Koreanisztikai bibliográfia : a magyarországi Korea-kutatás átfogó bibliográfiai adatai

Description
Koreanisztikai bibliográfia : a magyarországi Korea-kutatás átfogó bibliográfiai adatai

Please download to get full document.

View again

of 133
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Microeconomics

Publish on:

Views: 2 | Pages: 133

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Koreanisztikai bibliográfia a magyarországi Korea-kutatás átfogó bibliográfiai adatai Összeállította: Fődi AttilaSzakmailag ellenőrizte: Osát! "ábor Utolsó frissítés: 2013. augusztus 20. #$ %ltalános m&ek' bibliográfiák' koreanisztikai ala(m&ek##$ )udományos *s ismeretter+esztő irodalom,$ Fld- *s .*(ra+za/ Fldra+z' 0tleírások' ri(ortok b/ .*(ra+z' szo1iográfia2$ )rt*nelema/ %ltalános m&ek b/ 3agyományos Korea 4a kezdetektől ,567-ig/1/ 8odern Korea 4,567-től na(+ainkig/9$ olitika' államigazgatás' gazdaságtrt*neta/ ;szak-Korea' Koreai 8unka(árt b/ K<l(olitika' nemzetkzi ka(1solatok' !ad<gy1/ =el(olitikad/ >ogtudomány' +ogtrt*nete/ Kzgazdaságtan' i(ar' kereskedelem' mezőgazdaságf/ Kzleked*s6$ Kult0ra' tudomány' m&*szeta/ A tudományról általában b/ )erm*szettudományok' m&szaki tudományok1/ Orostudományd/ ?ene' Film' szín!áz' S(ort' +át*k' 3ar1m&*szeteke/ K*(zőm&*szet' i(arm&*szet' *(ít*szetf/ 8uzeológia' numizmatikag/ Sa+tó' nyomdászat' knytár<gy!/ edagógiai/ szi1!ológia +/ Filozófia- *s allástrt*netk/ @gy!áztrt*net' missziók trt*netel/ rás- *s nyeltudománym/ #rodalomtudomány' %ltalános kult0rtrt*net7$ Koreai tárgy0 szakdolgozatok' doktori *s kandidátusi *rtekez*sek###$ Sz*(irodalom,$ "y&+tem*nyes ktetek2$ @gyes szerzők m&ei9$ #smeretlen szerzők m&ei  I. Á L!LÁ"#$   %&'(K ) *I*LI#+,Á-IÁK ) K#,(!"I$IK!I   !L!/%&'(K  A Szovjetunió és népi demokráciák gazdaságával kapcsolatos bibliográfia  : 4 1949 B 195! "#! /$ C=uda(estD : Kzgazdasági Eokumentá1iós Kz(ont' ,57$ +0nius !ó$ Eokumentá1ióal a szo1ializmus*rt ,G,57$ 29 ($ $g% gazdag élet&t bibliográfiája évszámokban  : "n 'emoriam dr! (endler )árol%  4 19**+,1* /$ Összeáll$: Fődi Attila' szakmailag ell$: dr$ Osát! "ábor$ #n: - ("L(,  Károl:   )orea tegnap és ma  : #álogatott tanulmán%ok $ =uda(est : CmagánkiadásD' 2,9$ (($ 2HB96$CF @.EI@J  Károly D - !LUI  /éter:   $g% elfeledett )elet-kutató a század eleji )oreáról $ #n: Lalóság' 2$ MI###$ *f$ ,$ szám$ (($ NNB$ua$ Cre(rintD$ #n: - ("L(,  Károl:   )orea tegnap és ma  : #álogatott tanulmán%ok $ =uda(est : CmagánkiadásD' 2,9$ (($ 27B2H$CF @.EI@J  Károly D - !LUI   /éter:    'it kell tudni a )oreai .épi /emokratikus )0ztársaságról $ C=uda(estD : Kossut! Kiadó' ,5H,$ 8it kell tudni$$$ 2,, ($ #S=. 5N9 5 ,NN , - ("L(,  K Á,#L : )orean 2iterature 3ublised in ungar% after 1945 $ #n: Korea >ournal' ,55 ! ol$ 9$ .o$ 9$ 4,55$ 8ar1!/$ (($ 99B96$ )orea arca a békéért  :  Ajánlott m6vek bibliográfiája $ Összeáll$ a Főárosi Szabó @rin Knytár =ibliográfiai Osztálya$ =uda(est : "lobus .yomda' ,572$ 9H ($ )oreai .épi /emokratikus )0ztársaság $ Cországismertet*sD$ #n: K U,U  Ist4án:    'it kell tudni a szocialista országokról $ C=uda(estD : Kossut! Knykiadó' ,59$ (($ 5,B,$ )oreai .épi /emokratikus )0ztársaság  C  gazdaságával kapcsolatos bibliográfia D$ #n:  A Szovjetunió és népi demokráciák gazdaságával kapcsolatos bibliográfia  : 4 1949 B 195!"#! /$ C=uda(estD : Kzgazdasági Eokumentá1iós Kz(ont' ,57$ +0nius !ó$ ($ 22$ )ortárs dél-koreai film  : #álogatott bibliográfia $ Összeáll$ )eszár Eáid$ #n: metro(olis : Filmelm*leti *s filmtrt*neti folyóirat' 2,,$ ML$ *f$ 2$ szám$ (($ 5NB55$  'ártonfi (erenc 7rásainak válogatott bibliográfiája $ Összeáll$ #ányi )amás$ #n:  Aspects of )orean 8ivilization $ @d$ by =irtalan %gnes$ =uda(est : @ts Ióránd Pniersity' Ee(t$ of #nner Asian Studies' 22$ (($ 7HBN$ # $'Á5   +ábor:    'ártonfi (erenc 1945 B 1991: koreanisztikai munkássága $ #n:  Aspects of )orean 8ivilization $ @d$ by =irtalan %gnes$ =uda(est : @ts Ióránd Pniersity' Ee(t$ of #nner Asian Studies' 22$ (($ 65B7H$ # $'Á5   +ábor:   ;e <orks of (erenc 'ártonfi   1945 B 1991: in te (ield of )orean Studies  : Summar% $ #n:  Aspects of )orean 8ivilization $ @d$ by =irtalan %gnes$ =uda(est : @ts  Ióránd Pniersity' Ee(t$ of #nner Asian Studies' 22$ (($ NBN,$ Selected =ibliograp% of )orea-related ungarian 3ublications $ Qom(iled by KCárolyD Fendler and "CáborD Osát!$ #n: )oreai n%elv és kult&ra $ Szerk$ Osát! "ábor$ =uda(est : K<lkereskedelmi Főiskola' ,557$ (($ 6BH$ II.  U#%Á"#$   6$  I $%(,((,7($8   I,#!L#% 1. -9l; és "é<ra=z a/ Fldra+z' 0tleírások' ri(ortok  A ajnali 8send >rszága $ #n: - (L'I"I   !KÁ$  oltán:   =udda &tján a ;ávol-)eleten $ ol$ 2$ =uda(est : J*ai CKiadóD' ,59H$ (($ ,2,B,2$ua$ #n: =uda(est : Sz*kely @gyetemi *s Főiskolai 3allgatók @gyes<lete' ,59H$ (($ ,2,B,2$ua$ Ca J*ai Kiadónál meg+elent áltozat !asonmás kiadásaD$ =uda(est : Akad*miai Kiadó' ,55$ (($ ,2,B,2$  A arcoló )orea f0ldjén $ CKzread+a aD 8agyar .ők Eemokratikus Szets*ge' Országos =*ketaná1s$ =uda(est : 8agyar .ők Eemokratikus Szets*ge : Országos =*ketaná1s' C,57,D$ H ($ * !LÁ$   énes) $ (*($  ibor:    ?zsia $ =uda(est : 8óra' ,5H9$ K*(es fldra+z$ 26N ($ #S=. 5N9 ,, 25H2 5ua$ 2$ kiad$ =uda(est : 8óra' ,5H6$ K*(es fldra+z$ 26N ($ #S=. 5N9 ,, 9N2  =arangolás ?zsiában!  Szerk$ ozdora ?suzsa : a szeget sszeáll: Józsa *ter$ Eebre1en : )ót! Knykeresked*s *s Kiadó' C2D$ ,,5 ($ #S=. 5N9 52N5 9N  * !,Á5#$I   *alog> *eneek:   )orea@ a ajnalp7r országa $ =uda(est : szerzői kiadás' ,525$ =arát!osi-)uráni-Knyei L###$ ,N ($ua$ 코리아  ' 조용한 아침의 나라 $ Ford$ Qsoma 8ózes C 초머 모세 D$ 서울  : 집문당  ' 27$ 한밀 외국인 기록  26$ 4 )orea@ a ajnalp7r országa /$ ,N5 ($ #S=. H5 99 ,2,9 N * #$*(I7K ) $tefan:   szak-)orea ,,  : $g% turista&t tBkre $ Ford$ "azsi 8iklós$ =uda(est : magánkiadás' 22$ @ml*km& knyek$ H5 ($ #S=. 5N9 69 H, 2 r. * #?K  ezs@:   )ét év )eletázsiában  : Ctirajzok  :  ol! "! 8ina és )orea $ C!$n$D : szerzői kiadás' ,5,,$ 792 ($  $#%!   %ózes:   =arátosi =alog =enedek a 8soszon-dinasztia végnapjait élD )oreai-félszigetrDl $ #n: ;ávol-keleti ;anulmán%ok $ #$ *f$ ,$ szám$ =uda(est : @I)@ )áol-keleti #nt*zet' 25$ (($ ,,,B,26$  $#%!   %ózes:    'ag%arok )oreában $ C=uda(estD : @I)@ @ts Kiadó' 25$ ,N2 ($ #S=. 5H 5N9 2H6 ,H 9  ua$ CQ SO8A  8ózes D 초머 모세 : 비망록  : 한반도를 문한 !"리인#의 기$ $ 서울 : 집문당  ' 25$ 4  'ag%arok )oreában /$ ,H ($ #S=. 5H-H5-99-,67N-7 - ("L(,  Károl: 8ount 3eter #a%@ =isop + An (orgotten ungarian ;raveller in and about )orea at te =eginning of te ,t 8entur% $ #n: Korea >ournal' 2$ ol$ 6$ .o$ 9$ 4Autumn 2/$ (($ 255B9$ua$ Cre(rintD$ #n: - ("L(,  Károl:   )orea tegnap és ma  : #álogatott tanulmán%ok $ =uda(est : CmagánkiadásD' 2,9$ (($ 2H,B25$ - (L'I"I   !KÁ$   oltán:   =udda &tján a ;ávol-)eleten $ 2 ol$ =uda(est : J*ai CKiadóD' ,59H$ 2N ($ R 262 ($ua$ =uda(est : Sz*kely @gyetemi *s Főiskolai 3allgatók @gyes<lete' ,59H$ A S?@F3@ magyar reg*nyei$ 2N ($ R 262 ($ua$ Ca J*ai Kiadónál meg+elent áltozat !asonmás kiadásaD$ =uda(est : Akad*miai Kiadó' ,55$ Az Akad*miai Kiadó Je(rint Sorozata$ 2N ($ R 262 ($ #S=. 5N9 7 7N, 6 + ($   7Alia:   Eejtelmes )elet  : $g% mag%ar leán% utazása "ndiában@ Sziámban@ Fáva szigetén@ )7nában@ Fapánban@ )oreában@ 'ancsukóban $ =uda(est : Singer *s olfner' C*$n$D$ ,H, ($C3 JO.@K  ' >iTíD 5 ,#"(K ) 7irí:    A mi nag% világunk  : Gtazások a Szovjetunióban@ )oreában@ )7nában és a 'ongol .épk0ztársaságban $ Ford$ =alassa Iászló$ =uda(est : Szikra' ,572$ 4 #elikH náI svet  : EeportáJe ze SSSE@ )oreje@ K7n% a 'ongolska /$ ,65 ($ K !L%Á,   +9rg:   Sz0ulból jelentem $ C=uda(estD : Kossut! Kiadó' ,5HH$ ,,H ($ #S=. 5N9 5 99,2 H K #$I$   aBás:    A népi )orea $ =uda(est : Kossut! Kiadó' ,5NH$ @gy ország - egy kny$ ,9 ($ K #'Á$   László) K #'Á$  /éter:   szak-)orea  : nézd@ allgasd@ olvasdL $ QE-JO8$ Celektronikus dokumentumD$ C=uda(estD : szerzői kiadás' C26D$ )orea  : ;én%ek )oreáról $ Kzread+a a Koreai )engerent0li #nformá1iós Szolgálat$ +a$ kiad$ Szul : Koreai )engerent0li #nformá1iós Szolgálat' ,55,$ ,NH ($ nin1s #S=. szám )orea@ a kettészak7tott ország $ #n: * !LÁ$  énes) $ (*($  ibor:    ?zsia $ =uda(est : 8óra' ,5H9$ (($ 2B26$ )orea  : C a .ag% Szovjet $nciklopédia c7mszava alapján D$ Ford$ ?$ Lidor @mma$ =uda(est : Szikra' ,57N$ ,,H ($ )orea  Cstatisztikai adatokD$ #n: * !LÁ$  énes) $ (*($  ibor:    ?zsia $ =uda(est : 8óra' ,5H9$ (($ 269B266$  MNOPQ  : RNOTUV WXYXPZ V [NW\]U^PWQXU_PXU` WN ^TQ ON^PTUQ ONPWWNOY !! YVY $ UVWX$ Y Z[\$ ]$^$ _V`[Yc$ VW : Z[h-h\' ,55H$ 67H ($ #S=. 7-H59-,2-7 K U*!$$(K   7ános:    A ajnali armat és a n%ugalom f0ldje /él-)orea $ #n: )erm*szet Lilága : )erm*szettudományi Kzlny' ,552$ ,29$ *f$ N$ szám$ (($ 2NB2N9$ % 6,!   ibor:   )oreai jelentés $ =uda(est : Szikra' ,579$ 672 ($ % 6,!   ibor:   ;anuságtétel  : Eiportok a arcoló )oreáról $ =uda(est : Szikra' ,572$ 2,9 ($ /. $ !*?   7ózsef:   odori 0tkarikával  : Eiportk0n%v az olimpia városáról $ =uda(est : ?rínyi Kiadó' ,5HH$ 229 ($ #S=. 5N9 92N 7HN M / !Á"I   La=os:   $zt láttam )oreában  : 3adán%i 2ajos@ a )oreai Eákosi 'át%ás )óráz volt orvosának elDadása $ =uda(est : =el<gyminiszt*rium' Jendőregyes<letek Országos Kz(ont+a' ,572$ ,N ($ / 6"($   Ist4án:    A mai )orea  : ;anulmán%utam a )oreai .épi /emokratikus )0ztársaságban $ Szeged : =uda(est : Akad*miai Kiadó' ,5N$ Kzlem*nyek a Szegedi )udományegyetem Fldra+zi #nt*zet*ből 2,$ ,N ($ / 6"($   Ist4án:   =arangolás ajnalországban $ =uda(est : 8óra Feren1 #f+0sági Knykiadó' ,5N,$ 29 ($CJ AE@.KOL#j  ' oreD , !("K#'I$ ) =Cor=eD)  CS )O>#I>KOL#j  ' EraganD $ #7ILK#'I$ ) CraganD:   )orea $ .oi-Sad : )est*ris*g-@gys*g' ,57$ olitikai kisknytár ,5$ N9 ($C) OJ?SA  #stán D . $ ("($I   Katalin:   )oreai .épi /emokratikus )0ztársaság $ C=uda(estD : anoráma' ,5H$ anoráma k<lfldi 0tiknyek$ ,77 ($ #S=. 5N9 269 9N9   !LK!   %iklós:    A 8sollima szárn%a $ C(ortr*k' 0ti+egyzetekD$ =uda(est : Kossut! Kiadó' ,56$ 2N ($ #S=. 5N9 5 ,,2 5  $#L   Ist4án:    A sz0uli kBl0ngép $ C=uda(estD : allas Ia(- *s Knykiadó Lállalat' ,5HH$ ,N ($ nin1s #S=. szám b/ .*(ra+z' szo1iográfia  Az emberiség krónikája $ Sorozatszerk$ 3arenberg' =odo$ Ford$ =*r1zes )ibor et$ al$ C=uda(estD : Offi1ina .oa' C,55D$ 4 8ronik der 'enscen /$ ,229 ($ #S=. 5N9 H97 N , * !LÁ$   énes) $ (*($  ibor:    ?zsia $ =uda(est : 8óra' ,5H9$ K*(es fldra+z$ 26N ($ #S=. 5N9 ,, 25H2 5
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks