แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร - PDF

Description
แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 19 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ ราช ภ ฏธนบ ร ว าด วยการสรรหา บ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงาน พ.ศ ,000 2 การสร างและ แสวงหาความร จ ดประช มคณะกรรมการ ดาเน นการสอบแข งข นเพ อ บรรจ และแต งต งเข า ปฏ บ ต งานเป นพน กงาน จานวนผ สม ครเข าร บ การสรรหาเป นพน กงาน จานวนผ ผ านการสรรหา ประกาศร บสม ครพน กงาน 3 การจ ดความร ให เป นระบบ จ ดประช มหน วยงานสรรหา ทะเบ ยนผ สม ครเป น พน กงาน จานวนผ สม ครเป นพน กงาน ประกาศร บสม ครพน กงาน ช อหน วยงาน : 4 การประมวลและ กล นกรองความร คณะกรรมการดาเน นการ สอบแข งข นเพ อบรรจ และ แต งต งเข าปฏ บ ต งานเป น พน กงาน จานวนอ ตราท ประกาศ ร บสม คร จ านวนผ ม ส ทธ เข าร บการสรร หาเป นพน กงาน ประกาศร บสม ครพน กงาน 5 การเข าถ งความร Web site สาน กงาน การเข าถ งประกาศร บ ประกาศร บสม คร พน กงาน ได รวดเร ว เข าถ งประกาศร บประกาศร บ สม ครพน กงาน ได รวดเร ว Web site สาน กงาน 6 การแบ งป น แลกเปล ยนความร ช มชนน กปฏ บ ต จานวนผ เข าเย ยมชม บ คลากรเข าใจใน กระบวนการสรรหา Web site สาน กงาน 7 การเร ยนร นาความร ไปสร างความเข าใจ ในกระบวนการสรรหา จานวนผ เข าเย ยมชม ช มชนน กปฏ บ ต ร อยละของผ เข าเย ยมชม Web site สาน กงาน ผ ทบทวน/อน ม ต : ผศ.ดร.วาสนา เพ มพ ล (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยงาน เพ อว เคราะห และตรวจสอบ องค ความร ท ม อย และต องใช โครงการกระบวน การจ ดส งใบลา บ คลากรเข าใจในระเบ ยบการ ลาและข นตอนการลา 1. ข าราชการ/ล กจ างประจา ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการลาของข าราชการ พ.ศ พน กงาน ระเบ ยบ พน กงานราชภ ฏ ธนบ ร ว าด วยส ทธ ประโยชน และสว สด การการลา ของ พน กงาน พ.ศ พน กงานราชการ ประกาศคณกรรมการบร หาร พน กงานราชการ เร องส ทธ ประโยชน ของพน กงาน ราชการ พ.ศ ล กจ างช วคราวส ญญาจ าง ล กจ างช วคราวเข าปฏ บ ต งาน ช อหน วยงาน : 2 การสร างและ แสวงหาความร จ ดประช มบ คลากรกล ม พ ฒนา จานวนใบลาท ถ กต อง บ คลากรจ ดส งใบลาได ถ กต อง ใบลาประเภทต างๆ 3 การจ ดความร ให เป นระบบ จ ดประช มบ คลากรกล ม พ ฒนา จานวนใบลาท ถ กต อง บ คลากรจ ดส งใบลาได ถ กต อง ใบลาประเภทต างๆ 4 การประมวลและ กล นกรองความร รวบรวมระเบ ยบการลาของ บ คลากรประเภทต างๆ ความร ท กษะและ ประสบการณ ในการ จ ดทาใบลา บ คลากรจ ดส งใบลาได ถ กต อง ใบลาประเภทต างๆ 5 การเข าถ งความร Flow Chart การลา เร องลา ป วย/ลาก จ/ลาป วย จานวนบ คลากรท จ ดส ง ใบลาไม ถ กต อง จานวนบ คลากรท จ ดส งใบลา ไม ถ กต องลดลง ใบลาประเภทต างๆ 6 การแบ งป น แลกเปล ยนความร ช มชนน กปฏ บ ต จานวนผ เข าเย ยมชม บ คลากรเข าใจใน กระบวนการลา Web site สาน กงาน ช อหน วยงาน : หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม : จ านวนบ คลากรท ผ านการสรรหาบรรจ เข าเป นพน กงาน 7 การเร ยนร เข าใจในระเบ ยบและข นตอน การลา และม การจ ดส งใบลา ถ กต องไม ล าช า จานวนบ คลากรท จ ดส ง ใบลาไม ถ กต อง จานวนบ คลากรท จ ดส งใบลา ไม ถ กต องลดลง ใบลาประเภทต างๆ ผ ทบทวน/อน ม ต : ผศ.ดร.วาสนา เพ มพ ล (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยงาน เพ อว เคราะห และตรวจสอบ องค ความร ท ม อย และต องใช โครงการกระบวนการ ขอพระราชทานเคร อง ราชอ สร ยาภรณ บ คลากรได ร บ ถ กต องตามระเบ ยบ/ หล กเกณฑ ของสาน ก นายกร ฐมนตร 1.ระเบ ยบสาน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการขอ พระราชทาน อ นเป น ท เช ดช ย งช างเผ อกและเคร อง ราช อ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงกฎไทย พ.ศ พระราชบ ญญ ต เหร ยญ จ กรมาลาและเหร ยญ จ กรพรรด มาลา ฉบ บท 4 พ.ศ.2552 ช อหน วยงาน : 2 การสร างและ แสวงหาความร คณะกรรมการพ จารณา และตรวจสอบค ณสมบ ต ของ ข าราชการ ล กจ างประจา และพน กงานท สมควรเสนอ ขอพระราชทานเคร องราช อ สร ยาภรณ ประจาป พ.ศ ม คณะกรรมการ พ จารณาและตรวจสอบ ค ณสมบ ต ของ ข าราชการ ล กจ างประจาและ พน กงานท สมควรเสนอ ขอพระราชทานเคร อง ราช อ สร ยาภรณ ประจาป พ.ศ.2557 บ คลากรได ร บ ถ กต องตามระเบ ยบ/ หล กเกณฑ ของสาน ก นายกร ฐมนตร 1.ระเบ ยบสาน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการขอ พระราชทาน อ นเป น ท เช ดช ย งช างเผ อกและเคร อง ราช อ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงกฎไทย พ.ศ พระราชบ ญญ ต เหร ยญ จ กรมาลาและเหร ยญ จ กรพรรด มาลา ฉบ บท 4 พ.ศ.2552 ช อหน วยงาน : 3 การจ ดความร ให เป นระบบ ค ม อ ระเบ ยบ หล กเกณฑ การขอพระราชทาน เละ เหร ยญจ กรพรรด มาลา จานวนผ สอบถาม บ คลากรความเข าใจใน ข นตอนการขอ บ ญช รายช อสร ปผ ได ร บ 4 การประมวลและ กล นกรองความร ค ม อ ระเบ ยบ หล กเกณฑ การขอพระราชทาน เละ เหร ยญจ กรพรรด มาลา ความร ท กษะ และ ประสบการณ ของ ผ ปฏ บ ต งาน บ คลากรความเข าใจใน ข นตอนการขอ บ ญช รายช อสร ปผ ได ร บ 5 การเข าถ งความร ม การจ ดส งรายช อผ ได ร บ พระราชทาน ให หน วยงานร บทราบ จานวนผ สอบถาม บ คลากรความเข าใจใน ข นตอนการขอ บ ญช รายช อสร ปผ ได ร บ ช อหน วยงาน : 6 การแบ งป น แลกเปล ยนความร ช มชนน กปฏ บ ต จานวนผ เข าเย ยมชม บ คลากรเข าใจใน กระบวนการลา Web site สาน กงาน 7 การเร ยนร เข าใจในระเบ ยบและข นตอน การลา และม การจ ดส งใบลา ถ กต องไม ล าช า จานวนบ คลากรท จ ดส ง ใบลาไม ถ กต อง จานวนบ คลากรท จ ดส งใบลา ไม ถ กต องลดลง ใบลาประเภทต างๆ ผ ทบทวน/อน ม ต : ผศ.ดร.วาสนา เพ มพ ล (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks