Книги з колекції О. В. Скрипнюка - PDF

Description
Книги з колекції О. В. Скрипнюка Абетка етнополітолога: довідковий посібник. 1/ Римаренко Ю., Мироненко О. та ін.- К.: Школяр, Абетка етнополітолога: довідковий посібник. 2/ Римаренко Ю., Мироненко

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 55 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Книги з колекції О. В. Скрипнюка Абетка етнополітолога: довідковий посібник. 1/ Римаренко Ю., Мироненко О. та ін.- К.: Школяр, Абетка етнополітолога: довідковий посібник. 2/ Римаренко Ю., Мироненко О. та ін.- К.: Школяр, Аблязов Д.Е. Принцип верховенства конституції: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук/ наук. кер.: Скрипнюк О. В.- Острог, Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: збірник наукових праць/ ред. Хаєцька Г.- К.: ВД Адеф-Україна , ISBN Х Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: збірник наукових праць/ ред. Хаєцька Г.- К.: ВД Адеф-Україна , ISBN Х Айхлер В. Етичний реалізм: вибрані праці з питань соціал-демократичної теоріїї.- Київ: Основні Цінності, ISBN Аксененко Ю.Н. Социология и психология управления: учебное пособие/ Каспарян В. Н., Самыгин С. И., Суханов И. О.; под общ. ред. Епифанцева С. Н.- Ростов н/д: Феникс, ISBN Актуальні проблеми теорії держави та права: навчальний посібник/ за заг. ред. Гіди Є. О.- К.: ФОП О.С.Ліпкан, ISBN Анатолій Павлович Таранов: вибрані праці. До 100-річчя від дня народження/ відп. ред. Шемшученко Ю. С.- К.: Юридична думка, ISBN Бабкин В.Д. Народ и власть: опыт системного исследования воззрений М. Е. Салтыкова-Щедрина/ Селиванов В. Н.- К.: Манускрипт, с.- ISBN Бандурка А.М. Безопасность детей: книга для родителей, воспитателей и педагогов.- Харьков: Золотая миля, ISBN Бандурка А.М. Конфликтология: учебное пособие для вузов.- Харьков: Ун-т внутр. дел., ISBN Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук/ наук. конс. Петришин О. В.- Харків, Барабаш Ю.Г. Нариси з конституційного права: збірник наукових праць.- Харків: Право, ISBN Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: монографія/ за заг ред. Погорілка В.Ф.- К.: Ін Юре, ISBN Берестова І.Е. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в підприємницькій діяльності (питання теорії і практики): монографія/ Бобрик В. І.; за заг. ред. Крупчана О. Д.- К.: НДІППіП, ISBN Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР: рр.- К.: Полімед, ISBN Бокариус Н.С. Первоначальный наружный осмотр трупа при милицейском и розыскном дознании.- Харьков: НКВД УССР, ISBN Брегеда А.Ю. Основи політології: навч. посібник.- Київ: КНЕУ, ISBN Вавженчук С.Я. Договірне право: навч. посібник.- К.: КНЕУ, ISBN Вибрані рішення Європейського суду з прав людини ( рр.): Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України. Серія 2. Коментарі прав законодавства/ редкол.: Рабінович П. М. та ін.- вип. 3.- Харків: Консум, ISBN Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: навч. посіб./ Галянтич М. К., Гриняк А. Б., Дрішлюк А. І. та ін.; за ред. Галянтича М. К.- К.: Юрінком Інтер, ISBN Вінник О.М. Корпоративна форма державно-приватного партнерства:проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду: монографія.- Суми: МакДен, ISBN Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України Про акціонерні товариства .- К.: Юрінком Інтер, ISBN Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України Про оренду державного та комунального майна .- К.: Юрінком Інтер, ISBN Волинець В.В. Функції сучасної держави: теоретико-правові проблеми: монографія.- К.: Логос, ISBN Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення: колективна монографія. 1/ за наук. ред. Задихайла Д. В.- Харків: Юрайт, ISBN Галянтич М. Здійснення та судовий захист суб'єктивних житлових прав: монографія/ Дрішлюк А., Лічман Л.; за заг. ред Луця В. В.- К.-Тернопіль: Підручники і посібники, ISBN Галянтич М.К. Теоретико-правові засади реалізації житлових прав громадян в умовах ринкових перетворень: монографія.- К.: НДІ приватного права і підприємництва, ISBN Гладкий С.О. Кооперативне законодавство УСРР 1920-х років як явище правової реальності: монографія.- Полтава: РВВ ПУЕТ, ISBN Гладуняк І.В. Розвиток системи політичного управління в сучасній Україні: монографія.- К.: Ін Юре, ISBN Гоббс Т. Левиафан.- М.: Мысль, ISBN Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності: навчальний посібник.- К.: МАУП, : z-табл.- ISBN Головатий М.Ф. Політична психологія: підручник.- К.: ЦУЛ, ISBN Головатий М.Ф. Соціологія політики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.- К.: МАУП, ISBN Головатый Н.Ф. Политический менеджмент: учеб. пособие.- К.: ДП ИД Персонал , ISBN Головщенко О.С. Соціальна та правова держава: питання співвідношення: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук/ наук. кер. Яковюк І. В.- Харків, Гринюк Р.Ф. Теоретична модель правової держави і проблеми її реалізації в сучасних умовах: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук/ наук. конс. Скрипнюк О. В.- Острог, Гриняк А.Б. Особливості правового регулювання відносин за договорами підряду: монографія/ відп. ред. Луць В. В.- К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, ISBN Гриняк А.Б. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб: монографія.- Тернопіль: Підручники і посібники, ISBN Грицаєнко Л.Р. Чорнобиль. Прокуратура : Люди. Події. Факти./ Грицаєнко Л. Л.- К.: СПД Павленко, ISBN Грицаєнко Л.Р. Прокурорська діяльність в Україні в світлі сучасного світового досвіду: монографія.- Вінниця: ДП Державна картографічна фабрика , ISBN Дашковська О.Р. Жінка як суб'єкт права в аспекті гендерної рівності: монографія.- Харків: Право, ISBN Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: матеріали методологічного семінару АПН України. 20 листопада 208 року, Київ/ гол. ред. Кремень В. Г.- К.: Педагогічна думка, ISBN Європейський суд з прав людини: організація, діяльність, процес.- К.: Праксіс, ISBN Єлов В.А. Юридична клініка: навчальний посібник/ Молібог С. І, Павленко Д. Г.- К.: Школяр, ISBN Женунтий В.И. Криминологические проблемы предупреждения преступных посягательств на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: монография/ Витвицкая В. В.- Донецк: ДЮИ МВД при ДонНУ, ISBN Женунтій В.І. Незаконне культивування наркотиковмісних рослин: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти, запобігання: монографія/ Бабенко А. М.- Донецьк: Вебер, ISBN Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення: монографія/ за заг. ред. Галянтича М. К.- К.: ККВІЦ, ISBN Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини/ укл.: Зайцев Ю., Павліченко О.- К.: Український Центр Правничих Студій, ISBN Задихайло Д.В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія.- Харків: Юрайт, ISBN Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. Кн. 3. Практична кримінологія.- К.: Видавничий дім Ін Юре , ISBN Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: У трьох книгах. 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки.- К.: Ін Юре, ISBN Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: У трьох книгах. 2. Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів.- К.: Ін Юре, ISBN Закон України Про космічну діяльність : науково-практичний коментар/ за заг. ред. Малишевої Н. Р.- К.: Атіка, ISBN Законодавство Європейського Союзу та держав-членів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності: науково-практичне видання/ Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Горнісевич А. М. та ін.; за заг. ред. Орлюк О. П.- К.: НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, ISBN Засоби та механізми господарсько-правового регулювання: колективна монографія. 3/ за наук. ред. Задихайла Д. В.- Харків: Юрайт, ISBN Захарчук А.С. Державотворчі пошуки в Україні періоду Центральної Ради: політико-правовий аспект: монографія.- Суми: Козацький вал, ISBN Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: наук.-практич. посібник/ Зейкан Я. П.; ред. Леонова Н. В.- К.: Вища шк., ISBN Злочини проти особистої волі людини: збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару (Харків, вересня 2000 р.)/ редкол.: Сташис В. В. та ін.- Харків: Книжкове видавництво Лествиця Марії , ISBN Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: зб.матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції/ рпедкол.: Сташис В. В. та ін.- Харків: ПФ Поіск, ISBN Иванов В.Д. Правоохранительные органы и судебная система в Российской Федерации/ Иванов П. В., Макушенко В. Г.- М.: ПРИОР, ISBN История Европы = С древнейших времен до наших дней: в восьми томах. 1. Древняя Европа/ Удальцова З. В., Вайткявчичус Б. Ю., Виппер Ю. Б. и др.- М.: Наука, ISBN Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення: колективна монографія/ за наук. ред. Задихайла Д. В.- Харків: Юрайт, ISBN Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.- К., ISBN Кафарський В.І. Конституційно-правові засади функціонування політичних партій: монографія.- К.: ЦУЛ, ISBN Кивалов С.В. Таможенное право Украины = (Служба в таможенных органах): учебное пособие: практикум.- Одесса: Астропринт, ISBN Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: питання теорії і практики: монографія.- К.: Довіра, ISBN Ковальчук А.Т. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір: монографія.- К.: Парламентське вид-во, ISBN Колінко Я.А. Надзвичайний стан як особливий державно-правовий режим: конституційно-правовий аспект: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук/ наук. кер. Кушніренко О. Г.- Харків, Конституції і конституційні акти України = Історія і сучасність/ упор. Кресіна І. О.- К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ISBN Конституція України - основа подальшого розвитку законодавства: збірник наукових праць/ Ред. Кравчук М.Т.- К.: Книга, ISBN Конституція України: науково-практичний коментар/ гол. ред. Тацій В. Я.- Харків: Право, ISBN Космічне право України: збірник національних і міжнародник правових актів/ ред. кол.: Кузнєцов Е. І., Малишева Н. Р.- вид. 5-те, переробл. та допов.- К.: Атіка, ISBN Космічне право України: збірник національних і міжнародник правових актів/ ред. кол.: Кузнєцов Е. І., Малишева Н. Р.- вид. 5-те, переробл. та допов.- К.: Атіка, ISBN Кресіна І.О. Проблеми правового регулювання етнонаціональних і міграційних процесів в Україні: доповідь.- К.: НАПрН України, Крупчан О.Д. Адміністративні процедури на захисті приватних прав та осіб: монографія/ Перепелюк В. Г.- К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, ISBN Кучма Л. О самом главном.- К.: Київська нотна фабрика, ISBN Кучма Л. Украина - не Россия.- Москва: Время, ISBN Литвиненко Ю. Истинный мир: (взгляд со стороны). кн. 1. Гражданское общество и государство.- К.: Криниця, ISBN Ліпкан В.А. Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України: монографія.- К.: Текст, ISBN Лукичев Ю.Д. Правоохранительные органы: конспект лекцій/ Вахмистрова С. И.- СПб: Михайлова В. А., ISBN Х Лук'янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: монографія.- Суми: Університетська книга, ISBN Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: навчальний посібник/ 2-ге вид., перероб. і доп.- Київ: Юрінком Інтер, ISBN Людство і віра: навчально-методичний посібник. 1/ укладач Щокін Г.- К.: МАУП, ISBN Максимов С.І. Філософія права: сучасні інтерпретації: вибр. праці: статті, анал
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks