Kriti�ki osvrt

Description
Kritički osvrt

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Rene Martinko Gautam Ray, Jay B. Barney, Waleed A. MuhannaCAPABILITIES, BUSINESS PROCESSES AND COMPETITIVEADVANTAGE: CHOOSING THE DEPENDENT VARIABLE INEMPIRICAL TESTS OF THE RESOURCE-BASED VIEW Kritičkiosvrt Sveučilište u ZagrebuEkonomski fakultet – ZagrebKolegij: Poslovno planiranjeMentor: Andrija Sabol, mag.oec.Broj indeksa autora: 0067441531Zagreb, travanj 2013.  SADRŽAJ 1. UVOD 22. PRIKAZ DJELA 42.1. Analiza strukture i sadržaja 63. KRITIČKI OSVRT 144. ZAKLJUČAK 16LITERATURA 17   UVOD Članak „Capabilities, business processes and competitive advantage: choosingthe dependent variable in empirical tests of the resource – based view“ objavljen je učasopisu Strategic Management Journal 25: 23-27 (2004.). Članak je moguće pronaćii online na stranici Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI:10.1002/smj.366.Autor članka, profesor Ray Gautam koji trenutno predaje na Carlson School ofManagement, University of Minnesota stekao je sljedeće titule- MA i Ph.D. napodručju ekonomskih znanosti u Bostonu dok je pravni fakultet završio u Delhiu amagistrirao u Calcutti. Poseban interes u ekonomiji posvećuje teoriji ekonomskograsta, politici razvoja i javnog dobra i ekonomici prijevoza. Sudjeluje u istraživanjima ina području nabave, komparativnih regulatornih okvira tržišta u razvoju te se bavitakođer i izučavanjem modela javnog privatnog partnerstva. Najznačajnijepublikacije su:   “Human Security and Human Development-Opportunities and ChallengesAhead” Keynote Address in the Symposium on Human Security Engineeringorganized jointly by JICA and Kyoto University in Tokyo on March 1-2, 2010   “Inter-State goods and Service tax Model” (The Economic times, December 22,2009 Editorial page, Guest Column)   “Reforming Our School Education” (The Economic times, November 25, 2009Editorial page, Guest Column)   “How to curb Evasion of VAT/GST”( The Economic Times,September 1, 2009,Policy Column)   “Need to Assess FTAs (Free Trade Agreements) under (proposed) Goods andServices Tax (in India)”(The Economic times) October 22,2009, Policy Column   “Industrialization and Human Development-An Indian Perspective” ManoramaYearbook, 2009 Kottayam, Kerala, India.    “Endogenous Growth and Regional Development: A New Modeling Approach”in Kobayashi, Lakshmanan, and Anderson (Eds), “Structural Change in theTransportation and Communication in the Knowledge Society”, Northampton,MA: Edward Elgar Publishing, Inc.   “Increasing Returns to Scale Inherent In Affluent Knowledge-Rich Economies:A Theoretical Inquiry” Growth and Change,32(4): 491-510, Blackwell Publishers,Malden, Massachusetts.( jointly with T.R. Lakshmanan, and WilliamP.Anderson).Sljedeći autor članka, Jay B. Barney trenutno djeluje kao professor strateškogmenadžmenta na Fisher College of Business, The Ohio State University. Stekao jemeđunarodno priznanje kao američki utemeljitelj teorije resursa kao i interpretatorključnih kompetencija kompanije. Diplomirao je na Brigham Young University, Utah ito sociologiju. Nakon toga stječe magisterij naYale University iz područja sociologije imenadžmenta znanosti. The University of Lund u Švedskoj nagradilo ga je počasnimdoktoratom a Sun Yat-Sen University, Ghang Jho, Kina kao počasnog profesora.Najveći doprinos postigao je njegov članak 1986. godine, Strategic Factor Markets:Expectations, Luck, and Business Strategy objavljen u časopisu Management Science,(Vol. 32, No. 10, 1986, pp. 1231-1241), kojim je ustanovio resursnu teoriju nakon čega je uslijedio još jedan članak, Firm Resources and Sustained Competitive Advantageobjavljen u Journal of Management, (Vol 17, No. 1, pp. 99-120). Oba ova članka sumeđu svjetski najutjecajnijima i najviše citiranim radovima u području strateškogmenadžmenta a autor je preko 60 publikacija. Osim znanstvenog rada, profesordjeluje i kao konzultant za mnogobrojne kompanije.Posljednji autor članka, Waleed A. Muhanna također djeluje na Fisher Collage ofBusiness, i to u području IT strategije, procjene ukupne poslovne vrijednostiinformacijske tehnologije, njenog razumijevanja i opsega tržišta, od e- trgovina,funkcioniranja baza podataka itd. Profesor je objavljivao publikacije unajeminentnijim časopisima poput Management Science, MIS Quarterly, StrategicManagement Journal, Decision Sciences, the Journal of Information Systems, ACMTransactions on Computer Systems, IEEE Transactions on Software Engineering,Communications of the ACM, Decision Support Systems, Information & Management,European Journal of Operational Research, Computers in Human Behavior i the
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks