การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ - PDF

Description
การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ ๑.สถานการณ จากป ญหาว กฤตเศรษฐก จท ประเทศไทยเผช ญอย ในขณะน อ นเน องมาจากภาวะเศรษฐก จโลก ท าให ม สถานประกอบการป

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 7 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ ๑.สถานการณ จากป ญหาว กฤตเศรษฐก จท ประเทศไทยเผช ญอย ในขณะน อ นเน องมาจากภาวะเศรษฐก จโลก ท าให ม สถานประกอบการป ดก จการหลายแห ง ส งผลให ผ ใช แรงงานถ กเล กจ างเป นจ านวนมาก และม แนวโน ม จะเพ มส งข นอย างต อเน อง และจ งหว ดเช ยงรายอาจจะได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จด งกล าวด วย เพ อเป น การจ ดเตร ยมมาตรการไว รองร บส าหร บผ ประกอบก จการและล กจ างท จะได ร บผลกระทบและให การช วยเหล อ แรงงานท ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จได อย างรวดเร วและท นสถานการณ น น ๒. แนวทางการช วยเหล อ ๒.๑ การช วยเหล อโดยตรง - การข นทะเบ ยนคนหางานท ประสงค จะท างานท งในประเทศและต างประเทศ - การข นทะเบ ยนกรณ ว างงงาน - การร บรายงานต วผ ประก นตนกรณ ว างงาน ๒.๒ การช วยเหล อโดยอ อม - การแนะแนวอาช พ - การแนะน าการประกอบอาช พอ สระ - การทดสอบความพร อมทางอาช พ - การทดสอบภาษาอ งกฤษ ๓. ส าน กงานจ ดหางานจ งหว ดเช ยงรายได ให การช วยเหล อแรงงานท ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ ๓.๑ ในกรณ ผ สม ครงานต องการหางานท า - ต ดต อเจ าหน าท ประชาส มพ นธ แนะน าผ สม ครงานเตร ยมเอกสารหล กฐานการสม ครงานม ด งน ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน ส าเนาทะเบ ยนบ าน ว ฒ การศ กษา ร ปถ าย ๑ น ว ๑ ร ป หร อเอกสารอ น ท เก ยวข องเช น ใบข บข,ใบผ านงาน,หล กฐานการผ านการเกณฑ ทหารฯลฯ - แนะน าต าแหน งงานว างท ต ดบอร ดประชาส มพ นธ ซ งได แยกระด บว ฒ การศ กษาต งแต ประถมศ กษา-ปร ญญาตร - เจ าหน าท ประชาส มพ นธ ให กรอกแบบข นทะเบ ยนคนหางานพร อมจดต าแหน งงานว างท ต องการ สม ครงาน - กรอกเสร จเร ยบร อยแล วกล บไปจ ดประชาส มพ นธ เพ อร บบ ตรค ว เพ อรอร บบร การจากเจ าหน าท เคาเตอร - เจ าหน าท เคาเตอร กดบ ตรค ว - เจ าหน าท เคาเตอร ได ออกใบบ นท กเวลาเข า-ออก / - เจ าหน าท... ๒ - เจ าหน าท เคาเตอร บ นท กข อม ลคนหางานเข าระบบบร การจ ดหางานในประเทศ เล อกต าแหน งงาน ท คนหางานประสงค จะไปสม ครงาน - เจ าหน าท เคาเตอร ส งต วผ สม ครพบนายจ าง ๓.๒ ในกรณ ไม ประสงค จะสม ครงาน (ฝากประว ต ) - ต ดต อเจ าหน าท ประชาส มพ นธ แนะน าผ สม ครงานเตร ยมเอกสารหล กฐานการข นทะเบ ยน คนหางานม ด งน ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน ส าเนาทะเบ ยนบ าน ว ฒ การศ กษา ร ปถ าย ๑ น ว ๑ ร ป หร อเอกสารอ นท เก ยวข องเช น ใบข บข ใบผ านงาน - แนะน าต าแหน งงานว างท ต ดบอร ดประชาส มพ นธ ซ งได แยกระด บว ฒ การศ กษาต งแต ประถมศ กษา-ปร ญญาตร (ถ าสนใจ) - เจ าหน าท ประชาส มพ นธ ให กรอกแบบข นทะเบ ยนคนหางานพร อมจดต าแหน งงานว าง ท ต องการจะท า - กรอกเสร จเร ยบร อยแล วกล บไปจ ดประชาส มพ นธ เพ อร บบ ตรค วเพ อรอร บบร การจาก เจ าหน าท เคาเตอร - เจ าหน าท เคาเตอร กดบ ตรค ว - เจ าหน าท เคาเตอร ได ออกใบบ นท กเวลาเข า-ออก - เจ าหน าท เคาเตอร บ นท กข อม ลคนหางานเข าระบบบร การจ ดหางานในประเทศ - เจ าหน าท เคาเตอร แจ งภารก จส าน กงานในเด อนน น เช น การจ ดงานว นน ดพบแรงงาน และม ก จกรรมภายในงานม อะไรบ าง - แนะน าในกรณ สนใจต าแหน งงานและไม สะดวกมาสม ครงานสามารถด ต าแหน งงานว างได ทาง Internert ทาง เพ อด ต าแหน งงานว าง - แนะน าการฝ กอาช พว าม หน วยงานไหนบ างท ฝ กอาช พ เช น ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดเช ยงราย หร อสถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานนานาชาต เช ยงแสน - แนะน าอาช พอ สระ และแจกเอกสารอาช พอ สระให คนหางานเพ อสามารถน าไปประกอบอาช พได - แนะน าแหล งเง นท น หร อสถาบ นทางการเง น เช น ธนาคารกร งไทย ธนาคารการเกษตรและ สหกรณ การเกษตร - และการท าธ รก จระบบแฟรนไชส เช น ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ดเช ยงราย - แนะน าให ทดสอบความพร อมทางอาช พ เพ อท จะได ทดสอบความความถน ดของตนเองว า เหมาะสมก บงานประเภทไหน - แนะน าการทดสอบภาษาอ งกฤษท สามารถใช ในการสม ครงาน / ๓.๓ ในกรณ... ๓ ๓.๓ ในกรณ ผ ประก นตนกรณ ว างงาน - ต ดต อเจ าหน าท ประชาส มพ นธ แนะน าผ สม ครงานเตร ยมเอกสารหล กฐานการสม ครงานม ด งน ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน ส าเนาทะเบ ยนบ าน ว ฒ การศ กษา ร ปถ าย ๑ น ว ๑ ร ป หร อเอกสารอ น ท เก ยวข องเช น ใบข บข ใบผ านงาน - แนะน าต าแหน งงานว างท ต ดบอร ดประชาส มพ นธ ซ งได แยกระด บว ฒ การศ กษาต งแต ประถมศ กษา-ปร ญญาตร - เจ าหน าท ประชาส มพ นธ ได ย นแบบให คนหางานกรอกจ านวน ๒ แบบ ได แก ๑. แบบข นทะเบ ยนคนหางาน พร อมจดต าแหน งงานว างท ต องการสม ครงาน และแนบ เอกสารการข นทะเบ ยนคนหางาน ด งน - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน - ส าเนาทะเบ ยนบ าน - ส าเนาว ฒ การศ กษา - ร ปถ าย ๑ น ว ๑ ร ป - เอกสารท เก ยวข อง เช น ใบข บข ใบผ านงาน (ถ าม ) ๒. แบบค าขอร บประโยชน ทดแทนกรณ ว างงาน แนบเอกสาร ด งน - ส าเนาหน าสม ดบ ญช เง นฝากธนาคารประเภทออมทร พย หน าแรกซ งม ผ ประก นตน และเลขท บ ญช - ส าเนาแบบแจ งการออกจากงานของผ ประก นตน (สปส.๖-๐๙) - หน งส อหร อค าส งของนายจ างท ให ออกจากงาน(ถ าม ) - คนหางานกรอกเสร จเร ยบร อยแล วกล บไปจ ดประชาส มพ นธ เพ อร บบ ตรค วเพ อรอ ร บบร การจากเจ าหน าท เคาเตอร - เจ าหน าท เคาเตอร กดบ ตรค ว - เจ าหน าท เคาเตอร ได ออกใบบ นท กเวลาเข า-ออก - เจ าหน าท เคาเตอร ตรวจสอบส ทธ ผ ประก นตน - เจ าหน าท เคาเตอร ร บค าขอพร อมหล กฐาน - เจ าหน าท เคาเตอร บ นท กข อม ลคนหางานเข าระบบบร การจ ดหางานในประเทศและ ข นทะเบ ยนผ ประก นตนกรณ ว างงาน (โดยใช รห ส ๙๘๐๐) - เจ าหน าท เคาเตอร ส งต วคนหางานพบนายจ าง พ มพ ใบเร ยนรายงานต ว,และใบน ด รายงานต ว / - เจ าหน าท... ๔ - เจ าหน าท เคาเตอร ให บร การค าปร กษา/แนะแนวอาช พ (กรณ ไม พร อมท างาน) - เจ าหน าท เคาเตอร แนะน าส งฝ กอาช พ กพร.(กรณ ไม พร อมท างาน) ๔. การร บรายงานต ว - ต ดต อเจ าหน าท ประชาส มพ นธ เพ อขอร บแบบรายงานผลกรรหางานท าของผ ประก นตนกรณ ว างงาน (ผต.๕) - คนหางานกรอกเสร จเร ยบร อยแล วกล บไปจ ดประชาส มพ นธ เพ อร บบ ตรค วเพ อรอร บ บร การจากเจ าหน าท เคาเตอร - เจ าหน าท เคาเตอร กดบ ตรค ว - เจ าหน าท เคาเตอร ได ออกใบบ นท กเวลาเข า-ออก - เจ าหน าท เคาเตอร ตรวจสอบใบน ดรายงานต ว - เจ าหน าท เคาเตอร บ นท กการรายงานต วผ ประก นตน - เจ าหน าท เคาเตอร พ มพ แบบร บรายงานต ว - เจ าหน าท เคาเตอร ให บร การค าปร กษา/แนะแนวอาช พ (กรณ ไม พร อมท างาน) - เจ าหน าท เคาเตอร แนะน าส งฝ กอาช พ กพร.(กรณ ไม พร อมท างาน) - เจ าหน าท เคาเตอร แนะน าอาช พอ สระท สามารถน าไปประกอบอาช พได ๕ ใบบ นท กเวลา o ย มปากกา o ค นแล ว ว นท... o เก า o ใหม ล าด บค ว... เลขท บ ตรประชาชน / หน งส อร บรองการจดทะเบ ยน ช อผ สม ครงาน / สถานประกอบการ...เบอร โทร... ผ ให บร การ เวลา ( นาท ) การส งต ว งานเข า งานออก รวม ส ง ไม ส ง ลามม อช อ เจ าหน าท ประชาส มพ นธ เจ าหน าท บ นท กข อมล เจ าหน าท จ ดหางาน สม ครงานบร ษ ท เวลารอคอย อตสาหกรรม อาช พ 1...ต าแหน ง ต าแหน ง ต าแหน ง... oฝากประว ต oหางานปกต oรายงานต ว ปลายทางจากจ งหว ด... สถานประกอบการ oค ดรายช อ จ านวน...คน oแจ งต าแหน งงานจ านวน.../.../...แห ง/ต าแหน ง/อ ตรา oประก นตน ลาออกจากจ งหว ด.../ ถ กเล กจ างจ งหว ด... อาย...ป / ว ฒ การศ กษา... / ต าแหน งงานล าส ด... หมายเหต...ผ ตรวจทาน...ผ ตรวจสอบ... ๖ แบบข นทะเบ ยนหางาน ร ปถ าย 1 น ว 1. เลขประจ าต วประชาชน 2. ช อ 1. นาย/ 2. นาง/ 3. นางสาว. นามสก ล. 3. ท อย ป จจ บ นท ต ดต อได ช ออาคาร/หม บ าน ห องเลขท ช นท เลขท หม ท. ซอย ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จ งหว ด. รห สไปรษณ ย โทรศ พท .สถานท ใกล เค ยง. 4. ว น / เด อน / ป เก ด อาย ป ศาสนา. 5. ระบ ต าแหน งงานท ต องการท างานตามล าด บความต องการ 1. อ ตราค าจ างท ต องการ บาท/ช วโมง/ว น/เด อน 2. อ ตราค าจ างท ต องการ บาท/ช วโมง/ว น/เด อน 3. อ ตราค าจ างท ต องการ บาท/ช วโมง/ว น/เด อน 6. การศ กษา (เร ยงล าด บจากว ฒ ท ได ร บคร งส ดท าย) ช อสถาบ นการศ กษา ประกาศน ยบ ตร หร อปร ญญา ท ได ร บ แผนกหร อ สาขาว ชา ว ชาเอก ป การศ กษา เกรดเฉล ย/ ท ส าเร จ เปอร เซ นต 7. การฝ กอบรมว ชาช พหร อการฝ กอบรมฝ ม อแรงงาน ประเภทอาช พ/สาขาท ฝ ก สถาบ น/หน วยงาน/สถานท ฝ ก ระยะเวลาท ฝ ก (ป /เด อน) ว นจบฝ กอบรม 8. จ งหว ดท อย ตามทะเบ ยนบ าน. 9. สถานภาพ 1. โสด 2. สมรส 3. อ น ๆ (ระบ ). 10. สถานภาพทางทหาร 1. พ นภาระทางทหาร 2. ย งไม เกณฑ 3. อย ประจ าการ หน วย.ปลดประจ าการเม อ ส วนส ง เซนต เมตร น าหน ก ก โลกร ม 12. ความร ความสามารถพ เศษ (1) พ มพ ด ด * 1. ไทย * 2. อ งกฤษ * 3. อ น ๆ (ระบ ) (2) คอมพ วเตอร (ระบ โปรแกรม). (3) ใบอน ญาตข บข * 1. รถยนต * 2. จ กรยานยนต * 3. รถยนต และจ กรยานยนต * 4. อ น ๆ (ระบ ) (4) ความร ความสามารถพ เศษอ น ๆ (ระบ ) ๗ 13. ต องการท พ กจากนายจ างหร อไม 1. ไม จ าก ด 2. ต องการ 3. ไม ต องการ 14. ท างานจ งหว ดอ นได หร อไม 1. ได 2. ไม ได 15. ความร ทางด านภาษาต างประเทศ 1. ม ภาษา. 2. ไม ม 16. ประว ต การท างาน ให กรอกเฉพาะงานส าค ญท เคยท า โดยเร มด วยต าแหน งคร งส ดท าย ช อสถานประกอบการ จ งหว ด ต าแหน งงาน ล กษณะงานท ท า ระยะเวลา ป / เด อน ค าจ าง ส ดท าย สถานภาพการท างาน ต องการ ถ กเล กจ าง ลาออก เปล ยนงาน ต งแต ว นท ต งแต ว นท ( 3) 17. ลาออกจากงานคร งส ดท าย เน องจาก 1. ต องการเปล ยนงาน 2. ต องการพ กผ อน 3. ส นส ดโครงการหร อหมดส ญญาจ าง 4. เกษ ยณอาย. 5. อ น ๆ (ระบ ) ถ กเล กจ างคร งส ดท าย เน องจาก 1. นายจ างป ดก จการ 2. นายจ างลดจ านวนพน กงาน 3. นายจ างใช เคร องจ กรท ท นสม ยแทน 4. ม ความผ ด (กรณ ขาดงานให ระบ ว น..ว น 5. ไม ผ านการประเม น/ทดลองงาน 6. อ น ๆ (ระบ ) กรณ ม ความพ การ ทะเบ ยนคนพ การเลขท ม ความพ การด าน * 1. การมองเห น *2. การได ย น *3. การเคล อนไหว *4. จ ตใจ *5. สต ป ญญา - ระบ ความพ การ. - ต องการฟ นฟ สมรรถภาพห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks