แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 22 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ได ด าเน นการจ ดการความร ภายในหน วยงานน บต งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ อรวบรวมองค ความร ท ม ค ณค าและจ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ท งความร ท ม อย ช ด แจ งในร ปของเอกสาร และความร ท ฝ งอย ในต วคน ซ งได มาจากประสบการณ หร อความ เช ยวชาญเฉพาะบ คคล ให เป นระบบระเบ ยบมากย งข น ท าให บ คลากรสามารถเข าถ งได สะดวก สามารถน าองค ความร และว ธ การปฏ บ ต ท ด มาใช ประโยชน ให การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ ย งข น รวมท งเก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ภายในองค กรอย างต อเน อง น าไปส การเป นองค กรแห ง การเร ยนร (Learning Organization) ซ งการท บ คลากรม องค ความร ต างๆท จ าเป นต อการ ปฏ บ ต งาน ม การเร ยนร และพ ฒนาอย างต อเน อง จะส งผลให ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ บรรล ว ตถ ประสงค อ นจะช วยผล กด นและข บเคล อนเป าประสงค ของแต ละย ทธศาสตร เพ อบรรล ว ส ยท ศน ท วางไว ได ฝ ายเลขาน การคณะกรรมการจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ได จ ดท า แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ อเป นแนวทางในการจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ตลอดป ๒๕๕๔ และหว งเป นอย างย ง ว าจะเป นค ม อช วยให การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา เป นไปเพ อประโยชน ส งส ดต อบ คลากรและส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ฝ ายเลขาน การคณะกรรมการจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา พฤษภาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ เร อง หน า ส วนท ๑ บทน า ๑-๓ ส วนท ๒ แนวทางการจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๔-๑๗ ส วนท ๓ การด าเน นการจ ดการความร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๘-๒๘ ส วนท ๔ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร องค ความร ท ๑ ๒๙-๓๙ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร องค ความร ท ๒ ๔๐-๕๐ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร องค ความร ท ๓ ๕๑-๖๑ ส วนท ๑ บทน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑ หมวดท ๓ การบร หารราชการเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ มาตรา ๑๑ ได กล าวว า ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว และเหมาะสมก บสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนา ความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการให สอดคล อง ก บการบร หารราชการให เก ดผลส มฤทธ ตามพระราชกฤษฎ กาน จากความข างต น ส วนราชการต องม หน าท ในการพ ฒนาความร เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการ เร ยนร อย างสม าเสมอ โดยม แนวทางปฏ บ ต ด งน ๒ ๑. ต องสร างระบบให สามารถร บร ข าวสาร ได อย างกว างขวาง ๒. ต องสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย าง ถ กต อง รวดเร ว และเหมาะสมก บสถานการณ ท ม การเปล ยนแปลงไป ๓. ต องม การส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถสร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ ข าราชการ เพ อให ข าราชการท กคนเป นผ ม ความร ความสามารถในว ชาการสม ยใหม ตลอดเวลา ม ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด และม ค ณธรรม ๔. ต องม การสร างความม ส วนร วมในหม ข าราชการให เก ดการแลกเปล ยนความร ซ งก นและก น เพ อการน ามาพ ฒนาใช ในการปฏ บ ต ราชการร วมก นให เก ดประส ทธ ภาพ โดยเจ าหน าท ท กระด บจะต องตอบ ค าถามได ว าผลงานในแต ละว นของตนน น สน บสน นการบรรล เป าหมายขององค กรอย างไร และเร ยนร ท จะ ท างานร วมก นเป นท มระหว างผ บ งค บบ ญชา เพ อนร วมงาน และผ ใต บ งค บบ ญชาเพ อไปส เป าหมายเด ยวก น แนวค ดองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) เป นการพ ฒนาองค กรโดยเน นการเร ยนร ร วมก น ของคนในองค กรเพ อให เก ดการถ ายทอดแลกเปล ยนองค ความร ประสบการณ และท กษะร วมก น ควบค ไปก บการร บความร จากภายนอก น ามาต อยอดและสร างสรรค ซ งน าไปส แนวปฏ บ ต ท ด ท ส ด (Best Practices) และเก ดประส ทธ ผลส งส ดต อองค กร โดยน กว ชาการผ ซ งได ร บการยอมร บว าเป น ผ เช ยวชาญในการสร างองค กรแห งการเร ยนร Peter M. Senge กล าวไว ว าองค กรแห งการเร ยนร ค อ องค กรท ซ งบ คลากรสามารถเพ มพ นความร ความสามารถได อย างต อเน องและสามารถสร างผลงานได ตาม ความปารถนาอ กท งเป นแหล งสร างความค ดทางป ญญาโดยการเร ยนร ท จะเร ยนร ร วมก น ท งน การท องค กร ๑ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒ ค ม อค าอธ บายและแนวทางปฏ บ ต ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑ จะพ ฒนาตนเองให เป นองค กรแห งการเร ยนร ส งท ม ความส าค ญ ค อจะต องบร หารจ ดการความร (Knowledge Management) โดยการแสวงหาและสร างสรรค องค ความร อย เสมอ และม ระบบการจ ดเก บ ข อม ลจากภายในและภายนอกองค กรท บ คลากรสามารถเข าส ระบบได โดยง าย ม ระบบการถ ายโอนและน า องค ความร ไปใช ประโยชน ม การพ ฒนากลย ทธ และกลไกในการแบ งป นความร ท วท งองค กรอย างต อเน อง การพ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร น นจะต องไม หย ดพ ฒนา องค กรต องม การปร บปร ง กระบวนงาน และสร างการเร ยนร ให เก ดข นอย างสม าเสมอและไม หย ดน ง ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา เห นความส าค ญในการสร างส าน กงานฯ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร โดยได ม การด าเน นการในการจ ดการความร มาต งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ งคณะกรรมการข าราชการฝ ายร ฐสภา (ก.ร.) โดยคณะอน กรรมการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของงานราชการของร ฐสภา (อ.ก.ร.) ได จ ดจ างบร ษ ท พ เอ แอสโซซ เอทส คอนซ ลต ง จ าก ด เพ อท าหน าท ท ปร กษาในโครงการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการของส วนราชการของส วนราชการส งก ดร ฐสภา ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ได ม ต วช ว ดระด บการพ ฒนาระบบข อม ลและความร จนกระท งในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ได ม การจ ดจ างสถาบ นส งเสร ม การบร หารก จการบ านเม องท ด เพ อท าหน าท ท ปร กษาในโครงการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของส วน ราชการส งก ดร ฐสภา ต อเน องมาจนถ งป พ.ศ. ๒๕๕๓ ต วช ว ดระด บการพ ฒนาระบบข อม ลและความร ก ย งคงเป นต วช ว ดท ต อเน องเช อมโยงมาจนถ งป จจ บ น โดยได น าไปผนวกรวมก บต วช ว ดเร องการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท ๑-๗ (ต วช ว ดท ๑๐) โดยการพ ฒนาระบบข อม ลและ ความร อย ใน หมวดท ๔ การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร และท ปร กษาโครงการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการของส วนราชการส งก ดร ฐสภา ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ได ประเม นระด บความส าเร จของของผลล พธ การด าเน นการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ในหมวดท ๗ ซ งเป นหมวดท สะท อนผลล พธ ของการปร บปร งองค กรท งหมด (ต วช ว ดท ๑๐.๒) โดยใช แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๓ เป นแนวทางในการประเม น การด าเน นการจ ดการความร มาต งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ ท าให ส าน กงานฯ ม การรวบรวม องค ความร ท ม ค ณค าและจ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ท กระจ ดกระจายอย ท งท เป นความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ซ งเข ยนอธ บายออกมาเป นต วอ กษร เช น ค ม อปฏ บ ต งาน หน งส อ ต ารา และความร แฝงเร น หร อความร แบบฝ งล ก (Tacit Knowledge) ซ งเป นความร ซ งฝ งอย ในต วคน ท ได มาจากประสบการณ หร อ ความเช ยวชาญเฉพาะบ คคล ให เป นระบบระเบ ยบมากย งข น ท าให บ คลากรภายในองค กรสามารถเข าถ ง และน าองค ความร และว ธ การปฏ บ ต ท ด (Best Practice) มาใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานได ท งน เอกสารท รวบรวมองค ความร และว ธ ปฏ บ ต ซ งเป นผลจากการด าเน นการจ ดการความร ต งแต พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ ท งหมดได ถ กรวบรวมและเผยแพร ในเว บไซต การจ ดการความร ของส าน กงาน เลขาธ การว ฒ สภา (http://www.senate.go.th/km/knowledge/) ซ งบ คลากรสามารถเข าไปดาวน โหลด เอกสารองค ความร ท งหมดท รวบรวมไว ได โดยรายละเอ ยดขององค ความร ในแต ละป ม ด งน ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒ ป พ.ศ. องค ความร ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๑. ศ พท จากร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย (ฉบ บช วคราว) พ ทธศ กราช ๒๕๔๙ ๒. การจ ดท าต นท นผลผล ต ๓. กระบวนการจ ดซ อจ ดจ าง ๔. วงจรการบร หารงานพ สด ๕. การจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมาย ๖. การขอต งงบประมาณรายจ ายประจ าป ๗. กระบวนการตราพระราชบ ญญ ต ของสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ความร ด านการปฏ บ ต หน าท เลขาน การในท ประช ม - ความร พ นฐานในการปฏ บ ต หน าท เลขาน การในท ประช ม - เทคน คการเป นเลขาน การในท ประช มท ด - ความร เช งปฏ บ ต การในการประช ม - กระบวนการและข นตอนการปฏ บ ต งานด านเลขาน การในกรณ ท ม การจ ดส มมนา ๑. การจ ดท าข อม ลว ชาการ - ด านการตราพระราชบ ญญ ต - ด านการควบค มการบร หารราชการแผ นด น - ด านการตรวจสอบการใช อ านาจร ฐ - ด านการต างประเทศ ๒. ความร เก ยวก บระบบล กค าส มพ นธ - ความร เบ องต นเก ยวก บระบบล กค าส มพ นธ - แนวทางในการปร บปร งการให บร การ ๑. การสน บสน นการด าเน นงานด านการต างประเทศ ๒. การเสร มสร างระบบล กค าส มพ นธ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๓. การพ ฒนาและปร บปร งการปฏ บ ต งาน ๑. การปฎ บ ต หน าท ของเจ าหน าท ใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks