แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ PDF

Description
แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 21 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร 1. แสวงหาท ปร กษา/ว ทยากร 1 ม.ย. 53-1) จ านวนคร งของการจ ด 1) การจ ดคล น กว จ ย อย าง CKO 30,000 -ว ทยากรในโครงการคล น ก ว จ ย เพ อให ค าปร กษาการ เข ยนข อเสนอโครงการว จ ย 30 ก.ย.54 โครงการพ ฒนาน กว จ ย และคล น กว จ ย 2) ผ เข าร วมก จกรรม น อย 2 คร ง 2) น กว จ ยหน าใหม เข าร วม ก จกรรม 20 คน ฝ ายว จ ย 2) ผ ทรงค ณว ฒ ให ค าปร กษา แนะน า/เสนอแนะโครงการ ว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน นการ ว จ ยจากงบประมาณแผ นด น ประจ าป งบประมาณ ม.ย ก.ย.54 1) น กว จ ยส งข อเสนอ โครงการว จ ยและเข าร วม ก จกรรม 2) โครงการว จ ยท ผ าน การประเม นโดย วช. 1) น กว จ ยและโครงการว จ ย เข าร วมก จกรรม 20 โครงการ 2) โครงการว จ ยท ผ านการ ประเม น 18 โครงการ CKO ฝ ายว จ ย 40,000 3) ผ ทรงค ณว ฒ /พ เล ยง น กว จ ย แนะน าการท าว จ ย เพ อพ ฒนาท องถ น 1 ม.ย ก.ย.54 1) จ านวนคร งของการจ ด ก จกรรม 2) ผ เข าร วมก จกรรม 1) อย างน อย 1 คร ง 2) อย างน อย 20 คน CKO ฝ ายว จ ย 40,000 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร 4) พ ฒนา/เสร มศ กยภาพ บ คลากร โดยส งเข าร วม ประช ม/อบรม/ส มมนา 1 ม.ย ก.ย.54 1) บ คลากรได ร บพ ฒนา ศ กยภาพ 2) บทเร ยนท ได จากการ ประช ม 1) บ คลากรในมหาว ทยาล ย ราชภ ฏพ บ ลสงคราม 6 คน 2) ความร หร อเร ยนท ได จาก การประช ม 1 บทเร ยน CKO ฝ ายว จ ย 60,000 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 2 ก จกรรมการแบ งป นและเปล ยน เร ยนร 1) จ ดก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร การสร างเคร อข าย ความร วมม อในการจ ดท าช ด โครงการ ว จ ยเพ อการพ ฒนา ท องถ น และการเผยแพร ผลงานว จ ยในแวดวงว ชาการ ท ได ร บการยอมร บในระด บ สากล 1 ม.ย ก.ย.54 1) บทเร ยนร ท ได ร บ 2) ผ เข าร วมก จกรรม 3) ความพ งพอใจในการ เข าร วมก จกรรม 1) บทเร ยนร ท ได ร บอย างน อย 1 เร อง 2) บ คลากรในมหาว ทยาล ย ราชภ ฏพ บ ลสงคราม 30 คน 3) ม ความพ งพอใจในระด บด ร อยละ 80 CKO ฝ ายว จ ย 50,000 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 2 ก จกรรมการแบ งป นและเปล ยน เร ยนร 2) จ ดก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร การปฏ บ ต งาน สน บสน นการบร หารจ ดการ งานว จ ย และการจ ดท า รายงานประเม นตนเองเพ อ การประก นค ณภาพ 1 ต.ค ก.ย.54 1) บทเร ยนร ท ได ร บ 2) ผ เข าร วมก จกรรม 3) ความพ งพอใจในการ เข าร วมก จกรรม 1) อย างน อย 1 เร อง 2) บ คลากรในสถาบ นฯและ เคร อข าย 15 คน 3) ผ เข าร วมก จกรรมม ความ พ งพอใจในระด บด ร อยละ 80 4) ผ เข าร วมก จกรรม สามารถน าความร ท ได ไปปร บ CKO ฝ ายว จ ย 10,000 3) ส งเสร มให เก ดช มชนน ก ปฏ บ ต และเคร อข ายการ จ ดการความร 1 ม.ย ก.ย.54 เคร อข าย/ช มชนน ก ปฏ บ ต ใช ในการปฏ บ ต งานร อยละ 80 2 ช มชน CKO 2,000 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 3 การจ ดองค ความร ให เป นระบบ รวบรวมองค ความร ท ได จาก การแลกเปล ยนเร ยนร แยก ตามประเภทองค ความร ไป -จ ดเก บไว ใน KM room -จ ดท าเอกสารความร ด านว จ ย 1 ม.ย ก.ย.54 1) ม ฐานข อม ลในเว บไซต การจ ดการความร 2) จ านวนความร ของ น กว ชาการใน KM room 3) เอกสารความร 1) 1 เว บไซต 2) จ านวนองค ความร 2 ด าน 3) 1 เร อง CKO 3,000 4 การส อสารและประชาส มพ นธ ส อสารประชาส มพ นธ เก ยวก บ ความร ท ได จากการลกเปล ยน เร ยนร ผ านช องทางต าง ๆ เช น เว บไซต KM room จดหมายข าว และเอกสาร เผยแพร เป นต น เพ อให บ คลากรภายนอกท สนใจได น าความร ไปใช ในการท างาน 1 ม.ย ก.ย.54 จ านวนช องทางการเข าถ ง ความร 3 ช องทาง CKO 3,000 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 5 การต ดตามประเม นผล ต ดตามประเม นผลการด าเน น 1 ม.ย. 53- ระด บความส าเร จในการ ระด บ 5 ม การน าความร ท ได CKO 2,000 ก จกรรมการจ ดการความร ใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 30 ก.ย.54 จ ดการความร ของสถาบ น ไปใช ในการปฏ บ ต งาน ผ ทบทวน ผ อน ม ต. (ดร.ชน กานต ค มนก) (CKO/ ผ บร หารการจ ดการความร ระด บส งส ด) (ดร.ถาวร พงษ พาน ช) (CEO/ผ บร หารส งส ดของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา) แบบฟอร มท 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการเปล ยนแปลง (Change Management Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 การเตร ยมการและปร บเปล ยน พฤต กรรม 2 การส อสาร ผ บร หารก าหนดนโยบายและ สน บสน นให เก ดการจ ดการ ความร ในองค กร แปลงนโยบายส การปฏ บ ต โดยระบ ไว ในแผนปฏ บ ต ของ หน วยงาน จ ดประช มสร างความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการจ ดการ ความร ประชาส มพ นธ ผ านช องทาง ส อสารท ม อย ต.ค.-พ.ย. ต.ค.-พ.ย. ธ.ค. 1ต.ค ก.ย.53 ม นโยบายท สน บสน นการ จ ดการความร ในองค กร แผนปฏ บ ต การท ม การน า การจ ดการความร ไปใช เป นเคร องเม อ จ านวนบ คลากรท เข าร วม ก จกรรม จ านวนช องทางการ ประชาส มพ นธ นโยบายการจ ดการความร ผ บร หาร - โครงการการจ ดการความร อย างน อย 1 โครงการ ร อยละ 75 3 ช องทาง ได แก Web site จดหมายข าว ช แจงในท ประช ม งานประก น ค ณภาพ การศ กษา งานประก น ค ณภาพ การศ กษา งานประก น ค ณภาพ การศ กษา - 6,000 - แบบฟอร มท 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการเปล ยนแปลง (Change Management Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 3 กระบวนการและเคร องม อ จ ดต งช มชนน กปฏ บ ต จ ดท า WEB BLOG จ ดท าเว บไซต การจ ดการ ความร ของสถาบ นว จ ย ม.ค.- ก.ย. 54 พ.ค.-ก.ย. 54 ต.ค 53.- พ.ค.54 จ านวนช มชนน กปฏ บ ต อย างน อย 2 ด าน - การว จ ย - การปฏ บ ต งานสน บสน นการ บร หารจ ดการงานว จ ย และ การประก นค ณภาพ งานประก น ค ณภาพ จ านวน WEB BLOG อย างน อย 1 BLOG งานประก น ค ณภาพ เว บไซต การจ ดการ ความร 2,000 3,000 จ านวน 1 เว บไซต สามารถ 3,000 แบบฟอร มท 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการเปล ยนแปลง (Change Management Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 4 การเร ยนร 1) การแลกเปล ยนเร ยนร การ สร างเคร อข ายความร วมม อใน การจ ดท าช ดโครงการว จ ยฯ และเผยแพร ผลงานว จ ย 2) จ ดก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร การปฏ บ ต งานของ บ คลากร 3) ส งเสร มให เก ดช มชนน ก ปฏ บ ต และเคร อข ายการ จ ดการความร ม.ย.53- ก.ย.54 ม.ย.53- ก.ย.54 ม.ย.53- ก.ย.54 1) บทเร ยนท ได จากการ เร ยนร 2) จ านวนผ เข าร วมก จกรรม 3) ความพ งพอใจ 1) บทเร ยนจากการเร ยนร 2) จ านวนผ เข าร วมก จกรรม 1) อย างน อย 1 บทเร ยน CKO 2) 28 คน 3) ร อยละ 80 1) อย างน อย 1 บทเร ยน CKO 2) 15 คน 3) ความพ งพอใจ 3) ร อยละ 80 เคร อข าย/ช มชนน กปฏ บ ต 2 ช มชน CKO 2,000 แบบฟอร มท 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการเปล ยนแปลง (Change Management Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 5 การว ดผล 6 การยกย องชมเชยและการให รางว ล ผ ทบทวน. การต ดตามการน าผลการการ จ ดการความร ไปใช การประเม นความพ งพอใจ ของบ คลากรต อการใช กระบวนการจ ดการความร เท ยบเค ยงผลการพ ฒนา ระหว างหน วยงาน การยกย อง ชมเชย ให รางว ล เพ อสร างขว ญและก าล งใจ ก.ย.53 ก.ย.53 (ดร.ชน กานต ค มนก) (CKO/ ผ บร หารการจ ดการความร ระด บส งส ด) จ านวนบ คลากรท น าผลการ จ ดการความร ไปใช ในการ พ ฒนางาน ร อยละของความพ งพอใจ ต อกระบวนการจ ดการ ความร ร อยละ 75 ท กหน วยงาน 3,000 ร อยละ 75 KM TEAM - ต.ค.54 จ านวน good practices อย างน อย 1 ด าน งานประก น ค ณภาพ - ต.ค.54 จ านวนคร งท ได ร บการ อย างน อย 1 คร ง/ป 2,000 ประกาศเก ยต ค ณยกย อง ผ อน ม ต (ดร.ถาวร พงษ พาน ช) (CEO/ผ บร หารส งส ดของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา) 7. สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการการจ ดการความร แบบฟอร มท 13 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร หน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม KM (Desired การจ ดการความร ท เพ มประส ทธ ภาพการว จ ย และการท างานของบ คลากรด านการสน บสน นการสร างและถ ายทอดองค ความร เพ อพ ฒนาท องถ น State) ล าด บ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร งบประมาณ พ.ศ พ.ศ (บาท) ม.ย. ก.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. กระบวนการจ ดการความร (KM Process) 1. การบ งช ความร การสร างและแสวงหาความร 1.1 การบ งช ความร จ ดต งคณะกรรมการท าการตรวจสอบ - x x ความร ในองค กร ระบ ความจ าเป นเพ อหา GAP ความร ท ม ก บความร ท ต องใช 1.2 การสร างและแสวงหาความร จ ดหาท ปร กษา/ว ทยากร x x x x x x x x x x x สน บสน นเข าร วมประช มส มมนา x x x x x x x x x x x x ศ กษาค นคว าจากแหล งเร ยนร /ด งาน x x x x x แบบฟอร มท 13 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร หน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ล าด บ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร งบประมาณ พ.ศ พ.ศ (บาท) ม.ย. ก.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. 2 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร 2.1 การสร างเคร อข าย/ช ดโครงการว จ ย 50,000 x x x x x x x x x 2.2 การปฏ บ ต งานสน บสน นการบร หาร 10,000 x x x x x x จ ดการงานว จ ยและการประก นค ณภาพ 3 การจ ดการความร ให เป นระบบ 3.1 จ ดท าแฟ มข อม ลความร เก บใน KM room 2,000 x x x x x x x x x 3.3 จ ดเก บแฟ มความร ในเว บไซต จ ดการ ความร 2,000 x x x x x x x x x แบบฟอร มท 13 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร หน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ล าด บ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร งบประมาณ พ.ศ พ.ศ (บาท) ม.ย. ก.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. 4 การส อสารและการประชาส มพ นธ 4.1 เว บไซต การจ ดการความร KM QA/RDI x x x x x x x x x x x 4.2 จดหมายข าว /บอร ด KM x x x x x x x x x x x x x x x x 4.3 เอกสารความร x x x x x x x x x x x 5 การเร ยนร 5.1 ส งเสร มการน าความร ท ได ไปใช ประโยชน ในการพ ฒนางานปกต x x x x x x x x x x x แบบฟอร มท 13 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร หน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ล าด บ ก จกรรมตามแผนการจ ดก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks