Kornmøte Hvam

Description
Ole Nikolai Skulberg i Norske Felleskjøp holdt dette foredraget om kornøkonomi og landbrukspolitikk på Grønt Fagsenter Hvam på et kornmøte i regi av Norsk Havreforening og Romerike Landbruksrådgiving.

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 10 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Hvam, 11/12 2014 Virkemidler i korn- og kraftfôrpolitikken og økonomien i kornproduksjonen
 • 2. Kornarealet går kraftig tilbake og blir bare delvis erstattes med gras Kilde: Søknad om produksjonstilskudd , SLF
 • 3. Kornøkonomien har sakket akterut siden 2007 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 - K r o n e r Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk 2000 - 2014 Referansebruk Korn Melk Sau Svin og korn Fjørfekjøtt Gj.snitt årslønn andre grupper
 • 4. Avtalen mellom KrF, V, H og FrP svekker korn ytterligere Endinger i vederlag til arbeid og egenkapital kr/årverk Kilde: NILF/Bondelaget
 • 5. Endringer i arealtilskudd er et signal om hvor kornet skal produseres og graset skal prioriteres Arealtilskudd korn Statens tilbud, kr/daa Avtale Krf og V, kr/daa Differanse statens tilbud og avtale, kr/daa Differanse avtale og dagens sats, kr/daa Sone 1 110 127 +17 +4 Sone 2-3 175 192 +17 +17 Sone 4 210 227 +17 -9 Sone 5-7 210 210 0 -36 Sitat fra statens tilbud 2014: Gjeldende satser er differensiert ved 800 daa med 21-25 kroner per daa. Statens forhandlingsutvalg foreslår å flate ut denne differensieringen. I tillegg er arealtilskuddet for korn i sone 4-5 så mye høyere enn arealtilskuddet for grovfôr, at det rapporteres om at dette påvirker tilpasningen i arealbruken mellom korn og grovfôr. Derfor foreslås det å redusere arealtilskuddet til korn noe mer i sone 4-7. Samlet foreslås det en reduksjon i arealtilskuddet på knapt 40 mill. kroner, tilsvarende i underkant av 4 øre per kg korn.
 • 6. Kornbonden henter mesteparten av inntekta fra kornavlinga 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 S. Tr.lag N. Tr.lag Buskerud Østfold K r / d a a Arealtilskudd Avlingsinntekt 22 % 10 % 15 % 23 %
 • 7. Reduksjonen i arealtilskudd svekker trønderkornet og særlig Nord-Trøndelag 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 S. Tr.lag N. Tr.lag Buskerud Østfold K r / d a a Arealtilskudd Kulturlandskapstilskudd Avlingsinntekt 32% 33% 27% 23%
 • 8. Det må fortsatt være et mål at det skal være lønnsomt å produsere korn i Norge Noen kostnader er enklere å styre politisk enn andre Produksjonskostnaden på arealet kan bare i liten grad påvirkes Kostnader i selve produksjonen på arealet kan bare i liten grad påvirkes Kraftfôrprisen i Norge er politisk styrt Hvor lav lønnsomhet vil kornbonden akseptere? Hvor høy graskostnad tåler husdyrprodusenten? Arealets alternativverdi: Er det mer lønnsomt med andre produksjoner enn korn? Arealets alternativverdi: Er det billigere å bruke kraftfôr enn gras? Arealtilskudd i gras-produksjonen gir lavere nettokostnad
 • 9. Målpris Bygg: 2,55 kr/kg Håndteringskostnader 0,13 kr/kg – byggpris 2,68 kr/kg Prisnedskrivning 0,468 kr/kg Kornpris til kraftfôrindustri: 2,212 kr/kg Behov for toll: 0,562 kr/kg Verdensmarkedspris bygg 1,65 kr/kg
 • 10. Likt budsjettbehov for PNS og grunntilskudd, stor forskjell i byråkrati Håndteringskostnader Prisnedskrivning Verdensmarkedspris Engrospris Behov for toll Målpris Pris til bonde Grunntilskudd Målpris Håndteringskostnader Verdensmarkedspris Engrospris Behov for toll
 • 11. Oppbygging av kraftfôrpris • Ca 5-10% er frakt • Ca 15 % er produksjon-, salgs- kapitalkostander • Ca 10 % er lager- og håndteringskostnader på råvarer • Ca 70% er råvarekostnad 5% 10% 15% 70% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
 • 12. Økt kornpris får konsekvenser videre i verdikjeden 10 øre prisøkning uten prisnedskrivning vil grovt regnet øke kostnadene videre i verdikjeden med: Vare Mill kr Norsk korn 110 Økt toll importert korn 80 Økt prisutjevningsbeløp protein+fett 36 Total kostnadsøkning ved 10 øre prisøkning 226 10 øre/kg økt pris på norsk korn vil øke kraftfôrprisen med om lag 10,5 øre/kg forutsatt et kraftfôrforbruk på 1,9 millioner tonn og at 250 tusen tonn korn er matkorn.
 • 13. 1 kr økt kornpris øker kostnaden på kraftfôret med 1 kr 1 kg kraftfôr er 1 kg kraftfôr 1 kg kraftfôr 0,5 kg norsk korn 0,5 kg importert råvare 0,5 kr norsk korn 0,5 kr importert råvare 0,5 kr + 0,5 kr = 1 kr
 • 14. Hvor mye øker kraftfôrprisen som følge av prisøkning på norsk korn? Økt kornpris øre/kg Økte kostnader videre i verdikjeden UTEN prisnedskrivning, millioner kroner Økt kraftfôrpris, øre/kg Behov for prisnedskrivning, millioner kroner 10 230 10, 5 110 20 460 21 220 30 690 31,5 330 40 920 42 440
 • 15. Stordriftsfordeler i kornproduksjonen? Analyse av driftsgranskingsbruk for korn
 • 16. Det er ingen stordriftsfordel knyttet til kostnader på bruk fra 200 dekar og oppover 100-200 200-300 300-500 >500 1000 800 600 400 200 0 VK 322 348 349 349 NMK 500 400 400 400 FK 707 550 606 540 kr/daa Netto meknaniseringskostnad, variable kostnader og faste kostnader
 • 17. Stordriftsfordeler på andre faste kostnader og stordriftsulempe på arealkostnader 100-200 200-300 300-500 >500 350 300 250 200 150 100 50 Andre faste kostnader 303 212 174 119 Faste kostnader, jord og kvoteleie, kr/da 4 31 53 97 0 kr/daa Faste kostnader til jord og andre faste kostnader (forsikring etc.)
 • 18. Bruk over 500 dekar bruker en halvtime mindre pr dekar enn bruk på 200 dekar 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Arbeidsinnsats, timer/daa 100-200 200-300 300-500 >500
 • 19. Hvor store er stordriftsfordelene ved å legge alle bruk på nivå med brukene over 500 dekar? • Stordriftsfordeler knyttet til faste kostnader: 81 kr/daa • Stordriftsfordeler knyttet til arbeidsinnsats: 0,57 timer • Antall dekar på bruk under 500 dekar: 1 673 256 daa • Stordriftsfordel faste kostnader: 135 mill kr • Antall timer spart på 1 673 256 daa: 959030 timer • Stordriftsfordel arbeidsinnsats ( 140 kr/t): 135 mill kr • Stordriftsfordel faste kostnader og arbeid: 270 mill kr • Kostnad ved å skaffe areal for å ta ut fordelen: 300 kr/daa • Total arealkostnad: 390 mill kr • Total stordriftsfordel pr år: - 120 mill kr
 • 20. Oppsummering • Driftsgranskingene som representerer 98 regnskap i kornproduksjonen viser følgende: • Stordriftsfordelene i kornproduksjon er tatt ut som følge av at bruk fra 200 dekar og oppover i utstrakt grad velger maskinsamarbeid og leier inn tjenester i stedet for å ta alle investeringer på egen hånd. • Kostander knyttet til å skaffe areal enten ved kjøp eller leie utgjør MINST en årlig kostnad som er om lag 1,5 - 2 ganger høyere en samlede stordiftsfordeler. • Lønnsomhetsforbedringer i kornproduksjon kan kun tilføres som økt kornpris og/eller tilskudd.
 • 21. Kornbonden har mer enn 20 ulike kvalitetskrav som avgjør kornprisen • Tørketrekk. • KSL-trekk. • Mugg gir 0-oppgjør. • Skadet i vekstsesongen. • Lagerskadd. • Plantevernrester. • Beiset korn. • Røykskader. • Mykotoksin • Tillegg for økologisk korn • Tørrstofftillegg. • Tillegg/trekk for hl-vekt. • Proteintillegg i fôrhvete • Floghavreinnblanding. • Innblanding av andre arter. • Falltall i hvete og rug. • Sortsbetaling i mathvete. • Betaling etter proteinnivå i mathvete. • Mjølauke i rug • Skadde, brudne og grønne korn.
 • 22. Et eksempel på kvalitetstrekk i fôrkorn – 45 kvalitetsparametere som avgjør prisen Forkorn pga. skade i vekstsesongen I n n b l anding av andre arter. 3% Skade i vekstsesongen. 3% trekk I n n b l a n d i n g a v a n d r e a r t e r. 4% Skade i vekstsesongen. 6% trekk I n n b l a n d i n g a v a n d r e a r t e r. 5% Mjølauke. 0.2 - 0.50 % I n n b l a n d i n g a v a n d re arter. 6% Mjølauke. 0.55 - 1.0 % I n n b l a n d i n g a v a n d re arter. 7% Over 1.0 % mjølauke I n n b l a n d i n g a v a n d re arter. 8% Floghavre. 1 - 9 kjerner pr. kg I n n b l a n d i n g a v a n d r e arter. 9% Floghavre. 10 - 29 kjerner pr. kg I n n b l a n d i n g a v a n d r e a rter. 10% Floghavre. 30 - 99 kjerner pr. kg I n n b l a n d i n g a v a n d r e a rter. 11% Floghavre. 100 - 250 kjerner pr. kg I n n b l a n d i n g a v a n d r e a r ter. 69% Floghavre. over 250 kjerner pr. kg L a g e r s k a d e . 1 0 % t r e k k Floghavre over 50 kjerner pr. kg Lagerskade. 20% trekk Avrens (null trekk til produsent) T r e k k p g a . g l y f o s a t r e s ter i havre Dårlig renset vare A v v i s t p g a . m u g g Dårlig renset vare Mugg registrert etter tipping -50% trekk Dårlig renset vare A v v i s t p g a . h y g i e nisk kvalitet Dårlig renset vare 5 0 % t r e k k p g a h y genisk kvalitet Dårlig renset vare B r u d n e o g g r ø n n e korn 4% trek Dårlig renset vare F ô r p r i s p g a . b r u d ne og grønne korn Dårlig renset vare F o r k v a l i t e t . o v e r 1% havre Dårlig renset vare F o r k v a l i t e t . o v e r 1% erter Dårlig renset vare B e i s e t k o r n Dårlig renset vare
 • 23. Målpris for korn og oljefrø gjelder for basiskvalitet avtalt i jordbruksavtalen Korn som holder basiskvalitet er en svært god vare!
 • 24. Kornproduksjon er mer kostnadseffektivt enn proteinprodukjson i Norge 400 kg/daa bygg PNS= 187 kr/daa 200 kg/daa raps Kornproduksjonen i Norge gir dobbelt så stor avling som oljevekster og krever halvparten i budsjettstøtte. Oljevekster er derimot et viktig alternativ i vekstskiftet PNS= 384 kr/daa
 • 25. Utfordringen er å sikre balansen mellom Kornøkonomi Husdyrøkonomi 26
 • 26. Takk for oppmerksomheten!
 • 27. Inntektene på dr.grskbruk øker med størrelse Inntekt fra kornprod og dekningsbidrag 100-200 200-300 300-500 >500 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Dekningsbidrag 800 900 900 1000 Inntekt av planteprodusjon og tilskudd 1011 1159 1191 1337 0 kr/daa
 • 28. Hvorfor har de største brukene høyere DB? 100-200 200-300 300-500 >500 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.25 -0.3 Bygg -0.12 -0.18 -0.11 0 Havre -0.25 -0.15 -0.1 0 Hvete -0.14 -0.06 0.11 0 kr/kg Forskjell i kornpris mellom bruk under 500 dekar og over 500 dekar
 • 29. Hvorfor har de største brukene høyere DB? 100-200 200-300 300-500 >500 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 Bygg -116 -102 -91 0 Havre -137 -100 -101 0 Hvete -86 -8 36 0 Kg/daa Forskjell i avling mellom bruk under 500 dekar og over 500 dekar
 • 30. De største brukene i de beste kornområdene er overrepresentert
 • 31. Hva består importvernet for korn av? • Bunden tollsats i WTO-avtalen • Mengderegulert import med administrerte tollnedsettelser (suppleringsimporten) • EØS avtalen, artikkel 19, protokoll 3 • GSP-regimet • MUL-regimet
 • 32. Suppleringsimport – betydelig nedsatt toll • Behov for import av karbohydrater ca. 450 000 tonn • Matkornimport ca. 150 000 tonn • Basert på prognose fra NFK • Nødvendig import har betydelig redusert toll • Rettigheter til kjøp av importkorn med redusert toll auksjoners ut
 • 33. Målpris Bygg: 2,55 kr/kg Håndteringskostnader 0,13 kr/kg – byggpris 2,68 kr/kg Prisnedskrivning 0,468 kr/kg Kornpris til kraftfôrindustri: 2,212 kr/kg Behov for toll: 0,562 kr/kg Verdensmarkedspris bygg 1,65 kr/kg
 • 34. Med andre ord: 10 øre i prisnedskrivning gir 20 øre i reduserte kostnader fordi kostnaden både på det norske kornet og de importerte råvarene reduseres!
 • 35. Målpris Bygg: 2,55 kr/kg Håndteringskostnader 0,13 kr/kg – byggpris 2,68 kr/kg Behov for toll: 1,03 kr/kg Verdensmarkedspris bygg 1,65 kr/kg
 • 36. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - Administrerte tollsatser hver 3. måned 05.01.2007 05.01.2008 05.01.2009 05.01.2010 05.01.2011 05.01.2012 Hamburg B Norsk engros Toll Kroner per tonn
 • 37. Konkurranse om importkvoter - 50 100 150 200 250 300 350 400 Nov-06 Apr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 Dec-08 May-09 Oct-09 Mar-10 Aug-10 Jan-11 Jun-11 Nov-11 Apr-12 Sep-12 Feb-13 Jul-13 Dec-13 May-14 Oct-14 Kroner pr tonn Kvotepris karbohydratimport
 • 38. Importkorn er billigere selv med toll 30 25 20 15 10 5 0 Byggprisens reelle differanse til referansepris, øre/kg 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 • 39. Import av korn med full toll er ikke lønnsomt 2,55 2,082 1,74 1,65 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Norsk bygg målpris Norsk bygg engrospris Importert bygg inkl full toll k r / k g
 • 40. Kvoteavgift og toll – kan avgift og toll reduseres og konkurransen opprettholdes? Toll Kvoteavgift Råvarekostnad
 • 41. Kvoteavgift og toll – kan avgift og toll reduseres og konkurransen opprettholdes? Kvoteavgift Råvarekostnad
 • 42. Kvoteavgift og toll – kan avgift og toll reduseres og konkurransen opprettholdes? Kvoteavgift Råvarekostnad
 • 43. Utvikling av råvarekompensasjon over tid – EU har i dag en fordel av RÅK-regimet Redusert råvarepris i EU gir underkompensasjon i Norge 1994 2014 Norsk mel Underdekning i toll/behov for prisnedskrivning Råk-toll Mel i EU
 • 44. Matkjedenes makt og svakt importvern (RÅK) gir store utfordringer for verdikjeden bakover Kilde: SLF: Markedssituasjonen i RÅK-industrien 2. kvartal 2012)
 • 45. RÅK-importen utgjør ca 25 % av alt forbruk av matkorn i Norge 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Kg Andre RÅK-produkt med korn Snacks, salte kjeks o.l. Bakverk o.l., Brød og brødvarer Andre kaker Pizza, pizzabunner Søte kjeks, vafler Knekkebrød Tilberedte næringsmidler Andre blandinger til fremst. av bakverk Deiger
 • 46. Hva er GSP og MUL? • GSP (Generalized System of Preferences) er en frivillig og ensidig ordning for å bedre utviklingslandenes markedsadgang. Gjennom ordningen gis utviklingsland fordeler i form av lav eller ingen toll ved eksport til Norge. • Nulltollordningen (tidl. MUL-ordningen) er en del av GSP-ordningen • Gjelder 14 lavinntektsland med en befolkning på mindre enn 75 mill innbyggere
 • 47. Prisnedskrivings-tilskudd Pris fra Flisa 204 øre/kg Pris fra Kambo 46,8 øre/kg Pris til Flisa 157 øre/kg Hva er verdien av kornet på gården i Solør – Odal dersom frakttilskudd og prisnedskriving fjernes ??? Verdi for bonde 147 øre/kg Importpris inkl. toll, Stavanger 220 øre/kg 208 øre/kg Mellomfrakttilskudd 12,1 øre/kg
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks