แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ - PDF

Description
1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 11 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นงานตามภารก จด านการการ จ ดการความร รวมถ งเป นเคร องม อในการต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน ซ งสอดคล องตาม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ มาตรา 47 และมาตรา 8(4) ท กาหนดให มหาว ทยาล ยเป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ นท เสร มสร างพล งป ญญาของแผ นด น ฟ นฟ พล ง การเร ยนร เช ดช ภ ม ป ญญาท องถ น ส งเสร มว ชาการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ได ย ดถ อการพ นธก จการจ ดการความร เป นภาระหน าท ส าค ญของ คณะฯในการเร ยนร เสร มสร างความเข มแข งของบ คลากรของคณะ จ งได ม การกาหนดนโยบาย แผนงานและโครงการเก ยวข องก บการจ ดการความร ท สอดคล องก บพ นธก จของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และมหาว ทยาล ยฯ โดยการร วมก นดาเน นงานตามแผนภายใต คณะฯ ส งเสร มให อาจารย และบ คลากรม การแลกเปล ยนเร ยนร ถ ายทอดความร เก ยวก บการก าวเข าส ต าแหน งทาง ว ชาการ และการพ ฒนางานว จ ย โดยคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ย ดหล กการนาองค ความร จากการพ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอนมาส การการจ ดการความร และนา ประสบการณ จากการดาเน นโครงการกล บมาพ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอน ท ได พ ฒนามา โดยตลอดให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ภาพส งส ด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 3 สารบ ญ หน า คานา ก บทนา 4 ประว ต หน วยงาน 4 โครงสร างองค กร 8 ว ส ยท ศน 9 ปณ ธาน 9 พ นธก จ 9 เป าหมายการพ ฒนา 9 ประเด นย ทธศาสตร 10 กรอบแนวค ดการพ ฒนา 16 ผ งแสดงข นตอนการจ ดการความร 17 4 บทนา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ความเป นมาของหน วยงาน การศ กษาเป นเคร องม ออ นสาค ญในการพ ฒนาความร ความค ด ความประพฤต ท ศนคต ค าน ยมและค ณธรรมของบ คคล เพ อให เป นพลเม องด ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ การพ ฒนาประเทศ ก ย อมทาได สะดวกราบร น ได ผลท แน นอนและรวดเร ว พระราชดาร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เม อว นท 22 กรกฎาคม 2520 ย ทธศาสตร การพ ฒนา ตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ ) ม ท ศทางและย ทธศาสตร การพ ฒนาท เหมาะสม โดยท คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได สร างก อต งข นเพ อความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม ม งเพ ม ศ กยภาพในการใช ประโยชน จากความได เปร ยบด านท ต งของประเทศในเช งย ทธศาสตร ซ งเป นจ ด เช อมโยงท สาค ญในภ ม ภาคอาเซ ยนและเอเช ยแปซ ฟ ก เสร มสร างประโยชน ของไทยในด านการค า การ ลงท น การเง นและโอกาสด านการตลาดระหว างประเทศในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน อ นเป นการ สร างความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยพ ฒนาความร วมม อระหว างภาคร ฐและภาคธ รก จ เอกชนท ม ศ กยภาพในการร วมพ ฒนาบ คลากรในท กภาคส วนเศรษฐก จ ภาคการผล ต อ ตสาหกรรม แปรร ป รวมท งผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม SME เสร มสร างความเข มแข งให สถาบ นการศ กษาท งของร ฐและเอกชนให ม มาตรฐานเป นท ยอมร บในระด บสากล ตลอดจนการ ยกระด บท กษะฝ ม อแรงงาน ท กษะด านภาษาและความรอบร ด านภาษาขนบธรรมเน ยมประเพณ และ ว ฒนธรรม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ความม งม นในการดาเน นงานตามภารก จ ด านการผล ต บ ณฑ ต ด านการว จ ยและการพ ฒนา ด านการบร การว ชาการแก ส งคมและด านการการจ ดการความร ให ม ประส ทธ ภาพและม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สนองตอบต อย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยข อท 4 ด านการจ ดหล กส ตรเสร มพ เศษท จาเป นสาหร บการ ย งช พในย คป จจ บ น ได แก ท กษะการใช ภาษา การใช ภาษาอ งกฤษ ภาษาในอาเซ ยน เป นต น และข อ ท 5 ด านการเน นให บ ณฑ ตเร ยนภาษาอ งกฤษและภาษาต างประเทศอ นๆ เพ อสร าง Competency ทางด านภาษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป นอ กหน งในส วนงานภายในของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ ศร สะเกษ ท จ ดต งข นเพ อทาภารก จ ได แก การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย และพ ฒนาการบร การว ชาการแก ส งคมการการจ ดการความร และอ นๆได อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ม มาตรฐานรองร บความ ต องการของช มชน ท องถ น ประเทศและภ ม ภาคได ท งในระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา เพ อ ความเป นเล ศทางว ชาการ สามารถรองร บการเปล ยนแปลงต อระบบเศรษฐก จ และส งคมและ สนองตอบนโยบายได ครอบคล มและช ดเจนย งข น อาท การเข าส ประชาคมอาเซ ยน รวมท งเป นแหล ง สร างสมและบร การความร ข อม ล และบ คลากรท ม ประสบการณ แก ส งคมท องถ น และตอบสนองช มชน ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วอย างแท จร ง คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พ ฒนามาจาก คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ซ งก อต งข นตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ลงว นท 22 มกราคม พ.ศ.2545 ซ งในขณะน นย งคงเป นสถาบ นราชภ ฏศร สะเกษ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการเป น 2 คณะ ค อคณะว ทยาการว ชาช พ และคณะว ทยาการศ กษาท วไป ต อมาเม อสถาบ นราชภ ฏศร สะเกษได ร บการยกฐานะเป น มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ใน ว นท 12 กรกฎาคม พ.ศ คณะว ชาท งสองจ งถ กปร บเปล ยนตามโครงสร างการแบ งส วนราชการ ใหม เป น คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร โดยแบ งโครงสร างหน วยงานภายในคณะศ ลปศาสตร และ ว ทยาศาสตร ออกเป น 1 สาน ก 4 ภาคว ชา ค อ สาน กงานคณบด ภาคว ชาคร ศาสตร ภาคว ชา ว ทยาศาสตร ภาคว ชามน ษย ศาสตร และส งคมศาสตร และภาคว ชาบร หารธ รก จและการจ ดการ ในป พ.ศ.2547 ม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ จากสถาบ นราชภ ฏให เป นสถาบ น ระด บอ ดมศ กษา ได เป ดสอนในระด บระด บปร ญญาตร 4 ป ม ว ชาเอก 3 ว ชาค อสาขาว ชาการพ ฒนา ช มชน สาขาว ชาน เทศศาสตร และสาขาว ชาอ งกฤษธ รก จ หล งจากน นในป พ.ศ ม การพ ฒนา หล กส ตร และเป ดสอนหล กส ตรสาขาว ชาภาษาจ นและสาขาว ชาภาษาญ ป น ในป พ.ศ ได ปร บโครงสร างการแบ งส วนราชการภายในของคณะ ให ประกอบด วย 1 สาน ก 2 ภาคว ชา ค อ สาน กงานคณบด ภาคว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และภาคว ชา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จากการท แบ งส วนราชการในป พ.ศ แยกออกเป นภาคว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร น น สะท อนให เห นว าการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ม ความสาค ญมากเพราะเป นการการ พ ฒนาการศ กษาให คนได ฉลาด ม ค ณธรรม จร ยธรรม และนาท องถ นพ ฒนาอย างย งย นซ งภ ม ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษม ความเหมาะสมเพราะม พ นท ต ดต อก บประเทศเพ อน บ าน อย างราชอาณาจ กรก มพ ชาซ งเหมาะท จะเป นประต ส การค า การลงท น และด านการท องเท ยวซ ง จาเป นต องการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ด านภาษาและด านม ต ของส งคมในการอย รวมก นเป นพลเม อง อาเซ ยนในกล มอาเซ ยนด วยก น คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม การพ ฒนาควบค ก บมหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ใน ระยะแรกเร มย งม ได แยกเป นคณะฯ ย งคงย งเป นภาคว ชาอย คณาจารย ส งก ดคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ร บผ ดชอบการสอนรายว ชาต างๆท เป นส วนสาค ญของหล กส ตรการศ กษา ในป การศ กษา 5 2543 ได เป ดสอนโปรแกรมว ชาการพ ฒนาช มชนระด บอน ปร ญญา ในป การศ กษา 2546 เป ดหล กส ตร ปร ญญาตร 2 ป (หล งอน ปร ญญา) และต อมาในป การศ กษา 2549 ได เป ดสอนระด บปร ญญาตร 4 ป เน องจากป จจ บ นม ความต องการบ คลากรท ม ความร ความสามารถเก ยวก บภาษาต างประเทศ มากข น ท งภาคร ฐและภาคเอกชนโดยตลอดระยะเวลาท ผ านมาและทางคณะได เป ดสอนว ชา ภาษาญ ป นภาษาอ งกฤษและภาษาจ นเป นว ชาเล อกเสร ของน กศ กษาท กโปรแกรมว ชา และโปรแกรม ว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จซ งม น กศ กษาสนใจเร ยนมากข นอย างต อเน องท กป ในป การศ กษา 2549 คณะฯจ งได จ ดทาศ กยภาพของโปรแกรมว ชาภาษาญ ป นและโปรแกรมว ชาภาษาจ นซ ง ประกอบด วย หล กส ตรแผนการเร ยนอาจารย ผ สอนส อการสอนแหล งว ทยาการแหล งฝ ก ประสบการณ ว ชาช พโดยเป ดสอน โปรแกรมว ชาภาษาญ ป น และ โปรแกรมว ชาภาษาจ น ในระด บ ปร ญญาตร 4 ป ในป การศ กษา 2551 นอกจากน คณะฯได ร บความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นขงจ อ ในการจ ดต งศ นย สอบ HSK และ YCK โดยทาพ ธ เป ดอย างเป นทางการ เม อว นท 9 กรกฎาคม พ.ศ และได เป ดอบรมหล กส ตรภาษาจ นให ก บคณาจารย และประชาชนผ สนใจรวมท งให ความร วมม อ ก บมหาว ทยาล ยในการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น นอกจากน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษได ลงนามความร วมม อทางว ชาการในการจ ด การศ กษาสาหร บแลกเปล ยนน กศ กษาน กศ กษาก บมหาว ทยาล ยก ยโจว มณฑลก ยโจ ว สาธารณร ฐ ประชาชนจ น ย งไปกว าน นคณะฯย งเป ดศ นย สอบว ดระด บท กษะทางภาษา:TOEIC เม อว นท 9 ม นาคม พ.ศ เพ อตอบสนองน กศ กษา บ คลากรตลอดจนบ คคลท วไปในการสอบว ดระด บท กษะ ทางภาษาอ งกฤษอ กด วย และป การศ กษา 2555 คณะฯ ได ดาเน นการพ ฒนาหล กส ตรระด บ บ ณฑ ตศ กษา 1 หล กส ตร ได แก หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมศาสตร เพ อการ พ ฒนา ตลอดระยะเวลาท ผ านมาคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ร บผ ดชอบในการจ ดการเร ยน การสอนรายว ชาศ กษาท วไปให ก บน กศ กษาของคณะต างๆรวมท งสอนในรายว ชาเอก ว ชาเฉพาะให ก บ น กศ กษาของคณะฯ ป จจ บ นคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ท งหมด 7 สาขาว ชา ในระด บปร ญญาตร ค อ สาขาว ชาภาษาจ น สาขาว ชาภาษาญ ป น สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน สาขาน เทศศาสตร สาขาศ ลปะและการออกแบบ และสาขาบรรณาร กษ ศาสตร และสารสนเทศ ศาสตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา 1 สาขา ค อ สาขาส งคมศาสตร เพ อการพ ฒนา และโค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks