Kopt szerzetesek a thébai nyugati parton

Description
Kopt szerzetesek a thébai nyugati parton

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 2 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Kopt szerzetesek a thébai nyugati parton Hasznos Andrea A fáraonikus időkben, a középbirodalomtól a thébai nyugati partot választották a ’megpihenés’,a végső nyugalom helyszínéül, és halotti templomokat, királysírokatés nemesi sírokat építettekitt,mégakkor is, amikor a hatalom központja már nem itt, Thébában volt, hanem északon.Utódaikat, a kopt szerzeteseket is bizonyára a nyugalom keresése motiválta, amikor kisajá-tították a thébai nyugati part sírjait, templomait. A korábbi, fáraonikus szent helyek ’újrahasz-nosítása’ a keresztény időkben igen elterjedt volt– ez nem újdonság, hiszen már a fáraonikusidőkben is jellemző a korábbi sírok, templomok vagy csak építőelemek újrahasznosítása, de amotiváció nyilván más volt, ott inkább a tiszteletből és irigységből, a másik helyét és státuszát el-foglalni akarásból fakadt, míg a koptok esetén egyrészt a praktikum diktálta, másrészt a nagyelőd, Szent Antal óta hagyomány volt Egyiptomban sírokban remetéskedni, hiszen itt lehetett iga-zán jól viaskodni a démonokkal 1 (A THANASIOS  , Vita Antonii  , cap. 8–10.); a thébai nyugati partontehát az egykoritemplomokban, sírokban, kőfejtőkben találtak otthont a szerzetes közösségek,remeték; Medinet Habuban viszont, III. Ramszesz hatalmas, jól körülkerített halotti templomá- ban egy egész település, Djeme helyezkedett el. Ezek az új, egészen más funkciójú megtelepe-dések nyilván jelentősen megváltoztatták a thébai nyugati part arculatát, de mára sajnos igenkevés látszik ebből a kopt megtelepedésből, ezekből a hozzá- és felépítményekből, mert a 19.században egyrészt a turizmus fellendítése érdekében „tűntek el” kopt építmények a fáraoni-kusokról, 2 másrészt az akkori régész-egyiptológusok a fáraó-kori rétegek és maradványok utánérdeklődvén, szintén nem kímélték az útjukban lévő, ’zavaró’ rétegetés dokumentálás nélkültávolították el a kopt építményeket.Az utóbbi időben azonban a kopt emlékek intenzív vizsgálata és feltárása folyik a thébainyugati parton, amiből a magyar kutatók is kiveszik a részüket. Ezek az új kutatások lehetővé te-szik, hogy valamiféle képet kapjunk a kopt időszak thébai nyugati partjáról. A munka máig leg- jelentősebb elődei, W INLOCK és C RUM  , az 1910–20-as években ténykedtek itt,és publikációjuk 3 ma is alapvető a kopt szerzetes közösségek életmódjára, építményeire, használati tárgyaira és aszöveges anyagra vonatkozóan. A következőkben egy rövid áttekintést adok a thébai nyugatiparti másodlagos kopt megtelepedések nyomairól, hangsúllyal majd a sheik abd el-gurnai kö-zösségeken. 1 M AC C OULL 1998, 308. 2 W ILFONG 1989, 89–145. 3 W INLOCK   – C RUM 1926; C RUM  – E VELYN W HITE 1926. 63 Mahler_:press 2012.03.09. 9:29 Page 63  1. A Ramesszeumról többen feljegyezték, hogy a templomot keresztény templommá alakítot-ták át, ennek azonban mára igen csekély nyomát látjuk: egy kereszt, egy csillag és néhány rövidfelirat maradt. 4 2. A Királyok Völgyében több sír is árulkodik keresztény jelenlétről; kiemelendő a KV 2-es jelzetűsír, IV. Ramszesz sírja, amely a XX. dinasztiai királysír-építészet egyik legszebb darabja 5 (1. és 2. kép) .A sír bejáratánál Theodore Davis találta meg egy kopt építmény maradványait 1905/6-ban.3. Deir el-Medine, amint modern arab neve is mutatja, egykolostor helyszínét jelenti: itt a Hat-hor templom körüli kerítőfal ideális körülményeket jelentett a szerzetesi megtelepedés számára;kolostor és egy Szent Izidornak szentelt templom működött itt; a szöveges leletanyag szem-pontjából itt a falfeliratok jelentősek.4. Deir el Rumi (3. és 4. kép) a Királynék Völgye bejáratánál található; (a kis kolostor feltárásimunkálatait a franciák végezték a 80-as években); itt egyébként egy a XX. dinasztia idejére da-tált sziklasír volt, amelynek felépítményét először római szentéllyé alakították át; a szentély he-lyét később egy kolostor foglalta el, arab nevét „a római(ak) kolostor(a)” nyilván erről kapta; asír bejáratánál egy templomot építettek, agyagtégla és kőtömbök kombinációjából, ez utóbbiakat– ismét csak az újrahasznosítás jegyében – a környező fáraonikus területekről szerezték: van pl.Deir el Bahariból származó mészkődarab Hatsepszut cartouche -ával; egy töredék I. Amenhotep cartouche -aival és egy kőtömb II. Ramszesz nevével. A templomtól délre volt a szerzetesek lak-helye, cellái; egy igen kis közösség lakhatott itt. 6 5. Deir el Bahari,azaz a XI. dinasztiabeli Mentuhotep Nebhepetré és a XVIII. dinasztia  beliHat-sepszut halotti templomainak területe: a Phoibammon kolostor működött itt, amelynek marad-ványai az 1890-es évekig megvoltak, ekkor azonban Édouard Naville kezdett itt ásatási mun-kákba és eltakarította azokat; szerencsére számos utazó látogatott ide a 18–19. század folyamán,akik rajzokat (Robert Hay),illetve fotókat (Sir John Gardner Wilkinson) készítettek a területről,és Howard Carter, aki jelen volt Naville munkája során, elég előralátó volt ahhoz, hogy fotókatkészítsen, így maradt némi dokumentáció az egykori kopt kolostorról. 7 A kolostort Apa Ábrahám,Armant püspöke alapította a 6.század végén–7. század elején (5. kép: Ábrahámot ábrázoló ikon;Berlin,  Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst 6114), és itt élt; különböző ásatások folya-mán nagyszámú kopt osztrakon került itt elő, Ábrahám és más itt élő szerzetesek levelei, vala-mint Ábrahám görög nyelvű végrendelete, 8 amelyben utódjául a kolostor élén Viktort jelöli ki,egy 634-ből származó koptul írt végrendeletben pedig Viktor utódja, Péter jelöli ki utódját,  Jakoboszt. 9 Az ilyen végrendeletek azt mutatják, hogy a kolostor vezetője mint magántulajdon-ról rendelkezik és adja tovább a kolostort az utódjának. 10 4 W INLOCK   – C RUM 1926, 15. 5 M EINARDUS 1999, 239. 6 W INLOCK   – C RUM 1926, 7–8. 7 Vö. G ODLEWSKI 1986, 16. 8 P Lond 77, vö. G ODLEWSKI 1986, 86/76. j. 9 KRU 77, C RUM  – S TEINDORFF 1912. 10 M AC C OULL 2000, 51–58. H ASZNOS A NDREA 64 Mahler_:press 2012.03.09. 9:29 Page 64  6. Deir el Bakhit– Dira Abu el-Naga-n találták meg ennek a kopt szerzetes közösségnek a nyo-mait: a német régészeti intézet folytatott itt ásatásokat egy síron, amelyet eredetileg a 18. di-nasztia legelején építettek, majd a 20. dinasztia végén újrahasznosították és részben átalakítot-ták, azután a 22. és a 26. dinasztia idején a sír két udvarát temetkezési célokra használták; 11 akopt időszakban azután a két udvaron jelentős építkezések történtek, égetőkemence, munka-végzésrehasznált terület, és valószínűleg egy iskola maradványait azonosították, ezek azon- ban csak egy részét képezték a Deir el Bakhit kolostornak, amely a sír fölött, szinte egészen adombtetőn helyezkedett el;valószínűleg a thébai nyugati part legnagyobb kolostora volt ez,ennek ellenére sajnos szinte semmit nem tudunk az eredetéről, az alapítójáról (vagy alapítóiról)és az eredeti kopt/görög nevéről; ezt az építményt folyamatosan fosztogatták, az újra felhasz-nálható építőelemeket a 20.század elejéig nagyjából mind elvitték-újrahasznosították. A németásatások folyamán itt talált – igen kis méretű és töredékes –osztrakonokon és papiruszokon lé-nyegében kopt szövegek láthatók,egy jelentős részükön iskolai írásgyakorlat olvasható, amelya régészeti leletekkel együtt alátámasztja egy iskola, tanítási-tanulási tevékenység létét a ko-lostorban (6. kép) .7. Medinet Habu (7. kép) –az eddig említettek (és az ezután említendők) monasztikus megte-lepedések voltak, Djeme viszont egy település, a thébai nyugati part egyetlen ’faluja’/települése,az itteni keresztény közösség központja, amelyet III. Ramszesz halotti templomába és köré épí-tettek, tehát ismét egy szent hely újrahasznosításáról és transzformációjáról van szó. Mára csu-pán az agyagtégla kerítőfalba épített házak maradványai láthatók (8. kép) ; az egykori kopt temp-lom maradványait, amely a III. Ramszesz templom 2.udvarában állt, a Service des Antiquités „takarította ki” az 1890-es években. Ma a falakon található kopt feliratok, freskómaradványokemlékeztetnek az egykori kopt jelenlétre. Az innen származó kopt osztrakonok és papiruszok afaluban élő emberek mindennapjaihoz kapcsolódnak, csak néhányuk foglalkozik a sivatagi szer-zetesekkel,illetve szerzetesközösségekkel; az itteniek földműveléssel foglalkoztak, és a szövegeka különböző mezőgazdasági termények adás-vételéről, kölcsönzéséről szólnak;a papiruszokonhivatalos-jogi szövegek találhatók. 12 8. Sheik Abd el-Gurna: az előkelőségek sírjairól nevezetes, ezekben,ill. ezekre pedig szinténtelepültek kopt szerzetesek, remeték;1) TT 29-es (XVIII. dinasztiabeli sír, Amenemope) sírban éskörülötte folyó újabb belga ásatások (TT 96, Sennefer sírjával együtt) során egy kopt műhely ma-radványai kerültek elő: szövőszék alapjait, könyvkötésre utaló szervesanyag-maradványokat ta-láltak, bőrrel kapcsolatos munkák és kötélkészítés biztosan folyt itt; 13 1300osztrakon került előinnen,ezeknek egy jelentős részén a Frange név olvasható mint író vagy címzett, akiről már le-hetett tudni korábban különböző gyűjteményekben elszórt szövegekből;levelezett a környékszerzeteseivel,illetve Djeme lakóival is, a téma pedig gyakran könyvkötéssel/dekorálással, bőr-illetve papiruszmaradványokkal, különböző zsinórokkal kapcsolatos, amiből arra lehet követ-keztetni, hogy ez lehetett Frange fő elfoglaltsága. A kopt szövegek túlnyomó többsége tehát le-velezés, néhány darab került csak elő, amelyen irodalmi szövegrészletek olvashatók (Ro 14, 10- 11 A területen folyóásatási munkákról készült publikációk igen hosszú listájához ld. a Német Régészeti Intézet honlapját:www.dainst.org. 12 S TEFANSKI  – L ICHTHEIM 1952; C RUM  – S TEINDORFF 1912. 13 T EFNIN 2002, 6; B OUD ’ HORS  – H EURTEL 2002, 7–9. Kopt szerzetesek a thébai nyugati parton65 Mahler_:press 2012.03.09. 9:29 Page 65  13; 2Ti 2,3-4; egy liturgikus szövegrészlet); néhány görög nyelvű szöveg/töredék is előkerült,ezeken Zsolt 33, 13-15; valószínűleg írásgyakorlat, köztük 3 Menandros-mondat, 1 Máté 25,13; ésegy liturgikus szöveg (2 Trisagion típusú himnusz-részlettel). 14 2)TT1152: itt a lengyelek foly-tatnak ásatásokat középbirodalmi, sziklába vájt sírokon; az 1152-es jelzetű sírba költöztek itt a re-meték, valószínűleg egy mester és tanítványa, akik kosárkészítéssel, textil- és bőráruk készítésé-vel foglalkoztak, ezen belül minden bizonnyal könyvkötéssel is. Az itt talált osztrakonokonpéldáulkopt zsoltárrészletek találhatók, egyébként leginkább a mindennapi életet érintő szöve-geket találtak, az egyiken Frange nevével, aki bizonyára a TT29-esből ismert személy, valamintitt is találtak néhány iskolai írásgyakorlatot. Ami azonban igazán rendkívülivé teszi ezt a lel-őhelyet kopt szempontból,az a 2005-ben talált három teljes kézirat, amelyeket azonnal körülte-kintő konzerválásnak vetettek alá. 15 Kettő ezek közül bőrkötéses papiruszkódex: az egyikbenPseudo-Vazul kánonjai olvashatók, az egyetlen teljes kopt nyelvű változata ennek a szövegnek,amelyet korábban csak egy késő-középkori arab verzióban ismertünk; a másik papiruszkódex- ben Szent Pisenthius életrajza(ő Koptosz püspöke volt, 568–632 között élt, Thébában működöttegy ideig) – ezek 7–8. századiaknak tűnnek. A harmadik kézirat két falemez közé fűzött perga-men lapokból áll(ezek között egy görög szöveg, valamint részlet az apokrif Péter mártíriumból,és Izajás fejezetek olvashatók kopt fordításban) –ezvalószínűleg 9–10. századi,ami azt jelen-tené, hogy a kolostor és a terület elhagyása után került ide, ami a 8.század elején következhetett be. 3) TT 85 és 87:két XVIII. dinasztiabeli sír, Amenemheb és Nakhtmin sírja a 85-ös és 87-es,amelyek ismét fáraonikus szent hely újrahasznosítását mutatják: eredetileg valószínűleg egy kö-zösség részét képezték, amelynek központja a TT97-ben létezett templom lehetett. Heike Behlmer,aki az itt talált osztrakonok feldolgozását végzi, a szövegek és azok kontextusa alapján arra kö-vetkeztet, hogy a sokszor említett (Apa) Ananias bizonyára itt lakott, és talán azonos a más for-rásokból is ismert ermenti (kopt erment ) (Hermonthis, Armant) püspökkel; 16 ez nem lenneegyedi eset, az említett (Apa) Ábrahám például szintén hermonthisi püspök, nem a püspökiszékhelyén élt, hanem a thébai Phoibammon kolostorban. 17 4) TT 103:a középbirodalmi Dagasírja volt a központja az Epiphanios-kolostornak, amelynek a bevezetőben említett mérték adófel-dologzásaW INLOCK és C RUM nevéhez fűződik; 5)ehhez igen közel helyezkedik el, kissé feljebb adombon a TT 65-ös jelzetű újbirodalmi, Nebamun,majd Imiszeba által birtokolt és épített sírbaés köré települt Kyriakos kolostor, ahol a Bács Tamás vezette magyar ásatások folynak mind a fá-raonikus, mind a kopt rétegeken. Mindkét kolostor az alapítójáról kapta nevét, akik karizmati-kus személyükkel követőket, tanítványokat vonzottak maguk köré, így alakultak ki ezek a kö-zösségek. Az Epiphanios kolostorból igen nagy mennyiségű, többszáz osztrakonon, papiruszontalálható szöveg és falfelirat került elő: ezeknek a legnagyobb része szerzetesi levél, amelyek amindennapi élet eseményeivel foglalkoznak: különböző nyersanyagok (len, kecskeszőr), élelmi-szerek, pénzösszegek cserélnek gazdát, illetve lelkileg támogatják egymást a testvérek; egymás-sal,illetve kereskedőkkel kötött megállapodások és elszámolások is vannak, valamint igen szépszámú irodalmi szöveg, és ezen a ponton már nem csak a kopt nyelvről beszélhetünk, hanem agörögről is:koptul ószövetségi és újszövetségi szövegrészletek, liturgikus szövegek, homíliák,pátriárkhai írások kerültek elő, görögül pedig szintén bibliai szövegek, patrisztikus és homileti- 14 Anne Boud’hors szíves szóbeli közlése, 2010. 15 A leletekről, a konzerválásról a  Polish Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw (PCMA) honlapján talál-ható információ: http://www.pcma.uw.edu.pl. 16 B EHLMER  2007, 163–177. 17 M AC C OULL 2000, 51–58. H ASZNOS A NDREA 66 Mahler_:press 2012.03.09. 9:29 Page 66  kus művek (pl. Szent Athanasios levele a szerzeteseknek, graffito, Cirill 12 Anathémájából rész-letek, graffito), liturgikus művek, valamint iskolai írás-/nyelvgyakorlatok: Homéros Iliászának 1-2sora, Menandros-mondatok, görög abc, napok, számok gyakorlása – bizonyára ebben a közös-ségben is számolhatunk iskola, tanulás jelenlétével, 18 amelynek láthatólag része volt egyfajta gö-rögös műveltség, ami nyilván – a szellemiségbeli különbségek miatt – a görög nyelv megisme-résére használta a pogány antik szerzők műveit.(A kopt szerzők egyébként óvnak a pogány,hellén szerzők olvasásától, tarszoszi Agathonikos például  Apologiá  jában a hitetlenség miatt arra akonklúzióra jut, hogy néhány keresztény morális problémájának oka olyan pogány olvasmá-nyok, mint Homéros vagy Sókratés.) 19 A szerzetesek görög nyelvvel való szoros kapcsolatát na-gyon szemléletesen mutatja egy görög-kopt glosszárium (9. és 10. kép)  , amely aTT 65-ös terüle-téről került elő. Ez a mindkét oldalán teleírt mészkőosztrakon egészen egyértelműen tematikusszójegyzéket tartalmaz: az egyik oldalon a ’katekézis’(azaz hitoktatás) szó szerepel mint cím és24 ehhez kapcsolódószópár (persze néhol kitörésekkel), a másik oldalon pedig ’a megkereszteltember’a cím, amelyhez 19 szópár tartozik, a keresztelkedés témaköréből. Egyrészt meg kell jegyez -ni, hogy egy ilyen görög-kopt szójegyzék igen ritka kincs, és kifejezetten ritka lelet a thébai nyu-gati parton; másrészt természetesen többféle magyarázat is elképzelhető létrejöttének hátterére:1) kapcsolódhat a már említett iskolai tevékenységhez vagy valamiféle privát tanuláshoz, amimegint a görög tanulás jelenlétét támasztja alá; 2) lehet egyfajta tudós érdeklődés emléke, amelyvalamelyik szerzetest arra indította, hogy szójegyzéket készítsen, görög szövegeket olvassonvagy esetleg másoljon; 3) és természetesen az is lehet, hogy fordítói tevékenységről tanúskodik,egy olyan szöveg lefordításáról, amely a katekézisről és a keresztség szentségéről szól, vagy eset-leg két külön szövegről lehet szó: a Kyriakos kolostor területéről egyelőre nem került elő ilyenszöveg, viszont a szomszédos Epiphanios kolostor szöveganyagában van három görög szöveg,amelyek esetleg szerepelhettek a glosszáriumkészítés alapjaként: troparionok Keresztelő Szent Jánosról, illetve Krisztus megkereszteléséről, és mindegyikben előfordul a glosszáriumon is ol-vasható  prodromos görög szó, amely jelentése ’előfutár’, és Keresztelő János jelzője (ti. Krisztus elő -futára). Nyelvi szempontból tehát a thébai nyugati partról elmondható, hogy erősen átszőtte agörög nyelv, de a mindennapi személyes érintkezés nyelve egyértelműen a kopt volt, hiszen a szer-zetesi magánlevelezés szinte kizárólag ezen a nyelven íródott vagy legalábbis maradt fenn; a koptmég irodalmi és hivatalos nyelv is, viszont ebben a szférában vele együtt létezik valamilyenmódon a görög – és ebben a felosztásban a teljes sheik abd el-gurnai szöveganyag megegyezik.Magánlevelek görögül eddig nem kerültek elő a Kyriakos kolostor területéről sem, és az Epipha-nios kolostorban talált görög,nem-irodalminak tűnő szövegtöredékek is inkább valószínűleg ad-minisztratív és egyházi témákat rejtenek – ami nem meglepő, hiszen a domináns adminisztratívnyelv a 6–7. századi Egyiptomban a görög volt, amire jó példa a korábban említett Apa Ábrahámvégrendelete is görög nyelven. Thébai szerzetesközösségeink esetében persze az a lehetőség is el-képzelhető a görög szövegek jelenléte alapján, hogy voltak itt – állandó vagy csak látogató jelleg-gel – görög anyanyelvű szerzetesek is (viszont ők nem írtak magánleveleket?). Kicsit távolabb, apakhomiánus kolostorokról tudható, hogy voltak ilyen látogatók, a Pakhóm egyik életrajz-válto-zatában, a Vita Prima egy részletében (94. fejezet)Alexandriá  bólérkezik egy Theodoros nevű, csakgörögül beszélő testvér, akit egy régebb óta ott élő és görögül tudó szerzeteshez helyeznek, hogyaz fordítson neki, amíg meg nem tanul koptul;ugyanígy az Epistula Ammonis -ban(4-7; 17; 28-29) 18 Vö. B UCKING 2007, 21–47. 19 E RICHSEN 1932; C RUM 1915. Kopt szerzetesek a thébai nyugati parton67 Mahler_:press 2012.03.09. 9:29 Page 67
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks