контролінг інвестиційних проектів

Description
1. КОНТРОЛІНГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ LOGO 2.  У загальній системі контролінгу, організованого…

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 24 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. КОНТРОЛІНГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ LOGO
 • 2.  У загальній системі контролінгу, організованого на підприємстві, виділяється один із центральних його блоків– інвестиційний контролінг, який являє собою контролюючу систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямках інвестиційної діяльності підприємства, вчасне виявлення відхилень її фактичних результатів від передбачених і прийняття оперативних управлінських рішень, що мають забезпечити нормалізацію цієї діяльності.  Інвестиційний контролінг містить у собі систему моніторингу, оцінку і контроль інвестиційних проектів з метою вироблення управлінських рішень, що дозволяють найкраще досягти поставлених цілей.
 • 3. Основні завдання контролінгу є: аналіз методики планування інвестиційних проектів; розробка системи критеріїв для оцінки ефективності інвестиційних проектів; координація процесу планування і бюджетування інвестиційних проектів; контроль проекту за змістом виконаних робіт і за термінами; оцінка майбутньої ефективності проекту з урахуванням умов, що можуть змінюватися;
 • 4. контролінг інвестиційних проектів орієнтований на досягнення не оперативних, а стратегічних цілей підприємства, тобто за своєю сутністю є стратегічним контролінгом; контролінг оперативної діяльності здійснюється за центрами відповідальності, а контролінг інвестиційних проектів- за проектами. Контролінг інвестиційних проектів характеризується рядом особливостей, що дозволяють виділити його серед інших різновидів контролінгу:
 • 5. Основними функціями інвестиційного контролінгу є: 1 2 3 спостереження за ходом реалізації інвестиційних завдань, які встановлені системою планових показників і нормативів; вимірювання ступеня відхилення фактичних результатів інвестиційної діяльності від передбачуваних; діагностування за розмірами відхилень серйозних погіршень в інвестиційній позиції підприємства і вагомого зниження темпів його розвитку.
 • 6. Процес створення системи контролінгу інвестицій розбивається на етапи:  вибір і обґрунтування інвестиційного проекту відповідно до цілей і стратегій підприємства (встановлюється мета проекту, виявляють характер і ступінь впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на досягнення цієї мети);  вибір критерію досягнення мети проекту;  розробка критеріїв досягнення цілей і підконтрольних показників для кожного центру відповідальності з урахуванням можливостей і повноважень менеджерів таких центрів;  опрацювання організаційних сторін контролінгу інвестицій і перш за все організаційних аспектів моніторингу і контролю (розробляють структуру системи звітності за інвестиційним проектом);  розробка і впровадження системи документообігу, що дозволяє здійснювати разом з подальшим попередній і поточний контроль за відхиленнями.
 • 7. Критерій оцінки інвестиційних проектів в контролінгу Традиційні критерії • Період окупності • Рентабельність капіталовкладень Критерії з дисконтуванням грошових потоків • Чиста приведена вартість • Внутрішня ставка доходності • Термін приведеної окупності • Ануїтет • Дисконтування
 • 8. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів Вихідними передумовами для розробки бюджету реалізації інвестиційного проекту є: • календарний план реалізації інвестиційного проекту; • кошториси витрат на виконання окремих видів робіт і придбання сировини, матеріалів, механізмів і устаткування, розроблені у розрізі окремих функціональних блоків календарного плану; • загальна стратегія фінансування інвестиційного проекту; • фінансовий стан інвестора в поточному періоді.
 • 9. LOGO
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks