แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา PDF

Description
แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Celebrities

Publish on:

Views: 8 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ เข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให สถาบ นฯ ม ความสามารถในการแข งข นส งส ด จ งได ก าหนดเป าประสงค ในการจ ดการความร ค อ มหาว ทยาล ยเจ าพระยาเป นองค การแห งการเร ยนร ประเด นย ทธศาสตร ค อ การสน บสน นและ ส งเสร มการจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยเจ าพระยาส การเป นองค การแห งการเร ยนร จ งหว งเป นอย างย งว าแผนการจ ดการความร ป การศ กษา 2556 จะม ส วนส าค ญในการสน บสน นการด าเน นงานด านต างๆ ตามพ นธก จของ มหาว ทยาล ยฯ เสร มสร างบรรยากาศแห งการเป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อพ ฒนามหาว ทยาล ยฯ ส ความเป น มหาว ทยาล ยของคนภ ม ภาค เพ อ สร างคนระด บสากล ตามค าขว ญของมหาว ทยาล ยฯ มหาว ทยาล ยเจ าพระยา CPU-KM 1 การจ าแนกความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา หน วยงาน : มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหาย ของต วช ว ด 1 ด านผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาน กศ กษาให เป นผ ท ม ความร ความสามารถในท กษะว ชาช พ ตามอ ต ล กษณ ของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา ค อ บ ณฑ ตผ ม ความร ม ค ณธรรม และเป น น กปฏ บ ต โดยม กระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ น กศ กษาม ความร ในท กษะทาง ว ชาการและว ชาช พ สามารถออก ปฏ บ ต สหก จศ กษา ในสถาน ประกอบการท งในประเทศและ ต างประเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ ร อยละของจ านวนน กศ กษากล มเป าหมายท ผ านการประเม นเข าส กระบวนการเร ยนร ตาม หล กส ตรสหก จศ กษา (Co-op operative education) 80 องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน กระบวนการ/ว ธ การเสร มท กษะทางว ชาการและ ว ชาช พแก น กศ กษาท จะออกปฏ บ ต สหก จศ กษาใน ประเทศและต างประเทศ CPU-KM 1 การจ าแนกความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา หน วยงาน มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหาย ของต วช ว ด 2. ด านว จ ย สน บสน นและส งเสร มการว จ ยหร อ งานสร างสรรค หร อผลงานว ชาการเพ อ สร างองค ความร พ ฒนาการเร ยนการสอน พ ฒนาช มชนและส งคมตลอดจนม การ น าไปต พ มพ หร อเผยแพร ในระด บชาต หร อนานาชาต ม ห า ว ท ย า ล ย เ จ า พ ร ะ ย า ม ผลการว จ ยหร องานสร างสรรค หร อผลงานว ชาการเพ อสร างองค ความร พ ฒนาการเร ยนการสอน พ ฒนาช มชนและส งคม และ ไ ด ร บ ก า ร ต พ ม พ เ ผ ย แ พ ร ใ น ระด บชาต หร อนานาชาต เพ มมาก ข น จ านวนผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได ร บต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อ นานาชาต องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน 15 เร อง - การเล อกห วข องานว จ ย - หล กการและแนวค ดเก ยวก บ กรอบ ทฤษฎ และ แนวค ดการว จ ย - เทคน คการเข ยนบทความว ชาการ/ว จ ย CPU-KM 1 การจ าแนกความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา หน วยงาน มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหาย ของต วช ว ด 3. ด านบร การว ชาการ สน บสน นและส งเสร มให คณาจารย / บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยฯ ม ความร และท กษะในการให บร การว ชาการท ตอบสนองความต องการของช มชนและ ส งคมภายนอก มหาว ทยาล ยฯ ม การให บร การ ทางว ชาการแก ส งคมเพ มมากข น และขยายไปส ความเป นสากลเพ ม มากข น โดยเฉพาะกล มประเทศ อาเซ ยน จ านวนโครงการ/ก จการการท แต ละ สาขาว ชา/หล กส ตร ให บร การทางว ชาการแก ส งคม องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน 1 - ความร ความเข าใจเก ยวก บการให บร การทาง ว ชาการ - ท กษะทางว ชาช พในการให บร การว ชาการ - กระบวนการจ ดก จกรรมร วมในการให บร การ ทางว ชาการ CPU-KM 1 การจ าแนกความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา หน วยงาน มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหาย ของต วช ว ด 4. ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มการอน ร กษ ส บสาน และ เผยแพร ศ ลปะและว ฒนธรรมของชาต ไทย ภ ม ป ญญาท องถ นไทย แก ส งคม ภายนอก มหาว ทยาล ยฯ ม การส งเสร มการ ด าเน นการด านการเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมของไทยต อส งคม ช มชนประเทศ และนานา ประเทศเพ มมากข น จ านวนโครงการก จกรรมด านศ ลปว ฒนธรรม ท เผยแพร ต อส งคม/ช มชนประเทศ และนานา ประเทศ องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน 15 - องค ความร เร องศ ลปว ฒนธรรมไทย - การเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมระด บชาต /นานาชาต CPU-KM 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ป การศ กษา 2556 ช อหน วยงาน : มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาน กศ กษาให เป นผ ท ม ความร ความสามารถในท กษะว ชาช พ ตามอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา ค อ บ ณฑ ตผ ม ความร ม ค ณธรรม และเป นน กปฏ บ ต โดยม กระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ องค ความร ท จ าเป น : กระบวนการ/ว ธ การเสร มท กษะทางว ชาการและว ชาช พแก น กศ กษาท จะออกปฏ บ ต สหก จศ กษาในประเทศและต างประเทศ ต วช ว ด (KPI) : ร อยละของจ านวนน กศ กษากล มเป าหมายท ผ านการประเม นเข าส กระบวนการเร ยนร ตามหล กส ตรสหก จศ กษา (Co-op operative education) เป าหมายของต วช ว ด : 80 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1. การค นหาความร : จ ดกล มอาจารย ท ม ความร ท กษะในเร องเด ยวก น ระดมความค ดในเร องท จะ ท าเป นองค ความร เก ยวก บด านผล ตบ ณฑ ต 2. การสร างและแสวงหาความร : น าความร เก ยวก บ แนวปฏ บ ต การด าเน นงานด านสหก จศ กษาจาก อาจารย แต ละท านมาแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและ ก น 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ : น าความร ด าน แนวปฏ บ ต การด าเน นงานด านสหก จศ กษาของ อาจารย แต ละคนมาจดบ นท กสร ป 4. การประมวลผลและการกล นกรองความร : สร ปประเด นการกล นกรองความร จากการ แลกเปล ยนเร ยนร น ามาจ ดท าเป นเอกสารและ เผยแพร ทาง Web site ของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา จ านวนเร อง ท จะท าเป นองค ความร แนวทางในการเตร ยม สหก จศ กษาส าหร บ น กศ กษาในประเทศ และต างประเทศ จ านวนคร งในการจ ดการ ความร ให เป นระบบ จ านวนคร งในการ กล นกรองความร จากการ แลกเปล ยนเร ยนร 3 เร อง กล ม KM ด านผล ตบ ณฑ ต ข นตอน/การเตร ยมการและแนว ปฏ บ ต ในการเตร ยมน กศ กษา ปฏ บ ต งานสหก จศ กษาใน ประเทศและต างประเทศ ห วหน ากล มผล ตบ ณฑ ต (อ. ว ร ช กาฬภ กด ) ผอ.ศ นย สหก จศ กษา มหาว ทยาล ยเจ าพระยา CPU-KM 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ป การศ กษา 2556 ช อหน วยงาน : มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร : สน บสน นและส งเสร มการว จ ยหร องานสร างสรรค หร อผลงานว ชาการเพ อสร างองค ความร พ ฒนาการเร ยนการสอน พ ฒนาช มชนและส งคมตลอดจนม การน าไปต พ มพ หร อ เผยแพร ในระด บชาต หร อนานาชาต องค ความร ท จ าเป น : - การเล อกห วข องานว จ ย - หล กการและแนวค ดเก ยวก บ กรอบ ทฤษฎ และแนวค ดการว จ ย - เทคน คการเข ยนบทความว ชาการ/ว จ ย ต วช ว ด (KPI) : จ านวนผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได ร บต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อนานาชาต เป าหมายของต วช ว ด : 15 เร อง ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1. การค นหาความร : จ ดกล มอาจารย /น กว จ ยท ม ความร ท กษะในเร องเด ยวก น ระดมความค ดในเร องท จะท า เป นองค ความร ด านงานว จ ย 2. การสร างและแสวงหาความร : น าความร เก ยวก บ กระบวนการท างานว จ ยและงานสร างสรรค การเข ยน บทความว จ ยหร อบทความว ชาการในการต พ มพ และ เผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร ระหว างก น และสร ปข อม ล 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ : น าความร เก ยวก บการ ผล ตผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ในการต พ มพ และ เผยแพร จากคณาจารย /น กว จ ยแต ละคนมาจดบ นท ก สร ป 4. การประมวลผลและการกล นกรองความร : สร ปประเด นการกล นกรองความร จากการแลกเปล ยน เร ยนร น ามาจ ดท าเป นเอกสาร และเผยแพร ทาง Web site ของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา จ านวนเร องท จะท าเป นองค ความร เน อหาความร ท ม การ แสวงหาในกล ม จ านวนคร งในการการ จ ดการความร ให เป นระบบ จ านวนคร งในการ กล นกรองความร จากการ แลกเปล ยนเร ยนร 2-3 เร อง กล ม KM ด านงานว จ ย 2-3 เร อง ห วหน ากล มว จ ย (อ. ส เมธ พ ล ก) ผช.ผอ.ส าน กว จ ย มหาว ทยาล ยเจ าพระยา CPU-KM 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ป การศ กษา 2556 ช อหน วยงาน : มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร : สน บสน นและส งเสร มให คณาจารย /บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยฯ ม ความร และท กษะในการให บร การว ชาการท ตอบสนองความต องการของช มชนและส งคมภายนอก องค ความร ท จ าเป น :- ความร ความเข าใจเก ยวก บการให บร การทางว ชาการ - ท กษะทางว ชาช พในการให บร การว ชาการ - กระบวนการจ ดก จกรรมร วมในการให บร การทางว ชาการ ต วช ว ด (KPI) :จ านวนโครงการ/ก จการการท แต ละสาขาว ชา/หล กส ตร ให บร การทางว ชาการแก ส งคม เป าหมายของต วช ว ด : 1 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1. การค นหาความร : จ ดกล มอาจารย ท ม ความร ท กษะ ในเร องเด ยวก น ระด บความค ดในเร องท จะจ ดท า เป นองค ความร เก ยวก บด านการบร การว ชาการ จ านวนเร องท จะท าเป น องค ความร 2 3 เร อง กล ม KM ด านการบร การว ชาการ 2. การสร างและแสวงหาความร : น าความร ด านการ ให บร การทางว ชาการมาพ ดค ยแลกเปล ยนความร ระหว างก น และสร ปผลข อม ล 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ : น าความร ท ได เก ยวก บการให บร การทางว ชาการจากอาจารย แต ละ ท านมาจดบ นท กสร ป 4. การประมวลผลและการกล นกรองความร : สร ปประเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks