Kya

Description
ΚΥΑ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ   Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Ι   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ   ΤΜΗΜΑ   Δ΄   Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29   Ταχ. Κώδικας : 10110 Πληροφορίες:   Μ. Μουντάκη - Γ.   Βαγενάς   Τηλ.:  2131516075, 2103368115 FAX:  2105295400   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Αθήνα, 05 -04-2018 Α.Π. οικ.  20999/336 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών   ΘΕΜΑ: K  αταβολή   από το Δημόσιο   ασφαλιστικών εισφορών   δικαιούχων   συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων    ΑΔΑ: ΨΨ3Ν465Θ1Ω-1ΙΔ INFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY Digitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDate: 2018.04.25 13:42:41EESTReason:Location: Athens  2  Έχοντας υπόψη: 1.   Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού. Σύσταση ΕΦΚΑ» (85   A’ ). 2.   Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α’).  3.   Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν . 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (29 Α’). 4.   Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και   τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π . Δ. 63/2005 (98 Α’).  5.   Τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 6.   Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (145 Α΄).  7.   Τις διατάξεις του Π . Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (181 Α’).  8.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 1 34/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (168   Α΄).  9.   Τις διατάξεις του Π.Δ.   73/2015 (116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (210Α΄) «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  11.   Την υπ΄ αριθμ. Υ29/8 -10- 2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β’).  12.   Την υπ’ αριθμ. Υ44549/Δ9.12193/8.10.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού   και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   «Ανάθεση  ΑΔΑ: ΨΨ3Ν465Θ1Ω-1ΙΔ  3 αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο»   (2169 Β’) όπως ισχύει.  13.   Το υπ’   αριθμ. 00410 ΕΞ 2017 ΕΜΠ22 -11- 2017 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.  14.   Την υπ΄ αριθμ. οικ . 49771/1983/16-11-2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  15.   Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ως ακολούθως:  3.24 0.000 Ευρώ για το 2018 και 8.640.000 Ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη . Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΕΦΚΑ με ειδική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ   και βαρύνει τον ΚΑΕ : 2366 ΕΦ: 33 -210. Αποφασίζουμε   Τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και την διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (A΄ 85 ) αναφορικά με την καταβολή   από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων, ως εξής:   Άρθρο 1   ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ   –   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   1.   Ωφελούμενοι είναι οι επιζώντες ή / και διαζευγμένοι σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016, εφόσον εντός χρονικού διαστήματος πέντε ημερολογιακών (5) ετών από την ημερομηνία καταβολής της σύνταξης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου , είναι   άνεργοι και αναλάβουν μισθωτή εργασία ή ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ,  ΑΔΑ: ΨΨ3Ν465Θ1Ω-1ΙΔ  4 εξαιρουμένων των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 40 του ν .4387/2016 ( 85 Α΄),  . Ως άνεργοι για την εφαρμογή της παρούσας θεωρούνται τα πρόσωπα της παρ. 1   της παρούσας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα είτε στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, είτε στους Λογαριασμούς Ανεργίας του πρώην ΕΤΑΠ –   ΜΜΕ που   εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (άρθρο 53 του ν.4387/2016) είτε στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.). Η ανεργία πρέπει να συντρέχει κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της έναρξης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου   και η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Για την υπαγωγή των ωφελούμενων στις ρυθμίσεις της παρούσας   δεν απαιτείται η συμπλήρωση ελάχιστου χρόνου ανεργίας.   Για τον έλεγχο της πλήρωσης της προϋπόθεσης   της ανεργίας , οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ λαμβάνουν τα σχετικά στοιχεία από τους φορείς που τηρούν τα ως άνω μητρώα ή στοιχεία.  2. Δικαιούχοι   είναι:   α. εργοδότες, εξαιρουμένων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014 (143 Α΄), ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και προσλαμβάνουν ωφελούμενους της παρ. 1 του παρόντος.   Από τους ανωτέρω δικαιούχους εξαιρούνται όσοι δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής ,  ΑΔΑ: ΨΨ3Ν465Θ1Ω-1ΙΔ
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks