Koncoročná správa Mestského divadla Divadla z Pasáţe za rok PDF

Description
Koncoročná správa Mestského divadla Divadla z Pasáţe za rok 2014 Január 2014 Beţná činnosť Začiatok roka bol venovaný prevažne projektovej činnosti, finalizácii dramaturgického plánu na rok Dokončovali

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 23 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Koncoročná správa Mestského divadla Divadla z Pasáţe za rok 2014 Január 2014 Beţná činnosť Začiatok roka bol venovaný prevažne projektovej činnosti, finalizácii dramaturgického plánu na rok Dokončovali sa záverečné správy k už realizovaným projektom z roku 2013 a pripravovali sa nové projekty, zamerané na umelecké a vzdelávacie aktivity divadla. Ďalej sa uskutočňovali prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Realizovali sa dokončovacie práce na výstavbe Divadelnej Skúšobne. Foto je prílohou správy. Príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia. Podané ţiadosti o projekt na Ministerstve kultúry Vzdelávací projekt pre hercov Nová inscenácia Medzinárodný divadelný festival Arteterapia Divadelná činnosť Mesiac január bol venovaný dramaturgickej a technickej príprave novej inscenácie Dobrý človek zo Sečuánu od Bertolda Brechta v réžii Šimona Spišáka, ktorá bola odpremiérovaná V januári prebiehali prípravy scenáru, dramaturgie, príprava miestnosti na skúšanie, oslovoval sa tvorivý tím. Tvorivý tím: Réţia: Šimon Spišák Asistentka réţie: Eva Ogurčáková Hrajú: Lucia Krajčiová, Michal Daniš, Mojmír Podlipný, Peter Vaculčiak, Marek Mojžiš, Ján Kinčeš, Ivan Blaško, Miriam Kujanová, Dana Snopková, Tomáš Debnár, Lýdia Rybárová, Peter Hudec, Peter Gregor, Veronika Lačná Scénografia: Dušan Krnáč Kostýmy: Zuzana Úradníčková Hudba: Juraj Haško Výroba kostýmov: Miroslava Zelníková Svetelný technik: Ján Čief Hudobný technik: Michal Pavúk Produkcia: Matúš Petričko, Zuzana Javorská Odborná spolupráca: Peter Vrťo, Ľudmila Veverková, Michala Štubňová Réţia: Šimon Spišák Scéna: Dušan Krnáč Kostými: Zuzana Úradníčková Hudba: Juraj Haško Usktutočnili sa : Divadelné skúšky 5x predstavenie 3 x (A) Predstavenia 1x BB 3 x (A) Ţivá kniţnica 1x Škola u Filipa Vzdelávacia činnosť Vo vzdelávacej činnosti sme naďalej pokračovali v našom dlhodobejšom projekte vzdelávania hercov divadla. Zámerom projektu je prostredníctvom workshopov vzdelávať hercov Divadla z Pasáže v oblasti dejín divadla, a tým im poskytnúť divadelný prierez všetkými historickými obdobiami vzniku a vývoja divadla. Našou snahou je sprostredkovať hercom osobnú intenzívnu skúsenosť s divadlom, jeho historickým vývojom a premenami. Chronologicky sme pokračovali v ďalšej téme dejín divadla a to stredovekým divadlom. Prostredníctvom lektorov sa herci oboznámili s obdobím stredoveku z pohľadu divadla, resp. umenia, ale aj spoločenského života a fungovania ľudí žijúcich v Stredoveku. V januári sa zároveň uskutočnil aj týždenný intenzívny workshop s lektorkou Dominikou Donigou. Hlasový workshop zameraný na objavovanie farieb ľudského hlasu, kde hudobným nástrojom je ľudské telo. Externí lektori: Dominika Doniga hlasová korepetítorka Martin Novák lektor hudby Monika Kováčová dejiny divadla Anna Tomaštíková tvorivé dielne Štefan Lengyel lektor herectva Zuzana Úradníčková výtvarné dielne Richard Niederland dejiny divadla Centrum voľného času viacero zahraničných dobrovoľníkov, interaktívne hodiny komunikácie. Interní lektori: Peter Vrťo lektor pohybu Ľudmila Veverková lektorka hodín komunikácie Michala Štubňová lektorka praktických cvičení sociálnych zručností Miroslava Zelníková lektorka krajčírskej dielne Eva Ogurčáková lektorka javiskového prejavu Vzdelávanie hercov Február 2014 Beţná činnosť Uskutočňovali sa prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy. Realizovali sa dokončovacie práce na výstavbe Divadelnej Skúšobne. Foto je prílohou správy. Príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia. Divadelná činnosť Vo februári sa začala skúšať nová inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu. Skúšalo sa dvojfázovo od 09:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:00. Skúšky Dobrý človek zo Sečuánu Usktutočnili sa : Skúšky 20 x predstavenie Dobrý človek zo Sečuánu Predstavenia: 1x BB 3 x (A) Čajovnička 1x Verejné skúšky 3x Vzdelávacia činnosť Popri horeuvedených aktivitách sme sa aj naďalej zaoberali kontinuálnou vzdelávacou činnosťou hercov divadla a širokej verejnosti. Uskutočnili sa aj verejné skúšky, kde okrem zhliadnutia ukážky divadelného predstavenia mali študenti možnosť zúčasniť sa divadelnej skúšky s možnosťou priamo sa zapojiť do hlasovej a pohybovej prípravy hercov na predstavenie. Účastníci mohli vidieť priamo metódy práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím na javisku, vidieť proces vzniku divadelných predstavení a tým nahliadnuť do zákulisia divadla a života tejto komunity. Zároveň sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami divadla. Bližšie sme sa rozprávali o živote ľudí s mentálnym postihnutím a o iných komunitách, s ktorými divadlo pracovalo. Verejné skúšky sú pre študentov s humanitným zameraním istým štartovacím mostíkom, ktorý im do budúcnosti uľahčí prácu a komunikáciu s ľuďmi s hendikepom. Vzdelávacie aktivity divadla pre deti Marec 2014 Beţná činnosť Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky. Realizovali sa dokončovacie práce na výstavbe Divadelnej Skúšobne. Foto je prílohou správy. Príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia. Divadelná činnosť Pokračuje príprava a skúšanie inscenácie Dobrý človek zo Sečuánu. Naďalej sa uskutočnovali aktivity divadla s názvom Čajovnička. Je to jedna z aktivít, ktorá je dlhodobou súčasťou nášho divadla. Každé ráno v divadle začíname s hercami varením čaju a rozhovormi, ktoré sú hlavnou súčasťou tejto aktivity. Rozprávame sa o našich snoch, udalostiach, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti a aj nás samotných. Prostredníctvom čajovničiek harmonicky začíname naše ráno a zároveň máme platformu, prostredníctvom ktorej sa naši herci môžu vyrozprávať z problémov, ktoré ich ťažia. Uvedomili sme si, že je to výborný spôsob, ako si v tejto uponáhľanej dobe nájsť priestor pre samých seba. Rozhodli sme sa to sprostredkovať aj ľuďom žijúcim okolo nás - obyvateľom Banskej Bystrice. Preto sa tieto Čajovničky uskutočnili v poobedňajších hodinách pre širokú verejnosť, ktorá má takto možnosť na chvíľku sa zastaviť a príjemne stráviť pár chvíľ zo svojho dňa. Čajovnička Usktutočnili sa : Divadelné skúšky 20 x skúšky inscenácie Dobrý človek zo Sečuánu, 3 x (A), Rómeo a Júlia Predstavenia 2x inscenácia 3 x (A) a Rómeo a Júlia BB. Čajovnička: 1x Verejné skúšky 2x študenti UMB BB katedra psychológie Vzdelávacia činnosť Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov. Apríl 2014 Beţná činnosť Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky. Realizovali sa dokončovacie práce na výstavbe Divadelnej Skúšobne. Foto je prílohou správy. Príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia. Divadelná činnosť Príprava a premiéra novej inscenácie Dobrý človek zo Sečuánu. Táto hra dostáva do popredia dôležitú a večnú otázku dobra a zla. Otázku, ktorá riadi samotnú ľudskú existenciu. Je možné konať iba dobro? Prečo pre dobro jedného je nutné ublížiť viac či menej priamo niekomu inému? Ako vôbec konať dobré veci, dobré skutky? Nie je podstata dobra rýdzo subjektívna, rovnako ako podstata zla? Existuje vôbec nejaké všeobecné dobro? A nie je možné, že všeobecné dobro je to najhoršie? Je dobro ubližovať sebe samému na úkor dobra iných? Možno je dobro len domnienkou. Rovnako ako zlo. A možno vôbec nie. A existujú vôbec dobrí ľudia? Je dôležité sa nad tým zamýšľať. Dôležité na to nezabudnúť. Dôležité si neustále klásť tieto otázky. Dôležité hľadať dobro sám v sebe. Premiéra o 19:00 v Záhrade centre nezávislej kultúry. Predstavenie Dobrý človek zo Sečuánu Usktutočnili sa : Divadelné skúšky 21x inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu Predstavenie 1x BB inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu Premiéra 1x inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu Čajovnička 1x Vzdelávacia činnosť Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov. Máj 2014 Beţná činnosť Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky. Realizovali sa dokončovacie práce na výstavbe Divadelnej Skúšobne. Foto je prílohou správy. Príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia. Mechúrik v Mestskom parku Divadelná činnosť Uskutočnili sa reprízy najnovšej inscenácie Dobrý človek zo Sečuánu. Usktutočnili sa : Skúšky 6x príprava na verejné prezentácie Predstavenia 4x inscenácia Mechúrik Koščúrik 1x Kriváň, inscenácia Dobrý človek 3x Záhrada Centrum nezávislej kultúry BB. Čajovnička 1x Vzdelávacia činnosti Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov. Jún 2014 Beţná činnosť Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky. Divadelná činnosť Od 3. do 6. júna sme organizovali šiesty ročník Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia, ktorý spája sociálne komunitné divadlá, otvára možnosť konfrontácie umeleckej tvorby, ale aj nových trendov. Šiesty ročník sa uskutočnil v Bratislave aj zdôvodu nevyhovujúcich divadelných priestorov v Banskej Bystrici. Cieľom tohto ročníka bolo stretnutie divadiel a umelcov, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú súčasný hospodársko-spoločenský stav v tej, ktorej krajine. V prílohe prikladáme program festivalu. Festival Arteterapia Usktutočnili sa : Skúšky 7x príprava na verejné prezentácie Predstavenia 8x inscenácia Dobrý človek: 1x Bratislava, 1x Nitra, 2x BB, inscenácia Mechúrik Koščúrik: 1x Hrochoť, 1x Detská onkológia BB, 1x BB, inscenácia 3 x (A) 1x BB Čajovnička 1x Dokument Chránené uzemie Vzdelávacia činnosti Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov. Júl 2014 Beţná činnosť Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky. Divadelná činnosť V júli (30. jún až 6. júl) sme absolvovali záverečné pracovné stretnutie v rámci projektu Creating comunities v Španielsku.. Bol to projekt zdokonaľovania kreatívnych a tímových schopností práce ľudí so zdravotným postihnutím so zámerom zlepšiť vedomie lokálnych komunít v kontexte kultúrnych nepomerov v oblasti rovnosti príležitostí pre ľudí s postihnutím. Našou úlohou v rámci partnerov z Anglicka, Španielska a Turecka bolo zabezpečenie divadelnej časti projektu. Vo Valencii sme absolvovali tanečný workshop, ktorý rozšíril naše zručnosti. Na záver sme vystúpili na hlavnom námestí v rámci historického centra Valencie. Ďalšou aktivitou v rámci mesiaca júl bola Noc z archívu. Divadlo za svoju existenciu naskúšalo 21 inscenácií, natočili sme jeden celovečerný film Z denníka jedného vagóna, zrealizovali sme galaprogram pre Slovenskú televíziu Svetlá rámp v Pasáži a natočili dokumentárny film Chránené územie. Tieto produkcie a ďalšie staršie inscenácie diváci už nebudú mať možnosť vzhliadnuť na javisku a preto sme sa rozhodli uskutočniť letné večerné premietanie všetkých starších inscenácií a iných produkcií, ktoré sme počas svojej existencie realizovali. Premietanie sa uskutočnilo priamo v priestoroch divadla v novopostavenej Skúšobni. Už tradične sme aj tento rok pokračovali v projekte Divadlo na sídliskách, tento rok sme sa prepojili s Mestom Banská Bystrica a predstavenie Mechúrik Koščúrik sme odohrali v rámci projektu Sídliskové večerníčky. Tanečný workshop Valencia Uskutočnili sa : Skúšky 2x príprava na verejné prezentácie Predstavenia 1x inscenácia Mechúrik Koščúrik v Sásovej Noc z archívu 3x August 2014 Beţná činnosť Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky. Divadelná činnosť Tento mesiac bol pokračovateľom predchádzajúceho mesiaca. Uskutočnili sa aktivity ako Noc z archívu a Sídliskové večerníčky. Zároveň sa realizovali aktivity súvisiace s Otváraním divadelnej sezóny a premiérou novej inscenácie s názvom Kde je metla? Mechúrik na Sídliskách Noc z archívu Príprava Kde je metla? Uskutočnili sa : Skúšky 2x príprava na verejné prezentácie Predstavenia 2x inscenácia Mechúrik Koščúrik na sídliskách Sásová Rudlová a Fončorda Noc z archívu 3x Vzdelávacia činnosti Herci divadla spoločne s výtvarníčkami Mariannou Mlynárčikovou a Nórou Ružičkovou počas leta spolupracovali na projekte Sto rokov skulinárstva, ktorého vyvrcholenie sa uskutočnilo v Bratislavskej galérii Galéria 19. Herci sa s výtvarníčkami stretávali počas letného mesiaca a z rôznych predmetov bežného využitia ( vázičky, tanieriky ai.) vytvárali nové umelecké diela, ktoré boli neskôr súčasťou bratislavskej vernisáže. September 2014 Beţná činnosť Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky. Divadelná činnosť Tento mesiac sa niesol v duchu Otvárania divadelnej sezóny a premiéry novej detskej inscenácie Kde je metla. Celý mesiac sme venovali príprave programu a dokončovacím prácam na inscenácii. Otváranie divadelnej sezóny sa uskutočnilo 27. septembra 2014 o 17:00 premiérou inscenácie Kde je metla? v réžii Petra Vrťu. Ďalej program pokračoval vernisážou výstavy Z garáže skúšobňa, ktorá mapovala proces výstavby divadelnej Skúšobne. Program ukončil koncert Martina Geišberga a Maoka. Zároveň sme tento mesiac mali dva krát možnosť hrať pred medzinárodným publikom. Inscenáciu Chránené územie sme prvý krát odohrali pre banskobystrickú neziskovú organizáciu Komunitná nadácia Zdravé mesto, ktorá hosťovala zástupcov komunitných nadácií z krajín EU. Druhý krát sme inscenáciu uviedli pre zástupcov organizácií, ktorí pracujú rôznymi formami s ľuďmi s postihnutím. Zástupcovia boli z krajín: Poľsko, Česko, Ukrajina, Srbsko a Slovensko. Premiéra Kde je metla? a Otváranie divadelnej sezóny Uskutočnili sa : Skúšky 21x príprava na verejné prezentácie Predstavenia 4x inscenácia Kde je metla? 2x, inscenácia Chránené územie 2x Čajovnička 1x Vzdelávacia činnosti Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov. Október 2014 Beţná činnosť Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky. Divadelná činnosť V tomto mesiaci absolvovala umelecká riaditeľka divadla služobnú cestu do Talianska a Francúzska. Účelom cesty bolo pracovné stretnutie v Talianskom meste Carrara s prof. Di Marco Stefania z Academie di Belle Arti, ktorého účelom bolo dohodnúť spoluprácu Mestského divadla - Divadla z Pasáže s univerzitou. Spolupráca by mala prebiehať formou hosťovania študentov z univerzity v našom divadle v rámci medzinárodne praxe, ktorú univerzita plánuje rozbehnúť v roku Na univerzite sa nachádzajú katedry venujúce sa grafike a divadelnej scénografii, študenti z týchto odborov by mohli nájsť uplatnenie v rámci praxe v našom divadle. Účelom druhej cesty v Paríži bolo stretnutie s riaditeľom komunitného divadla Theater du Cristal Olivierom Couderom a jeho kolegom Jozefom Rostockim. Priamo sme sa dohodli na rôznych formách spolupráce našich divadiel. Spolupráca bude prebiehať formou workshopov, hosťovaním predstavení medzi našim divadlom a divadlom Theater du Cristal a iných spoločných projektov, ktoré plánujeme spoločne realizovať. V súčasnosti budeme spoločne pracovať na projektoch, ktoré nám umožnia vzájomnú výmenu skúseností a dohodnutých aktivít. Uskutočnili sa : Skúšky 10x príprava na verejné prezentácie Predstavenia 3x inscenácia Kde je metla? 2x, inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu 1x Čajovnička 1x Vzdelávacia činnosti Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov. November 2014 Beţná činnosť Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky. Divadelná činnos
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks