เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) - PDF

Description
เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 25 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ การท างานในโปรแกรมไมโครซอฟท จ าเป นต องร ถ งการเข าถ งค าส งต างๆ ในร ปแบบของ ค ย ล ด โดยลดการคล กเมาส และการใช ฟ งก ช นต างๆ ได อย างเต มประส ทธ ภาพ ซ งจะท าให เราสามารถใช งาน โปรแกรมบนไมโครซอฟท และโปรแกรมอ นๆ บน windows ได อย างม ประส ทธ ภาพและท างานได อย าง สะดวกก บการท างานในร ปแบบต างๆ จ ดประสงค การเร ยนร 1. ม ความร ความเข าใจและความช านาญในการใช ค ย ล ดในสภาพงานป จจ บ นท ท าเป นประจ า 2. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการท างานแบบเช อมโยงข อม ลตารางระหว างโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel 3. ม ความร ความเข าใจในการใช งานแมโครในการอ านวยความสะดวกต อการท างานเอกสาร การสร างป มค าส งใน Microsoft Word ด วยแมโคร แมโครค ออะไร แมโครค อ ช ดของค าส งบนคอมพ วเตอร ท ค ณสามารถบ นท กและรวมเข าก บป มว ธ ล ดบนแป นพ มพ ท น ามาใช ร วมก นหลาย ๆ ป ม หร อเล อกรวมเข าก บช อแมโคร หล งจากน น เม อค ณกดป มว ธ ล ดใด ๆ พร อมก น หร อคล กท ช อแมโคร โปรแกรมคอมพ วเตอร ก จะท าตามค าส งของแมโครน น ว ธ น จะช วยค ณประหย ดเวลา ด วยการแทนท การกระท าแบบเด ม ๆ ท บางคร งอาจก นเวลานาน ด วยการกระท าท ส นกว าเด ม แมโครท างานได อย างไร ค ณล กษณะ บ นท กแมโคร จะท าหน าท เหม อนก บเคร องบ นท กเทป ในขณะท ค ณท างาน ค ณล กษณะน ก จะบ นท กการกดแป นพ มพ ของค ณ (keystrokes) รวมถ งการคล กป มบนเมาส ใน Microsoft Office Word ค ณสามารถท างานท ใช บ อยได โดยอ ตโนม ต ด วยการสร างแมโคร แมโครเป นช ดค าส งและค าแนะน าท ค ณจ ดกล มให อย ด วยก นเป นค าส งเด ยวเพ อให งานส าเร จอ ตโนม ต การใช แมโครโดยท วไปม ด งต อไปน - เม อต องการท าให การแก ไขและการจ ดร ปแบบท ต องท าเป นประจ าเร วข น - เม อต องการรวมค าส งหลายค าส ง ต วอย างเช น เม อต องการเปล ยนต วเลขอารบ กท งหมดให เป น เลขไทย - เม อต องการท าให เข าถ งต วเล อกในกล องโต ตอบได ง ายข น กล องโต ตอบ แมโคร จะช วยให ค ณสามารถสร าง แก ไข และจ ดการก บแมโครของค ณใน โปรแกรม Office XP กล องโต ตอบ แมโคร จะม อย ในโปรแกรม Excel, Microsoft Outlook, PowerPoint และ Word ถ าต องการใช กล องโต ตอบ แมโคร ในโปรแกรมใดโปรแกรมหน งเหล าน ให ไปท เมน เคร องม อ ช เมาส ไปท ค าว า แมโคร และคล ก แมโคร ( ไม ม กล องโต ตอบ แมโคร ในโปรแกรม Microsoft Access หร อ Microsoft FrontPage ) - เม อต องการท าให ช ดงานท ซ บซ อนท างานโดยอ ตโนม ต ข นตอนการสร างป มค าส งเปล ยนต วเลขอารบ กเป นเลขไทย 1. สร างเอกสารใหม หร อเป ดเอกสารท ต องการใช งาน 2. เล อกแถบเมน ม มมอง และคล กท ต วเล อก แมโคร 3. ข นตอนสร างป มค าส ง คล ก บ นท กแมโคร พ มพ ข อความใน ช อแมโคร และคล กส ญญล กษณ แป นพ มพ เม อคล กป มแป นพ มพ แล วจะปรากฏหน าต างก าหนดแป นพ มพ เอง 4.2 การสร างป มค าส ง ให ผ ใช ก าหนดป มค าส งในช อง กดแป นพ มพ ล ดใหม ด งภาพท 4.1 โดยผ ใช สามารถก าหนดป มได ตามแนวค ดหร อตามความถน ดของผ ใช ซ งผ บรรยายของเล อกใช 3 ป ม ค อ Ctrl+Alt+G (ว ธ กดป ม ผ ใช สามรถกดป มท แป นพ มพ ได เลย ในกรณ น ค อ กดพร อมก น 3 ป ม ค อ ป ม Ctrl ป ม Alt ป ม G ) จากน นคล กป ม ก าหนดค า 1 2 4.3 หล งจากคล กป มก าหนดค าด งร ปท 4.2 แล ว ให ผ ใช คล ก ป ด หากม ด าเน นการส าเร จตามข นตอน จะปรากกฏส ญล กษณ เทปบ นท กข นท ปลายห วล กศรของเมาส จากน นให ผ ใช กดป มท แป นพ มพ Ctrl + F เพ อเข าส หน าต างค นหาและแทนท ด งภาพ 4.4 ด าเน นการ ค นหา และ แทนท ต วเลข ต งแต โดยในช อง ส งท ค นหาพ มพ ต วเลขอารบ ก และช องแทนท ด วยพ มพ อ กษรเลขไทย จากน นคล กป มแทนท ท งหมด ท าเช นน ซ าไปเร อยๆ จนครบท กต วเลข ท งน สามารถแทนท ได คร งละ 1 ต วเลขเท าน น 1 2 3 4.5 เม อแทนท ต วเลขเร ยบร อยแล ว คล กป ม หย ดการบ นท ก 5. ทดสอบการใช งาน โดย ป ดหน าต างเด มแล วสร าง file เอกสารใหม พ มพ ต วเลขอารบ ก จากน นกด ป มแป นพ มพ ตามท ได สร างไว ในท น ค อ Ctrl+Alt+G หากต วเลขท งหมดเปล ยนเป นต วเลขไทย ให ถ อว า ด าเน นการส าเร จ (สร างป มค าส งคร งเด ยวสามารถใช งานได ตลอด) ในส วนเปล ยนการเปล ยนเลขไทยเป นเลข อารบ กให ด าเน นการว ธ เด ยวก นโดยสร างแมโครข นมาใหม อ กต ว การท างานแบบเช อมโยงข อม ลตารางระหว างโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel 1. เป ด file Microsoft Excel และ Microsoft Word ท ต องการเช อมโยงก น 2. ลากเมาส เล อกเฉพาะส วนตารางเท าน น แล ว Copy 3. สล บหน าต าง มาย ง Microsoft Word แล ว วาง ในการวางคร งแรก จะปรากฏไอคอน จากน นคล กท ห วล กศรส ด าท ไอคอนน แล ว เล อก ป มร กษาการจ ดร ปแบบตามต นฉบ บ และการเช อมโยงไปย ง Excel ในกรณ ท ข อม ลภายใน Excel ท ตารางถ กเช อมโยงน นม การเปล ยนแปลงข อม ล ผ ใช จะต อง ปฏ บ ต ตามข นตอนด งต อไปน เพ อให งานท แสดงใน Word ม ข อม ลตรงตามงานใน Excel ท ถ ก ปร บปร ง ด งน น าคล กท บร เวณห วตารางให ปรากฏส ญญาล กษณ ห วล กศรส ท ศ ด งภาพด านล าง จากน น คล กขวาท ล กศรส ท ศ และคล กเมน ปร บปร งการเช อมโยง เพ อเป นการปร บปร งข อม ลท แสดงใน Word ให ตรงก บ Excel
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks