L I C M N Tên tôi là Nguy n Thùy Linh, sinh viên K50A3

Description
L I C M N Tên tôi là Nguy n Thùy Linh, sinh viên K50A3

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 3 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Báo Cáo Th ự  c T  ậ  p T  ổ  ng H  ợ   p GVHD: GV. Đào Thị     Phương Mai    SVTH: Nguy  ễ  n Thùy Linh L ớ   p: K50A3 L Ờ  I C ẢM ƠN   Tên tôi là Nguy ễ n Thùy Linh, sinh viên K50A3-Khoa Qu ả n Tr  ị  Kinh doanh, Trường Đạ i H ọc Thương Mạ i. M ộ t tháng v ừ a qua là th ờ  i gian tôi th ự c t ậ  p t ạ i Công ty   C ổ  ph ần Đầu tư Xây  l ắ  p và V ậ t li ệ u xây d ựng Đông Anh , tìm hi ể u v ề  các ho ạt độ ng c ủa công ty, các lĩnh vự c qu ả n tr  ị  ch ủ  y ế u theo chuyên ngành qu ả n tr  ị  doanh nghi ệ  p mà tôi theo h ọ c. Tôi xin g ử i l ờ  i c ảm ơn chân thành nhấ t t ới ban lãnh đạ o Công ty C ổ   ph ần Đầu tư Xây lắ  p và V ậ t li ệ u xây d ựng Đông Anh , các anh ch ị  trong các phòng ban công ty đã tạo điề u kiên thu ậ n l ợ  i, t ận tình hướ  ng d ẫ n ch ỉ  b ả o cho tôi trong su ố t quá trình th ự c t ậ  p t ại quý công ty. Tôi cũng xin gử i l ờ  i c ảm ơn chân thành nhấ t t ớ  i t ậ  p th ể  th ầy cô giáo trường Đạ i H ọc Thương Mạ i trong su ốt 4 năm qua đã tậ n tình gi ả ng d ạ y nh ữ ng ki ế n th ức vô giá cho tôi để  tôi có th ể  hoàn thành bài báo cáo th ự c t ậ  p t ổ ng h ợ   p này.    Báo Cáo Th ự  c T  ậ  p T  ổ  ng H  ợ   p GVHD: GV. Đào Thị     Phương Mai    SVTH: Nguy  ễ  n Thùy Linh L ớ   p: K50A3 M Ụ C L Ụ C L Ờ  I C ẢM ƠN  DANH SÁCH T Ừ   VI Ế T T Ắ T CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ  HO ẠT ĐỘ NG KINH DOANH C Ủ A CÔNG TY C Ổ  PH ẦN ĐÀU TƯ XÂY LẮ P VÀ V Ậ T LI Ệ U XÂY D ỰNG ĐÔNG ANH.  .......... 1 1. Gi ớ  i thi ệ u khái quát v ề  công ty C ổ  ph ần Đầu tư Xây lắ p và V ậ t li ệ u xây d ự  ng Đông Anh.  ....................................................................................................................... 1 1.1 Quá trình hình thành và phát tri ể n c ủ a công ty C ổ  ph ần Đầu tư Xây lắ p và V ậ t li ệ u xây d ựng Đông Anh.  ....................................................................................... 1 1.2. Ch ức năng, nhiệ m v ụ  ............................................................................................. 1 1.2.1. Ch ức năng  ............................................................................................................ 1 1.2.2. Nhi ệ m v ụ  chính .................................................................................................... 2 1.3.Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy  ............................................................................. 2 1.4 . Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp  ..................................................................... 3 2. Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp ....................................................... 3 2.1 Số lượng, chất lượng lao động của doanh nghiệp.  ................................................ 3 2.2 Cơ cấu lao động   của doanh nghiệp   theo giới tính  ................................................ 4 3.Quy mô vốn kinh doanh của doanh nghiệp  ............................................................. 4 3.1 Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp  ...................................... 4 3.2 Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp  .......................... 5 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮ  NG T Ồ N T Ạ I CHÍNH C Ầ N GI Ả I QUY ẾT TRONG CÁC LĨNH VỰ  C QU Ả N TR  Ị  CH Ủ  Y Ế U T Ạ I DOANH NGHI Ệ P ......................................................................................................................... 8 1 Tình hình th ự  c hi ệ n các ch ức năng quả n tr ị   căn bả n ............................................. 8 1.1 Ch ức năng hoạch đị nh ............................................................................................ 9 1.2 Ch ức năng tổ  ch ứ  c ................................................................................................... 9 1.3 Ch ức năng lãnh đạ o ................................................................................................. 9 1.4 Ch ức năng kiể m soát ............................................................................................... 9 1.5 V ấn đề  v ề  thu th ậ p thông tin và ra quy ết đị nh qu ả n tr ị  ...................................... 9 2 Công tác qu ả n tr ị  chi ến lượ  c c ủ a doanh nghi ệ p .................................................... 10 2.1 Tình th ế   môi trườ  ng chi ến lượ  c ........................................................................... 10  Báo Cáo Th ự  c T  ậ  p T  ổ  ng H  ợ   p GVHD: GV. Đào Thị     Phương Mai    SVTH: Nguy  ễ  n Thùy Linh L ớ   p: K50A3 2.2 Ho ạch đị nh và tri ể n khai chi ến lượ  c c ạ nh tranh và chi ến lượ  c phát ti ể n th ị   trườ  ng. .......................................................................................................................... 11 2.3 L ợ  i th ế   và năng lự  c c ạ nh tranh c ủ a doanh nghi ệ p. ............................................ 11 3.Công tác qu ả n tr ị  tác nghi ệ p c ủ a doanh nghi ệ p .................................................... 11 3.1 Qu ả n tr ị  mua hàng. ............................................................................................... 11 3.2 Qu ả n tr ị  bán hàng. ................................................................................................ 12 3.3. Qu ả n tr ị  d ự   tr ữ   hàng hoá..................................................................................... 12 3.4. Qu ả n tr ị  cung ứ  ng d ị ch v ụ   thương mạ i .............................................................. 12 4. Công tác qu ả n tr ị  nhân l ự  c c ủ a doanh nghi ệ p ...................................................... 13 4.1 Tình hình tuy ể n d ụ ng nhân s ự   ............................................................................. 13 4.2 B ố  trí và s ử   d ụ ng nhân s ự   ..................................................................................... 13 4.3 Đào tạ o và phát tri ể n nhân s ự  . ............................................................................. 13 4.4 Đãi ngộ  nhân s ự  . .................................................................................................... 13 4.5 Đánh giá nhân sự   ................................................................................................... 14 5. Công tác qu ả n tr ị  d ự   án, qu ả n tr ị  r ủ i ro c ủ a doanh nghi ệ p. ............................... 14  5.1 Qu ả n tr  ị   d  ự   án  ........................................................................................................ 14  5.2 Công tác qu ả n tr  ị   r  ủ i ro  .......................................................................................... 15 CHƯƠNG III. ĐỀ  XU ẤT HƯỚNG ĐỀ  TÀI KHÓA LU Ậ N ................................ 166 3.1 V ấn đề  t ồ n t ạ i ....................................................................................................... 166 3.2 Hướ  ng đề   tài đề  xu ấ t ............................................................................................. 16 K  Ế T LU Ậ N. ................................................................................................................. 17 DANH M Ụ C TÀI LI Ệ U THAM KH Ả O...................................................................18  Báo Cáo Th ự  c T  ậ  p T  ổ  ng H  ợ   p GVHD: GV. Đào Thị     Phương Mai    SVTH: Nguy  ễ  n Thùy Linh L ớ   p: K50A3 DANH M Ụ C B Ả NG BI ỂU SƠ ĐỒ  B Ả NG BI Ể U B ả ng 1.1. Ngu ồ n nhân l ực tính theo trình độ  h ọ c v ấ n .......................................... 3   B ảng 1.2. Cơ cấu lao độ ng trong doanh nghi ệ  p theo gi ớ  i tính ............................. 4   B ả ng 1.3: K  ế t qu ả  ho ạt động kinh doanh giai đoạ n 2014  –   2016 ......................... 6   B ảng 2.1 Đối tượ  ng ph ỏ ng v ấ n: ............................................................................ 8   BI ỂU ĐỒ   Bi ểu đồ   1.1 : Cơ cấ u v ố n kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ  p t ừ   năm 201 4 đến năm 2016. ...................................................................................................................... 5   Bi ểu đồ  1.2: Bi ể u đồ   cơ cấ u ngu ồ n v ốn năm 201 4  –   2016 ................................... 5   Bi ểu đồ  2.1 Tình hình th ự c hi ệ n các ch ức năng quả n tr  ị  ...................................... 8   Bi ểu đồ   2.2 : Đánh giá tình hình thự c hi ệ n công tác qu ả n tr  ị  chi ến lượ  c ........... 11   Bi ểu đồ  2.3 Công tác qu ả n tr  ị  nhân s ự  ................................................................ 13   Bi ểu đồ  2.4 Công tác qu ả n tr  ị  d ự  án .................................................................... 14   Bi ểu đồ  2.5 Công tác qu ả n tr  ị  r  ủ  ro ..................................................................... 15   SƠ ĐỒ   Sơ đồ  1.1: B ộ  máy t ổ  ch ứ c qu ả n lý c ủ a Công ty c ổ  ph ần đầu tư xây lắ  p   và VLXD Đông Anh.  ............................................................................................ 2    Báo Cáo Th ự  c T  ậ  p T  ổ  ng H  ợ   p GVHD: GV. Đào Thị     Phương Mai    SVTH: Nguy  ễ  n Thùy Linh L ớ   p: K50A3 DANH SÁCH T Ừ   VI Ế T T Ắ T T ừ  vi ế t t ắ t T ừ  g ố c AC Amiăng ximăng  VLXD Vật liệu xây dựng  SWOT Strengths, Weakness, Opportunities, Threats
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks