Ko Je Pedagog u Školi 1

Description
Ko je pedagog u školi i šta radi.

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 21

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  Dio peti  –nastavnici, stručni saradnici i saradnici u nastavi Član 94 (Stručni saradnici)Pedagoške, psihološke, defektološke, andragoške, socijalno –zaštitne, programerske i druge stručne poslove obrazovno  –odgojnog rada u školi obavljaju stručni saradnici sa odgavarajućom visokom stručnom spremom.  Član 99 (Broj nastavnih časova) U okviru 40-satne sedmice u osnovnoj i srednjoj školi, a u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima, broj nastavnih časova svih vrsta i oblika neposrednog obrazovnog rada može biti najviše: a) 25 časova za nastavnika; b) 28 časova za nastavnika praktične nasatve; c) 30 časova za stručnog saradnika u nastavi.  IV Područje rada Primjena metoda rada savremene pedagoške prakse uz praćenje, analiziranje i unapređivanje vaspitno –  obrazovnog rada u školi posebno sa djecom koja zaostaju u savladavanju nastavnih sadržaja, stručnu saradnju sa učenicima, nastavnicima, ostalim stručnim saradnicima, roditeljima, te saradnju sa pedagoškom službom škola kao i pedagoškom institucijom Brčko distrikta Bih.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks