Knizhka a5 na_kursi

Description
1. Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради…

Please download to get full document.

View again

of 124
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 124

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради Схвалено Радою методичного кабінету (Протокол № __ від ) ВВПРОВАДЖУЮПРОВАДЖУЮ НОВІНОВІ ДДЕРЖАВНІЕРЖАВНІ СТАНДАРТИСТАНДАРТИ.. 66 КЛАСКЛАС. Б. БІОЛОГІЯІОЛОГІЯ Укладач – Троцик Л.В. , методист відділу освіти Автор – Лукашук О.І. Пропонований посібник познайомить з розгорнутими конспектами уроків біології у 6 класах та методичними рекомендаціями щодо їх проведення відповідно до нової Програми. Для вчителів, керівників навчальних закладів, творчо працюючих педагогів. 1
 • 2. ЗМІСТ Вступ……………………………..……...……………...3 Зміст понять нового Державног стандарту………......5 Календарно-тематичне планування 6 клас....….. …..10 Підготовка особистісно орієнтованого уроку…...… 23 Рекомендації до проведення особистісно орієнтованого уроку.....................................................25 Причини невдалого уроку…………...........................27 Орієнтовний самоаналіз уроку……………………..…28 Розгорнуті плани-конспекти уроків біології у 6 класі Урок 1 ……...…............................................................29 Урок 2.............................................................................39 Урок 3.............................................................................48 Урок 4.............................................................................67 Урок 5…..........................................................................91 Урок 6..........................................................................106 Список використаних джерел...................................122 2
 • 3. 3
 • 4. ВСТУП Кожний навчальний рік є певним етапом як у справі розбудови національної освіти, так і у професійній долі кожного учителя. Освіта України переживає процес «перезавантаження»: вводяться нові Державні освітні стандарти, оновлені програми, підручники. Час не стоїть на місці. Нагромаджуються нові знання, нові психологічні підходи, педагогічні методики, навіть діти стають іншими. Упевнено розпочалося впровадження нового Державного стандарту у загальноосвітніх навчальних закладах нашої держави. Учні працюють за новими програмами та підручниками, розробленими на основі компетентнісного та особистісно зорієнтованого підходів. З вересня 2014 року біологія за новою програмою буде здійснюватися у 6 класах. Нова навчальна програма з біології спрямована на досягнення головної мети забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу 4
 • 5. зрозуміти перебіг природних явищ і процесів, забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів природничих наук, набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу, формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку. До ефективного переходу шестикласників на роботу за новими умовами вчителі біології м. Нетішина готуються заздалегідь: опрацювують нормативні документи, вивчають психологічні вимоги до вікових особливостей школярів, радяться з класними керівниками, знайомляться з досвідом колег- новаторів, узагальнюють власні методичні надбання. До вашої уваги методичні матеріали, підготовлені вчителем біології першої кваліфікаційної категорії м. Нетішина, які допоможуть полегшити впровадження нової програми з біології у 6 класі. 5
 • 6. ЗМІСТ ПОНЯТЬ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ 1) громадянська компетентність — здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства; 2) діяльнісний підхід — спрямованість навчально- виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти; 3) загальнокультурна компетентність — здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності; 4) здоров’язбережувальна компетентність — здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних 6
 • 7. компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей; 5) інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно- комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань; 6) ключова компетентність — спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів; 7) ключова компетенція — певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини; 8) компетентнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності; 9) компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, 7
 • 8. умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці; 10) компетенція — суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини; 11) комунікативна компетентність — здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями; 12) міжпредметна естетична компетентність — здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва; 13) міжпредметна компетентність — здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей; 8
 • 9. 14) навчальна програма — нормативний документ, що конкретизує для кожного класу визначені цим Державним стандартом результати навчання відповідно до освітньої галузі або її складової, деталізує навчальний зміст, у результаті засвоєння якого такі результати досягаються, а також містить рекомендації щодо виявлення та оцінювання результатів навчання; 15) особистісно зорієнтований підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні; 16) предметна (галузева) компетентність — набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань; 17) предметна компетенція — сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій; 9
 • 10. 18) предметна мистецька компетентність — здатність до розуміння і творчого самовираження у сфері музичного, образотворчого та інших видів мистецтва, що формується під час сприймання творів таких видів мистецтва і їх практичного опанування; 19) проектно-технологічна компетентність — здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності; 20) соціальна компетентність — здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі. 10
 • 11. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 6 КЛАС (70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних) № К - т ь г о д Зміст навчального матеріалу Практичні роботи Дата, клас 6 А 6 Б 6 В 6 Г 4 Вступ. 1. 1 Біологія – наука про життя. Основні властивості живого. 2. 1 Різноманітніст ь життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). 3. 1 Поняття про Віруси. 4. 1 Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів. 11
 • 12. 1 0 Тема 1. Клітина. 5. 1 Клітина - одиниця живого. 6. 1 Історія вивчення клітини. Лупа. Мікроскоп. 7. 1 Практична робота 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним. 8. 1 Будова рослинної і тваринної клітини. Будова клітини на світлооптично му електронно- мікроскопічно му рівнях. 9. 1 Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа. Практична робота №2. Виготовлен ня мікропрепа ратів шкірки луски 12
 • 13. цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа 10 1 Будова рослинної і тваринної клітини 11 1 Надходження речовин у клітину. Лабораторні дослідження. Будова клітини листка елодеї. Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї. 12 1 Утворення нових клітин. Ріст клітин 13 1 Основні положення клітинної теорії 14 1 Урок- узагальнення. Тематичне оцінювання. 9 Тема 2. Одноклітинні організми ( 8 годин + 1 година резервного часу) 13
 • 14. 15 1 Евглена зелена, амеба, інфузорія — одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльност і, будова, роль у природі). Лабораторне дослідження: “Спостережен ня інфузорій”. 16 1 Хвороби людини, що викликаються одноклітинним и тваринами 17 1 Хламідомонада , хлорела — одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльност і, будова, роль у природі) 18 1 Дріжджі — одноклітинні гриби 19 1 Бактерії — найменші 14
 • 15. одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій. 20 1 Роль бактерій у природі та значення у житті людини. 21 1 Вольвокс — колоніальний організм. Губка та ульва (зелений морський салат) — багатоклітинні організми 22 Міні-проект (за вибором): Чому скисає молоко? Корисний йогурт. Живі фільтри. 23 1 Узагальнюючи й урок. Контрольна робота №1. 2 2 Тема 3. Рослини (20 годин + 2 години резервного часу) 24 1 Рослина — живий 15
 • 16. організм. 25 1 Клітинна будова рослин. 26 1 Тканини рослин. 27 1 Органи рослин. 28 1 Корінь. Видозміни корення.Лабор аторне дослідження «Будова кореня». 29 1 Внутрішня будова корення. Мінеральне живлення. 30 1 Мінеральне живлення рослин. 31 1 Пагін: будова, основні функції. Лабораторні дослідження «Будова пагона», «Будова бруньки». 32 1 Стебло – вісь пагона. 33 1 Внутрішня будова стебла. 16
 • 17. 34 1 Листок – бічний орган пагона. 35 1 Внутрішня будова листка. 36 1 Функції листка. 37 1 Різноманітніст ь видозмін пагона. Лабораторне дослідження «Будова цибулини, кореневища, бульби картоплі, коренеплоду». 38 1 Узагальнюючи й урок. Тематичне оцінювання. 39 1 Розмноження рослин. 40 1 Квітка — орган статевого розмноження. Лабораторне дослідження «Будова квітки». 41 1 Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення. 17
 • 18. 42 1 Запилення та запліднення у квіткових рослин. 43 1 Будова насінини. Лабораторне дослідження «Будова насінини». 44 1 Плід, його будова, значення та різноманітність . Поширення плодів. Лабораторне дослідження «Будова плоду». 45 1 Міні-проект (за вибором): Листопад. Квіти і комахи. Рослини мандрівники. Рослини хижаки. 1 5 Тема 4. Різноманітність рослин (12 годин + 3 години резервного часу) 46 1 Водорості (зелені бурі, червоні, діатомові). 18
 • 19. Лабораторне дослідження «Будова зелених нитчастих водоростей». 47 1 Мохи. Середовище існування. Пристосувальн і риси будови і процесів життєдіяльносі . Лабораторне дослідження «Будова моху». 48 1 Хвощі, плауни. 49 1 Папороті. Лабораторне дослідження «Будова папоротей». 50 1 Загальна характеристика голонасінних. Лабораторне дослідження «Будова голонасінних» . 51 1 Покритонасінн і (Квіткові). 19
 • 20. 52 1 Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонас інних (квіткових) рослин. 53 1 Сільськогоспод арські рослини. 54 1 Екологічні групи рослин. (за відношенням до світла, води, температури). 55 1 Життєві форми рослин. Рослинні угрупування. 56 1 Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини 57 1 Практична робота 4. Визначення видів 20
 • 21. кімнатних рослин, придатних для вирощуванн я в певних умовах. 58 1 Рослинні угруповання. Екскурсія «Вивчення рослинних угруповань» 59 1 Міні-проект (за вибором) Як утворився торф і кам’яне вугілля? Викопні рослини. 60 1 Контрольна робота №2 8 Тема 5. Гриби (8 годин) 61 1 Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. 62 1 Особливості живлення грибів. 63 1 Розмноження та поширення грибів. 21
 • 22. 64 1 Різноманітніст ь грибів: симбіотичні – мікоризо утворюючі шапинкові гриби. Лабораторне дослідження «Будова шапинкових грибів». 65 1 Різноманітніст ь грибів: сапротрофні — цвілеві гриби. Лабораторне дослідження «Будова цвілевих грибів». 66 1 Групи грибів: паразитичні грби. 67 1 Лишайники. 68 1 Практична робота 5. Розпізнаван ня їстівних та отруйних грибів своєї місцевості 22
 • 23. 69 1 Значення грибів у природі та житті людини. 2 Узагальнення 2 години 70 1 Екскурсія«Різн оманітність рослин свого краю». 71 1 Екскурсія «Вивчення рослинних угрупувань»». ПІДГОТОВКА ОСОБИСТІСНО 23
 • 24. ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ Проектування і технологія проведення особистісно-орієнтованого уроку, розрахованого на роботу з індивідуальністю кожного учня, ставить вчителя в нову, поки не звичну для нього професійну позицію - бути одночасно і наочником, і психологом, що вміє здійснювати комплексне педагогічне спостереження за кожним учнем в процесі його індивідуального (вікового) розвитку, особистісного становлення. 1. При плануванні особистісно орієнтованого уроку важливо врахувати: • загальну мету і її конкретизацію залежно від різних етапів уроку; • підбір і організацію дидактичного матеріалу, що дозволяє виявляти індивідуальну вибірковість учнів до змісту, вигляду і форми учбового матеріалу, що полегшує його засвоєння; • планування різних форм організації навчальної діяльності (співвідношення фронтальної, індивідуальної, самостійної роботи); 24
 • 25. • виявлення вимог до оцінки продуктивності роботи з урахуванням характеру завдань (дослівний переказ, короткий виклад своїми словами, використання відомих алгоритмів, виконання проблемних, творчих завдань). 2. Планування характеру спілкування, міжособових взаємодій в процесі уроку включає: • використання різних форм спілкування (монологу, діалогу, полілогу) з урахуванням конкретних завдань уроку; • проектування характеру взаємодій учнів на уроці з урахуванням їх особистісних особливостей, вимог до міжгрупової взаємодії (розподіл по групах, парах і тому подібне); • використання змісту суб'єктного досвіду всіх учасників уроку в діалозі "учень - вчитель", "учень - клас"; • передбачення можливих змін в організації колективної роботи класу, корекція їх по ходу уроку. 3. Планування результативності уроку передбачає: • узагальнення отриманих знань і умінь, оцінка їх засвоєності; 25
 • 26. • аналіз результатів групової і індивідуальної роботи; • увага до процесу виконання завдань, а не тільки до кінцевого результату РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ: • використання вчителем різноманітних форм і методів організації роботи учнів, дозволяють розкрити зміст їх суб'єктного досвіду щодо запропонованої теми; • необхідно створити атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу; • вчитель повинен стимулювати учнів до використання на уроці різноманітних способів виконання завдань, без боязні помилитися, отримати неправильну відповідь; • важливо заохочувати прагнення учня пропонувати свій спосіб роботи (вирішення задачі), аналізувати в ході уроку різні способи, запропоновані дітьми, відбирати і аналізувати найбільш раціональні, відзначати і підтримувати оригінальні; 26
 • 27. • застосування завдань, що дозволяють учневі самому вибирати тип, вигляд і форму матеріалу сприятиме формуванню ініціативної особистості; • створення педагогічних ситуацій спілкування дозволяють кожному учневі, незалежно від його готовності до уроку, проявляти ініціативу, самостійність, вибірковість до способів роботи; • діти відчуватимуть себе партнерами вчителя, якщо вони будуть залучатися до обговорення в кінці уроку не тільки того, що "ми дізналися" (чим оволоділи), але і того, що сподобалося (не сподобалося) і чому; що б хотілося виконати ще раз, а що зробити по- іншому; • при опитуванні на уроці (при виставлянні оцінок) потрібно аналізувати не тільки правильність (неправильність) відповіді, але і самостійність, оригінальність, прагнення учня шукати і знаходити різноманітні способи виконання завдань; • при завданні додому необхідно називати не тільки зміст і об'єм завдання, але і давати докладні рекомендації по раціональній організації навчальної 27
 • 28. роботи, що забезпечує виконання домашнього завдання. ПРИЧИНИ НЕВДАЛОГО УРОКУ 1. Погане самопочуття вчителя. 2. Невміння педагога втілити задумане в практичних діях. 3. Недостатня продуманість певних моментів уроку. 4. Перевантаження учнів інформацією, яку вони не в змозі обробити. 5. Відсутність системи роботи вчителя на уроці й на уроках. 6. Непідготовленість до уроку учнів. 7. Роздратованість учителя попередніми уроками. 8. Нелюбов до певної теми навчального предмету. 9. Невдоволення якогось учня класу, яке відбивається на інших учнях. 28
 • 29. ОРІЄНТОВАНИЙ САМОАНАЛІЗ УРОКУ Самоаналіз уроку вчителем (схема бесіди) Перелік питань, для самоаналізу Дайте коротку характеристику класу, в якому проходив урок. Які завдання ви ставили перед уроком? Назвіть тему уроку, охарак- теризуйте її місце в загальній системі інших уроків. Які завдання вважали особливо важливими та як при цьому враховували особливості класу? Дайте характеристику триєдиній дидактичній меті уроку, співставивши її з кінцевим результатом. Яке місце уроку серед інших уроків теми, що вивчається? Висловіть свою думку про тип уроку, його відповідність дидактичній меті. Чому обрали саме такі методи, форми та засоби навчання? Визначте етапи уроку і покажіть розв’язання навчальних завдань на кожному з них. Як враховували особливості учнів, які відстають у навчанні та сильно підготовлених? Охарактеризуйте використання методів навчання, їх відпові-дність змісту матеріалу та способам організації діяльності учнів, співставивши це з отриманим Як забезпечували попередження перевантаження учнів домаш- ньою роботою? 29
 • 30. результатом. Вкажіть найбільш вдалі та невдалі моменти уроку. Як ви самі оцінюєте результати реалізації основних завдань уроку? РОЗГОРНУТІ ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ БІОЛОГІЇ У 6 КЛАСІ УРОК № 1 Лукашук О.І. вчитель біології Нетішинської ЗОШ І-ІІІст. №1, перша кваліфікаційна категорія, стаж роботи 13 років. Тема: Біологія – наука про живу природу. Основні властивості живого. Мета. Освітня. Ознайомити учнів з наукою про живу природу – біологією; сформувати уявлення про біологію як науку, що вивчає живі організми; поглибити знання про відмінності живої і неживої природи; дати поняття про основні ознаки життя. 30
 • 31. Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати тіла природи між собою та робити відповідні висновки; уміння логічно мислити та давати розгорнуті відповіді на запитання. Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища; проводити просвітницьку роботу з метою усвідомлення того, що біологія має важливе значення для вирішення проблем сьогодення, тому що її вважають наукою ХІХ століття. Тип уроку. Засвоєння нових знань. Місце уроку в навчальній темі. Вступний. Методи і методичні прийоми: 1. Інформаційно- рецептивний: а) словесний: інформація, пояснення, розповідь, бесіда. б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН. Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом. 2. Репродуктивний. 31
 • 32. Прийоми навчання: подання матеріалу в
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks