Konvergentna i Diskriminativna Validacija Preko Matrice Više Crta

Description
Konvergentna i disktiminativna validacija

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 7

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Kritički osvrt na članak Campbella i Fiskea (1995)   „Konvergentna i diskriminativna validacija preko matrice više crta –   više metoda“   Jedan od najutjecajnijih članaka objavljenih u području mjerenja bio je „Konvergentna i diskriminativna validacija preko matrice više crta –   više metoda“ koji su objavili Campbell i Fiske (1959). Valjanosti testnih rezultata ispitujemo kroz njihovu povezanost s operacijama ili ponašanjima kojima su bliski (konvergencija), odnosno kroz njihovu nepovezanost s ponašanjima udaljenim u nomološkoj mreži (divergencija). Postoji više metoda za ispitivanje konvergentne i diskriminativne valjanosti. Jedna od njih je i matrica više crta –   više metoda.   Autori u ovom članku oni su predložili sljedeće kriterije za proces validacije:      Validacija je obično potvrda konvergencije neovisnih mjernih procedura. Upravo je neovisnost mjernih procedura zajednički nazivnik glavnih tipova valjanosti (osim sadržajne valjanosti)      Da bismo potvrdili novi konstrukt ili crtu (engl. trait), u validaciji testne interpretacije  jednako je važno dokazati diskriminativnu valjanost kao i konvergentnu valjanost. Test ne može biti valjan ukoliko njegovi rezultati visoko koreliraju s rezultatima mjera s kojima ne bi trebali korelirati.      Svaki zadatak u mjerenju je  jedna jedinica na koju utječu crta i metoda. Sadržaj zadatka određen je crtom koja se mjeri metodom, a koja nije specifična za sam sadržaj.    Da bismo ispitali diskriminativnu valjanost i procijenili relativni doprinos i crte i metode, mi u validaciji mora mo koristiti više crta (radi razlikovanja crta) i više metoda (radi procjene utjecaja metode) . Matrica više crta –   više metoda upravo prezentuje sve interkorelacije koje nastaju kada je nekoliko je svaka od nekoliko crta mjerena svakom od nekoliko metoda,  što omogućuje da se ispita valjanost.   U nastavk u članka je prezentiran primjer   ovakve matrice pomoću kojeg autor prikazuje njene sastavne dijelove, a to su: 1.   Dijagonala pouzdanosti  –  glavna dijagonala u kojoj se nalaze koeficijenti pouzdanosti 2.   Dijagonale konvergentne valjanosti  –  male dijagonale koje povezuju istu crtu mjerenu različitim metodama između mjera  3.   Trokutovi različita crta –  ista metoda  –   trokutovi diskriminativne valjanosti koji sadrže korelacije između različitih crta mjerenih istom metodom  4.   Trok utovi različita crta –   različita metoda –  trokutovi diskriminativne valjanosti koji sadrže korelacije između različitih crta mjerenih različitom metodom.    Campbell i Fiske ističu ključne aspekte  kod ispitivanja valjanosti. Prvenstveno, dijagonala valjanosti se treba značajno razlikovati od nule i biti dovoljno visoka da potakne dalje ispitivanje valjanosti. Zatim, vrijednosti u dijagonali valjanosti trebaju biti više nego vrijednosti koje leže u kolonama i redovima trokutova. Premda je ovaj zahtjev naizgled očit i banalan, u praksi se pokazalo da često nije ispunjen. Test se također može proglasiti i nevalidnim jer ima previsoku korelaciju sa drugim testovima cija je namjenjena mjerenje različitih stvari. Također, ukoliko se mjere osobine ličnosti, veoma je važna konstruktna valjanost i pravilno razlikovanje između te dimenzije i ostalih konstrukta koji su već u upotrebi. MTMM matrice su rijetke u testovima Istatističkoj literature.Najučestalija su dva tipa ragmenta: dvije metode i jedna crta, i trougao više c rta jedna metoda .Nijedan tip fragmenta nije prigodan za prikrivanje neadekvatnosti trenutnih pokušaja mjerenja, konkretno zbog nemogućnosti da preusmjeri pažnju na dominantnu snagu varijance metode.   Prva ilistracija iz životinjske literature dolazi iz And ersonove studije (1937) nagona . Tabela 3 prikazuje dio njegovih podataka. Još jednom, najveća korelacija je između različitih konstrukata iste metode , pokazujući dominaciju faktora metode tipičniu za individualne razlike. Dijagonala valjanosti za glad  je veća nego vrijednosti različita crta –   različita metoda . Dijagonala valjanosti varijable odnos (parenje) nije bila naglašena kao koeficijent valjanosti  jer se metoda kutija za opstrukciju odnosila na priliku prije odnosa (parenja), a metoda aktivni toč ak na prilku poslije odnosa. Napomena da generalno visok nivo vrijednosti različita crta    –   različita metoda   može biti izazvana ili zbog korelacije varijance metode između dvije metode ili zbog korelacije varijance crta. Primijetna je dominacija faktora u metodi aktivni točak zbog činjenice da je korelacije između gladi i žeđi (.87) iste magnitude kao i njihov koeficijent pouzdanosti test - retest (.83 i .92).  R.L. Thorndikova studija (1936) o valjanosti George Washington Social Intelligence Testa je kla sični primjer smanjene valjanosti izazvane visokom korelacijom između crta. Ovo je uključivalo računanje svih interkoleracija između pet subskala Social Intelligence  testa i pet subskala  George Wasington Mental Alertness Testa . Model ovog članka bi tažio da svaka osobina, socijalne inteligencije i mentalne opreznosti bude izmjerena sa najmanje dvije metode. Za obje osobine , postojali su subtestovi za sticanje znanja za vrijeme testiranja, testovi koji su uključivali razumijeva nje teksta, i testova koji su uključivali definiranje pojmova. Tabela 4 pokazuje 6 od 10 Thorndikovih varijabli organiziranih kao matrice više crta –   više metoda . Ako su tri subtest Social Intelligence Testa gledana kao tri metode mjerenja socijalne inteligencije , onda njihova interkorelacija (.30,.23,.31) predstavlja valjanost koja ne samo da je niža od njihovih korespodentnih vrijednosti ista metoda , već je niža i od korelacija različita crta –   različita metoda, stvarajući sliku koja skorz promašuje da ustanovi socijalnu inteligenciju kao odvojene dimenzije. Dijagonala valjanosti Mentalneu pozorenosti (.38,.58,.48) je jednaka ili prevazilazi vrijednosti iste metode u dva od tri slučaja, i prevazilazi sve kontrolne vrijednosti različita crta –  r azličita metoda. Ovi rezultati prikazuju generalni zaključak do kojeg je došao i Thorndike u svojoj faktorskoj analizi cijele 10x10 matrice.   Borgatta (1954) je pružio složenu studiju multimetoda. Tabela7 ilustruje procjenu dvije osobine koristeći četiri različite metode.    Za sve mjere osim jedne, najviše korelacije su one gdje su se različite osobine mjerile istom metodom, a negdje su se različitim metodama mjerile iste osobine.  Dvije mjere Sociometric by Others predstavljaju presude iste grupe kolega učesnika,idolaze iz različitih zadataka: Popularnost se zasniva na odgovorima pojedinačnih učesnika o svojim preferencijama prijateljstva, dok se Ekspanzivnost zasniva na pretpostavkama svakog učesnika u pogledu izbora njihovih kolega učesnika, iz kojeg se izračunava reputacija svakog učesnika da voli puno drugih osoba, tj. biti ekspanzivan .   U skladu sa ovom značajnom nezavisnošću, dokazi o faktoru metoda su relativno mali u poređenju sa procedurama posmatranja. Slično tome, dvije mjere Sociometri c by Self predstavljaju prilično odvojene zadatke,Popularnost kojadolazi od njegovih procjena izbora koje će dobiti od drugih, Ekspanzivnost od broja izraza privlačnosti prema drugima koje prave na sociometrijskom zadatku. Nasuprot tome, mjere Popularnosti i Ekspanzivnosti iz posmatranja interakcije grupe i uloge ne samo da uključuju iste specifične posmatrače, već su posmatrači ocijenili ove varijable kao dio istog zadatka u svakoj situaciji. Očigledan stepen varijance metoda u svakoj od dvije opservacijs ke situacije, i očigledna razmjena metoda varijanse između njih, je sasvim visoka.   Mayo (1956) je napravio analizu interkorelacija između ciljeva i procjena mjera inteligencije I truda. Kao što pokazuje Tabela 9, slika valjanosti je dvosmislena. Faktor met oda ili efekat
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks