การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร - PDF

Description
การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร ก ค าน า กระบวนการจ ดการเร ยนร (Knowledge Management) เปนการสรางช

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 13 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร ก ค าน า กระบวนการจ ดการเร ยนร (Knowledge Management) เปนการสรางช ดความร เปนว ธ การ ท างานอย,างหน งท จะน าไปส,ความส าเร จตามภารก จขององค5กร การสรางช ดความร ในคร งน ด าเน นการดวย การศ กษาคนควา รวบรวม แลกเปล ยนความค ดเห นร,วมก นในส าน กงาน ในดานการบร หารทร พยากร บ คคล ส าน กงานฯ ค ดว,าน,าจะเปนประโยชน5ในการเร ยนร และน าไปประย กต5ใชในการบร หารจ ดการ อ นน าไปส,การพ ฒนา การฝAกอบรม การพ ฒนาค ณภาพช ว ตในการปฏ บ ต งานของบ คลากรอย,างม ค ณภาพ ต,อไป ส าน กงานสหกรณ5จ งหว ดก าแพงเพชร หว งเปนอย,างย งว,า ช ดความร ท ไดจ ดท าน จะเก ดประโยชน5 ต,อการปฏ บ ต งานใหบรรล เปDาหมายขององค5กร ท งน ตองขอขอบค ณผ ท เก ยวของท กท,าน ท ม ส,วนร,วมใน การจ ดท าช ดความร เร อง ส งจ งใจส,ผลส าเร จในการปฏ บ ต หนาท ใหส าเร จล ล,วงไดดวยด ส าน กงานสหกรณ5จ งหว ดก าแพงเพชร ส งหาคม 2556 ข สารบ ญ หนา บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของการจ ดการองค5ความร ว ตถ ประสงค ขอบเขต 1 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ 2.1 ความหมายของ AEC ความหมายของการฝAกอบรม ว ตถ ประสงค5ของการฝAกอบรม การฝAกอบรมบ คลากร : น ยมและจ ดม,งหมาย ความหมายของการเร ยนร การศ กษา การพ ฒนาและท กษะ ประเภทของการฝAกอบรม ล กษณะของการฝAกอบรม ปZจจ ยท ม อ ทธ ผลต,อความส าเร จของการฝAกอบรม บทบาทและประโยชน5ของการฝAกอบรม 8 บทท 3 แนวทางการปฏ บ ต 3.1 ความร พ นฐานในการจ ดฝAกอบรม ข นตอนการด าเน นการฝAกอบรม ร ปแบบของการฝAกอบรม ว ธ การฝAกอบรม ผลการฝAกอบรม ปZญหา/อ ปสรรคของการฝAกอบรม แนวทางแกไข 11 บทท 4 ผลส าเร จของการฝAกอบรม 12 บรรณาน กรม ค ภาคผนวก บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของการจ ดการองค9ความร ร ฐบาลไดก าหนดย ทธศาสตร5การเตร ยมความพรอมของประเทศเพ อเขาส,ประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยนในป` 2558 และในกฎบ ตรอาเซ ยนไดบ ญญ ต ใหภาษาอ งกฤษเป นภาษาท ใชในการท างานของ อาเซ ยน นอกเหน อจากภาษาประจ าชาต หร อภาษาประจ าถ นของตน โดยเฉพาะเจาหนาท ภาคร ฐท จะตอง ต ดต,อประสานงานและร,วมประช มปร กษาหาร อดานต,าง ๆ ภาษาอ งกฤษจ งจ าเป นอย,างหล กเล ยงไม,ไดใน การต ดต,อส อสาร การพ ฒนาทร พยากรมน ษย5 เป นปZจจ ยท ส าค ญย งท จะท าใหหน,วยงานอย,รอดและม ความ เจร ญกาวหนาไดเป นอย,างด เพราะเป นท ทราบก นด ว,ามน ษย5 ค อ ตนเหต ของความเจร ญและความเส อม ท งปวง ว ทยาการข นส งไม,ว,าจะน าไปใชเพ อการสรางสรรค5หร อท าลายลางลวนแต,เก ดจากสมองของมน ษย5 ท งส น มน ษย5จ งเปนต วจ กรส าค ญในการท จะพ ฒนาองค5กรต,าง ๆ ใหม ความเจร ญกาวหนา การฝAกอบรม เปนการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาทร พยากรบ คคลใหม ประส ทธ ภาพส งส ดและท นต,อ เหต การณ5 เพราะส งคมปZจจ บ นเป นส งคมท ม การเปล ยนแปลงอย,ตลอดเวลา ภายใตส งแวดลอม สภาพแวดลอม การเม อง เศรษฐก จโลกซ งม การเปล ยนแปลงอย,างรวดเร วมาก การฝAกอบรมเป น กระบวนการเพ มพ นความร ท กษะ ความช านาญ การพ ฒนาฝ`ม อ ในการปฏ บ ต งานใหบ คคลเก ดการเร ยนร การฝAกอบรมเป นกรรมว ธ ท สน บสน นการศ กษา การฝAกอบรมจ าเป นตองจ ดท าหล กส ตรข นมา ช,วยใหผ เขา อบรมเก ดการเร ยนร เพ มเต มประสบการณ5 ว ทยาการสม ยใหม,ท ม การเปล ยนแปลงอย,างรวดเร ว บ คคลตอง ปร บปร งพ ฒนาตนเองใหม สมรรถภาพการปฏ บ ต งานใหท นต,อการเปล ยนแปลง ตองอบรมหาความร ในเร อง น นโดยเฉพาะ การอบรมเปนส,วนส าค ญของการพ ฒนาบ คคลเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การจ ดท าองค5ความร (Knowledge Management) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะ ภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ในคร งน สอดคลองก บแผนกลย ทธ5การบร หารทร พยากรบ คคลกรม ส,งเสร มสหกรณ5 ป`งบประมาณ ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล ประเด นย ทธศาสตร5 พ ฒนาบ คลากรใหม ความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะใหท นต,อความ เปล ยนแปลงและสอดคลองก บย ทธศาสตร5ของกรม 1.2 ว ตถ ประสงค9 1. เพ อเพ มข ดความสามารถใหแก,บ คคลากรดานภาษาอ งกฤษโดยการฟZง พ ด และเข ยน 2. เพ อใชเป นขอม ลประกอบการปฏ บ ต งานการแนะน า ส,งเสร มสหกรณ5/กล,มเกษตรกร และ งานดานประสานงานอ น ๆ 1.3 ขอบเขต ในการจ ดท าองค5ความร ในคร งน ประกอบดวยขาราชการและพน กงานราชการ ของส าน กงาน สหกรณ5จ งหว ดก าแพงเพชร โดยม การแบ,งกล,มปฏ บ ต งาน ระดมสมอง และบรรยายสร ป - 2 - บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ 2.1 ความหมายของ AEC AEC หร อ Asean Economics Community ค อการรวมต วของชาต ใน Asean 10 ประเทศ โดยม ไทย, พม,า, ลาว, เว ยดนาม, มาเลเซ ย, ส งคโปร5, อ นโดน เซ ย, ฟgล ปปgนส5, ก มพ ชา, บร ไน เพ อท จะให ม ผลประโยชน5ทางเศรษฐก จร,วมก น จะม ร ปแบบคลายๆ กล,ม Euro Zone ท าใหม ผลประโยชน5 อ านาจ ต,อรองต,างๆ ก บค,คาไดมากข น และการน าเขา ส,งออกของชาต ในอาเซ ยนก จะเสร ยกเวนส นคาบางชน ดท แต,ละประเทศอาจจะขอไวไม,ลดภาษ น าเขา (เร ยกว,าส นคาอ,อนไหว) AEC Blueprint (แบบพ มพ9เข ยว) หร อแนวทางท จะให AEC เปSนไปค อ 1. การเปนตลาดและฐานการผล ตเด ยวก น 2.การเปนภ ม ภาคท ม ข ดความสามารถในการแข,งข นส ง 3. การเปนภ ม ภาคท ม การพ ฒนาทางเศรษฐก จท เท,าเท ยมก น 4. การเปนภ ม ภาคท ม การบ รณาการเขาก บเศรษฐก จโลก โดยใหแต1ละประเทศใน AEC ใหม จ ดเด1นต1าง ๆ ด งน พม,า : สาขาเกษตรและประมง มาเลเซ ย : สาขาผล ตภ ณฑ5ยาง และสาขาส งทอ อ นโดน เซ ย : สาขาภาพยนตร5และสาขาผล ตภ ณฑ5ไม ฟgล ปปgนส5 : สาขาอ เล กทรอน กส5 ส งคโปร5 : สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ และสาขาส ขภาพ ไทย : สาขาการท,องเท ยว และสาขาการบ น (ประเทศไทยอย,ตรงกลาง ASEAN) 2.2 ความหมายของการฝ#กอบรม ม ผ ใหค าน ยามความหมายของการฝAกอบรมไวอย,างมากมาย ข นอย,ก บว,ามองการฝAกอบรม จากแนวค ด (Approach) ใด เช,น เม อมองการฝAกอบรม ในฐานะท เป นแนวทางในการพ ฒนาขาราชการตามนโยบายของร ฐ การฝAกอบรม หมายถ ง กระบวนการต,าง ๆ ท ใชเพ อช,วยใหขาราชการม ความร ท กษะ และท ศนคต ท จ าเป นในการปฏ บ ต งาน ในหนาท และเพ อใหเก ด ความร,วมม อก นระหว,างขาราชการในการปฏ บ ต งาน ร,วมก นในองค5การ หร อ การฝ#กอบรม ค อ การถ,ายทอดความร เพ อเพ มพ นท กษะ ความช านาญ ความสามารถ และ ท ศนคต ในทางท ถ กท ควร เพ อช,วยใหการปฏ บ ต งานและภาระหนาท ต,าง ๆ ในปZจจ บ นและอนาคตเป นไป อย,างม ประส ทธ ภาพมากข น และ..ไม,ว,าการฝAกอบรม จะม ข นท ใดก ตามว ตถ ประสงค5ก ค อ เป นการเพ มข ด ความสามารถในการปฏ บ ต งาน หร อเพ มข ดความสามารถในการจ ดร ปขององค5การ.. [ 1] - 3 ในระยะหล ง เราม กจะมองการฝAกอบรมในเช งของกระบวนการเปล ยนแปลงพฤต กรรมอ นส บ เน องมาจากเร ยนร การฝ#กอบรมจ งหมายถ ง กระบวนการเปล ยนแปลงพฤต กรรมอย,างม ระบบ เพ อใหบ คคลม ความร ความเขาใจ ม ความสามารถท จ าเปน และม ท ศนคต ท ด ส าหร บการปฏ บ ต งานอย,างใดอย,างหน งของ หน,วยงานหร อองค5การน น [2] และ การฝ#กอบรม ค อ กระบวนการในอ นท จะท าใหผ เขาร บการฝAกอบรมเก ดความร ความเขาใจ ท ศนคต และความช านาญ ในเร องหน งเร องใด และเปล ยนพฤต กรรมไปตามว ตถ ประสงค5ท ก าหนดไว 2.3 ว ตถ ประสงค9ของการฝ#กอบรม 1. จ ดม 1งหมายขององค9กร 1.1 เพ อสรางความสนใจในการปฏ บ ต งานของพน กงาน 1.2 เพ อสอนและแนะว ธ การปฏ บ ต งานท ด ท ส ด 1.3 เพ อพ ฒนาการปฏ บ ต การใหไดผลส งส ด 1.4 เพ อลดความส นเปล องและปDองก นอ บ ต เหต ในการปฏ บ ต งาน 1.5 เพ อจ ดวางมาตรฐานในการปฏ บ ต งาน 1.6 เพ อพ ฒนาฝ`ม อในการปฏ บ ต งานของบ คคล 1.7 เพ อพ ฒนาการบร หาร การบร หารบ คคลควรใหท กฝuายม ความพอใจและเก ดความ สาม คค 1.8 เพ อพ ฒนาบ คคลใหม ความกาวหนาในงานและการขยายองค5การ 1.9 เพ อสนองการบร การอ นม ประส ทธ ภาพแก,สาธารณะและผ ต ดต,อ 2. จ ดม 1งหมายส1วนบ คคล 2.1 เพ อความกาวหนาในการเล อนข น เล อนต าแหน,ง 2.2 เพ อพ ฒนาบ คล กภาพในการปฏ บ ต งาน 2.3 เพ อพ ฒนาฝ`ม อในการปฏ บ ต งานโดยการทดลองปฏ บ ต งาน 2.4 เพ อฝAกฝนการใชด ลยพ น จในการต ดส นใจ 2.5 เพ อเร ยนร งานและลดการเส ยงอ นตรายในการท างาน 2.6 เพ อปร บปร งสภาพการปฏ บ ต งานใหด ข น 2.7 เพ อส,งเสร มและสรางขว ญในการปฏ บ ต งาน 2.8 เพ อเขาใจนโยบายและความม,งหมายขององค5กรท ปฏ บ ต งานอย,ใหด ข น 2.9 เพ อใหม ความพอใจในการปฏ บ ต งาน 2.10 เพ อใหม การสน บสน นการศ กษาตลอดช พอย,างต,อเน อง การฝ#กอบรมบ คลากร: น ยามและจ ดม 1งหมาย การฝAกอบรม (Training) ค อ กระบวนการจ ดการเร ยนร อย,างเป นระบบเพ อสรางหร อเพ มพ น ความร (knowledge) ท กษะ (skill) ความสามารถ (ability) และเจตนา (attitude) ของบ คลากร อ นจะ ช,วยปร บปร งใหการปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพส งข น (Goldstein, 1993) ด งน น การฝAกอบรมจ งเป น โครงการท ถ กจ ดข นมาเพ อช,วยใหพน กงานม ค ณสมบ ต ในการท างานส งข น เช,น เป นห วหนางานท สามารถ บร หารงานและบร หารผ ใตบ งค บบ ญชาไดด ข น หร อเป นช,างเทคน คท ม ความสามารถในการซ,อมแซม เคร องจ กรไดด ข น เปนตน โดยท วไปแลว การฝAกอบรมบ คลากรในองค5การม จ ดประสงค5สามประการด งต,อไปน (Wexley & Latham, 1991) 1. เพ อปร บปร งระด บความตระหน กร ในตนเอง (self awareness) ของแต,ละบ คคล ความ ตระหน กร ในตนเองค อ การเร ยนร เก ยวก บตนเอง อ นไดแก, การท าความเขาใจเก ยวก บบทบาทและความ ร บผ ดชอบของตนเองในองค5การ การตระหน กถ งความแตกต,างระหว,างส งท ตนเองปฏ บ ต จร งและปร ชญาท ย ดถ อ การเขาใจถ งท ศนะท ผ อ นม ต,อตนเอง และการเร ยนร ว,าการกระท าของตนม ผลกระทบต,อผ อ น อย,างไร เปนตน 2. เพ อเพ มพ นท กษะการท างาน (job skills) ของแต,ละบ คคล โดยอาจเป นท กษะดานใดดานหน ง หร อหลายดานก ได เช,น การใชคอมพ วเตอร5การด แลร กษาความปลอดภ ยในการท างาน หร อการปกครอง บ ญชาล กนอง เปนตน 3. เพ อเพ มพ นแรงจ งใจ (motivation) ของแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks