แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ - PDF

Description
๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 18 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K): กลย ทธ การสอนท หลากหลายนาไปส การพ ฒนาการเร ยนร ของ เหต ผลความจาเป น: การพ ฒนาบ ณฑ ตพยาบาลให ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากลน น อาจารย ผ สอนจาเป นต องใช กลย ทธ การสอนท หลากหลาย สามารถพ ฒนาให เก ดการเร ยนร (Learning Outcomes) สอดคล องก บกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา นอกจากน ย งต องนาไปส ว ส ยท ศน ของสถาบ นท กาหนดไว ว า ว ทยาล ย พยาบาลบรมราชชนน นครลาปางเป นสถาบ นอ ดมศ กษาผล ตพยาบาลท ม ค ณภาพและเคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ขแห งชาต ต วช ว ด (KPI) ต วช ว ด เป าหมายป 2558 ๑. ม แนวปฏ บ ต กลย ทธ การสอนท นาไปส การพ ฒนาการเร ยนร ของ 2 เร อง ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หล กฐาน ๙ ๑ การบ งช (Knowledge Identification: KMP ๑) - ประช มระดมความค ดเห นเพ อทบทวนองค ท จาเป นต อการปฏ บ ต งาน และสอดคล องต อการ ผล กด นประเด นย ทธศาสตร การผล ตบ ณฑ ต พยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค า ความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข - ค ดเล อกองค ท นามาจ ดท าแผนปฏ บ ต การ จ ดการในป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒ การสร างและแสวงหาองค ท จาเป น (Knowledge Creation & Acquisition: KMP ๒) -จ ดประช มเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง อาจารย ท ม ความเช ยวชาญเก ยวก บกลย ทธ การสอนแบบต างๆ พย.๕๗ องค ท จาเป นและ สอดคล องก บ ประเด น ย ทธศาสตร การ ผล ตบ ณฑ ต พยาบาลท ม ค ณภาพ มาตรฐานสากล เคารพค ณค า ความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข มค- กพ. ๕8 -ม อาจารย ท ม ความ เช ยวชาญ เก ยวก บกลย ทธ การสอนแบบ ต างๆ เข าร วม แลกเปล ยน เร ยนร 5 องค - 80 % -ม องค เก ยวก บกล ย ทธ การ สอนแบบ ต างๆ อาจารย ท กคน -กล มว ชาการ อาจารย ท กคน -กล มว ชาการ -รายงานการ ว เคราะห องค ท จาเป นและ สอดคล องก บ ประเด นย ทธศาสตร การผล ตบ ณฑ ต พยาบาลท ม ค ณภาพ มาตรฐานสากล เคารพค ณค าความ เป นมน ษย เพ อพ ฒนา ส ส งคมผ ส งว ยท เป น ส ข -บ นท กการเสวนา/ การแลกเปล ยน เร ยนร ๑๐ ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หล กฐาน -ม การรวบรวม ท ได จาก การแลกเปล ยน เร ยนร ๓ ให เป นระบบ (Knowledge Organization: KMP ๓) -รวบรวมข อม ลท ได จากข นตอนท ๒ มาจ ด หมวดหม เก ยวก บกลย ทธ การสอนสาหร บ ในร ปแบบต างๆและจ ดท าเป นแนวปฏ บ ต ก.พ. ๕8 -เอกสารแนว ปฏ บ ต หร อ file ข อม ล 2 เร อง เจ าภาพหล กท ร บผ ดชอบ องค -กล มว ชาการ -เอกสารแนวปฏ บ ต หร อ file ข อม ล เก ยวก บกลย ทธ การ สอนแบบต างๆ ๔ การประมวลและกล นกรอง (KMP ๔) -ประมวลกล นกรองท ได โดยให ผ ท เก ยวข อง ก บองค ตรวจสอบเน อหา และรายละเอ ยด ขององค เพ อให ม ความครบถ วนสมบ รณ ม.ค. ๕8 ม การตรวจสอบ กล นกรอง ท ได ๑ คร ง เจ าภาพหล กท ร บผ ดชอบ องค -กล มว ชาการ รายงานการประช ม การพ จารณาร างองค และม การ ตรวจสอบโดย อาจารย ผ เช ยวชาญ ในกลย ทธ การสอน แบบต างๆ และ กรรมการว ชาการ ๑๑ ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หล กฐาน ๕ การเข าถ ง (Knowledge Access: KMP ๕) - นาองค เก ยวก บกลย ทธ การสอนแบบต างๆ เผยแพร ให อาจารย ทราบ (เอกสารแนวปฏ บ ต หร อ file ข อม ล) และสามารถเข าถ งองค (การ ประช มอาจารย, บอร ดประชาส มพ นธ, website, web board, intranet) เม.ย 58 -ม การเผยแพร ประชาส มพ นธ แนวทาง/แนว ปฏ บ ต ในด าน การใช กลย ทธ การสอนแบบ ต างๆ - อาจารย ท กคน สามารถ เข าถ งองค ตาม ช องทาง ต างๆ อาจารย ท กคน -กล มว ชาการ -เอกสารแนวปฏ บ ต หร อ file ข อม ล -บอร ดเผยแพร -บอร ด ประชาส มพ นธ, website, web board, intranet ๖ การแบ งป นแลกเปล ยน (Knowledge Sharing: KMP ๕) - นาแนวทางการใช กลย ทธ การสอนแบบต างๆ มา แลกเปล ยนก บอาจารย ท กคนโดยนาเสนอแนวทาง ในการใช กลย ทธ การสอนแบบต างๆและต วอย าง การนากลย ทธ การสอนท หลากหลายไปทดลองใช ในเร ยนการสอน (การประช มอาจารย ) เม.ย 58 -ม การ แลกเปล ยน เร ยนร เก ยวก บ การนาองค เร องกล ย ทธ การสอนท ช วยพ ฒนาการ เร ยนร ของ ของ อาจารย ใน ว ทยาล ยฯ - ๑ คร ง -อาจารย เข า ร วมก จกรรม 8๐% อาจารย ท กคน ในว ทยาล ยฯ -กล มว ชาการ รายงานการประช ม การแบ งป น แลกเปล ยนเร ยนร ๑๒ ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หล กฐาน ๗ การเร ยนร เพ อนาส การปฏ บ ต งานจร ง (Learning: KMP ๖) -ประชาส มพ นธ /กาหนดเป นนโยบายให ท ก ภาคว ชานาแนวทางการใช กลย ทธ การสอนแบบ ต างๆไปใช ในเร ยนการสอนในรายว ชาท เป ดสอน ในภาคการศ กษาป จจ บ น เม.ย 58 เป นต นไป -ท กภาคว ชาม การนาแนวทาง ไปใช ในการ จ ดการเร ยนการ สอน ภาคว ชาละ ๑ รายว ชา อาจารย ในท ก ภาคว ชา -กล มว ชาการ นโยบายในการ จ ดการเร ยนการสอน เก ยวก บการใช กล ย ทธ การสอนแบบ ต างๆใน เร ยนการสอนใน รายว ชาท เป ดสอน ๘ การยกย องชมเชย -ยกย องชมเชยหน วยงานท ม ผลงานด เด นใน ก จกรรมเสวนาการนาแนวปฏ บ ต ท ด ไปใช ในการ ปฏ บ ต งานจร ง เม.ย 58 ม การจ ด ก จกรรมยกย อง ชมเชย ๑ คร ง อาจารย ท กคน -กล มว ชาการ -เก ยรต บ ตรยกย อง ชมเชยหน วยงานท ม ผลงานด เด น ๑๓ แผน (KM Action Plan) แผนท ๒ ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาองค เพ อเป นฐานการผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาบ คลากรรองร บส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K): ความร วมม อในการทาว จ ยและผลงานว ชาการ : Research collaboration เหต ผลความจาเป น: การว จ ยและพ ฒนาองค ท สอดคล องก บการศ กษาและการสาธารณส ข/ส ขภาพ เป นหน งในพ นธก จหล กของว ทยาล ยฯ จาเป นต องอาศ ยความร วมม อก บภาคส วนต างๆ ในการข บเคล อนกระบวนการว จ ยเพ อให เก ดผลงานว จ ยและนาไปส องค ท สามารถนาไปใช ให เก ดประโยชน ในการตอบสนองต อความต องการด านส ขภาพของช มชน ส งคมและประเทศชาต ตลอดจนนาไปส การพ ฒนาท ม นคงและย งย น ต วช ว ด (KPI) ต วช ว ด เป าหมายป 2558 ๑. ม แนวปฏ บ ต ในการสร างความร วมม อในการว จ ย ( Research collaboration) 1 เร อง ๑๔ ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หล กฐาน ๑ การบ งช (Knowledge Identification: KMP ๑) -ประช มระดมความค ดเห นเพ อระบ องค ท จาเป น ต อการปฏ บ ต งานและประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนา องค เพ อเป นฐานการผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนา บ คลากรรองร บส งคมผ ส งว ยท เป นส ข พ.ย. ๕7 -องค ท จาเป นและ สอดคล องก บ ประเด น ย ทธศาสตร การ พ ฒนาองค เพ อเป น ฐานการผล ต บ ณฑ ตและ พ ฒนาบ คลากร รองร บส งคมผ ส งว ยท เป นส ข ๕ องค อาจารย ท กคน -คณะทางาน จ ดการ รายงานการว เคราะห องค ท จาเป น และสอดคล องก บ ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาองค เพ อเป นฐาน การผล ตบ ณฑ ตและ พ ฒนาบ คลากร รองร บส งคมผ ส งว ยท เป นส ข ๒ การสร างและแสวงหาองค ท จาเป น (Knowledge Creation & Acquisition: KMP ๒) -จ ดประช มแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างอาจารย ท ม ประสบการณ /ความเช ยวชาญเร องการสร างความร วมม อ ในการว จ ย มค.58 -ม อาจารย ท ม ประสบการณ / ความเช ยวชาญ เร องการสร าง ความร วมม อใน การว จ ยเข าร วม แลกเปล ยน เร ยนร - 80 % -ม องค เก ยวก บ กลย ทธ การสอน แบบต างๆ อาจารย ท กคน -คณะทางาน จ ดการ -บ นท กการ เสวนาการ แลกเปล ยนเร ยนร ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หล กฐาน ๑๕ -ม การรวบรวม ท ได จาก การแลกเปล ยน เร ยนร ๓ ให เป นระบบ (Knowledge Organization: KMP ๓) -รวบรวมข อม ลท ได จากข นตอนท ๒ มาจ ดหมวดหม ก.พ. ๕8 -เอกสารแนว ปฏ บ ต หร อ file ข อม ล 2 เร อง เจ าภาพหล กท ร บผ ดชอบองค -งานว จ ย -คณะทางาน จ ดการ -เอกสารหร อส อ สารสนเทศองค เก ยวก บ การสร างความ ร วมม อในการว จ ย ๔ การประมวลและกล นกรอง (KMP ๔) -ประมวลกล นกรองท ได โดยให ผ ท เก ยวข องก บ องค ตรวจสอบเน อหา และรายละเอ ยดขององค เพ อให ม ความครบถ วนสมบ รณ ม.ค. ๕8 ม การตรวจสอบ กล นกรอง ท ได ๑ คร ง เจ าภาพหล กท ร บผ ดชอบองค -งานว จ ย -คณะทางาน จ ดการ รายงานการประช ม การพ จารณาร างองค และม การ ตรวจสอบโดย อาจารย ผ เช ยวชาญ ๕ การเข าถ ง (Knowledge Access: KMP ๕) - นาองค เก ยวก บการสร างความร วมม อในการว จ ย เผยแพร ให อาจารย ทราบ (เอกสารแนวปฏ บ ต หร อ file ข อม ล) และสามารถเข าถ งองค (การประช ม อาจารย, บอร ดประชาส มพ นธ, website, web เม.ย ๕8 -ม การเผยแพร ประชาส มพ นธ แนวทาง/แนว ปฏ บ ต ในด าน การสร างความ - อาจารย ท กคน สามารถ เข าถ งองค ตาม อาจารย ท กคน -งานว จ ย -คณะทางาน จ ดการ -เอกสารแนวปฏ บ ต หร อ file ข อม ล -บอร ดเผยแพร -บอร ด ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หล กฐาน ๑๖ board, intranet) ร วมม อในการ ว จ ย ช องทาง ต างๆ ประชาส มพ นธ, website, web board, intranet ๖ การแบ งป นแลกเปล ยน (Knowledge Sharing: KMP ๕) - นาแนวปฏ บ ต การสร างความร วมม อในการว จ ยมา แลกเปล ยนตลอดจนช แจงการแนวทางด งกล าวไปใช ใน การทาว จ ย ในการประช มอาจารย เม.ย. ๕8 -ม การ แลกเปล ยน เร ยนร เก ยวก บ การสร างความ ร วมม อในการ ว จ ย - ๑ คร ง -อาจารย เข าร วม ก จกรรม 8๐% อาจารย ท กคน -งานว จ ย -คณะทางาน จ ดการ รายงานการประช ม การแบ งป น แลกเปล ยนเร ยนร ๗ การเร ยนร เพ อนาส การปฏ บ ต งานจร ง (Learning: KMP ๖) - ประชาส มพ นธ /กาหนดเป นนโยบายให อาจารย นาแนว ปฏ บ ต การสร างความร วมม อในการว จ ยไปใช ในการ พ ฒนาผลงานว จ ยและว ชาการ พ.ค.58 เป นต นไป -อาจารย นาแนว ปฏ บ ต การสร าง ความร วมม อใน การว จ ยไปใช ใน การพ ฒนา ผลงานว จ ยและ ว ชาการ อาจารย ท กคน -งานว จ ย -คณะทางาน จ ดการ การประชาส มพ นธ / ในการประช ม อาจารย ในการนา แนวปฏ บ ต การสร าง ความร วมม อในการ ว จ ยไปใช ในการ พ ฒนาผลงานว จ ย และว ชาการ ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หล กฐาน ๑๗ ๘ การยกย องชมเชย -ยกย องชมเชยหน วยงานท ม ผลงานด เด นในก จกรรม เสวนาการนาแนวป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks