen bis zur Gegenwart von W. Beutin, J. B. Metzler Verlag, Stuttgart-Weimar, История литературы ГДР, изд. «Наука», Москв а, История литературы ФРГ, АН СССР, Москва, R. Schnell, geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945, J. B. Metzler Verlag, Stuttgart-Weimar, W. Barner (Hrsg.), Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, Verlag C. H. Beck, München, n. kakabaze, narkvevebi meoce saukunis germanuli literaturidan, gamomcemloba codna, Tbilisi, n. kakabaze, portretebi da siluetebi, ganatleba, Tbilisi, n. kakabaze, saxelovno da saliteraturo kolajebi, Tsu gamomcemloba, Tbilisi, n. kakabaze, T. mani. adreuli Semoqmedeba ( ), Tsu gamomcemloba, Tbilisi, Н. Какабадзе, Поетика романа Томаса Манна, изд. ТГУ, Тбилиси, n. kakaurize, Tomas mani da musikaluri romantizmi, qutaisis saxelmwifo universitetis gamomcemloba, qutaisi, e. gvritisvili, gerhart hauptmani, Tbilisis saxelmwifo pedagogiuri universitetis gamomcemloba, Tbilisi, n. baqanize, rainer maria rilkes poeturi samyaro, Tsu gamomcemloba, Tbilisi, n. baqanize, goete da ezoterizmi, Tsu gamomcemloba, Tbilisi, d. lasqaraze, literaturuli narkvevebi, gamomcemloba sabwota saqartvelo, Tbilisi, gr. xavtasi, werilebi germanul literaturaze, gamomcemloba sabwota saqartvelo, Tbilisi, z. WarxalaSvili, literaturulßkritikuli werilebi, gamomcemloba literatura da xelovneba, Tbilisi, 1964 franguli filologia magistraturasi misarebi gamocdebis sakitxebi frangul literaturasi 1. hiperbola frangul sagmiro epossi. 2. Tanamedrove mkitxveli da kurtuazuli romani. 3. ra vicit provanssa da provansul lirikaze. 4. fransua rable_arorzinebis epoqis udidesi moazrovne. 5. ra Sexedulebebi gagacniat klasicistur tragediasa da mis personajebze(horaciusebi, fedra, andromaqe). 6. molieri_sicilis didostati Tu SeniRbuli satirikosi. 7. ganmanatlebelta ideebis roli da aqtualoba. 8. romantizmi da romantikuli gmiris problema. 9. rogori siyvaruli ZaluZT stendalis gmirebs. 10. tragizmis wili balzakis adamianur komediasi. 11. franguli naturalizmis filosofiuri safuzvlebi da Teoriuli debulebebi. 12. dekadansi frangul literaturasi. 13. dawyevlili poetebis Taoba(simbolizmi). 14.siurealizmis skolis Seqmnis istoria da traqtatebi. 15. adamianisa da movaleobis problema frangul egzistencializmsi. 16. axali romanis fuzemdeblebi da estetika. 17.absurdis problema XX s-is II naxevris frangul mwerlobasi. 18. ra vicit Tanamedrove frangul romanze. 19. absurdis dramis ZiriTadi Taviseburebebi. 20. fasizmisa da militarizmis Tema XX s-is II naxevaris Ffrangul romansi. ^ literatura: 1. Deshusses P., Karlson L., Thornadier P. Dix siecles de litterature francaise. V.2. Paris, Bordas, Анисимов и др. История французской литературы. Т. IV. Москва, დასავლეთ ევროპის ლიტერატურა(XX საუკუნე). ლიტერატურის ისტორია. Pპოეტიკა. ურთიერთობანი. თბილისი, «საუნჯე». 1991/3 მაისი-ივნისი. 5. ბსუ შრომები. I. (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია). ბათუმი, კაკაბაძე ზ. ფილოსოფიური საუბრები. თბილისი, ბუაჩიძე გ. წახნაგები. თბილისი, თანამედროვე ფრანგული რომანი. თბილისი, 2000 F franguli enis istoria 1. Problème de la formation des langues romanes(théories linguistiques). 2. Premières grammaires françaises( La théorie de la pleiade ) 3. Formation de la langue française; problèmes du perfectionnement de la langue littéraire. 4. Grammaire générale et raisonnée. 5. Puristes. Les théories lexicologiques des Académiciens. 6. Influence de la Révolution Française sur les théories des Académiciens. 7. La langue française aux XVI-e- XVIII-e ss. 8. Romanisation de l Europe Occidentale par les Romains( La romanisation de la Gaule). 9. Développement du latin populaire en Gaule après la chute de l Empire romain) 10. Sources du développement du latin en Gaule (Les glossaires, les premiers textes écrits, la grammaire de Probus). Littérature: 1. Skrélina L. M. Histoire de la langue française,m,vh, Ch. Marchello-Nizia, Histoire de la langue française aux 14-e et 15-e ss. 3. Chigarevskaïa N. Précis de l Histoire de la langue française.m., Bonnard H., Regnier C., Petite grammaire de l ancien français, Paris,1988 ფრანგული ენა stilistika 1. Le français moderne et ses styles. 2. Le français parlé. 3. Les styles écrits du français moderne. 4. Le style scientifique. 5. L étude stylistique des faits de langue. 6. Les synonymes. 7. Les tropes 8. Les métaphores. 9. La métonymie, l ironie. 10. La comparaison imagée, la personnification. Littérature: БаллиШ. Стилистика французского языка. М.1961 2. Болдырева М. Стилистиче
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks