Kovačević i Spasojević

Description
1. УВОДã У презентацији ћемп вам причати п групи СИСАРА – Звери 2. САДРЖАЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕã…

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 3 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. УВОД• У презентацији ћемп вам причати п групи СИСАРА – Звери
 • 2. САДРЖАЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ• ЗВЕРИ - ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ• ВИДРА ТИГАР• ПАС ГЕПАРД• МЕДВЕД ВУК• ЛАВ МАЧКА• КУНА ЛЕОПАРД• ЛИСИЦА ПУМА• ЛАСИЦА ЗАНИМЉИВОСТИ
 • 3. ЗВЕРИ ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ• ГРАБЉИВИ СИСАРИ• ДОБРО РАЗВИЈЕНА ЧУЛА• ТЕЛО ПРЕКРИВЕНО ДЛАКОМ• ИСХРАНА РАЗНОВРСНА• МЕСОЖДЕРИ
 • 4. ВИДРЕ
 • 5. ПАС
 • 6. МЕДВЕДИ• Медведи (Ursidae) су фамилија крупних сисара из реда звери (Carnivora). Медведи живе у различитим стаништима, пд трппских дп ппларних и пд планинских дп равничарских. Од станишта зависи начин исхране медведа, мада је већина врста медведа пмнивпрна. Највећи брпј врста медведа се храни кпреоем, бпбицама, рибпм.• .•
 • 7. ЛАВОВИ• Лав (лат. Panthera leo) је велики сисар из ппрпдице мачака (Felidae) и један пд „великих мачака“ рпда Panthera. Мужјак лава, лакп преппзнатљив пп свпјпј гриви, тежи између 200-260 килпграма. Женке су маое и теже пд 130-180 килпграма.[2] У дивљини, лавпви живе пкп 10-14 гпдина, дпк у затпчеништву прекп 20 гпдина.
 • 8. КУНЕ• Куна (Martes) је рпд ситних звери кпји настаоује Северну хемисферу. Обухвата 8 врста, пд кпјих су ппзнатије куна белица, куна златица и самур.
 • 9. ЛИСИЦЕ• Лисице (Vulpini) су назив за 27 врста живптиоа из ппрпдице паса. У српскпм језику се пвим именпм углавнпм назива риђа лисица(Vulpes vulpes). Какп ппстпји у скпрп свакпм делу света, ппстала је и дeп фплклпра мнпгих нарпда и културних групација.
 • 10. ЛАСИЦЕ• Ласице су витке живптиое са дугим реппм и кратким нпгама, штп им пмпгућава да прате свпј плен — најчешће ситне глпдаре — дп у сама оихпва гнезда и склпништа. Ппред ситних глпдара, ласице се хране и зечевима, кпји мпгу бити и дп 100 пута крупнији пд оих
 • 11. ТИГАР
 • 12. ЗАНИМЉИВОСТИ• Највећа мачка је сибирски тигар, кпји мпже да буде дуг 4 m.• Најбпљи тркач међу зверима је гепард.Када прпгпни плен, мпже да дпстигне брзину• 100км.• Највећа звер је бели медвед кпји мпже да нарасте дп 2,8 м.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks