kolokvijum

Description
mirko

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 9

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Група 1   1.Научни конституенси националне безбедности   Наука је систем научног знања,односно уређен,повезан,обухватан,променљив скуп научних чињеница,искуствених генерализација,научних закона и научних теорија,заснованих на одређеним принципима.Основни конституенси науке су:јединствени предмет,теорија,језик и метод науке. У најширем смислу предмет НБ је безбедност друштва и државе односно остваривање,одржавање,унапређење и заштита њихових виталних вредности и интереса од разних угрожавања која долазе споља или настају унутар њих. У ужем смислу то су извори,облици,носиоци и последице угрожавања референтних вредности друштва и државе.   2.Метод посматрања и посматрање са учествовањем   Посматрање је основни и најстарији метод за прикупљање података о друштвеним појавама.Састоји се у непосредном чулном опажању које се одвија према унапред успостављеном плану истраживања и са одређеним сазнајним циљем.Може бити посматрање са учествовањем (посматрач узима удела у збивањима које посматра) и посматрање без учествовања (посматрач се држи по страни). 3. Национална безбедност као функција   Као функција, безбедност је и активност,деловање,делатност,процес, односно понашање усмерено ка достизању,заштити и унапређењу референтних вредности и интереса,односно ка достизању   стања предвидивости и контроле над појавама и процесима који су усмерени ка референтним вредностима и интересима,на рачун неизвесности и нежељених догађаја. 4.Појам слободе од страха и слободе од ускраћености   Људска безбедност је опстанак и дигнитет човека кроз слободу од страха (насиља) и слободу од ускраћености (сиромаштва), односно као безбедност људи од свих могућих облика угрожавања, првенствено од претњи животу,здрављу,зарађивању,личној безбедности и људском достојанству.   5.Разлика између нације и државе   Нација је облик шире људске заједнице која настаје по основу заједничког живота мноштва људи на одређеној територији. Њени припадници обично имају заједничко етничко пореко,језик,културу,а најчешће и заједничку религију на основу чега стичу (националну)свест о блискости и припадности истом националном идентитету. За разлику од нације, држава    је субјект међународног права који поседује следеће квалификације:перманентно становништво,утврђену територију,владу(суверену власт) и капацитет да уђе у односе са другим државама.    6.Структурно насиље   Људске слободе и права у многим земљама не само да су занемаривани него су били објект структурног насиља(систематског и безобзирног угрожавања и кршења).Тако је безбедност државе јачала на рачун безбедности људи.Највеће претње по националну безбедност су етнички и верски национализам,политичка превирања,повећање обима организованог криминала,друштвено нејединство,експанзија еколошких претњи итд.   7.Стратегије ненасилне одбране државе и друштва   Стварање регионалне хегемоније, поседовање максималног богатства, геопросторна надмоћ (величина и положај територије,многољудност), нуклеарна супериорност.   8.Еколошке димензије   Еколошка безбедностз је ингрална компонента безбедности појединца,друштва и државе и међународне заједнице.а резултанта је узрочно - последичних односа појава стварања и угрожавања безбедности, с једне стране, и животне средине, с друге стране.Животну средину чини геопростор у којем човек битише.односно земљиште,вода,ваздух,макро и микро биљни и животињски свет и инфраструктура коју је створио човек. Има две компоненте: безбедност животне средине и безбедност живог света.   9.Разлика између социјалне и социјеталне безбедности   Социјална безбедност подразумева свеобухватне гаранције грађанима против одређених ризика(попут болести,материнства,инвалидности,старости,незапослености,несреће на раду итд.)чијим се наступањем смањују или губе професионалне способности,снижава животни стандард или се намећу обавезе и терети.Тиме се грађанима осигурава благостање,односно физичка добробит,морални и интелектуални развој,средства за задовољење животних потреба.   Социјетална безбедност је могућност друштва да опстане и задржи свој суштински карактер под променљивим условима и могућим или постојећим претњама.Реч је о одрживости традиционалних видова језика,културе,облика удруживања,верских и националних идентитета и обичакја а све то у оквиру прихватљивих услова за  развој.   10.Однос између националне безбедности и недржавног сектора безбедности   Недржавни сектор безбедности (сектор приватне безбедности) је систем непрофитних (невладине организације,хуманитарне организације,удружења грађана) и профитних субјеката (приватне безбедносне компаније,агенције,предузећа) које су основали недржавни актери да би  заинтересованима пружали тражене безбедносне услуге:услуге заштите безбедности лица и имовинне,детективска - истражитељска деланост.   Док је национална безбедност шири појам и представља стање заштићености виталних вредности и интереса које се оптимизује функцијом војног   и цивилног,државног и недржавног сектора националног система безбедности.   Група 2   1.Метод испитивања   Метода испитивања је прикупљање емпиријских података посредством исказа,првенствено усмених, али и писаних коју дају испитаници. Може бити у виду интервјуа и анкете. Анкета је сваки истраживачки поступак којим се непосредно прикупљају подаци. Интервју је унапред припремљен, планирани тематски разговор између испитивача и испитаника.Може бити информативног карактера, циљ је добијање података о мишљењу,ставовима,интересима итд.   2.Безбедност као стање   Као стање, безбедност је објективно одсуство опасности по референтне вредности и интересе, али и присуство услова за њихово несметано достизање,развој и уживање.То је безопасност и повољан (оптималан) квалитативан статујс  референтних вредности и интереса.Најчешће је резултат функције,организације и система безбедности.   3.Енергетска брига   Она је сваким даном све већа:готово све залихе нафте чија је експлоатација јефтина (око 60% познатих светских залиха) леже   испод пустињског песка малог броја муслиманских земаља око Персијског залива. Трага се за алтернативним и обновљивим изворима енергије(нпр.употреба хидрогена и етанола као погонских горива,производња биодизела на бази биљних уља итд.) а тежња је да се повећа енергетска ефиканост свих потрошача енергије. Енергетски и економски ресурси и њихово очување биће кључна безбедносна брига у 21.веку и најбогатије нације уједно ће бити најбезбедније а најсиромашнији народи уједно и најнебезбеднији.   4.Национално јединство   Подразумева континуирану тежњу ка изградњи јединствене друштвене свести и уједињавању друштвених снага и процеса(идеја,ставова,мишљења,захтева,одлука,акција)свих,по много чему  различитих друштвених група у оквиру нације (народа,становништва), који су заштитнички и прогресивно усмерени ка виталним државним и националним вредностима и интересима.    5.Шта су извори а шта носиоци угрожавања безбедности   Извори су појаве или процеси који самостално или у међусобној комбинацији и интеракцији доводе до настанка и развоја угрожавања;по степену каузалности то су узроци(довољни или недовољни),услови(стимуланси) и поводи(изговори),који могу да буду природног,људског и техничко - технолошког порекла.   Носиоци угрожавања безбедности - субјект који својом радњом или   пропуштањем  радње реализује угрожавајућу појаву:појединац,група,правно лице или организација,држава,међународна организација и међународна заједница.   6.Објасни однос колективне безбедности и сарадње безбедности   Колективна безбедност је цивилни савез који забрањује агресију и кршење међународног права и има циљ да се безбедност земаља уговорница,чије су традиционалне вредности неприкосновене,унапређује мирним решавањем спорова,колективним(недржавним)одговором на војне нападе појединих земаља чланица на друге, тако што земљу - агресора застрашују,а земљу - жртву бране,као и колективним одговором на друге безбедносне проблеме које чланице не могу саме да реше. Сарадња у безбедности или кооперативна безбедност је нови приступ у достизању, очувању и унапређењу безбедности помоћу сарадње или кроз сарадњу, на рачун традиционалног надметања држава у повећању сопствене моћи и деловања у кључу безбедносне дилеме.Његова основа су вредносно - интересна блискост и свест о заједничкој будућности заинтересованих страна,развијање културе узајамног поверења и дуготрајне сарадње,добровољност,добронамерност и транспарентност између држава.   7.Однос вредности и интереса   Вредности су идеална својства извесних предмета,друштвених појава,процеса,стања и садржаја свести које им људи придају, а које их чини пожељним јер им омогућавају задовољење потреба,побољшају живот,односно уживају у њима. Интереси су рефлексија пројектованих потреба за достизањем,уживањем,заштитом и унапређењем одређених вредности које их детерминишу и у чијој су функцији. То је тежња ка достизању и остварењу конкретних циљева,планова,идеја,који рађају нове интересе.   8.Објасни шта је тврда а шта мека моћ   Тврда моћ је оличена у војној моћи,односно поседовање мобилних и обучених људских и респективних материјалних војних капацитета који су способни да у сукобу са противничком снагом извојевају победу и покоре га, али је све више потискује мека моћ односно економско - финансијска,техничко - технолошка,комуникацијско - информативна,политичка и својеврсна демографско - друштвена моћ.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks