เอกสารการจ ดการความร (KM) จากช มชนน กปฏ บ ต ประจาป งป.๕๖ เร อง การคานวณเวลาดวงอาท ตย -ดวงจ นทร ข นและตกประจ าป ด วยโปรแกรม MICA กบด.ศสด.อศ. - PDF

Description
เอกสารการจ ดการความร (KM) จากช มชนน กปฏ บ ต ประจาป งป.๕๖ เร อง การคานวณเวลาดวงอาท ตย -ดวงจ นทร ข นและตกประจ าป ด วยโปรแกรม MICA กบด.ศสด.อศ. กรกฏาคม ๒๕๕๖ ร ปภาพ หน.ช มชน น.ท.วรการ เสาเว ยง ร ปภาพ สมาช ก

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 16 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารการจ ดการความร (KM) จากช มชนน กปฏ บ ต ประจาป งป.๕๖ เร อง การคานวณเวลาดวงอาท ตย -ดวงจ นทร ข นและตกประจ าป ด วยโปรแกรม MICA กบด.ศสด.อศ. กรกฏาคม ๒๕๕๖ ร ปภาพ หน.ช มชน น.ท.วรการ เสาเว ยง ร ปภาพ สมาช ก ร ปภาพ สมาช ก ร ปภาพ สมาช ก ร.อ.อด ลเดช เคร อหงษ พ.จ.อ.ว ฒ ธรรมย ง พ.จ.อ.ย ทธนา ม ขจ น บทนา แผนงานการจ ดการความร กบด.ศสด.อศ. ประจ าป ๕๖ ได จ ดท าเอกสารจ ดการความร เร อง การค านวณเวลา ดวงอาท ตย ดวงจ นทร ข นและตกประจาป ด วยโปรแกรม MICAม จ ดประสงค เพ อให ผ ปฏ บ ต งานม ความร ความเข าใจสามารถ คานวณเวลาดวงอาท ตย -ดวงจ นทร ข นตก ด วยโปรแกรม MICA ด วยต วเองได แผนกดาราศาสตร และเวลามาตรฐานฯให การสน บสน นข อม ลเวลาดวงอาท ตย ดวงจ นทร ข น-ตก ก บหน วยงาน ในกองท พเร อ หน วยงานราชการ หน วยงานเอกชน และประชาชนท วไป ซ งข อม ลเวลาฯน ย งน าไปใช อ างอ งในทางกฎหมาย ย ต ธรรมอ กด วยซ งจะม ผลต อร ปคด ความ ด งน นการคานวณจะต องไม เก ดข อผ ดพลาด แผนกดาราศาสตร และเวลามาตรฐานฯ หว งเป นอย างย งว าผ อ านเอกสารการจ ดการความร เล นน คงได ร บประโยชน จากเอกสารเล มน หากม ข อความใดผ ดพลาด หร อไม ถ กต อง กร ณาแจ งทางแผนกดาราศาสตร และเวลามาตรฐาน ได ร บ ทราบเพ อแก ไขต อไป คณะผ จ ดทา ก.ค.๕๖ รายช อและภาพผ ร วมก จกรรม ๑. น.อ.อด เรก มห นตะกาศร ๒. น.ท.ว นช ย จ นทร ละเอ ยด ๓. น.ท.วรการ เสาเว ยง ๔. น.ต.สมม ต เชยทอง ๕. ร.อ.นราธ ป อ วนดา ๖. ร.อ.อด ลเดช เคร อหงษ ๗. ร.อ.ประเสร ฐ เต ยวศ ร ๘. ร.อ.สมพงค จ นทร ช วยนา ๙. ว าท ร.อ.ช ยร ตน ประสานศ กด ๑๐. ว าท ร.อ.ยอดชาย เจ กแจว ๑๑. พ.จ.อ.เพทาย เน ยมไธสง ๑๒. พ.จ.อ.ทรงศ กด ก มสก ล ๑๓. พ.จ.อ.ว ฒ ธรรมย ง ๑๔. พ.จ.อ.พ ทยา แสงแก ว ๑๕. พ.จ.อ.ส รเชษฐ โชต ช ศร ๑๖. พ.จ.อ.ศ ร ศ กด ร นทระ ๑๗. พ.จ.อ.สมชาย สระม ล ๑๘. พ.จ.อ.ร งโรจน ทองศร ๑๙. พ.จ.อ.โรม พ งกระโทก สารบ ญ เร อง หน า ๑. ว ตถ ประสงค ๑ ๒. ขอบเขต ๑ ๓. คาจาก ดความ ๑ ๔. ความร บผ ดชอบ ๕ ๕. ข นตอนการปฎ บ ต ๕ ๖. กระบวนการคานวณดวงอาท ตย ดวงจ นทร ข น-ตก ๗. เอกสารอ างอ ง ๒๖ - ๑-๑.ว ตถ ประสงค คานวณเวลาดวงอาท ตย ดวงจ นทร -เพ อเป ดโอกาสให ม การอภ ปรายแลกเปล ยนความเห น และสร างบรรยากาศของการแลกเปล ยนเร ยนร ในองค กร - เพ อสร างความเข าใจอ นด ต องาน ต อป ญหา และสามารถค านวณเวลาดวงอาท ตย ดวงจ นทร ข น-ตก ได -เพ อให ม การรวมกล มก นของบ คคลในองค กรท ม งเน นความร และการเร ยนร ร วมก น -เพ อนาความร ท ได ไปใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในองค กร -เพ อให องค กรม ความเข มแข ง ๒.ขอบเขต การจ ดอบรมองค ความร คร งน ม ขอบเขตในการอบรมให เจ าหน าท แผนกดาราศาสตร ม ความสามารถ ใช โปรแกรม MICA ในการคานวณดวงอาท ตย และดวงจ นทร ข นตด รวมท งนาข อม ลท ได จากการคานวณจ ดทารายงานด วยโปรแกรม EXCEL ๓.คาจาก ดความ Date SYSTEMSหมายถ ง ระบบเวลา ท ใช Julianหมายถ ง เร มน บต ง เวลา ๑๒ นาฬ กา ของว นท ๑ มกราคม ๔๗๑๓ ก อนคร สต กาลและ ๒๕กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ ม ค า ๒๔๕๖๔๙๙.๑๗๙๗๓ Calendarหมายถ งปฏ ท น ๑ ป ม ๑๒ เด อน ม ๓๖๕ หร อ ๓๖๖ ว น Repetition หมายถ ง การท าซ า Do calculationหมายถ งจานวนว นท คานวณ in time step ofหมายถ งให คานวณคราวละก ว น -๒- Time Zoneหมายถ งเขตเวลาท ต องการคานวณ ซ งประเทศไทยใช โซนเวลา + ๗ ช.ม. Time Systemหมายถ งระบบเวลา TT (Terrestrial Time) ระบบเวลาทางดาราศาสตร UT1(Universal Time) ระบบเวลาเก ดจากการหม นรอบต วเองของโลกใช เวลา ๒๔ ช วโมง -๓- Twilight สนธยาทางพลเร อน (Civil twilight)ในตอนเข า เร มต นเม อจ ดศ นย กลาง ของดวงอาท ตย อย ต ากว า ขอบฟ าเป นระยะ ๖ องศาบนทรงกลมท องฟ าจนกระท งดวงอาท ตย ข นและในตอนเย นเร มต นเม อดวงอาท ตย ตก จนกระท งเม อจ ดศ นย กลางของดวงอาท ตย อย ต ากว าขอบฟ า ๖ องศา สนธยาทางการเด นเร อ (Nautical twilight)เป นช วงเวลาท จ ดศ นย กลางของดวงอาท ตย อย ต ากว าขอบ ฟ าเป นระยะ ๖ ถ ง ๑๒ องศา ท งตอนเช าและตอนเย น สนธยาทางดาราศาสตร (Astronomical twilight)เป นช วงเวลาท จ ดศ นย กลางของดวงอาท ตย อย ต ากว าขอบฟ าเป นระยะ ๑๒ ถ ง ๑๘ องศา ท งตอนเช าและตอนเย น ดวงอาท ตย ข น-ตก(Sunrise and sunset)เม อขอบด านบนของดวงอาท ตย อย บนเส นขอบฟ า -๔- Location Managerหมายถ งตาแหน งท จะคานวณเวลา ข น- ตก Output Formatหมายถ ง ประเภทไฟล ข อม ลท จะนาไปใช งาน -๕-๔.ความร บผ ดชอบ เพ อให การคานวณด วยเวลาดวงอาท ตย ดวงจ นทร ข นและตกประจาป ด วยโปรแกรม MICA ได อย างถ กต องไม ม ข อผ ดผลาด ๕.ข นตอนการปฏ บ ต ในการคานวณดวงอาท ตย ดวงจ นทร ข น- ตก ประจาป ว ธ การใส ค าเร มต นสถานท สาหร บการคานวณ ดวงอาท ตย -ดวงจ นทร ข น - ตก ๑. ด บเบ ลคล กโปรแกรมค านวณช อ MICA เพ อเป ดใช โปรแกรม ๒. คล กท Preferences เล อก Set Preferences ๓.จะปรากฏ pop uppreferences สาหร บการต งค าท จาเป นก อนการคานวณ -๖-๔.เล อก Location Manager คล กเล อก Custom Locationsกาหนดช อสถาน ท จะคานวณดวงอาท ตย ดวง จ นทร ข น-ตกใส ค า Latitude และค า Longitude ของสถาน แต ละตาบล ใส ค า Height เป น ๐ ๕.เล อก Time Zone ใส ค า ๗ในช อง Zone[h]: เพ อใช ในการคานวณเวลาดวงอาท ตย -ดวงจ นทร ข น - ตก ของประเทศไทย(เวลาประเทศไทยเร วกว า GMT ๗ ช วโมง) ๖.เม อใส ค าท ใช คานวณเร ยบร อยแล ว ให คล ก Apply แล วกด OK -๗- ข นตอนการใช งานโปรแกรม MICA เพ อการคานวณดวงอาท ตย -ดวงจ นทร ข น - ตก เป ดโปรแกรม MICA ๑. เล อก tab Calculate! ๒. เล อก Rise/Set/Transit ๓. คล ก tab Sun ๑ ๒ ๓ ๔. ใส ว น/เด อน/ป ๕. ใส จานวนว น ๖. เล อกสถานท ๗. คล ก OK ๕ ๔ ๖ ๗ - ๘ - - ๙-๘ ทาตามข น ๑, ๒, ๓, และ ๖ อ กคร ง ๘. เล อกสถานท เพ อค านวณต อไปเร อยๆ จนถ งสถานท ส ดท าย - ๑๐-๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๙. เล อก tab File ๑๐. เล อก tab Export as ASCII Text ๑๑. เซฟช อไฟล เช น Sun2014 ๑๒. คล ก Save การคานวณดวงจ นทร ข น-ตก ๑. เล อก tab Calculate! ๒. เล อก Rise/Set/Transit ๓. คล ก tab Moon ๑-๑๑ - ๒ ๓ ๔. คล ก OK ๔ - ๑๒ - - ๑๓-๕ ๖ ๕. เล อกสถานท เพ อค านวณต อไปเร อยๆ จนถ งสถานท ส ดท าย ๖. กด OK ๗-๑๔ - ๘ ๙ ๑๐ ๗. เล อก tab File ๘. เล อก tab Export as ASCII Text ๙. เซฟช อไฟล เช น Moon2014 ๑๐. คล ก Save - ๑๕ - การนาข อม ลดวงอาท ตย ดวงจ นทร ข น-ตก ลงในโปรแกรม EXCEL เป ด filesun-moon หาร 4 ไม ลงต ว หร อ เป ด file Sun-Moon หาร 4 ลงต ว (ใช เฉพาะป ค.ศ.ท หารด วย 4 ลงต ว) เป ด file ท ได มาจากการคานวณด วยโปรแกรม MICA โดยใช โปรแกรม Excel ว ธ การนาข อม ลดวงอาท ตย ข น-ตก ลงใน EXCEL - ๑๖-๒ ๑ ๑. เล อก tab ให เป น All Files (*.*) ๒. เล อก file sun2014.txt ๓. กดป ม Open ๔ ๔. กดป ม Finish - ๑๗-๕ ๕. เล อกท งหมด (Ctrl + a) ๖. Copy (Ctrl + c) ๗ ๗. เล อก Worksheet ท ช อ sun ๘. Paste (Ctrl + v) - ๑๘-๙. ข อม ลจะเข าไปอย ใน Worksheet ตามสถานท ต างๆ โดยอ ตโนม ต - ๑๙ - ว ธ การนาข อม ลดวงจ นทร ข น-ตก ลงใน EXCEL ๑ ๑. เป ด file moon2014.txt ๒. กดป ม Open ๒ ๓ ๓. กดป ม Finish - ๒๐-๔ ๖ ๕ ๔. เล อกเคร องม อ Find & Select ๕. ในช อง Replace with ให ใส - (เคร องหมายลบ) ๖. กดป ม Replace All ๗ ๗. กดป ม OK - ๒๑-๘. เล อกท งหมด (Ctrl + a) ๙. Copy (Ctrl + c) ๑๐. เล อก Worksheet ท ช อ moon ๑๑. Paste (Ctrl + v) - ๒๒-๑๒. Save File เป นช ออ น เช น sun-moon2014.xls - ๒๓ - ข นตอนท สามารถเก ดข อผ ดพลาดได ว ธ การ set Preferences ค าต างๆต อง set ด งน Date systems Calendar Time systems UT1 Twilights Civil Repetitions - Do Calculation 365 times จานวนว นตามป ท คานวณ - in time step of 1 days Time Zone 7 Location manager - Height 0 meters - ๒๔ - กระบวนการคานวณดวงอาท ตย ดวงจ นทร ข น - ตก รายการ ลาด บ กระบวนการว ธ ทา ระด บความเส ยง รายละเอ ยดความเส ยง การควบค ม ผ ตรวจ หมายเหต ๑. การ SET Preferences ค าต าง ๆ - ใส ค า LAT LONG ตาบลท ท จะคานวณ - ใส TIME ZONE 7 - Twilight เล อก civil - Repetition Docalculation ใส 365 Time in time step of 1 day - Date SYSTEMS Calendar - Location Manager Height 0 Meters - Time System - UTI - ตรวจสอบตาบลท (Lat long) - ตรวจสอบ Time Zone - ตรวจสอบ Twilight - ตรวจสอบ Repetition - ตรวจสอบ Location Manager - Height - ตรวจสอบ Time System - ผ คานวณ - กรรมการ ฯ ๒. เร มใช งานโปรแกรมคานวณ เม อต องการคานวณดวงอาท ตย ดวงจ นทร ข น ตก ในแต ละตาบลท ให ใส ช อสถานท (New Location) และค า Lat Long ตามท ต องการ ในส วนค าของความส งใส 0 เมตร ๓. ว ธ การคานวณ ดวงอาท ตย - เม อเร ยกโปรแกรมคานวณ Mica เพ อเป ดใช ดวงจ นทร โปรแกรมคล ก FILE เล อก NEW จะได หน าต าง ของ NEW FILE ข นมา เล อก Calculate เล อก RISE/SET/TRANSIT เล อก SUN หร อ MOON ในช อง Date and Time เล อก Calendar ใส ว นแรกของเด อน,ป,ค.ศ. ท จะ คานวณตามลาด บ - ตรวจสอบ Lat Long และค า ของความส ง - ว นเร มต น - ตรวจสอบว นเด อนป ท ถ กต อง - ๒๕ - รายการ ลาด บ กระบวนการคานวณดวงอาท ตย ดวงจ นทร ข น ตก กระบวนการว ธ ทา ระด บความเส ยง รายละเอ ยดความเส ยง การควบค ม ผ ตรวจ หมายเหต ๔. ว ธ การนาข อม ลลง Excel ของ SUN - Moon Rise/SET ในช อง Repetitions - Do Calculation ใส 365 หร อ 366 ตามท เป นจร ง - In Timesteps of 1.0 ในช อง Time System เล อก - Use Time Scale - Ut 1 - Use Zone 7.00 คล ก Add New Location ใส ช อสถานท ท ต องการคานวณใส ค า Lat Long จามช องท กาหนด และค าความส งเป นเมตร (ความส ง = ๐ เมตร) เม อเสร จแล ว คล ก OK จะได ข อม ล SUN หร อ MOON ตามท ต องการ - เป ดโปรแกรม Excel หร อ ด บเบ ลคล ก File เด มท ทาไว แล ว ตามตาบลท - เม อ Copy ข อม ลลงในแผ นงาน SUN หร อ MOON แล วจะเข าแผ นงานโดยอ ตโนม ต ๕. การตรวจสอบ เม อได ข อม ลเป น Excel แล วแปลงเป น PDF File แล วส งให คณะกรรมการตรวจสอบ - ตรวจสอบจานวนว น ของป ท ต องการคานวณ - ตรวจสอบ Time Scale ตรวจสอบ File ข อม ล -๒๖- เอกสารอ างอ ง -หน งส อ Multiyear Interactive Computer Almanac U.SNaval Observatory
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks