น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด - PDF

Description
บ นท กข อตกลงต วช ว ดและค าเป าหมายการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ระหว าง อธ บด กรมการพ ฒนาช มชน ก บ รองอธ บด กรมการพ ฒนาช มชน รอบการประเม นท ๑ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) เป าหมายผลส

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 34 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ นท กข อตกลงต วช ว ดและค าเป าหมายการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ระหว าง อธ บด กรมการพ ฒนาช มชน ก บ รองอธ บด กรมการพ ฒนาช มชน รอบการประเม นท ๑ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เกณฑ การว ด น าหน ก ร อยละ แหล งข อม ล เป าหมายการปฏ บ ต งานท ม บร หารจ ดการ การเบ กจ าย งบประมาณท ได ร บการ จ ดสรรจากกรมการพ ฒนา ช มชนตามท กรมฯ ก าหนด ได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดท ๑ ร อยละความส าเร จ ของการบร หารการเบ กจ าย งบประมาณท ได ร บจ ดสรรจาก กรมการพ ฒนาช มชน ของ หน วยงานในก าก บด แล ระด บ ๑ เบ กจ ายงบประมาณตามเป าหมาย การเบ กจ ายในภาพรวมได ร อยละ ๔๐ ของ วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากกรมการ พ ฒนาช มชนท งหมด ระด บ ๒ เบ กจ ายงบประมาณตามเป าหมาย การเบ กจ ายในภาพรวมได ร อยละ ๔๒ ของ วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากกรมการ พ ฒนาช มชนท งหมด ระด บ ๓ เบ กจ ายงบประมาณตามเป าหมาย การเบ กจ ายในภาพรวมได ร อยละ ๔๔ ของ วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากกรมการ พ ฒนาช มชนท งหมด ระด บ ๔ เบ กจ ายงบประมาณตามเป าหมาย การเบ กจ ายในภาพรวมได ร อยละ ๔๖ ของ วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากกรมการ พ ฒนาช มชนท งหมด ระด บ ๕ เบ กจ ายงบประมาณตามเป าหมาย การเบ กจ ายในภาพรวมได มากกว าร อยละ ๔๖ ของวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรจาก กรมการพ ฒนาช มชนท งหมด ๕๐ รายงานระบบ บร หารการเง นการ คล งภาคร ฐแบบ อ เล กทรอน กส Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ของกองคล ง บรรล เป าหมายของ โครงการ/ก จกรรมท ก าหนด ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ของหน วยงาน อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดท ๒ ร อยละความส าเร จ ของการด าเน นงานตาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของ หน วยงานในก าก บด แล ระด บ ๑ ปฏ บ ต ได จร งร อยละ ๗๕ ๗๙ ระด บ ๒ ปฏ บ ต ได จร งร อยละ ๘๐ ๘๔ ระด บ ๓ ปฏ บ ต ได จร งร อยละ ๘๕ ๘๙ ระด บ ๔ ปฏ บ ต ได จร งร อยละ ๙๐ ๙๕ ระด บ ๕ ปฏ บ ต ได จร งร อยละ ๙๖ ข นไป ๕๐ รายงานผลการ ด าเน นงาน ก จกรรม/โครงการ ของส าน ก กอง ใน โปรแกรมบร หาร งบประมาณและ ก จกรรม (Budget and Project Management: BPM) ของกอง แผนงาน เป าหมายผลส าเร จ ของงาน ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เกณฑ การว ด น าหน ก ร อยละ แหล งข อม ล เป าหมายการปฏ บ ต งาน รายบ คคล (รองฯ พ ส นต ประทานชวโน) ส งเสร ม และพ ฒนาการ จ ดการความร เพ อม งส องค กรแห งการเร ยนร ต วช ว ดท ๓ ระด บความส าเร จ ของการบร หารงานด านการ จ ดการความร (Chief Knowledge Officer : CKO) ของกรมการพ ฒนาช มชน (รองฯ พ ส นต ประทานชวโน) ระด บ ๑ ม การก าหนดแนวทางหร อมาตรการ ท ช ดเจน เก ยวก บการด าเน นงานด านการ จ ดการความร (Knowledge Management : KM) ของกรมการพ ฒนาช มชน ระด บ ๒ ด าเน นการตามระด บ ๑ และม กระบวนการส อสารสร างความร ความเข าใจใน เร องการจ ดการความร เพ อให บ คลากรใน ส งก ดเห นความส าค ญและน าไปปฏ บ ต อย าง เป นร ปธรรม ระด บ ๓ ด าเน นการตามระด บ ๒ และม ว ธ การ จ ดเก บข อม ลการจ ดการความร ของบ คลากรใน ส งก ดอย างเป นระบบ สามารถเข าถ งข อม ลได ง าย สะดวก และน าไปใช ประโยชน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ระด บ ๔ ด าเน นการตามระด บ ๓ และม ระบบ สน บสน นการเผยแพร ข อม ลการจ ดการความร เพ อเป นช องทางส าหร บการถ ายทอด แลกเปล ยนเร ยนร และแบ งป นองค ความร ภายในองค กร ระด บ ๕ ด าเน นการตามระด บ ๔ และม ระบบ การประเม นผลความส าเร จของการจ ดการ ความร และหร อม การประเม นความพ งพอใจ ของบ คลากรในส งก ดต อการบร หารงานด าน การจ ดการความร ๕๐ รายงานผลการ ด าเน นงานด าน การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) : สถาบ นการ พ ฒนาช มชน ผ ประกอบการ ผ ผล ต ม รายได เพ มข นจากการ จ าหน ายผล ตภ ณฑ OTOP ท งประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ ล านบาท ภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต วช ว ดท ๔ ระด บความส าเร จ ของการบร หารงานเพ อส งเสร ม และพ ฒนาผ ผล ต ผ ประกอบการ OTOP (รองฯ พ ส นต ประทานชวโน) ระด บ ๑ ก าหนดแนวทางหร อมาตรการท ช ดเจนในการก าก บ ต ดตาม การส งเสร มและ พ ฒนาผ ผล ต ผ ประกอบการ OTOP ระด บ ๒ ม การมอบหมาย ส อสาร ถ ายทอด แนวทางหร อมาตรการในการส งเสร มและ พ ฒนาผ ผล ต ผ ประกอบการ OTOP ระด บ ๓ ก าก บ ต ดตาม ให ม ระบบการ รายงานผลความก าวหน าของการด าเน นงาน อย างต อเน อง ม กรอบระยะเวลาของการ รายงานท ช ดเจน ๕๐ ส าน กส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น และว สาหก จ ช มชน เป าหมายผลส าเร จ ของงาน ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เกณฑ การว ด ระด บ ๔ ม ลค าจากการจ าหน ายผล ตภ ณฑ OTOP ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๑-๒) ท วประเทศ เพ มข นไม น อยกว าร อยละ ๑๙ จากม ลค าการจ าหน ายผล ตภ ณฑ OTOP เฉล ยย อนหล ง ๓ ป (เฉพาะไตรมาส ๑-๒ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) น าหน ก ร อยละ แหล งข อม ล ระด บ ๕ ม ลค าจากการจ าหน ายผล ตภ ณฑ OTOP ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๑-๒) ท วประเทศ เพ มข นไม น อยกว าร อยละ ๒๒ จากม ลค าการจ าหน ายผล ตภ ณฑ OTOP เฉล ยย อนหล ง ๓ ป (เฉพาะไตรมาส ๑-๒ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) เป าหมายการปฏ บ ต งาน รายบ คคล (รองฯ มนตร นาคสมบ รณ ) ม มาตรการเสร มสร างความ โปร งใสในการปฏ บ ต ราชการและการสร าง ภาพล กษณ ท ด ขององค กร ต วช ว ดท ๓ ระด บความส าเร จ ของการบร หารงานด านบร หาร การเปล ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) ของ กรมการพ ฒนาช มชน (รองฯ มนตร นาคสมบ รณ ) ระด บ ๑ ม การก าหนดแนวทางหร อมาตรการ ท ช ดเจนเพ อสน บสน นการเสร มสร างความ โปร งใสในการปฏ บ ต ราชการและการสร าง ภาพล กษณ ท ด ขององค กร โดยการจ ดท า ข อเสนอการเปล ยนแปลง (Blueprint for Change) ระด บ ๒ ด าเน นการตามระด บ ๑ และ ม กระบวนการส อสารสร างความร ความ เข าใจให แก บ คลากรในส งก ด ม การถ ายทอดแนวทางการด าเน นงานท ช ดเจนให ก บข าราชการระด บห วหน า หน วยงาน ได แก ผ อ านวยการส าน ก กอง และ พ ฒนาการจ งหว ด ระด บ ๓ ด าเน นการตามระด บ ๒ และ ม การก าหนดมาตรการในการก าก บ ต ดตาม หน วยงานในส งก ดให ด าเน นงานตาม แนวทางหร อมาตรการเสร มสร างความโปร งใส ในการปฏ บ ต ราชการและการสร างภาพล กษณ ท ด ขององค กรอย างต อเน อง โดยม การก าหนด ระยะเวลาการด าเน นงานท ช ดเจน ๕๐ รายงานผลการ ด าเน นงานด าน บร หารการ เปล ยนแปลง : กล มพ ฒนาระบบ บร หาร (ก.พ.ร.) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เกณฑ การว ด บรรล ต วช ว ดร อยละเฉล ยถ วงน าหน ก ความส าเร จของการด าเน นงานตามแนวทาง หร อมาตรการเสร มสร างความโปร งใสในการ ปฏ บ ต ราชการและการสร างภาพล กษณ ท ด ขององค กร ได ตามแผน ร อยละ ๘๕ ระด บ ๔ ด าเน นการตามระด บ ๓ และบรรล ต วช ว ดร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จ ของการด าเน นงานตามแนวทางหร อมาตรการ เสร มสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการ และการสร างภาพล กษณ ท ด ขององค กรได ตาม แผน ร อยละ ๙๐ ระด บ ๕ ด าเน นการตามระด บ ๓ และบรรล ต วช ว ดร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จ ของการด าเน นงานตามแนวทางหร อมาตรการ เสร มสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการ และการสร างภาพล กษณ ท ด ขององค กรได ตาม แผน ร อยละ ๙๕ น าหน ก ร อยละ แหล งข อม ล หม บ านเศรษฐก จพอเพ ยง ต นแบบม ความส ขมวลรวม เพ มข น ต วช ว ดท ๔ ระด บความส าเร จ ของการบร หารงานส งเสร มและ พ ฒนาหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยง ต นแบบ (รองฯ มนตร นาคสมบ รณ ) ระด บ ๑ ก าหนดแนวทางหร อมาตรการท ช ดเจนในการก าก บ ต ดตาม การส งเสร มและ พ ฒนาหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ ระด บ ๒ ม การมอบหมาย ส อสาร ถ ายทอด แนวทางหร อมาตรการในการส งเสร มและ พ ฒนาหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ ระด บ ๓ ก าก บ ต ดตาม ให ม ระบบการ รายงานผลความก าวหน าของการด าเน นงาน อย างต อเน องม กรอบระยะเวลาของการ รายงานท ช ดเจน ระด บ ๔ สามารถก าก บต ดตามให ม การ ข บเคล อนหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบได ตามเกณฑ ท กรมฯ ก าหนด ร อยละ ๙๕-๙๙ ของจ านวนหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ ท ได ร บงบประมาณจากกรมฯ ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ๕๐ ส าน กเสร มสร าง ความเข มแข ง ช มชน เป าหมายผลส าเร จ ของงาน เป าหมายการปฏ บ ต งาน รายบ คคล (รองฯ อรรถพร ส งหว ช ย) บร หารจ ดการระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บบร หารย ทธศาสตร ของกรมการพ ฒนาช มชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) ต วช ว ดท ๓ ระด บความส าเร จ ของการบร หารงานด าน เทคโนโลย สารสนเทศ (Chief Information Officer : CIO) ของกรมการพ ฒนาช มชน (รองฯ อรรถพร ส งหว ช ย) เกณฑ การว ด ระด บ ๕ สามารถก าก บต ดตามให ม การ ข บเคล อนหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบได ตามเกณฑ ท กรมฯ ก าหนด ร อยละ ๑๐๐ ของ จ านวนหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบท ได ร บงบประมาณจากกรมฯ ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ระด บ ๑ ม การก าหนดแนวทางหร อมาตรการ ท ช ดเจนในด านการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศของกรมการพ ฒนาช มชน ระด บ ๒ ด าเน นการตามระด บ ๑ และ ม การแต งต งคณะท างาน หร อมอบหมาย เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศของกรมการพ ฒนา ช มชนอย างช ดเจน ม กระบวนการส อสารสร างความร ความ เข าใจให แก บ คลากรในส งก ด เก ยวก บการใช ประโยชน จากเทคโนโลย สารสนเทศของ กรมการพ ฒนาช มชน ระด บ ๓ ด าเน นการตามระด บ ๒ และม การ ก าหนดมาตรการในการก าก บ ต ดตาม ผลการ ด าเน นงานตามแนวทางการบร หารจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศของกรมการพ ฒนา ช มชนอย างต อเน องโดยก าหนดระยะเวลาการ ด าเน นงานท ช ดเจน ระด บ ๔ ด าเน นการตามระด บ ๓ และ สามารถบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อสน บสน นการท างานข บเคล อนย ทธศาสตร กรมการพ ฒนาช มชนได ครบถ วนท ง ๕ ประเด นย ทธศาสตร รวมท งงานนโยบายส าค ญ ท อธ บด กรมการพ ฒนาช มช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks