การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา PDF

Description
1 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556 ห วข อการจ ดการความร 1.การสร างแบบสอบถามออนไลน ด วย Google Drive 2.การว เคราะห ข อม ลด วยโปรแกรม SPSS (1-พ นฐาน)

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 7 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556 ห วข อการจ ดการความร 1.การสร างแบบสอบถามออนไลน ด วย Google Drive 2.การว เคราะห ข อม ลด วยโปรแกรม SPSS (1-พ นฐาน) 3.การว เคราะห ข อม ลด วยโปรแกรม SPSS (2-Factor Analysis) 4.การเข ยนบทความเช งว ชาการ เช น คอล มน เช งว ชาการ บทความว ชาการ บทความว จ ย หน งส อว ชาการ เป น ต น 5.การใช งาน Microsoft Word การใช งาน Microsoft Excel 3 การสร างแบบสอบถามออนไลน Google Drive การสอบถามท ศนคต ความค ดเห น ตลอดจนความพ งพอใจน น ส วนใหญ แล วแบบสอบถามเป น เคร องม อท น กว จ ยม กน ยมเล อกใช เน องจากง ายสะดวกและรวดเร ว ในป จจ บ นม การใช แบบสอบถามออนไลน ผ านระบบอ นเตอร เน ตย งเพ มความสะดวกและง ายต อการแปลผลมากย งข น นอกจากน ย งม ม ลเหต ส าค ญค อ การประหย ดกระดาษอ นเป นทร พยากรส าค ญของส าน กงานอ กด วย อย างไรก ตามไม เพ ยงแต ในบร บทของ งานว จ ยเท าน น ย งพบว าในท กๆ ฝ ายของสถาบ น ย งใช แบบสอบถามเพ อรวบรวมข อม ลต าง ๆ ด วย เช น ฝ าย ฝ กอบรมใช เพ อรวบรวมความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมของผ ร บอบรม ฝ ายบร หารใช เพ อรวบรวมข อม ล ความค ดเห นต างๆ เก ยวก บการดาเน นการของสถาบ นฯ หร อฝ ายพ สด ใช เพ อรวบรวมข อม ลการใช งานพ สด เป น ต น ด งน น การจ ดการความร เร องการสร างแบบสอบถามออนไลน จ งม ความจ าเป นอย างย งก บภาระงาน ของสถาบ นฯ ในการน จ งม การถ ายทอดความร เร อง การสร างแบบสอบถามออนไลน ด วย Google Drive ข นใน ว นท 2 ม ถ นายน 2557 เวลา น. ม ผ เข าร วมก จกรรมท งหมด 13 คน ม ว ทยากรท แลกเปล ยนและ ถ ายทอดองค ความร 3 คน 4 5 รวบรวมประเด นและเน อหา การสร างแบบสอบถามออนไลน Google Drive เร มการใช งาน 1.ต องม ของ Gmail (หากย งไม ม ต องสม คร) 2.เม อเข า ได แล วให คล กเล อกไอคอน Drive 3.คล กเล อก CREAT และเล อนเม าส มาคล กท คาส ง Form 6 การสร างแบบสอบถามออนไลน 1.เม อคล กเล อก Form แล ว จะปรากฏหน าต าง Choose title and theme 1.1 Title (United Form )ให เราเล อกพ มพ ต งช อแบบสอบถามออนไลน ฉบ บน ว าจะช อว าอะไร 1.2 Themeคล กเล อกเพ อปร บร ปแบบส สรรของแบบสอบถามของเราให ม ความสวยงาม 1.3 เม อดาเน นการเสร จแล วคล ก OK 7 2.จะปรากฎแบบฟอร มด งภาพ 2.1 Form Description สามารถเข ยนคาอธ บายเพ มเต มเก ยวก บแบบสอบถามให ผ ตอบเข าใจ ช ดเจนมากย งข น 2.2 Question Title (United Question)ให คล กและพ มพ ข อคาถามท เราต องการจะถาม 2.3 Question Type เล อกร ปแบบของคาตอบ (ด รายละเอ ยดในข อ 3) 8 3 Question Type ร ปแบบค าตอบของแบบสอบถามม หลายแบบ(เล อกตามความเหมาะสม) ด งน 3.1 Text : ก าหนดให ตอบเป นข อความส นๆ 1-2 ข อความ 3.2 Paragraph text : ก าหนดให ตอบเป นข อความยาวๆ เป นย อหน า 3.3 Multiple choice : ก าหนดให ต กเล อกตอบ เช น ก ข ค ง หร อ A B C D (เล อกตอบได ข อ เด ยว) 3.4 Checkboxes :ก าหนดให ต กเล อกตอบได มากกว า 1 ข อ 3.5 Choose from list : ก าหนดให ตอบคล ายก บ Multiple choice ค อไม ได ให ต กเล อกตอบแต เป นการเล อนเพ อเล อกคาตอบ 3.6 Scale: ให เล อกตอบแต เป นแบบสเกลท ให ค าน าหน ก จากน อยส ดไปมากส ด หร อแย ส ดไปด ส ด 3.7 Grid : เป นช ดของคาถามท สามารถตอบด วยค าตอบแบบเด ยวก น 3.8 Date : ก าหนดให ตอบเป นว นท (เด อน ว น ป ) 3.9 Time: ก าหนดให ตอบเป นช วงเวลา หร อระยะเวลา 4.เม อเล อก Question Type ได ตามความเหมาะสมแล ว ให คล ก เป นอ นเสร จสมบ รณ ในหน ง ข อค าถาม และเม อต องการท าข อต อไปให คล ก แล วท าจนกว าจะเสร จสมบ รณ 5.เม อต องการแก ไข ค ดลอก หร อลบท งข อน น ให เล อนเม าส ไปย งข อค าถามน น จะปรากฏไอคอน 5.1 หมายถ ง แก ไขเน อหา 5.2 หมายถ ง ค ดลอกข อน นซ า 5.3 หมายถ ง ลบข อน นท งไป 6.ในกรณ ท ต องการให ผ ตอบจ าเป นต องตอบห ามข ามข อคาถามไป ให ต กเคร องหมายถ กในช อง 9 เม อท าเสร จแล วต องการส ง Link แบบสอบถาม 1.ระบบจะท าการบ นท กงานโดยอ ตโนม ต ท าให ไม ต องก งวลว าข อม ลจะอ พเดทล าส ดหร อไม เม อท า เสร จแล วต องการจะส งล งค Urlให ผ อ น ให คล กเล อกคาส ง (แถวบน) 2.จะปรากฏหน าต างท เป นแบบสอบถามออนไลน ของเราจร ง ๆ ให copy Urlและสามารถน า Urlน ส ง ให บ คคลท เราต องการให ตอบแบบสอบถามได เลย หร อจะน าล งค น ไปไว ท เฟซบ คหร อเว บไซต โดยตรงก ได ผ ใช ท ต องการท จะตอบแบบสอบถามก จะสามารถตอบได ท นท ตรวจด การตอบกล บของผ ตอบแบบสอบถาม 1.เข า Gmail และไปท Drive และคล กเล อก Form แบบสอบถามออนไลน ของเรา 2.จะปรากฏ Form ต นฉบ บของเรา ให คล กเล อก เพ อด การตอบ กล บในร ปแบบ Spreadsheet และเล อกคาส ง Create 3.แถวบนจะม ไอคอน ผ ตอบแบบสอบถามออนไลน สามารถคล กด ก จะเห นผลการตอบกล บท งหมดของ 10 แปลงไฟล การตอบกล บของผ ตอบแบบสอบถาม 1.เม อตรวจด การตอบกล บของผ ตอบแบบสอบถามท งหมดจาก สามารถน า ข อม ลในส วนน ไปแปลงไฟล ได ท ง Microsoft excel, pdf หร ออ นๆ โดยเล อกคาส ง File Download as---( เล อกแปลงไฟล ท ต องการ) 2. เม อคล กเล อกแล วตามข อ 1จะได ไฟล ใหม เก ดข นตามการ Download as 11 เม อต องการป ดร บการตอบแบบสอบถาม 1.เข า Gmail และไปท Drive และคล กเล อก Form แบบสอบถามออนไลน ของเรา 2.จะปรากฏ Form ต นฉบ บของเรา ให คล ก จะได ด งภาพ น นค อการป ดร บการ ตอบแบบสอบถาม (แต หากต องการกล บไปเป ดร บแบบสอบถามเหม อนเด มก ให คล กท Not accepting response ก จะกล บมาเป น Accepting response) 12 การว เคราะห ข อม ลด วยโปรแกรม SPSS การว เคราะห ข อม ลด วยโปรแรม SPSS น บได ว าเป นท กษะท จ าเป นอย างหน งในการเป นน กว จ ย โดยเฉพาะงานว จ ยเช งปร มาณท ม การใช แบบสอบถามเป นเคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล ด งน นจ งได ม การ จ ดการแลกเปล ยนความร ในกล มน กว จ ยด วยก นเอง เพ อทบทวนและเพ มเต มความร ท งทางด านพ นฐาน เก ยวก บ SPSS และการว เคราะห ข นส งด วยเทคน ค Factor Analysis อ นจะเป นประโยชน ต อการว เคราะห และ ประมวลผลงานว จ ยท ก าล งท าอย ต อไป เน องจากโปรแกรม SPSS เป นโปรแกรมค อนข างเฉพาะ จ งม ผ เข าร วมก จกรรม 7 คน อ นประกอบด วย น กว จ ย 5 คน และน กว ชาการศ กษา 2 คน สร ปและรวมรวมเน อหา การว เคราะห ข อม ลด วยโปรแกรม SPSS SPSS ย อมาจาก Statistical Package for Social Science Windows ของ SPSS ม 5 ประเภท 1. Data ไฟล นามสก ลsav ใช เพ ม/แก ไข/ลบ ข อม ล หร อ เร ยกข อม ล ท ป อนจากโปรแกรมอ นๆ 2. Output ไฟล นามสก ลspo เพ อให แสดงผลล พธ ในร ปแบบ Graphics 3. Syntax ไฟล นามสก ลsps ใช พ มพ คาส งหาค าทางสถ ต แทนการใช เมน 4. Draft Output ไฟล นามสก ล rtf เพ อให แสดงผลล พธ ในร ปแบบ Text 5. Script ไฟล นามสก ล sbs ใช เข ยนโปรแกรมคาส งหาค าทางสถ ต ต วอย างข อม ล ช อต วแปร sex ประเภทต วเลข ความกว าง 1 ไม ม จ ดทศน ยม เลเบล เพศ การกาหนดช อและรายละเอ ยดของต วแปร จากหน าจอ Variable View ท หน าจอ SPSS Data Editor เร ยกหน าจอ Variable View ทาได 2 ว ธ 1. ด บเบ ลคล กตรงคอล มน ของบรรท ดแรก 2. คล กแถบ Variable View ท อย ด านล าง 13 1. Name ช อต วแปร ให พ มพ ตรงคอล มน Name เช น Sex 2. Type ประเภทของต วแปร เล อก Numeric Width=1 Decimal Places=0 คล กป ม OK 3. Label ก าหนดข อความขยายช อต วแปร เพ ออธ บายช อต วแปรและแสดงออกทางผลล พธ ให พ มพ ตรงคอล มน Label เช น เพศ 4. Values ก าหนดคาอธ บายให ก บค าต วแปร 14 5. Missing ก าหนดค าท ไม นาไปว เคราะห ม 2 แบบ 5.1 User Missing ผ ว จ ยเป นผ กาหนด เช น 9, 99, 999, 5.2 System Missing โปรแกรมจะกาหนดให เอง 6. Column จ านวนความกว างของคอล มน ค อจ านวนความกว างมากส ดของ ค าต วแปร หร อ ช อต วแปร หร อ label ต ว แปร จากต วอย าง ช อต วแปร และ label ต วแปร ม ความกว างมากส ดเท าก บ 3 ให พ มพ 4 (ความกว างมากส ดเท าก บ 3 บวกเผ อไว 1) 7. Align ให แสดงค าต วแปร ช ดซ าย ก งกลาง ช ดขวา 8. Measure ระด บการว ดของข อม ล 7.1 Scale (Interval, Ratio) 7.2 Ordinal 7.3 Nominal ให ก าหนดช อและรายละเอ ยดของต วแปรให ครบท กต ว ป อนข อม ล จากหน าจอ Data View Data View เป นแบบตาราง การป อนข อม ลจะคล ายก บ Excel บรรท ดแรก จะเป นช อต วแปร บรรท ดต อไป จะเป นข อม ล 15 ด จ านวนข อม ล ไปรายการส ดท าย กดป ม Ctrl+End กล บไปรายการแรก กดป ม Ctrl+Home การ Show Label (View - Value Labels) การเปล ยนแปลงข อม ลก อนนาไปว เคราะห ข อม ลทางสถ ต 1. การเปล ยนแปลงเก ยวก บต วแปร 2. การสร างต วแปรใหม จากการคานวณและเง อนไข 3. การเล อกข อม ลมาทาการว เคราะห 4. การดาเน นการอ นๆ ก บข อม ล 1. การเปล ยนแปลงเก ยวก บต วแปร 1.1 ต องการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดต วแปรใดให ด บเบ ลคล กท ช อต วแปร จากหน าจอ Data View 1.2 ต องการเปล ยนค าต วแปร ทาได 2 ล กษณะ การเปล ยนค าในต วแปรเด ม ว ธ น ไม เป นท น ยม การเปล ยนค าและสร างเป นต วแปรใหม ท หน าจอ Data View เล อกเมน Transform - Recode - Into Different Variables ต วอย าง เปล ยนค าต วแปร sex จาก 1 เป น 3, 2 เป น 4 สร างต วแปรใหม ช อ newsex คอล มน ซ ายของหน าจอเล อกต วแปร SEX คล กป ม คอล มน Output Variable Name พ มพ newsex Label พ มพ ต วแปรเพศใหม คล กป ม Change คล กป ม Old and New Values 16 คอล มน Old Value Value พ มพ 1 คอล มน New Value Value พ มพ 3 คล กป ม Add คอล มน Old Value Value พ มพ 2 คอล มน New Value Value พ มพ 4 คล กป ม Add คล กป ม Continue คล กป ม OK ต วแปรใหม newsexจะต อจากคอล มน ส ดท าย ต วอย าง เปล ยนค าต วแปร age โดยก าหนดเป นช วง และสร างต วแปรใหม ช อ newage 1 เท าก บ น อยกว า 25 ป 2 เท าก บ 25 ป ถ ง 34 ป 3 เท าก บ 35 ป ถ ง 44 ป 4 เท าก บ ต งแต 45 ป ข นไป เล อก Range Lowest through พ มพ 25 Value พ มพ 1 คล กป ม Add เล อก Range พ มพ 25 through พ มพ 34 Value พ มพ 2 คล กป ม Add เล อก Range พ มพ 35 through พ มพ 44 Value พ มพ 3 คล กป ม Add เล อก Range พ มพ 45 through highest Value พ มพ 4 คล กป ม Add 17 คล กป ม Continue คล กป ม OK 2. การเล อกข อม ลมาทาการว เคราะห ปกต โปรแกรมนาข อม ลท งหมดใน Data View มาทาการว เคราะห ถ าผ ว จ ยต องการเล อกข อม ลบางช ดมาทาการว เคราะห ให เล อกเมน Data - Select Cases All cases ข อม ลท งหมด ท กช ด ท กต วแปร If condition is satisfied เล อกช ดข อม ลตามเง อนไขท ก าหนด Random sample of cases เล อกข อม ลด วยว ธ ส มโดยกาหนดจ านวนช ดข อม ลท ต องการจากการส มโดยประมาณ (Approximately) หร อ จ านวนช ดข อม ลท แน นอน (Exactly) Base on time or cases range เล อกช ดข อม ลโดยใช ลาด บของช ดข อม ลเป นต วกาหนด Use Filter variable เล อกช ดข อม ลโดยใช ค าของต วแปรท ม อย เป นต วกาหนด Unselected Cases Are Filtered เป นการเล อกช ดข อม ลแบบช วคราว ถ าต องการกล บมาเล อกข อม ลท งหมด ให เล อกเมน Data - Select Cases - All case Deleted เป นการเล อกช ดข อม ลแบบถาวร โดยท ข อม ลท ไม ถ กเล อกจะถ กลบออกจาก Data View แต ไม ม ผลต อข อม ลของไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks