КОН ЦЕП ТУ АЛЬНІ ЗА СА ДИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА З ПРИ РОД НИМ СЕ РЕ ДО ВИ ЩЕМ - PDF

Description
Березінський П. А. Концептуальні засади взаємодії суспільства з природним середовищем дич на дум ка», с; Мірошниченко А. М. Зе мель не пра во Ук раїни: навч. посіб. / А. М. Мірош ни чен ко. К.:

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 51 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Березінський П. А. Концептуальні засади взаємодії суспільства з природним середовищем дич на дум ка», с; Мірошниченко А. М. Зе мель не пра во Ук раїни: навч. посіб. / А. М. Мірош ни чен ко. К.: Інсти тут законодавства Верховної Ради України, с. 14 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року 1264-ХІІ // Відомості Вер хов ної Ра ди Ук раїни С Вінник О. М. Публічні та приватніінтереси в господарськихтовариствах: проблемиправовогозабезпечення: Монографія. К.: Атіка, с; Васильева М. И. Проблемызащитыобщественногоинтереса в экологическом праве / М. И. Васильева // Государство и право С ; Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории / А. Г. Здра во с мыс лов. Л.: Изд-во Ле нинг. ун-та, с; Кряжков А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А. В. Кряж ков // Го су дар ст во и пра во С Те о ри я го су дар ст ва и пра ва: уче ник / Под. ред. В. К. Ба ба е ва. 2-е изд., пе ре раб. и доп. М.: Юристъ, С Про охо ро ну зе мель:за кон Ук раїни від 19 черв ня 2003 ро ку // Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни С Аксененок Г. А. Земельные правоотношения в СССР / Г. А. Аксененок. М.: Госюриздат, с; Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / В. І. Андрейцев. К.: Знан ня, с; Крассов О. И. Юридическое понятие земельный участок / Крассов О. И. Экологическое право С ; Титова Н. И. Землі сільськогосподарського призначення та права громадян / За заг. ред. Н. І. Тітова. Л.: «ПАІС», с; Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельних отношений в современных условиях / Шульга М. В. X.: Фир ма «Кон сум», с. 19 Кулинич П. Ф Сільськогосподарські угіддя як об єкт земельних правовідносин / П. Ф. Кулинич // Часопис Київського універ си те ту пра ва С У статті досліджу ють ся пра вові підста ви фор му ван ня та склад особ ли во цінних зе мель, ви яв лені їх істотні оз на ки, на підставі чого запропоновано визначення терміна «особливо цінні землі». Ключові слова: земля, земельна ділянка, ґрунти, сільськогосподарські угіддя, публічний інтерес. В статье исследуются правовые основы формирования и состав особо ценных земель, выявлены их общие признаки, на основании которых предложено определение термина «особо ценные земли». Ключевые слова: земля, земельный участок, почвы, сельскохозяйственные угодья, публичный интерес. Summary The legal basics for the formation and composition of the especially valuable lands are being conducted in the article. Their common features are identified which allowed to propose legal definition of «especially valuable lands». Key words: land, soil, agricultural lands, the public interest. Отримано П. А. БЕ РЕЗІНСЬКИЙ Пав ло Андрійо вич Бе резінський, аспірант Націо - наль но го універ си те ту «Одесь ка юри дич на ака - демія» КОН ЦЕП ТУ АЛЬНІ ЗА СА ДИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА З ПРИ РОД НИМ СЕ РЕ ДО ВИ ЩЕМ Концептуальні засади взаємодії суспільства з природним середовищем це більш ніж ак ту аль на для сьо го ден ня си с те ма по глядів про ха рак тер, сутність взаємодії лю ди ни з на вко лишнім при род ним се ре до ви - щем. Вона (тобто ця система) визначається як історичним розвитком суспільства, накопиченням позитивного досвіду спілку ван ня з при ро дою, так і ста ном ви роб ни чих сил суспільства і ти ми за вдан ня ми, які суспільство ста вить пе ред со бою 1. З урахуванням цього різні вчені (В. В. Петров, В. К. Попов, А. П. Гетьман, М. М. Брин чук, І. І. Ка ра каш, Н. Фе до ров, О. О. Суріло ва та ін.) виділя ли такі основні концепції взаємодії суспільства і при ро ди: 1) на ту ралістичні; 2) спо жи вацькі (по рос. по тре би тель ские); 3) алармістські (пе симістичні та оп тимістичні); 4) кон цепція при чин еко логічної кри зи (об ме жен ня еко - номічного розвитку, потреб та народонаселення); 5) концепція стратегій поведінки (стратегія невтручання в природу, стратегія наступу на природу, стратегія саморегуляції у природі та адаптації людини); 6) сучасні екологічні концепції (концепція сталого розвитку; концепції меж росту, органічного росту; екоцентрична концепція; концепція глобального управління; екологічної революції). П. А. Бе резінський, Аграрне, земельне та екологічне право Та ким чи ном, ме тою статті є вив чен ня та аналіз різно маніття кон цеп ту аль них за сад взаємодії суспільства з при род ним се ре до ви щем, ад же во ни (за са ди) за кла да ють фун да мент для зро зуміння особ ли во - стей (специфіки) змісту та правового врегулювання відповідних відносин. Отже, детально розглянемо кожну з концепцій окремо. Якщо казати про натуралістичні концепції, то слід за зна чи ти, що во ни пе ре ва жа ли у ста ро давні та се редні віки. Во ни роз гля да ли при ро ду в якості бо же ст - ва, мудрого творця, ідеалу, що підвищуються над суспільством. Така оцінка екологічних відносин визначалася рівнем розвитку виробничих сил і недостатнім історичним досвідом спілкування людини з природою. Для то го ча су дані кон цепції бу ли нор маль ним яви щем при оцінці взаємозв яз ку лю ди ни і се ре до ви ща. Од - нак сьогодні вони розглядаються як пережиток, як відсутність реальної оцінки екологічного середовища, в якому живе людина. Залишки цих натуралістичних концепцій виявляються у намаганнях перевести закони роз вит ку при род но го світу на суспільство (по ши рен ня так зва но го соціал-дарвінізму). Пред став ни ки цих по - глядів вважають можливим і навіть необхідним застосовувати у суспільстві такі закони природи, як принцип при род но го відбо ру, у яко му пе ре ма гає най сильніший, як еко логічний взаємозв язок по лінії «хи жак жерт - ва», де жерт ва є за со бом існу ван ня хи жа ка, а сам хи жак стає жерт вою іншо го більш силь но го пред став ни ка тваринного світу тощо 2. Намагання зберегти у силі натуралістичні концепції оцінки системи «природасуспільство» зна хо дять свій про яв та кож і в концепціях невтручання у природу як засобу забезпечення її гармонійного розвитку з суспільством. Дана концепція може розглядатися лише на теоретичному рівні, бо у про цесі суспільно го роз вит ку лю ди на не мо же не втру ча ти ся у при ро ду, не здійсню ва ти що до неї ані по зи - тивного, ані негативного впливу. Прибічники цієї концепції виходять з того, що всі процеси у природі здійснюються на основі об єктивних законів («природа знає краще») і будь-які намагання втручання у природу з метою виправлення її дефектів без врахування законів її розвитку призводять до серйозних наслідків і для лю ди ни, і для при ро ди 3. У той са мий час не мож на пе ре бу ва ти у по лоні да них кон цепцій і не про во ди ти ніяких дій, які розціню - валися б як втручання у природу. Людина повинна втручатися у природу, пристосовуючи розвиток її процесів до своїх еко номічних по треб. Але та ке втру чан ня по вин но здійсню ва тись на ос нові пізнан ня за конів розвитку природи та з їх урахуванням 4. На даній по зиції на го ло шує і та кий вче ний як Ге ть ман: «У свою чер - гу й природа потребує діяльності суспільства, зокрема, використані суспільством природні ресурси (грунт, води, ліси та ін.) повинні відтворюватися і відновлюватися. Ці процеси відбуваються як природним шляхом, так і за ак тив ної участі лю ди ни, при діяль ності якої ви ни ка ють певні суспільні еко логічні відно си ни, що ре - гу лю ють ся пра во ви ми при пи са ми. Од нак при втру чанні лю ди ни в при родні про це си во на по вин на мак си - мально враховувати об єктивні закони розвитку як окремих природних об єктів, так і в цілому закони функціону ван ня довкілля, то му що усі еко логічні об єкти пе ре бу ва ють у постійно му і не роз рив но му при род - ному зв язку, який в інтересах тієї ж людини порушувати не можна» 5. Концепція невтручання у природу протилежна споживацькій концепції 6. Концепція споживацького ставлення до природи. Споживацьке відношення суспільства до природи та її ре сурсів бу ло пре ва лю ю чим у дер жа вах як з рин ко вою еко номікою, так і з пла но вою. Ця кон цепція тор - же ст ву ва ла віка ми, особ ли во по чи на ю чи зі стадії капіталістич но го роз вит ку суспільства. Роз ви ток ви роб - ництва на промисловій основі в епоху раннього капіталізму вимагало істотно переглянути натуралістичні кон цепції, що закріплю ва ли пріори тет при ро ди над суспільством. По ява спо жи ваць ких кон цепцій ви прав да - на, бо вони викликались необхідністю розвитку виробничих сил нового суспільного строю, що виходить з надр фе о далізму. Спо жи вацтво у відно си нах лю ди ни з при ро дою слу гу ва ло по штов хом до ак тив ної роз роб - ки при род них ре сурсів та рос ту про мис ло во го, сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва. Од нак во но бу ло про - гресивним лише до певного часу. У нинішню епоху споживацьке відношення до природи є гальмом на шляху гармонізації відносин людини і природи 7. «На наш век хва тит», «По сле нас хоть по топ» ось ло зун ги, під гаслом яких здійснювалося і здійснюється понині рішення багатьох програм господарського розвитку. Таким чином, основна суть споживацької концепції полягає у тому, що природа сприймається як скарбниця, з якої повинні вилучатися ресурси для розвитку матеріального виробництва та створення багатства суспільства, а людина виступає одночасно як працівник, як тво рець і як господин (виражена відомими словами І. В. Мічури на: «Нам не на до ждать ми ло с тей от при ро ды. Взять их у неё на ша за да ча»). За ко номірним ре зуль та том споживацького відношення до природи рано чи пізно стане, на жаль, її виснаження (вичерпання), деградація, що відповідним чи ном відо б ра зить ся на лю дині та суспільстві в ціло му. Н. Ф. Фе до ров, російський релігійний мис ли тель утопіст ( ), пи сав на прикінці ми ну ло го століття: «Итак, мир идёт к кон цу, а человек своей деятельностью даже способствует приближению конца, ибо цивилизация, эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме ускорения конца» 8. Алармістські кон цепції. У період розвинутого капіталізму вперше почали загострюватися відносини між суспільством та при ро дою. У зв яз ку з цим з яви ли ся різно манітні еко логічні кон цепції, які на ма га ли ся при хо ва ти сутність конфліктів, їхню при чи ну і за ва жа ли скла с ти про гра му ви хо ду з еко логічно го тупіку. Еко - логічний тупік, точніше, еко логічна кри за, яка охо пи ла країни капіта лу у х рр., вик ли кає ши ро кий суспільний рух, що от ри мав на зву «алармізму» (алярм від нім. три во га). Алармізм це безпосередня реакція людей на процеси деградації середовища під впливом сучасного виробництва. Алармісти не уявляли і не уяв ля ють якої-не будь єди ної партії, не вис лов лю ють єди ної те орії або струн кої кон цепції по глядів. Їхній рух у ши ро ко му змісті охоп лює усі три во ги, всю за не по коєність за до лю люд ст ва, пов яза ну зі ста ном на вко - 256 Березінський П. А. Концептуальні засади взаємодії суспільства з природним середовищемі лиш нь о го се ре до ви ща і здо ров ям лю ди ни. Зго дом алармізм стає ба зою для роз вит ку зе ле но го ру ху, для ство - рення у деяких країнах зелених партій, які переслідують мету забезпечення гармонії у розвитку суспільства та природи 9. Бур жу аз на соціологія підрозділяє усі алармістські кон цепції на два ви ди: песимістичні та оптимістичні. Песимісти представлені двома протилежними концепціями. Перші песимісти у повному смислі цьо го сло ва ма лю ють по хму ру кар ти ну май бут нь о го люд ст ва і впев нені, що су час на цивілізація не - минуче веде до катастро
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks