Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka - PDF

Description
Kúpna zmluva č. Z06985_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Základná škola Nám. L. Novomeského,

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 22 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Kúpna zmluva č. Z06985_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Základná škola Nám. L. Novomeského, Košice Nám. L. Novomeského, 000 Košice, Slovenská republika SK Dodávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Na vrátkach 0/C, 80 Bratislava, Slovenská republika SK07589 SK II. Predmet zmluvy. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kategória služieb: Učebnice cudzích jazykov učebnice, cudzie jazyky Učebnice; Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Tovar; Služba. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok. Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: Zabezpečenie učebníc cudzích jazykov pre žiakov základnej školy. Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne Family and friends (nd edition) - Work book Family and friends (nd edition) - Class book Family and friends (nd edition) - Work book 5 Family and friends (st edition) - Class book with MultiROM Family and friends (st edition) - Work book First friends (nd edition) - Class book First friends (nd edition) - Activity book First friends (nd edition) - Class book Strana z 5 First friends (nd edition) - Activity book Project (th Edition) - Teacher s Book Pack Project (th Edition) - Workbook Project (th Edition) - Teacher s Book Pack Project (th Edition) - Workbook Project (th Edition) - Teacher s Book Pack Project (th Edition) - Workbook Project 5 (th Edition) - Teacher s Book Pack Project 5 (th Edition) - Workbook La Pandilla - CD audio La Pandilla - CD audio Companeros (. vydanie) - učebnica Companeros (. vydanie) - pracovný zošit Little Bugs - Teacher s book Little Bugs - Pupil s book Little Bugs - Busy book Little Bugs - Class Audio CD Little Bugs - Flashcards Little Bugs - Story Cards Super Minds - Teacher s book Super Minds - Student s book with DVD ROM Super Minds - Work book with online resources Super Minds - Posters Super Minds - Flashcards Super Minds - Teacher s Resource book with Audio CD Young Explorers - Teacher s book Young Explorers - Activity book Young Explorers - Course book Oxford Grammar for Schools - Teacher s book + CD Oxford Grammar for Schools - Student s book + DVD Rom Skillful - Reading and Writing - Teacher s book + CD Skillful - Reading and Writing - Student s book Skillful - Listening and speaking - Teacher s book + CD Skillful - Listening and speaking - Student s book Planetino - Kursbuch Planetino - Pracovný zošit Planetino - Lehrerhandbuch Planetino - Audio CD 5 Technické vlastnosti Family and friends (nd edition) - Work book Family and friends (nd edition) - Class book Hodnota / charakteristika Strana z 5 Family and friends (nd edition) - Work book Family and friends (st edition) - Class book with MultiROM Family and friends (st edition) - Work book First friends (nd edition) - Class book First friends (nd edition) - Activity book First friends (nd edition) - Class book First friends (nd edition) - Activity book Project (th Edition) - Teacher s Book Pack Project (th Edition) - Workbook Project (th Edition) - Teacher s Book Pack Project (th Edition) - Workbook Project (th Edition) - Teacher s Book Pack Project (th Edition) - Workbook Project 5 (th Edition) - Teacher s Book Pack Project 5 (th Edition) - Workbook La Pandilla - CD audio La Pandilla - CD audio Companeros (. vydanie) - učebnica Companeros (. vydanie) - pracovný zošit Little Bugs - Teacher s book Little Bugs - Pupil s book Little Bugs - Busy book Little Bugs - Class Audio CD Little Bugs - Flashcards Little Bugs - Story Cards Super Minds - Teacher s book Super Minds - Student s book with DVD ROM Super Minds - Work book with online resources Super Minds - Posters Super Minds - Flashcards Super Minds - Teacher s Resource book with Audio CD Young Explorers - Teacher s book Young Explorers - Activity book Young Explorers - Course book Oxford Grammar for Schools - Teacher s book + CD Oxford Grammar for Schools - Student s book + DVD Rom Skillful - Reading and Writing - Teacher s book + CD, ISBN: , ISBN: , ISBN: , ISBN: vydavateľstvo: Fraus, autor: L. Hortelano, E. González vydavateľstvo: Fraus, autor: L. Hortelano, E. González vydavateľstvo: SGEL, autor: F. Castro, I. Rodero, C. Sardinero, ISBN: vydavateľstvo: SGEL, autor: F. Castro, I. Rodero, C. Sardinero, ISBN: vydavateľstvo: MacMillan autor: Gerngross, Puchta, Lewis-Jones, vydavateľstvo: autor: Gerngross, Puchta, Lewis-Jones, vydavateľstvo: vydavateľstvo: Oxford vydavateľstvo: Oxford Strana z 5 Skillful - Reading and Writing - Student s book Skillful - Listening and speaking - Teacher s book + CD Skillful - Listening and speaking - Student s book Planetino - Kursbuch Planetino - Pracovný zošit Planetino - Lehrerhandbuch Planetino - Audio CD vydavateľstvo: Max Hueber Verlag, autor: Siegfried Büttner vydavateľstvo: Max Hueber Verlag, autor: Josef Alberti vydavateľstvo: Max Hueber Verlag, autor: Siegfried Büttner vydavateľstvo: Max Hueber Verlag. Osobitné požiadavky na plnenie: Názov Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženie učebníc v priestoroch školy Dodávateľ sa zaväzuje, že do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, predloží Objednávateľovi zoznam zodpovedných osôb za plnenie zmluvy a to v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, e- mail, telefónne číslo V prípade, ak budú dodané iné učebnice ako sú uvedené v ods. Technická špecifikácia predmetu zákazky tohto opisu, bude to verejný obstarávateľ považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok a odstúpi od zmluvy. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúcerôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy Dodávateľ je povinný postupovať v zmysle zákona a registrovať sa v RKUV. Plnenie zmluvy subjektom, ktorý nie je registrovaný vrkuv je nezákonné a objednávateľ má možnosť uplatniť odstúpenie od zmluvy podľa Čl. XVIII ods. písm. a) VZP Dodávateľ je povinný bez požiadania Objednávateľa v zmysle zákona č. 9/ 06Z.z., bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu zákazky predložiť doklad na preukázanie trestnej bezúhonosti právnickej osoby. Predložený doklad musí obsahovať splnenie predmetnej podmienky účasti osobného postavenia. Podľa ods. písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je potrebne doložiť výpis z registra trestov právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace. Názov Upresnenie.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: Popis Názov súboru III. Zmluvné podmienky. Miesto plnenia Zmluvy: Štát: Kraj: Okres: Obec: Ulica a číslo: Slovenská republika Košický Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Nám. L. Novomeského. Čas / lehota plnenia zmluvy: :: ::00. Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: Jednotka: Požadované množstvo:,0000 Strana z 5 . Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia.0, účinná zo dňa 8..06, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. IV. Zmluvná cena. Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH:,5 EUR. Sadzba DPH: 0,00. Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 55,70 EUR V. Záverečné ustanovenia 5. Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia.0, účinná zo dňa 8..06, ktoré tvoria jej prílohu č.. 5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5. tejto zmluvy. 5. Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú. 5. Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska. 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy: Príloha č. Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia.0, účinná zo dňa 8..06, https://portal.e.sk/spravaopet/opet/verejnydetail/ V Bratislave, dňa ::0 Objednávateľ: Základná škola Nám. L. Novomeského, Košice konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska Dodávateľ: MEGABOOKS SK, spol. s r.o. konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska Strana 5 z 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks