КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЇ, ТЕХНОЛОГІЯХ І СИСТЕМАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ - PDF

Description
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України «КПІ» Хіміко-технологічний факультет НТУУ «КПІ» Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Інститут

Please download to get full document.

View again

of 242
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 15 | Pages: 242

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України «КПІ» Хіміко-технологічний факультет НТУУ «КПІ» Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Інститут хімічної технології (м. Рубіжне) СНУ ім. В.Даля Регіональний центр сприяння розвитку бізнесу, інвестиціям, інноваціям КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЇ, ТЕХНОЛОГІЯХ І СИСТЕМАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Київ - Рубіжне, 0- травня 0 року ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ Третьої міжнародної науково-практичної конференції Київ Рубіжне 0 УДК Комп ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку: Збірник наукових статей Третьої міжнар. наук.-практ. конф. Київ - Рубіжне: НТУУ «КПІ», с. Збірка містить наукові статті міжнародної науково-практичної конференції «Комп ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку» за такими напрямками: комп ютерне моделювання в хімії та комп ютерні методи синтезу нових речовин, комп ютерне моделювання хімікотехнологічних та біохімічних процесів і систем, комп ютерне моделювання природоохоронних процесів, комп ютерне підтримування виробничих процесів, сталий розвиток регіонів, комп ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті. Організатори конференції можуть не поділяти думку авторів публікацій. Відповідальність за достовірність публікацій несуть автори, а за достовірність реклами рекламодавці. Автори та рекламодавці несуть відповідальність за дотримання авторських прав і прав третіх осіб. Матеріали конференції видано в авторській редакції. Автори тез доповідей, 0 Національний технічний університет України «КПІ», укладання, оформлення, 0 Комп ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку Шановні колеги! Дозвольте привітати учасників та гостей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Комп ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку». Однією з передумов екологізації життя є розвиток комп ютерного та математичного моделювання в хімії та екології, хімічній та біохімічній технологіях, технологічних систем. Проведення таких професійних заходів, як конференція «КМХТ-0», без сумніву сприятиме пошуку нових шляхів реформування та розвитку технологій. Сподіваюсь, що представлені на конференції наукові та практичні розробки у галузі комп ютерного моделювання технологічних, виробничих та природоохоронних процесів сприятимуть переходу до екотехнологій та сталого розвитку держави. Бажаю ефективної спільної роботи, впевненості в своїх силах та успіхів у професійній діяльності. Ректор НТУУ КПI , Академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович 3 Комп ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку Приветственное слово Уважаемые участники конференции! От имени 34-тысячного коллектива студентов и преподавателей Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля приветствую вас на земле Луганщины. Наш университет является крупнейшим высшим учебным заведением на востоке страны и одновременно крупным научным центром, в котором проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области математики, физики, химии, информатики, машиностроения, компьютерных, гуманитарных и экономических наук. Научные достижения сотрудников и преподавателей университета были отмечены в 009 году присвоением нашему вузу статуса национального исследовательского университета. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, подобно Сорбонне или Иерусалимскому университету, имеет четко выраженную региональную структуру: имеется центральный университет в Луганске и региональные специализированные институты и отделения в регионах Луганской области и соседних регионов. Исследования и обучение в области химических наук и химической технологии сосредоточены в Институте химических технологий (г. Рубежное) и Технологическом институте (г. Северодонецк), в регионе, где сосредоточены крупнейшие украинские химические и нефтехимические предприятия: АО «Азот», АО «Линик», НПФ «Заря» и другие предприятия. Университет является кузницей кадров для химической науки и промышленности: в его институтах готовятся бакалавры, специалисты и магистры по базовым направлениям химии и химической технологии, экологии, автоматики и компьютерных технологий. Учебный процесс и научные исследования проводят 8 докторов наук, профессоров и более 80 кандидатов наук, доцентов. На базе институтов университета есть аспирантура, работают специализированные ученые советы по присуждению степени кандидата технических наук по специальностям «технология продуктов органического синтеза», «Технология полимерных и композиционных материалов», «Автоматизация производственных процессов». Проблематика III международной научно-практической конференции «Компьютерное моделирование в химии, технологиях и системах устойчивого развития» является весьма актуальной для нашего региона и университета. В институтах Восточноукраинского национального университета с начала 80-х годов развиваются научные направления, связанные с применением ЭВМ в химической технологии, в том числе, с математическим и компьютерным моделированием химических и химико-технологических процессов. В стране и за рубежом известны работы наших ученых в этой области: д.т.н., профессора Стенцеля И.И., д.т.н., профессора Каца М.Д., д.т.н., профессора Поркуян О.В., д.х.н., профессора Кондратова С.А., д.т.н., профессора Белкина Д.И,, д.т.н., 4 Комп ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку профессора Мемедляева З.Н., д.х.н., профессора Захарова И.И. Ведутся масштабные исследования в области промышленной экологии и охраны окружающей среды научными школами д.т.н. профессора Смирного М.Ф., д.т.н. профессора Попова Е.В., д.т.н. Суворина А.В. В рамках масштабного проекта Агентства США по международному развитию USAID «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность» (ЛИНК), который впервые в Украине реализуется с 009 года в Северо-Западном регионе Луганской области (г.г. Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и Кременской район), ученые и специалисты нашего университета принимали активное участие в разработке Стратегического плана повышения конкурентоспособности Северо-Западного «Инновационный Донбасс» до 05 года и активно способствуют практической реализации его стратегических целей: развитию Химической промышленности, Науки, IT-технологий, образования. Я надеюсь, что конференция даст новый толчок развитию этих передовых направлений, будет способствовать упрочнению контактов науки и бизнеса, что безусловно положительно скажется на развитии нашего региона. Желаю Вашей конференции плодотворной работы, жарких дискуссий, успешных докладов, чтобы вокруг вас постоянно витал дух высокой Науки. Ректор Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины А.Л. Голубенко 5 Комп ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку Уважаемые коллеги! От имени коллектива ученых, преподавателей и студентов одного из старейших вузов Донбасса, Института химических технологий Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, рад приветствовать участников конференции. Северо-западный регион Луганской области (гг. Лисичанск, Рубежное, Северодонецк) с начала 0 века развивается, как химический комплекс державы. Здесь сосредоточено производства нефтехимии, минеральных удобрений и продуктов неорганического синтеза, продуктов органического синтеза, полимеров, композиционных материалов и др. Химия весьма наукоемкая отрасль, поэтому в регионе были сосредоточены мощные научноисследовательские подразделения: НИИ, вузы. КБ. Несмотря на нелегкие для нашей молодой державы годы испытаний, в регионе пока сохраняется мощный кадровый потенциал: работают 0 докторов наук и более 00 кандидатов наук. В настоящее время большая часть кадрового потенциала прикладной науки трудится в подразделениях нашего Восточноукраинского национального университета в Институте химических технологий (г. Рубежное) и Технологическом институте (г. Северодонецк). Одним из направлений НИР, развиваемых в регионе, является компьютерное моделирование химико-технологических процессов. Кадры по этому направлению уже более 5 лет готовятся в нашем институте, сначала в рамках специальности «компьютерная химия», а в настоящее время в рамках специальности «Информатика». Большое внимание в нашем регионе уделяется и экологии, как важнейшей составляющей концепции устойчивого развития. Поэтому не случайно, что ваша конференция проходит именно у нас, в нашем регионе, который по многим направлениям является пилотным. Желаю вашей конференции успехов в работе, плодотворного общения, появления новых идей, способствующих тесному взаимодействию науки и бизнеса, новых научных контактов и связей, новых друзей и партнеров Директор Института химических Технологий (г. Рубежное) Восточноукраинского национального университета им. В.Даля, к.х.н., доцент Э.В. Потапенко 6 Комп ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: МОДЕЛИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА И ЕГО ПЕРСПЕКТИВ Статюха Г.А., Matinsen Kistian* Национальный технический университет Украины «КПИ», *Gjovik Univesity College, Noway, Распространение и реализация парадигмы устойчивого развития в мире идет семимильными шагами. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть цепочку главнейших мировых событий и документов последних 0 лет от Rio 99 через Иоганнесбург 00 к Rio 0. Подведение итогов 0 летия освоения идеи устойчивого развития совсем близко, но уже сейчас ясно, что эта идея принята обществом и делаются энергичные шаги по ее реализации. Наступил этап конкретных действий. И если раньше актуальным был вопрос что такое Устойчивое Развитие, то сейчас мы ищем ответ на вопрос как измерить устойчивое развитие и вплотную подошли к ответу на другой вопрос как управлять устойчивым развитием. Как всякая архисложная система, управлением которой мы занимаемся, требует применения принципов системного анализа декомпозиции объекта, построения моделей с определенной иерархией, создания структуры взаимодействия моделей и их использования для предсказания поведения объекта и возможного управления им. В течении последних 0 лет группа энтузиастов-ученых Киевского Политехнического Института пытается решить эту сложнейшую задачу, привлекая теоретические достижения системного анализа, моделирования, математики, технологии, теории принятия решений и многого другого. Проведена систематизация мировых достижений в исследовании устойчивого развития общества, отобраны перспективные подходы, давшие наилучшие результаты оценки и предсказания путей развития общества. Сегодня день мы видим пять основных уровней масштабиро
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks