แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. - PDF

Description
แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 23 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว ย ทธศาสตร : ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ บร หารจ ดการองค กรตามหล กธรรมาภ บาลและการเร ยนร ของแผนย ทธศาสตร ๒๕๕๗-๒๕๖๓ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว เป าประสงค : คณะว ทยาศาสตร และม การบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลและการเร ยนร ท บ คลากรม ความส ข กลย ทธ ท ๑๐ : พ ฒนาคณะให การเร ยนร ท บ คลากรม ความส ขภายใต ว ฒนธรรมและค าน ยมท เข มแข ง โครงการ/ก จกรรม : แผนงานท ๑๐.๑ สร างองค กรแห งการเร ยนร ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให บ คลากรได แบ งบ นแลกเปล ยนเร ยนร และถ ายทอดประสบการณ ๒. เพ อหาร ปแบบและแนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ประเด นการจ ดการความร คณะว ทยาศาสตร และจ ดการความร ท วท งคณะฯ ต วช ว ดและเป าหมาย : จานวนองค ความร ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด และได น ามาปร บใช ในการปฏ บ ต งานและเผยแพร ผ ร บผ ดชอบ : อาจารย ว รภ ทร พ กกะมาน, อาจารย อรณ ชา บ ตรพรหม, อาจารย ดร.ปร ยาวด ผลเอนก ท ปร กษา : อาจารย ดร. ชลธ ชา มธ รเมธา แผน/โครงการ/ก จกรรม ความเช อมโยง ก บประเด น ย ทธศาสตร ความเช อมโยง ก บแผนงาน ประเภท ก จกรรม ต อเน อง ไม ต อเน อง ว ตถ ประสงค ต วบ งช เป าหมาย ม.ย.- ส.ค. ก.ย.- ต.ค. แผนการดาเน นงาน พ.ย.- ก.พ. ม.ค.- พ.ค. ผ เข าร วมก จกรรม/ กล มเป าหมาย /แหล ง ผ ร บผ ดชอบ ๑ โครงการจ ดการความร คณะว ทยาศาสตร และ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑.๑ การจ ดการความร ด านการว จ ย กาหนด ประเด นความร เร อง - การเข ยนเค าโครงเพ อ ขอร บท นจากแหล งท น ย ทธศาสตร ท ๕ บร หารจ ดการ องค กรตามหล ก ธรรมาภ บาลและ การเร ยนร กลย ทธ ท ๑๐ พ ฒนาคณะให การเร ยนร ท บ คลากรม ความส ขภายใต ว ฒนธรรมและ ค าน ยมท เข มแข ง ๑. เพ อให บ คลากรได แบ ง บ นแลกเปล ยน เร ยนร และ ถ ายทอด ประสบการณ ๒. เพ อหา ร ปแบบและแนว ปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เร องการเข ยน เค าโครงเพ อ ขอร บท นจาก แหล งท น การเข ยนเค า โครงเพ อขอร บ ท นจากแหล งท น - บ คลากรสาย ว ชาการ ๘,๐๐๐ บาท /เง น รายได ฯ อาจารย ดร. ชลธ ชา มธ ร เมธา, อาจารย ว รภ ทร พ ก กะมาน, อาจารย อรณ ชา บ ตรพรหม, อาจารย พร เก ยรต ภ กด วงศ ๑.๒ การจ ดการความร ด านการเร ยนการสอน กาหนดประเด นความร เร อง - การจ ดการเร ยนการสอน แบบ STEM - การจ ดการเร ยนการสอน แบบ Active Learning ย ทธศาสตร ท ๕ บร หารจ ดการ องค กรตามหล ก ธรรมาภ บาลและ การเร ยนร กลย ทธ ท ๑๐ พ ฒนาคณะให การเร ยนร ท บ คลากรม ความส ขภายใต ว ฒนธรรมและ ค าน ยมท เข มแข ง ๑. เพ อให บ คลากรได แบ ง บ นแลกเปล ยน เร ยนร และ ถ ายทอด ประสบการณ ๒. เพ อหา ร ปแบบและแนว ปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เร องการจ ดการ เร ยนการสอน แบบ STEM เร องการจ ดการ เร ยนการสอน แบบ Active Learning การจ ดการเร ยน การสอน แบบ STEM การจ ดการเร ยน การสอน แบบ Active Learning - บ คลากรสาย ว ชาการ ๘,๐๐๐ บาท /เง น รายได ฯ อาจารย ดร. ชลธ ชา มธ ร เมธา, อาจารย ว รภ ทร พ ก กะมาน, อาจารย อรณ ชา บ ตรพรหม, อาจารย พร เก ยรต ภ กด วงศ ภาคผนวก ลาด บ การดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ เป าหมาย ๑ (A) ๒ (P) ๓ (P) ประช มประเด นการจ ดการความร เพ อบรรจ ลงในแผนการจ ดการ ความร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ วางแผนการจ ดการความร โดยการนาผลสร ปจากมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะ ว ทยาศาสตร และและข อเสนอแนะมาใช ในการวาง แผนการจ ดการความร ในป การศ กษา ๒๕๕๗ กาหนดแนวทางและร ปแบบการจ ดความร ๑. ประช มคณะกรรมการจ ดการความร เพ อกาหนดร ปแบบก จกรรม และการเก บรวบรวมข อม ลความร ให เป นระบบการจ ดการความร ให ครบตามแผนการจ ดการความร ๒. กาหนดหน วยงานร บผ ดชอบในการรวบรวมข อม ลและให บร การ การจ ดความร ๓. สร างแบบฟอร มการเก บรวบรวมข อม ล การจ ดการความร ๔. ดาเน นการจ ดก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การของคณะฯ ให สอดคล องก บแผนการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ย ๕.ท การประช มคณาจารย คณะว ทยาศาสตร และ คร งท ๓/๒๕๕๗ ว นอ งคารท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ม มต เพ อกาหนดประเด นการจ ดการความร ด งน ๑. การจ ดการความร ด านการว จ ย กาหนดประเด นความร เร อง - การเข ยนเค าโครงเพ อขอร บท นจากแหล งท น ๒. การจ ดการความร ด านการเร ยนการสอน - การต ดเกรด บ คลากรคณะว ทยาศาสตร และ คณะกรรมการจ ดการความร (KM) ของคณะว ทยาศาสตร และ คณะกรรมการจ ดการความร (KM) ของคณะว ทยาศาสตร และ เพ อให คณะว ทยาศาสตร และสร ปประเด นในการ ดาเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. คณะกรรมการจ ดการความร ๒. แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. เพ อให ได ร ปแบบและแนวทางในการดาเน นงานโครงการตาม แผนการจ ดการความร ๒. เพ อให ได หน วยงานท ร บผ ดชอบเป นแหล งในการเก บรวบรวม ข อม ลและให บร การข อม ล ๓. เก ดก จกรรมเพ อการจ ดการความร ของคณะฯ ๔. ได แนวปฏ บ ต ท ด ด านการว จ ย ๕. ได แนวปฏ บ ต ท ด ด านการเร ยนการสอน ๖. ได แนวปฏ บ ต ท ด ด านการเร ยนการสอน ดาเน นงาน กรกฎาคม ๒๕๕๗ (บาท) ส งหาคม ๒๕๕๗ - ส งหาคม ๒๕๕๗ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ก นยายน ต ลาคม ๒๕๕๗-๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ลาด บ การดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ เป าหมาย ๔ (C) ๕ (A) เก บสถ ต และรายงานผลผ มาใช บร การและว ดความพ งพอใจ คณะกรรมการจ ดการความร (KM) ของคณะว ทยาศาสตร ปร บปร งและพ ฒนาวางแนวทางการปร บปร ง พ ฒนาระบบการ คณะกรรมการจ ดการความร จ ดการความร ของคณะฯ (KM) ของคณะว ทยาศาสตร ๑. เพ อประเม นผลระบบการจ ดการความร ของคณะฯ ท งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ๑. เพ อให เก ดการพ ฒนาอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ ย งข นไป ดาเน นงาน (บาท) พฤษภาคม ๒๕๕๘ - พฤษภาคม ๒๕๕๘ -
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks