รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 7 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด าเน นการ ๒ ผลการด าเน นงาน ๔ ป จจ ยแห งความส าเร จ ๔ ป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน ๔ ภาคผนวก ภาคผนวก ก. แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจ าป ๒๕๕๒ ภาคผนวก ข. ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดการความร ส าน กว ทยบร การฯ ภาคผนวก ค. ค าส งส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ระหว างว นท ๒๙ ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๓ ภาคผนวก ง. ก จกรรมเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร จากการประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อแลกเปล ยนประสบการณ ในการท างานของแต ละกล มงาน โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาองค ความร และพ ฒนาศ กยภาพ ในการปฏ บ ต งานของบ คลากร ภาคผนวก จ. ก จกรรมเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร จากการประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อแลกเปล ยนประสบการณ ในการท างานของแต ละกล มงาน ภาคผนวก ฉ. การจ ดท าห องสม ด และพ ฒนาฐานข อม ลทร พยากรห องสม ด ส าน กศ ลปะ และว ฒนธรรมโดยการน าความร ด านโอเพ นซอร ส (OpenBiblio) มาถ ายทอด ความร ให ก บบ คลากรในหน วยงาน และเร ยนร ร วมก น ซ งสามารถต อยอดเป น องค ความร ด านการจ ดการสารสนเทศโดยการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศได อย างเหมาะสม รายงานผลการการด าเน นงานการจ ดการความร ในองค กร (KM) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ตามพระราชกฤษฏ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดไว ว า ให ท กส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสาร และสามารถ ประมวลผลความร ในด านต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และ ปร บเปล ยนท ศนคต ของบ คลากรในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ และม การเร ยนร ร วมก น การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ในองค การ เป นการรวบรวมองค ความร ท ม อย ใน องค การซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท กคนใน องค การสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร ม การแลกเปล ยนความร และ ประสบการณ รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ประส ทธ ผลย งข น ปร บแนวค ดให เน นการท างานเช งร กมากข น อ นจะให ส งผลให องค การม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด อ นจะ น าไปส การพ ฒนาองค การให เป น องค การแห งการเร ยนร (Learning Organization) โดยม กระบวนการในการบร หารจ ดการความร ในองค กร ประกอบด วย การระบ ความร การค ดเล อก การ รวบรวม การจ ดระบบจ ดเก บความร การเข าถ งข อม ลเพ อสร างเป นความร และการแลกเปล ยน ความร ท งภายในและภายนอกองค การ การสร างบรรยากาศและว ฒนธรรมการเร ยนร ภายในองค กร การก าหนดแนวว ธ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการ บร หารจ ดการความร ในองค กรให ด ย งข น ม การสรรหาความร เพ อถ ายทอด และแบ งป นไปย ง บ คลากรเป าหมายได อย างถ กต อง เหมาะสม เพ อพ ฒนางานให ม ค ณภาพ และม ผลส มฤทธ ย งข น ม การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ขององค การและการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ต วช ว ดท ๑๒ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) และ ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ต วบ งช ท ๗.๓ เร อง การพ ฒนาสถาบ นส องค การเร ยนร จากเหต ผลด งกล าว ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จ งได เล งเห น ความส าค ญของการน าการจ ดการความร มาเป นเคร องม อในการพ ฒนาคน พ ฒนางาน และพ ฒนา ฐานความร ในองค การ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค โดยได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ข อท ๖ ว าด วยการจ ดองค กรแห งการเร ยนร ฯ ในนโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาและแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กว ทยบร การฯ เพ อให บรรล เป าหมายท ก าหนด และบ งเก ดผลต อการปฏ บ ต ด านพ ฒนาองค การ จ งได จ ดท าโครงการพ ฒนาระบบการจ ดการความร ในองค การ ข น เพ อพ ฒนาบ คลากร พ ฒนาฐานความร ขององค การ ให สมาช กในองค การท กคน กระต อร อร นพ ฒนาตนเองอย างต อเน องตลอดเวลา สามารถน าความร น นๆ มาใช ในการปฏ บ ต งาน ร วมก นอ นเป นการน าไปส ความส าเร จขององค การต อไป ข นตอนการด าเน นงาน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ได ม การ ทบทวนผลการด าเน นงานการจ ดการความร ของส าน กในรอบป งบประมาณ ๒๕๕๑ จากข อม ลใน รายงานผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งาน : การพ ฒนาศ กยภาพในการปฏ บ ต งานของบ คลากร และผลจากการประช มเช งปฏ บ ต การ (Work shop) ของบ คลากรท ง ๓ หน วยงานของส าน ก แล ว เห นว าสามารถน าความร /กระบวนงานและข อเสนอแนะโดยการม ส วนร วมของบ คลากรด งกล าวไป ปร บใช ในการปฏ บ ต งานและปร บปร งค ม อด าเน นงานประจ าป ๒๕๕๒ ของส าน กฯ และม การ แต งต งคณะกรรมการจ ดการความร ระด บส าน กฯ และจ ดท าแผนการจ ดการความร ประจ าป ๒๕๕๒ เพ อพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ท สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร การจ ดองค กรแห ง การเร ยนร ตามนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาของส าน ก ตามกระบวนการจ ดการความร ม การจ ดประช มช แจงให บ คลากรท เก ยวข องได ร บทราบเก ยวก บการปฏ บ ต งานร วมก น และเผยแพร ประชาส มพ นธ แผนการจ ดการความร ให ประชาคมได ร บทราบผ านเว บไซต การจ ดการความร (KM) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ๑. ก าหนดเป าหมายของการจ ดการความร ไว ๒ ประการ ได แก ๑.๑ ส งเสร มการน ากระบวนการจ ดการความร ให เป นส วนหน งของการปฏ บ ต งานใน ๓หน วยงานของส าน กว ทยบร การฯ ก าหนดให ม การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในหน วยงานซ ง กระจ ดกระจายอย ในต วบ คคล หร อเอกสารมาพ ฒนาให เป นระบบ มาท าการรวบรวมไว เป นค ม อ ด าเน นงานของส าน กฯ ๑.๒ ให ความร เก ยวก บกระบวนการจ ดการความร แก บ คลากรท กฝ าย เพ อให สามารถ ด าเน นการในหน วยงานได อย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ โดยการส งเสร มสน บสน นการพ ฒนา ศ กยภาพของบ คลากร ให ม การพ ฒนาผ ปฏ บ ต งาน พ ฒนาฐานความร ขององค กร ตลอดจนส งเสร ม ให ม การแลกเปล ยนความร ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ๒. ประกาศแต งต งท มงานการจ ดการความร ม การแต งต งคณะท างานด านการจ ดการความร ระด บส าน กฯ ตามค าส งแต งต ง คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กว ทยบร การฯ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ๓. จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส าน ก ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยจ ดท าร างองค ความร ในแต ละประเด นย ทธศาสตร และ แต ละต วช ว ด เสนอให ผ บร หาร และบ คลากรท เก ยวข องได ตรวจสอบ แก ไข เพ มเต ม และน ามาสร ปเป นองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ๔. ค ดเล อกองค ความร โดยคณะท างานจ ดการความร ฯ ได พ จารณาเล อกองค ความร ท จะด าเน นการจ ดการ ความร ในป งบประมาณ ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ตามประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏ นครสวรรค ในด านการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ซ งสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ข อท ๖ เร อง การจ ดองค กรแห งการเร ยนร ฯ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อ ม งส การเป นศ นย กลางแห งการเร ยนร บร การว ชาการด านระบบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศฯ องค ความร : ๑. การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ความร ความช านาญมากย งข น ๒. การบร หารจ ดการสารสนเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. การสร างการม ส วนร วมในการจ ดการองค ความร เร อง ระบบการประก น ค ณภาพการศ กษา และการบร หารจ ดการองค กร ๕. จ ดท าแผนการจ ดการความร ส าน กว ทยบร การฯ ได ก าหนดให ม ก จกรรมการด าเน นการต างๆ ท กระบวนการจ ดการ ความร จะส งเสร มและก อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ท าให ได องค ความร ท สามารถสน บสน นการ ด าเน นภารก จในประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยและต วช ว ดท เล อกได อย างม ประส ทธ ผล โดย ย ดตามข นตอนกระบวนการจ ดการความร ของส าน กงาน ก.พ.ร. และได ประชาส มพ นธ แผนการ จ ดการความร ผ านเว บไซต การจ ดการความร (KM) มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ท URL: ๖. ด าเน นการตามแผนจ ดการความร โดยก าหนดหน วยงานร บผ ดชอบหล กของแต ละแผนจ ดการความร และคณะท างานได ด าเน นงานด งน ก าหนดแนวทาง /ว ธ การด าเน นงานประก นค ณภาพให เป นส วนหน งของการสน บสน น การให บร การการศ กษา ก าหนดให ส าน กงานผ อ านวยการ และคณะกรรมการด าเน นงานประก น ค ณภาพการศ กษาร วมก นด าเน นการ โดยการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การช แจงและให ความร ท เก ยวข องก บประก นค ณภาพการศ กษา การจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากรภายใน หน วยงาน ๗. การทบทวนและปร บปร งแผนจ ดการความร โดยในการแลกเปล ยนเร ยนร หร อการ ประช มของแต แผนจ ดการความร ม การกล าวถ งแผนและม การปร บแผนบางส วนให เหมาะสมก บ สถานการณ ของบ คลากร และน ามาสร ปปร บแผนในภาพรวมเป นแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ๘. การต ดตามและประเม นผล ๘.๑ ผ บร หารด านการจ ดการความร ห วหน าท มงานจ ดการความร และคณะท างาน จ ดการความร ในส วนกลาง เข าไปม ส วนร วมและส งเกตการณ ในการด าเน นงานของท งสองแผน พร อมให ข อเสนอแนะในการด าเน นการเพ อให บรรล เป าห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks