КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈНМВ Д-20/14/ММ-2 - PDF

Description
ЈКП Паркинг сервис Нови Сад ПИБ: МБ: Филипа Вишњића Нови Сад КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈНМВ Д-20/14/ММ-2 Нови

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 14 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЈКП Паркинг сервис Нови Сад ПИБ: МБ: Филипа Вишњића Нови Сад КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈНМВ Д-20/14/ММ-2 Нови Сад, Децембар, / 25 На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама ( Сл.Гласник РС, брoj124/ у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности брoj /1 од дана године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности број /2 од дана године., припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Опрема за систем видео надзора - ЈНМВ Д-20/14/ММ-2 у поступку јавне набавке мале вредности Конкурсна документација садржи: Поглавље Назив поглавља Страна I Општи подаци о јавној набавци. 3 II Подаци о предмету јавне набавке. 3 III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуга. IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова. V Упутство понуђачима како да сачине понуду. 9 VI Образац понуде. 10 VII Модел уговора. 15 VIII Образац трошкова припреме понуде. 19 IX Образац изјаве о независној понуди Подаци о наручиоцу ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2/ 25 ЈКП Паркинг Сервис Нови Сад ПИБ: МБ: Филипа Вишњића број Нови Сад 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке број Д-20/14/ММ-2 су добра- Опрема за систем видео надзора 4. Лице за контакт Миленко Муњин, ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. Предмет јавне набавке Предмет ЈНМВ Д-20/14/ММ-2 су добра - Опрема за систем видео надзора (Ознака из општег речника набавке.) III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА. Опрема за систем видео надзора - све наведено у Обрасцу Понуде (страна 10/19) IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 3/ 25 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Испуњеност обавезних и додатних услова, из члана 75. и члана 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, понуђач доказује и доказе доставља у виду неоверене копије. При подношењу понуде са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона. При подношењу заједничке понуде сваки из групе понуђача мора да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач на захтев наручиоца у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 4/ 25 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА Понуђач подноси понуду на српском језику. 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Понуду доставити на адресу: ЈКП Паркинг Сервис, Нови Сад Бул. Михајла Пупина 1/III соба 310, са назнаком:,,понуда за јавну набавку добара Опрема за систем видео надзора, ЈНМВ Д-20/14/ММ-2 - НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је запримљена од стране наручиоца до године, најкасније у 12,00 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Отварање понуда ће бити у 14:00 часова, просторије Наручиоца. 5/ 25 Отварању понуда могу присуствовати заинтересовани представници понуђача уз уредно предато Овлашћење (ово се односи и на овлашћена лица као и на осниваче/власнике фирми). 3. ПАРТИЈЕ Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Паркинг Сервис Нови Сад, улица Булевар Михајла Пупина 1/III соба 310, са назнаком: Измена понуде за јавну набавку добра Опрема за систем видео надзора, ЈНМВ Д-20/14/ММ-2 - НЕ ОТВАРАТИ или Допуна понуде за јавну набавку добра Опрема за систем видео надзора ЈНМВ Д-20/14/ММ-2 - НЕ ОТВАРАТИ или Опозив понуде за јавну набавку добра Опрема за систем видео надзора ЈНМВ Д-20/14/ММ-2 - НЕ ОТВАРАТИ или Измена и допуна понуде за јавну набавку добра Опрема за систем видео надзора ЈНМВ Д-20/14/ММ-2 - НЕ ОТВАРАТИ На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 6/ 25 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања рачуна, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс Захтеви у погледу гарантног рока Гаранција за јавне набавке добара Опрема за систем видео надзора ЈНМВ број Д-20/14/ММ-20 не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добара Захтев у погледу рока и споруке добара Сукцесивне испоруке дозвољене на основу поруџбенице Наручиоца у року два дана. Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора за прву сукцесивну испоруку Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду. 9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену су урачунати и сви трошкови везани за услуге која је предмет јавне набавке Цена је фиксна и не може се мењати. 7/ 25 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи п
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks