Kogeneracija

Description
Mikrokogeneracija

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Факултет инжењерских   наука   Универзитет у Крагујевцу   Енергија и животна средина   Микрокогенерација   Предметни наставник   Студенти   Својеручни потпис   Проф. Давор Кончаловић   Кристина Јоцић 101/2014   Магдалена Маринковић 104/2015   Невена Ракоњац 124/2015   Крагујевац, 2017.  Резиме   Шта је то микрокогенерација и потребне технлогије за микрокогенерацију . Принцип рада микрокогенрацијиског система у домаћинству. Предности микрокогенерацијских система и њихови недостаци. Потенцијал за микрокогенерацијске системе у Србији. Кључне речи:  микрокогенерација, принцип рада, предности и недостаци .  Садржај   1. Увод  ................................................................................................................................................ 4 2. Принцип рада микрокогенерацијског система  ........................................................................... 5 3. Предности микрокогенерацијских система  ................................................................................ 8 4. Услови за микрокогенерацијске системе у Србији  .................................................................... 8 5. Увођење миктрокогенерацијских система у Србији  ................................................................. 8 5.1 Закони о коришћењу обновљиве енергије  .......................................................................... 9 5.2 Нaциoнaлни циљeви и плaн koришцeњa oбнoвљивих извoрa  .......................................... 9 5.3 Гaрaнциja пoрekлa  ............................................................................................................... 10 6. Недостаци микрокогенерацијских система  .............................................................................. 12 7. Закључак  ...................................................................................................................................... 13 8. Литература  ................................................................................................................................... 14  Факултет инжењерских наука Погонски и мобилни системи  4 1.   Увод   Микрокогенерација ( Micro combined heat and power)  је систем код кога се производи топлотна и електрична енергија истовремено. Овакав систем замењеује конвенциони котао у централном делу грејног система и састоји се од малог гасног мотора који погони електрични мотор. Ту се топлота мотора користи као примарни грејни апарат док се произведена електрична енергија користи у кући или се предаје електричној мрежи. Са аспекта грејања има исти учинак као и котао тј. око 80%, али се око 10 - 15% претвара у електричну енергију те се овакав систем знатно више исплати.   Овај систем се разликује од класичних когенерацијских система у томе што се когенерацијски системи користе за велика постројења и главна улога им је производња електричне енергије,а микрокогенерацијски системи се користе за домаћинства и главна улога је производња топлоте. Типови миктрогенерацијских система и технологије које се користе у њиховој израдњи  [3]: 1.   Мотор са унутрашњим сагоревањем (СУС),  2.   Стирлингов мотор,  3.   Парни мотор,  4.   Миктротурбина,  5.   Горива ћелија.   Мотор СУС је најзаступљенија и најјефитнија технологија код дистрибуције електричне енергије. Користи се за погон компресора, пумпи и агрегата. Микрокогенерација на гасни СУС мотор производи трофазну наизменичну струју, а топлота настала тако користи се као допуна система за грејање. Мотори дају снагу од 1 до 5  kW електричне и од 4 до 12 kW топлотне енергије. Стирлингов мотор је затворен цилиндрични систем са клипом који користи инертан  радни флуид. Ради по принципу затвроеног термодинамичког циклуса, где се енргија добија због разлике температура. За погон се користе фосила горива, биомаса, соларна, геотермална и нуклеарна енергија. Парни мотор ради на прицнипу Ранкинеовог циклуса. Вода се претвара у пару, која експаднира у експанзијској комори и као нископритисна пара одлази у кондезнатор. Отпуштена топлота користи се за грејање.   Гориве ћелије су електрохемијски уређаји који претварају хемијску енергију водоника и кисеоника у једносмерну струју. Микрокогенерацијски са овим системом користе природни гас због метана који се претвара у водоник. Овакви системи имају ефикаснос од 30%. Микротубине су најновија вртса турбина и због својих малих димезија има значајну улогу у микрокогенераицјским системима. Ови системи имају ефикасност од 80%.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks