แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม - PDF

Description
2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 61 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย ทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยได จ ดให ม การประช มผ บร หารและบ คลากรภายใน สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ในการว เคราะห สถานการณ ป จจ บ น (SWOT Analysis) เพ อรวบรวมข อม ลในแต ละหน วยงานภายใน และข อม ลท ใช ในการจ ดท าแผนการจ ดการความร จากกระบวนการท เป นระบบได แก การว เคราะห SWOT และห วข อในการจ ดการความร ในป น จ ดก จกรรมในห วข อ ท ำหน งส อรำชกำรอย ำงไร ให ถ กต องและรวดเร ว เพ อให บ คลากรของสถาบ น ม การพ ฒนาการทาหน งส อราชการได อย างถ กต องตามระเบ ยบสาน กนากยกร ฐมนตร ทาให การดาเน นงานของสถาบ นรวดเร วมากย งข น สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม หว งเป นอย างย งว า แผนการจ ดการความร ฉบ บน จะเป นประโยชน ในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากรซ งเป น ทร พยากรท ม ค าของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลต อไป (ผ ช วยศาสตราจารย ส ชานาฏ ส ตาน ร กษ ) ผ อานวยการสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม แผนการจ ดการความร KM Action Plan สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 หน า 1 สารบ ญ หน า คานา 1 สารบ ญ 2 องค ความร ท จาเป น 3 แผนการจ ดการความร 7 วงจรการเร ยนร 12 ท มงานการจ ดการองค ความร 14 กล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร และท กษะ 15 ภาคผนวก คาส งแต งต งกรรมการการจ ดการความร 17 บ นท กข อความแจ งกาหนดการจ ดก จกรรม 20 แผนการจ ดการความร KM Action Plan สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 หน า 2 องค ความร ท จาเป น ว ส ยท ศน สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม เป นแหล งเร ยนร ท ม ความเป นเล ศด านภาษา ศ ลปว ฒนธรรม ในระด บภ ม ภาคล มน าโขง การว เคราะห สถานการณ ป จจ บ น (SWOT Analysis) จ ดแข ง (STRENGTH) 1. บ คลากรม ข ดสมรรถนะ ม ความร ความสามารถประสบการณ และท กษะความเช ยวชาญในการปฏ บ ต งานในความร บผ ดชอบของตนเองและหน วยงาน ได เป นอย างด 2. ม หล กส ตรระยะส นท หลากหลาย ท งทางด านภาษา และด านศ ลปว ฒนธรรม ซ งสามารถรองร บความต องการของน กศ กษา อาจารย บ คลากร ตลอดจนบ คคลท วไป ได อย างท วถ ง เน องจากม ค าใช จ ายไม แพง 3. สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมเป นศ นย การเร ยนร ด านศ ลปว ฒนธรรมและภาษาของท องถ น 4. ม ว สด อ ปกรณ เคร องม อท รองร บในการใช งาน/การปฏ บ ต งานพอเพ ยง เช น อ ปกรณ และเทคโนโลย ในการจ ดงานด านว ฒนธรรมท ครบคร น 5. ม การดาเน นโครงการ/ก จกรรมท ข บเคล อนกลย ทธ อย างต อเน อง เป นไปตามแผนงาน 6. ผ บร หารม ความร ความสามารถและประสบการณ ในการบร หารงาน 7. ม ความสาม คค ในองค กรม การช วยเหล อเก อก ลก นในการทางานท ทางานเป นท มร วมก น แผนการจ ดการความร KM Action Plan สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 หน า 3 จ ดอ อน (WEAKNESS) 1. บ คลากรม จานวนไม เพ ยงพอต อการดาเน นงาน ทาให ร บภาระงานมากเก นไป 2. โครงสร างหน วยงานไม เอ อต อการข บเคล อนภารก จขององค กร 3. สถานท ต งของหน วยงานภายในสถาบ นฯ ไม อย ท เด ยวก น ทาให ยากต อการต ดต อประสานงาน 4. แม จะม อ ปกรณ และเคร องม อครบคร น แต บางอย างเส ยบ อย ล าสม ยไม เหมาะสมก บการใช งาน 5. บ คลากรม ความร ความเช ยวชาญเฉพาะด านท ร บผ ดชอบ แต ขาดท กษะในงานด านอ น และไม สามารถท างานทดแทนก นได อย างเต มประส ทธ ภาพ โอกาส (OPPORTUNITY) 1. มหาว ทยาล ยม เคร อข ายความร วมม อท งในและต างประเทศมากท าให ได ร บความร วมม อจากหน วยงานเป นอย างด เช น การแลกเปล ยนน กศ กษ า อาจารย และการได ร บข อม ลข าวสารจากหน วยงานอ น ๆ 2. สถาบ นภาษาฯต งอย ในมหาว ทยาล ยซ งอย กลางเม องเช ยงใหม ทาให การเด นทางสะดวกและเป นท ร จ กของคนท วไป 3. นโยบายของมหาว ทยาล ยเน นการพ ฒนาส ความเป นนานาชาต และส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมและส งเสร มให น กศ กษาม ความเป นเล ศด านภาษา 4. น กศ กษานานาชาต ของมหาว ทยาล ยและบ คคลภายนอกท วไปให ความสนใจเข ามาศ กษาในหล กส ตรภาษาและว ฒนธรรมของสถาบ นภาษาฯมากข น 5. ว ว ฒนาการทางเทคโนโลย อานวยความสะดวกในการต ดต อส อสาร/ประชาส มพ นธ ( , facebook เป นต น) 6. ผ บร หารของมหาว ทยาล ยให การสน บสน นด านภาษาและศ ลปว ฒนธรรม 7. ส งคมป จจ บ นให ความสาค ญก บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ทาให สถาบ นภาษาฯ ม โอกาสท จะขยายพ นท การศ กษาและการบร การออกไป 8. หน วยงานต าง ๆ ภายในมหาว ทยาล ยเป ดโอกาสในการพ ฒนาบ คลากรเช นม การจ ดอบรมส มมนาอย างสม าเสมอ 9. หน วยงานภาคร ฐและเอกชนให ความสนใจพ ฒนาท กษะด านภาษา แผนการจ ดการความร KM Action Plan สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 หน า 4 อ ปสรรค (THREAT) 1. มหาว ทยาล ยม ข อจาก ดเร องสถานท 2. ป จจ บ นม สถาบ นการศ กษาจานวนมากท งภาคร ฐและเอกชนทาให ม การแข งข นทางการศ กษามากข น 3. มหาว ทยาล ยจ ดสรรงบประมาณไม เพ ยงพอต อการดาเน นงาน 4. มหาว ทยาล ยสน บสน นงบประมาณในการพ ฒนาบ คลากรไม เพ ยงพอท จะไปอบรมก บหน วยงานภายนอก 5. สภาพเศรษฐก จป จจ บ นตกต าทาให ม ผ สนใจเข าร บการอบรมของสถาบ นภาษาฯ น อยลง 6. นโยบายการบร หารงานของมหาว ทยาล ยม การเปล ยนแปลงระบบและโครงสร างการบร หารงาน สร างความส บสน ให ก บหน วยงาน บ คลากรและ น กศ กษา 7. มหาว ทยาล ยม ข อจาก ดด านการประชาส มพ นธ ด านสถาบ นภาษาฯทาให ไม เป นท ร จ กของบ คคลภายนอก จากภาระงานท ม มาก และจานวนบ คลากรไม เพ ยงพอต อการดาเน นงาน ทาให บ คลากรไม ได ร บการอบรม เพ อพ ฒนางานและท กษะ ซ งจากสถานการณ ป จจ บ นใน การด าเน นงานของสถาบ นเห นว า การท าหน งส อราชการ ท งภายในและภายนอก บ คลากรบางส วนย งม ความร ความเข าใจในการท าหน งส อราชการตามระเบ ยบ สาน กนายกร ฐมนตร ไม เพ ยงพอ ท าให ม การผ ดพลาด และการแก ไขบ อยคร ง สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยคณะกรรมการการจ ดการความร จ งเห นสมควรให ม การจ ดการความร ในเร องของการจ ดท าหน งส อราชการตามระเบ ยบส าน กนายนกร ฐมนตร ข นในป การศ กษา 2555 น เพ อให บ คลากรของสถาบ นภาษา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม ม ความร ความเข าใจเพ มมากข น ซ งจะส งผลให การดาเน นงานของสถาบ นพ ฒนามากย งข น แผนการจ ดการความร KM Action Plan สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 หน า 5 องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาทาแผนการจ ดการความร ค อ ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยท 6 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ยให ม ค ณภาพ โดยย ดหล กการบร หารรจ ดการบ านเม องท ด ย ทธศาสตร สถาบ นภาษาฯ ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จาเป น (K) : ทำหน งส อรำชกำรอย ำงไร ให ถ กต องและรวดเร ว เหต ผลท เล อกองค ความร : 1. เป นการเพ มความร ความเข าใจในการทาหน งส อราชการถ กต องตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ 2. เพ อพ ฒนาการดาเน นงานของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม เป นไปอย างอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามคาร บรอง : บ คลากรสามารถทาหน งส อราชการได ถ กต องตามระเบ บบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ เป าหมายตามคาร บรอง : 1. เพ อให การทาหน งส อราชการถ กต องตามระเบ ยบ 2. บ คลากรม ความร ความเข าใจเพ มข น 3. เพ อให การดาเน นงานของสถาบ นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ แผนการจ ดการความร KM Action Plan สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 หน า 6 แผนการจ ดการความร กระบวนการสก ดความร จากการทาก จกรรม กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กระบวนการสก ดความร ประเด น / ว ธ การ 1. การค นหาความร (Knowledge Identification) เป าหมายของการจ ดการความร ด านการท าหน งส อ ราชการตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร เพ อให การดาเน นงานเป นไปด วยความรวดเร วและ เร ยบร อย บ คลากรอยากได ความร อะไรจากการท าก จกรรม 1. หน งส อราชการ ม ระเบ ยบอย างไรบ าง 2. หน งส อแต ละประเภทต องทาในร ปแบบใดถ งจะ เหมาะสม 3. ต วอย างของหน งส อราชการ 2. การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) วางแผนและลงม อทาตามแผนงาน ผ ร บผ ดชอบและ ห วหน ากระบวนการ (CKO) ตรวจสอบความร เก ยวก บงานสารบรรณท ม อย ว าม การ นามาใช อย างสมบ รณ หร อไม ควรม การปร บปร งข อม ล ส วนใดบ าง 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) การบ นท กข อม ล และจ ดเก บอย างเป นระบบ 1. ทาการบ นท กขณะทาก จกรรมการแลกเปล ยน 2. จ ดเก บข อม ลความร ลงในฐานข อม ลของสถาบ น 3. บ นท กภาพขณะทาก จกรรมการแลกเปล ยน 4. จ ดทาแฟ มสาหร บเก บข อม ลเอกสารหล กฐาน ในการทาก จกรรม และสแกนเอกสารในร ปแบบ ไฟล แผนการจ ดการความร KM Action Plan สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 หน า 7 กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กระบวนการสก ดความร ประเด น / ว ธ การ 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) ว เคราะห ประมวลผล รวบรวม ความร จ ดหาผ เช ยวชาญและผ ท ม ความร ด านงานสารบรรณ หร อห วหน า มาตรวจสอบความร ท จ ดทาหร อรวบรวม ว าม ความถ กต องหร อไม ม การแก ไขอย างไรบ าง และ ควรเพ มเต มข อม ลอย างไร 5. การเข าถ งความร (Knowledge Access) การว เคราะห ว ฒนธรรมของคนในองค กร หร อการ สอบถามความค ดเห นในการค นหาความร เก ยวก บงาน สารบรรณ 1. จ ดการประช มช แจงสถานท ระยะเวลาการจ ด ก จกรรมและแผนการจ ดการความร 2. จ ดฝ กอบรมบ คลากร และการพ ดค ยจากความร ของแต ละบ คคล 3. จ ดทาเอกสารข อม ลท ม อย ประกอบก จกรรม 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) ก จกรรมช มชนน กปฏ บ ต (community of Practice : CoP) 1. เช ญผ ท ม ความร มาแลกเปล ยนประสบการณ และ เทคน คการจ ดการในการจ ดการงานสารบรรณ 2. พ ดค ยก นโดยม ผ ท คอยช วย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks